Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
9
download

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006, Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 và Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH À c l p - T do - H nh phúc N NG ------ ----- S : 06/2008/Q -UBND à N ng, ngày 16 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH BÃI B QUY T NNH S 85/2006/Q -UBND NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2006, QUY T NNH S 89/2006/Q -UBND NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2006 VÀ QUY T NNH S 90/2006/Q -UBND NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2006 C A UBND THÀNH PH À N NG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH À N NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí xây d ng công trình; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng thành ph à N ng, QUY T NNH: i u 1. Bãi b Quy t nh s 85/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 c a UBND thành ph v vi c ban hành giá ca máy và thi t b thi công, Quy t nh s 89/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 c a UBND thành ph v vi c ban hành b ơn giá xây d ng công trình thành ph à N ng - ph n xây d ng và ph n l p t và Quy t nh s 90/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 c a UBND thành ph v vi c ban hành b ơn giá kh o sát xây d ng công trình thành ph à N ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : Xây d ng, ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông Công chính, Thu s n Nông lâm, Công thương, Ch t ch UBND các qu n, huy n và Th trư ng các t ch c có liên quan trên a bàn thành ph căn c Quy t nh thi hành./. TM. U BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - TVTU, TT H ND thành ph ; - Văn phòng Chính ph ; - C c Ki m tra VB QPPL-B Tư pháp;
  2. - B Xây d ng; - Ch t ch, các Phó Ch t ch; - oàn BQH thành ph ; - Các S , Ban, Ngành, oàn th ; - S Tư pháp; Tr n Văn Minh - UBND các qu n, huy n; - Trung tâm THVN t i à N ng; - ài PTTH N, Báo à N ng; - Trung tâm Công báo thành ph ; - Lưu: VT, NCPC, QL Tư.
Đồng bộ tài khoản