Quyết định số 06/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
73
lượt xem
4
download

Quyết định số 06/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/QĐ-BXD về việc ban hành hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do – H nh phúc ******** S : 06/QĐ-BXD Hà N i, ngày 03 tháng 01 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N ĐÁNH GIÁ M C Đ NGUY HI M C A K T C U NHÀ CHUNG CƯ. B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này "Hư ng d n đánh giá m c đ nguy hi m c a k t c u nhà chung cư”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. Các Ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: Th trư ng - Như đi u 3 - Lưu VP, V KHCN Nguy n Văn Liên HƯ NG D N ĐÁNH GIÁ M C Đ NGUY HI M C A K T C U NHÀ CHUNG CƯ THEO TCXDVN 373 - 2006 1. Ph m vi áp d ng Hư ng d n này áp d ng cho công tác kh o sát và đánh giá m c đ nguy hi m c a k t c u nhà chung cư. K t qu đánh giá ph c v cho vi c s a ch a, c i t o ho c tháo d công trình nh m b o đ m an toàn trong s d ng. 2. Các bư c kh o sát k thu t Kh o sát k thu t đư c th c hi n theo các bư c: thu th p h sơ công trình, kh o sát k thu t công trình (g m kh o sát sơ b và kh o sát chi ti t), l p báo cáo kh o sát. 2.1 Thu th p h sơ công trình C n ti n hành thu th p và nghiên c u các tài li u lưu tr v công trình và các tài li u liên quan, bao g m: - Các thông tin v khu v c xây d ng; - Tài li u kh o sát đ a ch t; - H sơ thi t k và h sơ hoàn công (ki n trúc, k t c u); - Tài li u kh o sát hi n tr ng nhà đ t g n nh t (trong trư ng h p công trình đã qua m t ho c nhi u l n s a ch a, c i t o ho c gia c , thì c n thêm h sơ c i t o, gia c ); 2.2 Kh o sát k thu t công trình 2.2.1 Kh o sát sơ b Trong giai đo n kh o sát sơ b c n ti n hành các công vi c sau: 1
 2. - Xác đ nh sơ đ k t c u c a nhà, các k t c u ch u l c và v trí c a chúng, trong trư ng h p không có ho c không đ h sơ thi t k , h sơ hoàn công, thì c n th c hi n vi c đo v hi n tr ng nh ng kích thư c cơ b n; - Quan sát, ch p nh hi n tr ng k t c u mái, c a đi, c a s , c u thang, k t c u ch u l c, m t ngoài nhà; - Nghiên c u đ c đi m, hi n tr ng các công trình lân c n; - K t thúc giai đo n kh o sát sơ b c n xác đ nh đư c nh ng vùng ho c v trí c n kh o sát chi ti t. 2.2.2 Kh o sát chi ti t Kh o sát chi ti t nh m m c đích chu n hoá l i sơ đ k t c u, kích thư c c u ki n, tình tr ng c a v t li u và k t c u. Căn c vào tình tr ng công trình, yêu c u và m c đích c a công tác kh o sát, b ng nh ng d ng c và máy móc thi t b chuyên d ng, đơn v th c hi n công tác kh o sát có th ti n hành m t ph n ho c t t c các n i dung kh o sát. Nguyên t c chung là: chuyên gia kh o sát ph i là ngư i am hi u chuyên môn, nghi p v và có kinh nghi m; trong b t c trư ng h p nào thì s li u kh o sát cũng ph i đ i di n và đ tin c y đ tính toán, đánh giá toàn b công trình. a) Thu th p thông tin v công trình lân c n M c đích là thu th p thông tin c a công trình lân c n đ xem xét m c đ nh hư ng đ n công trình đang kh o sát. Các thông tin đó là: - Qui mô, đ c đi m công trình; - Hi n tr ng k t c u c a công trình; - L ch s xây d ng và khai thác s d ng; - Nh ng d u hi u th hi n bên ngoài (n t, lún, nghiêng, v.v...). b) Kh o sát n n móng Kh o sát hi n tr ng móng công trình Thông thư ng là làm l móng các v trí đ c trưng (dư i các k t c u ch u l c ch y u, t i các v trí có d u hi u hư h ng n ng, v.v...), thông tin c n xác đ nh là: - Lo i móng, các kích thư c ch y u, đ sâu đ móng; - V t li u làm móng (cư ng đ v t li u, hi n tr ng, v.v...); - Tình tr ng c t thép, các d u hi u hư h ng như n t, gãy, v.v... Kh o sát b sung đ a ch t công trình (n u c n) Khi ti n hành kh o sát b sung đ a ch t công trình, c n ti n hành: - Khoan l y m u đ t đ thí nghi m xác đ nh các ch tiêu c a đ t; - Có th thí nghi m xuyên tĩnh CPT ho c xuyên tiêu chu n SPT; - Đ sâu kh o sát đư c xác đ nh ph thu c vào lo i k t c u móng hi n h u, kích thư c móng và t i tr ng tác d ng lên móng, lưu ý t i chi u dày c a l p đ t y u dư i công trình. Thông thư ng ph i kh o sát qua các l p đ t y u (n u đã có tài li u kh o sát đ a ch t dùng khi thi t k thì ch ti n hành kh o sát b sung n u thi u s li u ho c có nghi v n). Quan tr c lún, nghiêng c a công trình (n u c n) Quan tr c lún nh m xác đ nh đ lún và t c đ phát tri n lún c a công trình theo th i gian ph thu c vào yêu c u c a công tác kh o sát và th c tr ng c a công trình đ ti n hành quan tr c lún, nghiêng trong m t quãng th i gian h p lý và th c hi n theo tiêu chu n đo lún hi n hành. c) Kh o sát k t c u bên trên Kh o sát k t c u khung bê tông c t thép Ki m tra k t c u khung v i các n i dung sau: - Kích thư c hình h c, đ th ng đ ng c a c t, đ võng c a d m; - Xác đ nh các tính ch t cơ lý v t li u khung; - Quan tr c ghi nh n v t n t, đ sâu v t n t, s phát tri n v t n t theo th i gian; - Ki m tra chi u dày l p bê tông b o v , m c đ ăn mòn c t thép, đư ng kính và b trí c t thép trong khung. Kh o sát k t c u thép 2
 3. - Kích thư c hình h c, đ th ng đ ng c a c t, đ võng c a d m, đ võng và đ nghiêng l ch c a vì kèo; - Xác đ nh các tính ch t cơ lý v t li u thép; - Ghi nh n tình tr ng v t n t; - Ki m tra m c đ ăn mòn thép; - Xem xét tình tr ng các m i hàn, bu lông, đinh tán v.v... các nút liên k t. C n chú ý đ n d ng liên k t c a c t thép v i d m, các thanh gi ng; tình tr ng hư h ng c a liên k t chân c t v i móng; tình tr ng võng, xo n, b n mã c a vì kèo . Kh o sát k t c u tư ng l p ghép t m l n - Xác đ nh kích thư c hình h c c a t m tư ng; - Xác đ nh cư ng đ v t li u t m tư ng; - Tình tr ng m i n i (bê tông, c t thép; liên k t m i n i đ ng và ngang); - Tình tr ng t m tư ng (v t n t, ăn mòn c t thép...); Kh o sát k t c u tư ng g ch Kh o sát tư ng nh m m c đích xác đ nh: - Tình tr ng k t c u và v t li u tư ng; - V t n t, s sai l ch v kích thư c hình h c; - S có m t c a c t thép hay các chi ti t liên k t b ng thép; - Xác đ nh các tính ch t cơ lý c a tư ng, xác đ nh cư ng đ kh i xây, cư ng đ c a g ch, v a xây, v a trát, đ hút nư c c a g ch; - Xác đ nh b r ng, chi u dài và đ sâu v t n t, lưu ý đ n hư ng và s lư ng v t n t. Kh o sát k t c u sàn Ti n hành ki m tra tr c quan t t c các c u ki n, k t c u sàn bao g m: g i t a, nh p sàn, d m đ sàn. Khi xem xét ph i chú ý t i đ võng c a sàn, tr ng thái l p b o v tr n, v t n t và đ c đi m c a v t n t: m t đ , hư ng và s thay đ i b r ng v t n t đ có nh n đ nh v m c đ hư h ng và quy t đ nh các bư c kh o sát ti p theo như: xác đ nh đ sâu v t n t, cư ng đ bê tông, lo i c t thép và phân b c t thép trong d m sàn. V m t b ng, m t c t sàn, ghi các k t qu đo đ c và nh ng hư h ng hi n tr ng c a sàn. Kh o sát k t c u ban công, lôgia Khi xem xét c n làm rõ liên k t ban công v i tư ng và sàn, tình tr ng và bi n d ng các b ph n c a ban công, lôgia. Tuỳ thu c vào sơ đ tính toán c a ban công, c n xem xét: - N u là sơ đ công xôn: tình tr ng liên k t v i tư ng; - N u là sơ đ công xôn có thanh ch ng xiên: tình tr ng c a thanh ch ng xiên, liên k t c a nó v i công xôn, liên k t công xôn v i tư ng, tr ng thái c a công xôn t i gi a nh p công xôn, liên k t c a thanh ch ng xiên v i tư ng; - N u là sơ đ d m trên hai g i t a: tình tr ng d m t i g i t a và gi a nh p. Kh o sát k t c u mái Khi kh o sát các k t c u ch u l c mái c n ti n hành: - Quan sát, đo v k t c u và l p b n v m t b ng; - Làm rõ lo i k t c u ch u l c (vì kèo, panel,v.v...); - Xác đ nh các l p c u t o mái, lưu ý t i đ d c và các l p v t li u mái, tình tr ng đư ng thoát nư c (sênô, đư ng ng, các khe ti p giáp); - Đánh giá bi n d ng c a các c u ki n ch u l c mái. Trư ng h p mái có k t c u thép thì c n xác đ nh m c đ ăn mòn và đ võng c a c u ki n, k t c u. Đ i v i mái b ng panel bê tông c t thép c n chú ý t i v t n t, s hư h ng c a l p bê tông b o v . Kh o sát k t c u c u thang Kh o sát c u thang nh m m c đích xác đ nh: 3
 4. - Lo i v t li u và đ c tính c a k t c u c u thang; - Liên k t các c u ki n c u thang; - Tình tr ng và đ b n các c u ki n c u thang; Đ i v i c u thang bê tông c t thép l p ghép, c n xác đ nh: - Tình tr ng liên k t gi a b n thang và tư ng; - Tình tr ng g i t a c a chi u ngh (t i) và các chi ti t liên k t b ng m i hàn; - S phân b v t n t và nh ng hư h ng trên b n thang. Đ i v i c u thang g ch t a trên c n (d m c u thang) b ng thép c n xác đ nh: - Tình tr ng c a liên k t các b n thang vào tư ng; - S ăn mòn c a các liên k t b ng thép; - Tr ng thái th xây t i nh ng v trí liên k t d m và b n thang. Đ i v i c u thang g t a trên c n thép và các d m ngang b ng g c n xác đ nh: - Tình tr ng và đ b n c a liên k t các d m chi u ngh (t i) vào tư ng; - Tình tr ng liên k t xà ngang v i d m; - Tình tr ng c a g làm xà ngang, b c, d m. 2.2.3 L p báo cáo kh o sát Báo cáo kh o sát c n th hi n các n i dung sau: - Danh m c nh ng tài li u c n thi t làm căn c l p báo cáo; - L ch s công trình; - Mô t công trình lân c n; - Mô t tình tr ng t ng quát c a công trình theo các d u hi u bên ngoài; - Mô t k t c u nhà, các đ c trưng và tình tr ng c a nó; - Các b n v k t c u v i đ y đ chi ti t và kích thư c đo đư c (b n v hi n tr ng); - Xác đ nh t i tr ng tác d ng và tính toán ki m tra k t c u ch u l c và n n móng; - Các ch tiêu cơ, lý, hóa đư c xác đ nh c a v t li u, c u ki n, k t c u, đ t n n qua thí nghi m, quan tr c; - Các b n v m t b ng và m t c t nhà; m t b ng và m t c t các h khoan, các b n v th hi n quá trình kh o sát k t c u; - Báo cáo kh o sát đ a ch t công trình và đ a ch t th y văn c a khu đ t đó, đ c trưng c a đ t n n (n u c n); - Đi u ki n s d ng công trình; - Phân tích nguyên nhân gây nguy hi m cho nhà n u có; - nh ch p toàn c nh c a nhà, nh ng c u ki n k t c u b hư h ng và các b ph n liên quan; - Phân tích và nh n xét ban đ u. 3. Đánh giá và phân lo i m c đ nguy hi m c a k t c u nhà 3.1 Nguyên t c chung Nhà nguy hi m là nhà mà k t c u đã b hư h ng nghiêm tr ng, ho c có nhi u c u ki n ch u l c đã thu c lo i c u ki n nguy hi m. Nhà nguy hi m b t kỳ lúc nào cũng có th b m t n đ nh và m t kh năng ch u l c và vì v y không b o đ m an toàn trong quá trình s d ng. Đ đánh giá m c đ nguy hi m c a k t c u nhà, căn c vào đ c đi m c u t o và lo i k t c u ch u l c c a nó, trư c h t ph i đánh giá đư c các c u ki n nguy hi m, sau đó đánh giá m c đ nguy hi m c a các b ph n nhà (t h p t các c u ki n) bao g m: n n móng, k t c u ch u l c ph n thân nhà và k t c u bao che, cu i cùng đánh giá m c đ nguy hi m c a c nhà. Khi phân tích tính nguy hi m c a các c u ki n, c a các b ph n nhà c n xét xem s nguy hi m c a chúng là đ c l p hay là tương quan. Khi tính nguy hi m c a c u ki n ch mang tính ch t đ c l p, thì không t o thành nguy hi m cho c h th ng; khi nguy hi m là tương quan (t c là có liên quan v i nhau), thì ph i xem xét m c đ nguy hi m c a h k t c u đ d đoán ph m vi nh hư ng c a chúng. 4
 5. Khi phân tích toàn di n, d đoán t ng h p, ph i xem xét các y u t sau đây: - M c đ hư h ng c a các c u ki n; - Vai trò c a nh ng c u ki n hư h ng trong toàn nhà; - S lư ng và t l c a nh ng c u ki n hư h ng so v i toàn nhà; - nh hư ng c a môi trư ng xung quanh; - Y u t con ngư i và tình tr ng nguy hi m c a k t c u; - Kh năng có th khôi ph c sau khi k t c u b h ng; - T n th t kinh t do k t c u b h ng gây ra. 3.2 Đánh giá m c đ nguy hi m c a c u ki n C u ki n nguy hi m là nh ng c u ki n mà kh năng ch u l c, v t n t và bi n d ng không đáp ng đư c yêu c u s d ng bình thư ng (đi u ki n s d ng bình thư ng là đi u ki n s d ng tuân theo các yêu c u c a tiêu chu n ho c các quy đ nh trong thi t k , th a mãn các yêu c u v công ngh cũng như s d ng). Phân chia k t c u thành các c u ki n theo các quy đ nh sau đây (m i m t ph n k t c u dư i đây đư c xem là 1 c u ki n): a) Móng, d m móng: Móng đơn dư i c t; Móng băng: đ dài 1 tr c c a 1 gian; Móng bè: di n tích c a 1 gian; D m móng: chi u dài c a d m móng. b) Tư ng: chi u dài tính toán, 1 m t c a 1 gian; nhà t m l n: kích thư c m t t m tư ng. c) C t: chi u cao c a c t. d) D m, xà g , d m ph : chi u dài c a chúng; e) B n sàn toàn kh i: di n tích m t gian; đ i v i b n sàn đúc s n: m t t m; f) Vì kèo, giàn v.v.... 3.2.1 Đánh giá n n móng Đánh giá m c đ nguy hi m c a n n móng g m hai ph n: n n và móng. Khi ki m tra n n và móng c n chú tr ng xem xét tình tr ng v t n t xiên d ng hình b c thang, v t n t ngang và v t n t th ng đ ng v trí ti p giáp gi a móng v i tư ng g ch ch u l c, tình tr ng v t n t ngang ch n i ti p móng v i chân c t khung, tình tr ng chuy n v nghiêng c a nhà, tình tr ng trư t, n đ nh c a n n, bi n d ng, r n n t c a đ t n n. a) Đ t n n đư c đánh giá là nguy hi m khi có m t trong nh ng hi n tư ng sau: - T c đ lún n n trong th i gian 2 tháng liên t c l n hơn 2 mm/tháng và không có bi u hi n d ng lún; - N n b lún không đ u, đ lún vư t quá gi i h n cho phép theo tiêu chu n hi n hành, tư ng bên trên có v t n t (do lún) có b r ng l n hơn 10 mm, và đ nghiêng c c b c a nhà l n hơn 1%; - N n không n đ nh d n đ n trôi trư t, chuy n v ngang l n hơn 10 mm và nh hư ng rõ r t đ n k t c u ph n thân, m t khác v n có hi n tư ng ti p t c trôi trư t. b) Móng đư c đánh giá là nguy hi m khi có m t trong nh ng hi n tư ng sau: - Kh năng ch u l c c a móng nh hơn 85% hi u ng tác đ ng vào móng; - Móng b m n, m c, n t, g y d n đ n k t c u b nghiêng l ch, chuy n v , r n n t, xo n rõ r t; - Móng có hi n tư ng trôi trư t, chuy n v ngang trong th i gian 2 tháng liên t c l n hơn 2 mm/tháng và không có bi u hi n ch m d t. 3.2.2. Đánh giá c u ki n k t c u xây g ch Đánh giá m c đ nguy hi m c a k t c u xây g ch bao g m các n i dung: kh năng ch u l c, c u t o và liên k t, v t n t và bi n d ng v.v... Khi tính toán ki m tra kh năng ch u l c k t c u xây g ch, c n xác đ nh cư ng đ c a viên xây và v a đ suy ra cư ng đ kh i xây, ho c tr c ti p xác đ nh cư ng đ kh i xây g ch. Di n tích ti t di n th c c a kh i xây g ch không bao g m ph n di n tích hao mòn do các nguyên nhân khác nhau gây nên. 5
 6. Khi ki m tra k t c u xây g ch nên chú tr ng xem xét tình tr ng v t n t xiên và th ng đ ng t i v trí ti p n i c u t o và ch giao ti p gi a tư ng d c và tư ng ngang, tình tr ng bi n d ng và v t n t c a tư ng ch u l c, tình tr ng v t n t và chuy n d ch t i chân vòm. K t c u xây g ch đư c đánh giá là nguy hi m khi có m t trong nh ng bi u hi n sau: - Kh năng ch u l c c a c u ki n ch u nén nh hơn 85% hi u ng tác đ ng (n i l c) c a nó; - Tư ng, c t ch u l c có v t n t th ng đ ng theo phương ch u l c v i b r ng v t n t l n hơn 2 mm, đ dài khe vư t quá 1/2 chi u cao t ng nhà, ho c có nhi u v t n t th ng đ ng mà đ dài quá 1/3 chi u cao t ng nhà; - Tư ng, c t ch u l c có b m t b phong hoá, bong tróc, m n v a mà ti t di n b gi m đi hơn 1/4; - Tư ng ho c c t đ d m ho c vì kèo do ch u nén c c b xu t hi n nhi u v t n t th ng đ ng, ho c b r ng v t n t vư t quá 1 mm; - Tr tư ng do ch u nén l ch tâm xu t hi n v t n t ngang, b r ng v t n t l n hơn 0,5 mm; - Tư ng, c t b nghiêng mà đ nghiêng l n hơn 0,7%, ho c ch n i gi a hai tư ng k nhau có v t n t xuyên su t qua; - Tư ng, c t không đ đ c ng, có hi n tư ng u n cong và xu t hi n v t n t ngang ho c v t n t xiên; - gi a theo chi u dài lanh tô có v t n t th ng đ ng, ho c đ u lanh tô có v t n t xiên rõ r t; ph n tư ng đ lanh tô có v t n t ngang ho c b võng xu ng rõ r t; - Trong nh ng k t c u ch u l c l n và kh i xây có các v t n t th ng đ ng liên t c (tr , m ng tư ng, tr n a chìm trong tư ng); - Có s phân l p kh i xây d c theo phương th ng đ ng t o thành các m ng tư ng làm vi c như là tr ; - Các c u ki n ch u nén, nén u n b phình có ch lên t i 1/80 – 1/50 chi u cao k t c u; - Trong các vòm g ch th y rõ các v t n t và bi n d ng bi u hi n tr ng thái nguy hi m. Các thanh thép neo b r hoàn toàn và m i n i b tu t neo; - Các v t n t trong kh i xây có b r ng trên 50 mm do nhà lún không đ u. Có s nghiêng rõ r t (đ nghiêng lên t i trên 1/50 chi u cao k t c u); Đánh giá c u ki n k t c u bê tông c t thép Đánh giá m c đ nguy hi m c a c u ki n k t c u bê tông bao g m các n i dung: kh năng ch u l c, c u t o và liên k t, v t n t và bi n d ng v.v... Khi tính toán kh năng ch u l c c a c u ki n, k t c u bê tông c t thép, ph i ki m tra cư ng đ bê tông, m c đ carbonát hoá c a bê tông, tính ch t cơ h c và m c đ ăn mòn c t thép. Di n tích ti t di n đo đư c c a c u ki n k t c u bê tông c t thép không bao g m ph n di n tích b hư h ng do các nguyên nhân khác nhau gây ra. Khi ki m tra k t c u bê tông c t thép c n chú tr ng xem xét các v t n t và tình tr ng ăn mòn c t thép ch u l c c a c t, d m, sàn; v t n t ngang ph n chân và ph n đ nh c t; đ nghiêng c a vì kèo và n đ nh c a h th ng gi ng ch ng v.v... C u ki n k t c u bê tông c t thép đư c đánh giá là nguy hi m khi có m t trong nh ng hi n tư ng sau: - Kh năng ch u l c c a c u ki n nh hơn 85% hi u ng tác đ ng (n i l c) c a nó; - D m, sàn b võng quá L0 /150 (L0 là nh p tính toán c a d m ho c sàn), b r ng v t n t vùng ch u kéo l n hơn 1 mm; - Trong vùng ch u kéo ph n gi a nh p c a d m đơn gi n, d m liên t c xu t hi n v t n t th ng đ ng ch y dài lên trên đ n 2/3 chi u cao c a d m, b r ng v t n t l n hơn 0,5 mm, ho c g n g i t a xu t hi n v t n t xiên do l c c t, b r ng v t n t l n hơn 0,4 mm; - v trí c t thép ch u l c c a d m, sàn xu t hi n v t n t n m ngang và v t n t xiên, b r ng v t n t l n hơn 1 mm, b n sàn xu t hi n v t n t trong vùng ch u kéo l n hơn 0,4 mm; - Trong đ m, sàn có c t thép b ăn mòn xu t hi n v t n t d c theo chi u c t thép ch u l c có b r ng v t n t l n hơn 1 mm, ho c c u ki n bê tông b hư h ng nghiêm tr ng, ho c l p b o v bê tông b bong tróc làm l c t thép ch u l c; - Xung quanh m t b n sàn đ t i ch xu t hi n v t n t ho c đáy b n sàn có v t n t đan xiên; 6
 7. - D m, sàn ng l c trư c có v t n t th ng đ ng ch y dài su t ti t di n; ho c bê tông c a đo n ph n đ u b nén v làm l c t thép ch u l c và chi u dài đo n c t thép b l ra l n hơn 100 l n đư ng kính c t thép ch u l c; - C t ch u l c có v t n t th ng đ ng, l p bê tông b o v b bong tróc, c t thép ch u l c l ra do b ăn mòn, ho c m t bên có v t n t ngang v i b r ng l n hơn 1 mm, m t bên bê tông b nén v , c t thép ch u l c l ra do b ăn mòn; - Ph n gi a tư ng có v t n t đan xiên, b r ng l n hơn 0,4 mm; - C t, tư ng b nghiêng, chuy n v ngang và đ nghiêng vư t quá 1% đ cao, chuy n v ngang vư t quá h/500 (h là chi u cao tính toán c a c t ho c tư ng); - Bê tông c t, tư ng b m n, b carbonát hoá, ph ng r p, di n tích hư h ng l n hơn 1/3 toàn m t c t, c t thép ch u l c l ra, b ăn mòn nghiêm tr ng; - C t, tư ng bi n d ng theo phương ngang l n hơn h/250 ((h là chi u cao tính toán c a c t ho c tư ng), ho c l n hơn 30 mm; - Đ võng c a vì kèo l n hơn L0 /200 (L0 là nh p tính toán c a vì kèo), thanh cánh h có v t n t đ t ngang, b r ng v t n t l n hơn 1 mm; - H th ng gi ng ch ng c a vì kèo m t hi u l c d n đ n nghiêng l ch vì kèo, đ nghiêng l n hơn 2% chi u cao c a vì kèo; - L p bê tông b o v c a c u ki n ch u nén u n b bong r p, nhi u ch c t thép ch u l c b ăn mòn l ra ngoài; - Chi u dài đo n g i c a d m-sàn nh hơn 70% giá tr quy đ nh; - C t thép ch u nén b bung, có v t n t d c c t thép trong vùng ch u nén; - C t thép ngang (c t thép đai, c t thép xiên) trong vùng có v t n t xiên b đ t ho c chuy n d ch; - Tu t neo kh i các chi ti t liên k t, bi n d ng các chi ti t n i, m i n i b tu t; - V t n t d c theo c t thép có b r ng đ n 3mm. Hi n rõ v t ăn mòn c t thép do c t thép b ăn mòn b i các v t n t, chi u dày l p ăn mòn đ n 3 mm; - Bong tróc l p bê tông b o v do c t thép b ăn mòn (khi hư h ng v n ti p t c phát tri n); - C t thép trong c u ki n ch u kéo b đ t; - Vùng bê tông ch u nén b phá ho i k t h p v i c t thép ch u l c b cong phình; - B r ng v t n t l n hơn 0,5 mm, đ c bi t là các v t n t c t chéo vùng neo c a c t thép ng l c trư c, v t n t do ng su t kéo chính gây ra, v t n t xiên vùng g i t a; 3.2.3. Đánh giá c u ki n k t c u thép Đánh giá m c đ nguy hi m c a c u ki n k t c u thép bao g m các n i dung: kh năng ch u l c, c u t o và liên k t, v t n t và bi n d ng v.v... Khi tính toán kh năng ch u l c (đ c bi t là n đ nh) c a c u ki n k t c u thép thì ph i ki m tra tính ch t cơ lý, m c đ ăn mòn c a v t li u. Di n tích ti t di n đo đư c c a c u ki n k t c u thép không bao g m ph n di n tích b hư h ng do các nguyên nhân khác nhau gây ra. Khi ki m tra các c u ki n k t c u thép c n chú tr ng xem xét tình tr ng g c a chúng, tình tr ng c a các m i hàn, bu lông, đinh tán v.v... các nút liên k t; c n chú ý đ n d ng liên k t c a c t thép v i d m, các thanh gi ng, tình tr ng hư h ng c a liên k t chân c t v i móng, tình tr ng võng, xo n, b n mã c a vì kèo b gãy và tình tr ng đ võng, đ nghiêng l ch c a vì kèo. C u ki n k t c u thép đư c đánh giá là nguy hi m khi có m t trong nh ng hi n tư ng sau: - Kh năng ch u l c c a c u ki n nh hơn 90% hi u ng tác đ ng (n i l c) c a nó; - C u ki n ho c chi ti t liên k t có v t n t ho c mi ng khuy t góc nh n m i hàn, bu lông ho c đinh tán có nh ng hư h ng nghiêm tr ng như b kéo dãn, bi n d ng, trư t, l ng l o, b c t v.v...; - D ng liên k t không h p lý, c u t o sai nghiêm tr ng; - c u ki n ch u kéo do b g , ti t di n gi m hơn 10% ti t di n ban đ u; - Đ võng c a c u ki n d m, sàn v.v... l n hơn L0 /250 ( L0 là nh p tính toán c a d m ho c sàn); - Đ nh c t thép b chuy n d ch trong m t ph ng l n hơn h/150, ngoài m t ph ng l n hơn h/500 (h là chi u cao tính toán c a c t), ho c l n hơn 40 mm; 7
 8. - Đ võng c a vì kèo l n hơn L0 /250 ( L0 là nh p tính toán c a vì kèo) ho c l n hơn 40 mm; - H th ng gi ng vì kèo b dão gây m t n đ nh, làm cho vì kèo b nghiêng quá h/150 (h là chi u cao tính toán c a vì kèo). 3.3 Tiêu chí và phương pháp đánh giá m c đ nguy hi m c a các b ph n và c a toàn nhà Tiêu chí đánh giá Đánh giá m c đ nguy hi m c a các b ph n nhà (n n móng, k t c u ch u l c ph n thân, k t c u bao che ) đư c qui đ nh theo 4 c p: a, b, c, d: - C p a: Không có c u ki n nguy hi m; - C p b: Có c u ki n nguy hi m; - C p c: Nguy hi m c c b ; - C p d: T ng th nguy hi m. Đánh giá m c đ nguy hi m c a toàn nhà đư c qui đ nh theo 4 c p: A, B, C, D: - C p A: Kh năng ch u l c c a k t c u có th tho mãn yêu c u s d ng bình thư ng, chưa có nguy hi m, k t c u nhà an toàn. - C p B: Kh năng ch u l c k t c u cơ b n đáp ng yêu c u s d ng bình thư ng, cá bi t có c u ki n tr ng thái nguy hi m, nhưng không nh hư ng đ n k t c u ch u l c, công trình đáp ng đư c yêu c u s d ng bình thư ng. - C p C: Kh năng ch u l c c a m t b ph n k t c u không th đáp ng đư c yêu c u s d ng bình thư ng, xu t hi n tình tr ng nguy hi m c c b . - C p D: Kh năng ch u l c c a k t c u ch u l c đã không th đáp ng đư c yêu c u s d ng bình thư ng, nhà xu t hi n tình tr ng nguy hi m t ng th . Xác đ nh m c đ nguy hi m c a các b ph n nhà và c a toàn nhà Căn c vào s phân c p đánh giá nói trên đ xác đ nh m c đ nguy hi m c a các b ph n và c a c nhà, ti n hành như sau: Xác đ nh t s ph n trăm c a c u ki n nguy hi m trong n n móng theo công th c: ρfdm = (nd / n)⋅100% (1) Trong đó: ρfdm – t s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong n n móng; nd – s c u ki n nguy hi m; n – t ng s c u ki n. T s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong k t c u ch u l c đư c tính theo công th c: ρsdm = [2,4ndc + 2,4ndw + 1,9(ndmb + ndrt) + 1,4ndsb + nds] / / [ 2,4nc + 2,4nw + 1,9(nmb + nrt) + 1,4nsb + ns]⋅100% (2) Trong đó: ρsdm – t s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong k t c u ch u l c; ndc – s c t nguy hi m; ndw – s đo n tư ng nguy hi m; ndmb – s d m chính nguy hi m; ndrt – s vì kèo nguy hi m; ndsb – s d m ph nguy hi m; nds – s b n nguy hi m; nc – s c t; nw – s đo n tư ng; nmb – s d m chính; nrt – s vì kèo; nsb – s d m ph ; 8
 9. ns – s b n. T s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong k t c u bao che đư c tính theo công th c: ρesdm = (nd/n)⋅100% (3) Trong đó: ρesdm – t s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong k t c u bao che; nd – s c u ki n nguy hi m; n – t ng s c u ki n. Hàm ph thu c c a các b ph n nhà c p a đư c tính theo công th c sau: µa = 1 (ρ = 0%) (4) Trong đó: µa – hàm ph thu c c a các b ph n nhà c p a; ρ – t s ph n trăm c u ki n nguy hi m. Hàm ph thu c c a các b ph n nhà c p b đư c tính theo công th c sau: 1 ρ ≤ 5%  µb = (30% − ρ ) 25% 5% < ρ < 30% 0  ρ ≥ 30% (5) Trong đó: µb – hàm ph thu c c a các b ph n nhà c p b; ρ – t s ph n trăm c u ki n nguy hi m. Hàm ph thu c c a các b ph n nhà c p c đư c tính theo công th c sau: 0 ρ ≤ 5%  µ c = (ρ − 5% ) 25% 5% < ρ < 30% (100% − ρ ) 70%  30% ≤ ρ ≤ 100% (6) Trong đó: µc – hàm ph thu c c a các b ph n nhà c p c; ρ – t s ph n trăm c u ki n nguy hi m. Hàm ph thu c c a các b ph n nhà c p d đư c tính như sau: 0 ρ ≤ 30%  µ d = (ρ − 30% ) 70% 30% < ρ < 100% 1  ρ = 100% (7) Trong đó: µd – hàm ph thu c c a các b ph n nhà c p d; ρ – t s ph n trăm c u ki n nguy hi m. Hàm ph thu c c a nhà c p A ph i đư c tính theo công th c sau: µA = max[min(0,3; µaf); min (0,6; µas); min (0,1; µaes)] (8) Trong đó: µA – hàm ph thu c c a nhà c p A; µaf – hàm ph thu c c a n n móng c p a; 9
 10. µas – hàm ph thu c c a k t c u ch u l c ph n thân c p a; µaes – hàm ph thu c c a k t c u bao che c p a. Hàm ph thu c c a nhà c p B đư c tính theo công th c sau: µB = max[min(0,3; µbf); min (0,6; µbs); min (0,1; µbes)] (9) Trong đó: µB – hàm ph thu c c a nhà c p B; µbf – hàm ph thu c c a n n móng c p b; µbs – hàm ph thu c c a k t c u ch u l c ph n thân c p b; µbes – hàm ph thu c c a k t c u bao che c p b. Hàm ph thu c c a nhà c p C đư c tính theo công th c sau: µC = max[min(0,3; µcf); min (0,6; µcs); min (0,1; µces)] (10) Trong đó: µC – hàm ph thu c c a nhà c p C; µcf – hàm ph thu c c a n n móng c p c; µcs – hàm ph thu c c a k t c u ch u l c ph n thân c p c; µces – hàm ph thu c c a k t c u bao che c p c. Hàm ph thu c c a nhà c p D đư c tính theo công th c sau: µD = max[min(0,3; µdf); min (0,6; µds); min (0,1; µdes)] (11) Trong đó: µD – hàm ph thu c c a nhà c p D; µdf – hàm ph thu c c a n n móng c p d; µds – hàm ph thu c c a k t c u ch u l c ph n thân c p d; µdes – hàm ph thu c c a k t c u bao che c p d. Căn c vào các tr s c a hàm ph thu c, c p nguy hi m đư c đánh giá như sau: a) Khi µdf = 1, thì nhà nguy hi m c p D (toàn b nhà nguy hi m); b) Khi µds = 1, thì nhà nguy hi m c p D (toàn b nhà nguy hi m); c) Khi max(µA , µB , µC , µD) = µA , thì k t qu đánh giá t ng h p là c p A (nhà không nguy hi m); d) Khi max(µA , µB , µC , µD) = µB , thì k t qu đánh giá t ng h p là c p B (nhà có c u ki n nguy hi m); e) Khi max(µA , µB , µC , µD) = µC , thì k t qu đánh giá t ng h p là c p C (nhà có b ph n nguy hi m); f) Khi max(µA , µB , µC , µD) = µD , thì k t qu đánh giá t ng h p là c p D (toàn b nhà nguy hi m). K t lu n và ki n ngh T ng h p k t qu kh o sát, k t qu đánh giá phân lo i m c đ nguy hi m c a nhà đ : - K t lu n v m c đ nguy hi m c a b ph n nhà (a, b, c, d) và c a toàn nhà (A, B, C, D); - Ki n ngh v bi n pháp c n áp d ng: ch ng đ , s a ch a c u ki n ho c b ph n nhà, tháo d . Các ví d tính toán xác đ nh m c đ nguy hi m c a nhà 10
 11. Ví d 1. Xác đ nh m c đ nguy hi m c a nhà khung bê tông c t thép, tư ng xây g ch. Trên cơ s s li u kh o sát dư i đây, xác đ nh m c đ nguy hi m c a nhà khung bê tông c t thép có tư ng xây g ch. T ng s móng: 34 S móng nguy hi m: 12 T ng s c t: 180 S c t nguy hi m: 36 T ng s d m chính: 60 S d m chính nguy hi m: 12 T ng s d m ph : 80 S d m ph nguy hi m: 16 T ng s đo n tư ng: 80 S đo n tư ng nguy hi m: 16 T ng s b n sàn: 50 S b n sàn nguy hi m: 10 T ng s k t c u bao che: 80 S k t c u bao che nguy hi m: 20 Xác đ nh t s ph n trăm nguy hi m trong móng theo công th c: ρfdm = (nd / n)⋅100% = (12/34)⋅100% = 35% T s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong k t c u ch u l c theo công th c: ρsdm = [2,4ndc + 2,4ndw + 1,9(ndmb + ndrt) + 1,4ndsb + nds] / / [ 2,4nc + 2,4nw + 1,9(nmb + nrt) + 1,4nsb + ns] ⋅ 100% ρsdm = (2,4⋅36+2,4⋅16+1,9(12+0) +1,4⋅16+10)/ /(2,4⋅180+2,4⋅80+1,9(60+0)+1,4⋅80+50) ⋅ 100% = 20% T s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong k t c u bao che theo công th c: ρesdm = (nd /n) ⋅ 100% ρesdm = (20/80) ⋅ 100% = 25% Xác đ nh hàm ph thu c µa c a các b ph n nhà theo c p a: µa = 1 (ρ = 0%) C p a: µaf = 0; µas = 0; µaes = 0. Xác đ nh hàm ph thu c µb c a các b ph n nhà theo c p b: 1 ρ ≤ 5%  µ b = (30% − ρ ) 25% 5% < ρ < 30% 0  ρ ≥ 30% C p b: µbf = 0; µbs = (30-20)/25 = 0,4; µbes = (30-25)/25 = 0,2 Xác đ nh hàm ph thu c µc c a các b ph n nhà theo c p c: 0 ρ ≤ 5%  µ c = (ρ − 5% ) 25% 5% < ρ < 30% (100% − ρ ) 70%  30% ≤ ρ ≤ 100% C p c: µcf = (100-35)/70 = 0,93; µcs = (20-5)/25 = 0,6; µces = (25-5)/25 = 0,8 Xác đ nh hàm ph thu c µd c a các b ph n nhà theo c p d: 0 ρ ≤ 30%  µ d = (ρ − 30% ) 70% 30% < ρ < 100% 1  ρ = 100% C p d: µdf = (35-30)/70 = 0,07; µds = 0; µdes = 0. Hàm ph thu c c a nhà theo các c p A, B, C, D đư c xác đ nh như sau: Xác đ nh hàm ph thu c µA c a nhà theo c p A: µA = max[min(0,3; 0); min(0,6; 0); min(0,1; 0)] = max(0; 0; 0) = 0 11
 12. Xác đ nh hàm ph thu c µB c a nhà theo c p B: µB = max[min(0,3; 0); min(0,6; 0,4); min(0,1; 0,2)] = max(0; 0,4; 0,1) = 0,4 Xác đ nh hàm ph thu c µC c a nhà theo c p C: µC = max[min(0,3; 0,93); min(0,6; 0,6); min(0,1; 0,8)] = max(0,3; 0,6; 0,1) = = 0,6 Xác đ nh hàm ph thu c µD c a nhà theo c p D: µD = max[min(0,3; 0,07); min(0,6; 0); min(0,1; 0)] = max(0,07; 0; 0) = 0,07 Đánh giá m c đ nguy hi m c a toàn nhà: max(µA , µB , µC , µD) = max(0; 0,4; 0,6; 0,07) = 0,6 = µC K t lu n: Nhà nguy hi m c p C (có b ph n nguy hi m). Ví d 2. Theo s li u kh o sát c a nhà l p ghép t m l n dư i đây, xác đ nh m c đ nguy hi m c a nhà. n – t ng s móng n = 46; nd – s móng nguy hi m: nd = 15; nw – t ng s t m tư ng: nw = 800; ndw – s t m tư ng nguy hi m: ndw = 560; n – t ng s c u ki n bao che: n = 300; nd – s c u ki n bao che nguy hi m: nd = 125; Xác đ nh t s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong móng: ρfdm = (nd / n)⋅100% = (15/46)⋅100% = 33% Xác đ nh t s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong k t c u ch u l c: ρsdm = [2,4ndc + 2,4ndw + 1,9(ndmb + ndrt) + 1,4ndsb + nds] / / [ 2,4nc + 2,4nw + 1,9(nmb + nrt) + 1,4nsb + ns]⋅100% = = (2,4⋅0+2,4⋅560+1,9⋅ (0+0) +1,4⋅0+0)/ / (2,4⋅0+2,4⋅800+1,9⋅(0+0)+1,4⋅0+0)⋅100% = 70% Xác đ nh t s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong k t c u bao che: ρesdm = (nd /n)⋅100% = (125/300)⋅100% = 42% Xác đ nh hàm ph thu c µa c a các b ph n nhà theo c p a: µa = 1 (ρ = 0%) ρfdm = 33% µaf = 0; ρsdm = 70% µas = 0; ρesdm = 42% µaes = 0. Xác đ nh hàm ph thu c µb c a các b ph n nhà theo c p b: 1 ρ ≤ 5%  µ b = (30% − ρ ) 25% 5% < ρ < 30% 0  ρ ≥ 30% µbf = 0 (ρ = 33%); µbs= 0 (ρ = 70%); µbes = 0 (ρ = 42%). Xác đ nh hàm ph thu c µc c a các b ph n nhà theo c p c: 0 ρ ≤ 5%  µ c = (ρ − 5% ) 25% 5% < ρ < 30% (100% − ρ ) 70%  30% ≤ ρ ≤ 100% 12
 13. µcf = (100-33)/70 = 0,96 (ρ = 33%); µcs = (100-70)/70 = 0,43 (ρ = 70%); µces = (100-42)/70 = 0,83 (ρ = 42%). Xác đ nh hàm ph thu c µd c a các b ph n nhà theo c p d. 0 ρ ≤ 30%  µ d = (ρ − 30% ) 70% 30% < ρ < 100% 1  ρ = 100% µdf = (33-30)/70 = 0,04 (ρ = 33%); µds = (70-30)/70 = 0,57 (ρ = 70%); µdes = (42-30)/70 = 0,17 (ρ = 42%). Xác đ nh hàm ph thu c µA c a nhà theo c p A: µA = max[min(0,3; µaf); min (0,6; µas); min (0,1; µaes)] = max[min(0,3; 0); min (0,6; 0); min (0,1; 0)] = max(0; 0; 0) = 0 Xác đ nh hàm ph thu c µB c a nhà theo c p B: µB = max[min(0,3; µbf); min (0,6; µbs); min (0,1; µbes)] = max[min(0,3; 0); min (0,6; 0); min (0,1; 0)] = max(0; 0; 0) = 0 Xác đ nh hàm ph thu c µC c a nhà theo c p C; µC = max[min(0,3; µcf); min (0,6; µcs); min (0,1; µces)] = max[min(0,3; 0,96); min (0,6; 0,43); min (0,1; 0,83)] = max(0,3; 0,43; 0,1) = 0,43 Xác đ nh hàm ph thu c µD c a nhà theo c p D: µD = max[min(0,3; µdf); min (0,6; µds); min (0,1; µdes)] = max[min(0,3; 0,04); min (0,6; 0,57); min (0,1; 0,17)] = max(0,04; 0,57; 0,1) = 0,57 Đánh giá c p nguy hi m c a nhà: max(µA , µB , µC , µD) = max(0; 0; 0,43; 0,57) = 0,57 =µD K t lu n: Nhà nguy hi m c p D (nguy hi m t ng th ). Ví d 3. Xác đ nh m c đ nguy hi m c a nhà xây g ch v i các s li u sau đây: n – t ng s móng n = 46; nd – s móng nguy hi m: nd = 12; nw – t ng s t m tư ng: nw = 132; ndw – s t m tư ng nguy hi m: ndw = 28; nc – t ng s c t: nc = 48 ndc – s c t nguy hi m: ndc = 8 ns – t ng s b n sàn: ns = 48 nds – s b n sàn nguy hi m: nds = 5 Xác đ nh t s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong móng: ρfdm = (nd / n)⋅100% = (12/46)⋅100% = 26% 13
 14. Xác đ nh t s ph n trăm c u ki n nguy hi m trong k t c u ch u l c: ρsdm = [2,4ndc + 2,4ndw + 1,9(ndmb + ndrt) + 1,4ndsb + nds] / / [ 2,4nc + 2,4nw + 1,9(nmb + nrt) + 1,4nsb + ns]⋅100% = = (2,4⋅8+2,4⋅28+1,9⋅(0+0) +1,4⋅0+5)/ / (2,4⋅48+2,4⋅132+1,9⋅(0+0)+1,4⋅0+48)⋅100% = 19% Xác đ nh hàm ph thu c µa c a các b ph n nhà theo c p a: µa = 1 (ρ = 0%) ρfdm = 26% µaf = 0; ρsdm = 19% µas = 0. Xác đ nh hàm ph thu c µb c a các b ph n nhà theo c p b: 1 ρ ≤ 5%  µ b = (30% − ρ ) 25% 5% < ρ < 30% 0  ρ ≥ 30% µbf = (30 – 26) / 25 = 0,16 (ρ = 26%); µbs = (30 – 19) / 25 = 0,44 (ρ = 19%). Xác đ nh hàm ph thu c µc c a các b ph n nhà theo c p c: 0 ρ ≤ 5%  µ c = (ρ − 5% ) 25% 5% < ρ < 30% (100% − ρ ) 70%  30% ≤ ρ ≤ 100% µcf = (26 - 5) / 25 = 0,84 (ρ = 26%); µcs = (19 - 5) / 25 = 0,56 (ρ = 19%). Xác đ nh hàm ph thu c µd c a các b ph n nhà theo c p d: 0 ρ ≤ 30%  µ d = (ρ − 30% ) 70% 30% < ρ < 100% 1  ρ = 100% µdf = 0 (ρ = 26%); µds = 0 (ρ = 19%). Xác đ nh hàm ph thu c µA c a nhà theo c p A: µA = max[min(0,3; µaf); min (0,6; µas)] = max[min(0,3; 0); min (0,6; 0)] = max(0; 0) = 0 Xác đ nh hàm ph thu c µB c a nhà theo c p B: µB = max[min(0,3; µbf); min (0,6; µbs)] = max[min(0,3; 0,16); min (0,6; 0,44)] = max(0,16; 0,44) = 0,44 Xác đ nh hàm ph thu c µC c a nhà theo c p C: µC = max[min(0,3; µcf); min (0,6; µcs)] = max[min(0,3; 0,84); min (0,6; 0,56)] = max(0,3; 0,56) = 0,56 14
 15. Xác đ nh hàm ph thu c µD c a nhà theo c p D: µD = max[min(0,3; µdf); min (0,6; µds)] = max[min(0,3; 0); min (0,6; 0)] = max(0; 0) = 0 Đánh giá c p nguy hi m c a nhà: max(µA , µB , µC , µD) = max(0; 0,44; 0,56; 0) = 0,56 =µC K t lu n: Nhà nguy hi m c p C (có b ph n nguy hi m). 15
Đồng bộ tài khoản