Quyết định số 0616/1999/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định số 0616/1999/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0616/1999/QĐ-BTM về việc đưa Nhật Bản vào danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế suất tối huệ quốc do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0616/1999/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0616/1999/QĐ-BTM Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0616/1999/QĐ- BTM NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1999 V VI C ĐƯA NH T B N VÀO DANH SÁCH CÁC NƯ C VÀ VÙNG LÃNH TH ĐƯ C HƯ NG THU XU T T I HU QU C B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 9/1998/NĐ- CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u Lu t thu xu t kh u, nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c tho thu n ngày 29 tháng 3 năm 1999 gi a Th tư ng C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Phan Văn Kh i và Th tư ng Nh t B n Keizo Obuchi v vi c Nh t B n và Vi t Nam giành cho hàng hoá c a nhau thu xu t t i hu qu c; Trên cơ s đ i đ ng v i vi c Chính ph Nh t B n đã quy t đ nh chính th c k t ngày 26 tháng 5 năm 1999 áp d ng lâu dài thu xu t t i hu qu c đ i v i hàng hoá có xu t x t Vi t Nam. QUY T Đ NH Đưa Nh t B n vào danh sách các nư c và vùng lãnh th đư c hư ng lâu dài thu xu t t i hu qu c c a Vi t Nam k t ngày 26 tháng 5 năm 1999. Trương Đình Tuy n (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản