Quyết định số 07/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định số 07/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2000/QĐ-BCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2000/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2000/QĐ-BCN Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 1/1/1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh đ nh s 141/HĐBT ngày 24 tháng 8 năm 1982 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) ban hành đi u l v công tác tiêu chu n hoá; Theo đ ngh c a V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành 24TCN 81-2000: B t gi y, gi y và các tông thông d ng - thu t ng . Tiêu chu n này áp d ng trong các lĩnh v c s n xu t, xu t nh p kh u và tiêu dùng n i đ a; có hi u l c hư ng d n và khuy n khích áp d ng k t ngày 20 tháng 02 năm 2000. Đi u 2. V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n ph m có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V ch c năng, T ng giám đ c T ng Công ty Gi y Vi t Nam và các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh gi y trong c nư c có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. K/T. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3, - VPCP (đ báo cáo), - T ng c c TC-ĐL-CL, - Các Trung tâm KTTC-ĐL-CL: 1,2,3, - Trung tâm TC-CL, Lê Qu c Khánh - Công báo, - M ng Tin h c di n r ng c aVPCP, - Lưu VP, CNCL. L I NÓI Đ U Tiêu chu n ngành: 24TCN 81-2000: B t gi y, gi y và cáctông thông d ng-Thu t ng do T ng Công ty Gi y Vi t Nam, Vi n công nghi p Gi y và Xenluylô đ ng biên so n; V Qu n lý Công gnh và Ch t lư ng s n ph m trình duy t; B Công nghi p ra quy t đ nh ban hành s 07/2000/QĐ-BCN ngày 16 tháng 2 năm 2000. B T GI Y, GI Y VÀ CÁC TÔNG THÔNG D NG-THU T NG
 2. Glossary of pulp, paper and board 24 TCN 81-2000 (Có hi u l c t : 20-02-2000) M C ĐÍCH VÀ PH M VI ÁP D NG Tiêu chu n này quy đ nh m t s thu t ng kèm theo đ nh nghĩa v các lo i b t gi y, gi y và cáctông thông d ng, đư c s n xu t, lưu thông và s d ng trong nư c. 1. B t gi y 1.1. Khái ni m chung 1.1.1. B t gi y (pulp): V t li u d ng xơ s i, ch bi n t các l ai nuyên li u th c v t, đư c s d ng ch y u trong s n xu t gi y và các tông. 1.1.2.Anpha-xenluylô (alpha cellulose): Ph n b t gi y không hòa tan trong dung d ch NaOH 17,5% nhi t đ 20°C. 1.1.3. B t gi y hòa tan (dissolving pulp): B t gi y hóa h c đã đư c t y tr ng có hàm lư ng anpha-xenluylô cao. Lo i b t gi y này đư c s d ng đ hòa tan trong các dung môi thích h p, ch bi n ra d ng s n ph m như xelôphan, s i nhân t o... ho c k t h p v i các lo i hóa ch t khác đ t o ra các d n xu t c a xenluylô như axetat, nitrat... 1.1.4. B t gi y không t y tr ng (unbleached pulp): B t gi y không đư c t y tr ng trong quá trình s n xu t. 1.1.5. B t gi y bán t y tr ng (semi-bleached pulp): B t gi y ch đư c t y tr ng nh và có đ tr ng m c th p. 1.1.6. B t gi y t y tr ng (bleached pulp): B t gi y đư c t y tr ng trong quá trình s n xu t đ có đ tr ng m c cao. 1.2. Mô t s n xu t 1.2.1. N u (cooking): Quá trình x lý nguyên li u b ng dung d ch hóa ch t thích h p nhi t đ và áp su t cao c n thi t, đ tách lo i các thành ph n không ph i là xenluylô, nh m thu đư c s n ph m b t gi y. 1.2.2. T y tr ng (bleaching): Quá trình làm tr ng b t gi y b ng x lý hóa h c ho c sinh h c, đ lo i ph n l n ho c m t ph n nh t đ nh các ph n t mang m u có trong nó. 1.2.3. Gi y lo i (waste paper): Gi y ho c cáctông đư c thu h i l i sau khi đã s d ng, đ tái s n xu t thành gi y và cáctông b ng các phương pháp x lý cơ h c ho c k t h p gi a phương pháp cơ h c và hóa h c. 1.3. Các lo i b t gi y 1.3.1. B t gi y t g (woodpulp): B t gi y đư c s n xu t t nguyên li u g . 1.3.2. B t gi y g m m (softwood pulp): B t gi y đư c s n xu t t nguyên li u cây g m m (g lá kim), ví d như tùng, bách, thông... 1.3.3. B t gi y g c ng (hardwood pulp): B t gi y đư c s n xu t t nguyên li u cây g c ng (g lá r ng), thư ng có chi u dài xơ s i ng n hơn so v i xơ s i c a b t gi y g m m.
 3. 1.3.4. B t gi y phi g (nonwood pulp): B t gi y đư c s n xu t t các lo i nguyên li u không ph i thân g ví d : các lo i tre, n a; các ph ph m c a cây lương th c (rơm, r ...); bã mía; các lo i c (lau, s y, c bàng...); các lo i nguyên li u c a ngành d t (bông, lanh, gai...); các lo i v cây (dó, đay, dâu...). 1.3.5. B t gi y hóa h c (chemical pulp): B t gi y đư c s n xu t b ng cách lo i kh i nguyên li u các thành ph n không ph i là xenluylô b ng quá trình n u nguyên li u v i các lo i hóa ch t khác nhau, ví d như quá trình n u sunphat, ki m, sunphit... 1.3.6. B t gi y bán hóa h c (semi-chemical pulp): B t gi y đư c s n xu t b ng cách lo i kh i nguyên li u m t ph n các thành ph n không ph i là xenluylô b ng quá trình x lý hóa h c, ví d như quá trình n u nguyên li u v i các lo i hóa ch t khác nhau, giai đo n tách xơ s i ti p theo c n ph i có quá trình x lý cơ h c. 1.3.7. B t gi y sunphít (sulphite pulp): B t gi y hóa h c đư c s n xu t b ng phương pháp n u nguyên li u v i dung d ch mu i bisunphit trong môi trư ng axit. 1.3.8. B t gi y sunphit trung tính (neutral sulphite pulp): B t gi y hóa h c đư c s n xu t b ng phương pháp n u nguyên li u v i dung d ch có ch a ch y u là mu i monosunphit. 1.3.9. B t gi y sunphat (sulphate pulp): B t gi y hóa h c đư c s n xu t b ng quá trình n y nguyên li u v i dung d ch có ch a ch y u là hydroxit natri (NaOH), sunphua natri (Na2S), và có th có các h p ch t ph gia khác trong môi trư ng ki m. 1.3.10. B t gi y kraft (kraft pulp): M t d ng c a b t gi y sunphat, có đ b n cơ h c cao thư ng đư c s d ng đ làm các lo i gi y kraft. 1.3.11. B t gi y ki m (sodo pulp): B t gi y hóa h c đư c s n xu t b ng quá trình n u nguyên li u v i dung d ch ch có ch a hydroxit natri (NaOH). 1.3.12. B t gi y cơ h c (mechanical pulp): B t gi y đư c s n xu t hoàn toàn b ng các quá trình cơ h c (ví d như quá trình nghi n, mài), t các lo i nguyên li u khác nhau, nhưng ch y u là g . 1.3.13. B t gi y nhi t cơ (thermomrchanical pulp – TMP): B t gi y cơ h c đư c s n xu t theo phương pháp nhi t cơ – các m nh g đư c x lý b ng hơi trư c khi nghi n trong đi u ki n nhi t đ và áp su t thích h p, giai đo n nghi n ti p theo đư c th c hi n trong áp su t thư ng. 1.3.14. B t gi y hóa nhi t cơ (chemithermomechanical pulp – CTMP): B t gi y đư c s n xu t b ng phương pháp hóa nhi t cơ – các m nh g đư c x lý trư c b ng hóa ch t, thư ng là sunphit natri (Na2SO3) trong m t giai đo n riêng ho c trong giai đ an x lý hơi, ti p theo là quá trình x lý cơ h c. 1.3.15. B t gi y d mài (groundwood pulp): B t gi y cơ h c đư c s n xu t b ng phương pháp màu b m t c a g trên đá mài. 1.3.16. B t gi y cơ-sinh h c (biomechanical pulp): D ng b t gi y cơ h c, s n xu t t các m nh g đã đư c x lý trư c b ng phương pháp sinh h c, đ làm tăng đ b n và gi m năng lư ng tiêu th trong quá trình nghi n sau đó. 2. Gi y và cáctông 2.1. Khái ni m chung 2.1.1. Gi y (paper): T thông d ng d ch các lo i s n ph m d ng t ho c d ng cu n, tr các t m b t gi y đư c dùng đ s n xu t gi y ho c cho m c đích hòa tan và các s n ph m v i
 4. không d t - đư c s n xu t b ng cách làm l ng l c các xơ s i th c v t, khoáng, đ ng v t, t ng h p ho c h n h p c a các lo i xơ s i đó t huy n phù l ng trên các d ng thi t b thích h p, có ho c không có b sung các ch t ph gia. Gi y có th đư c tráng, ngâm t m ho c các quá trình ch bi n khác trong ho c sau khi s n xu t, mà không làm m t đi đ c tính nh n d ng c a nó. 2 Chú thích: Thông thư ng các lo i s n ph m có đ nh lư ng nh hơn 225 g/m đư c g i là 2 gi y, lo i có đ nh lư ng l n hơn 225 g/m đư c g i là cáctông. Tuy nhiên trong m t s 2 trư ng h p, ph thu c vào m c đích s d ng, m t s lo i có đ nh lư ng nh hơn 225 g/m v n đư c g i là cáctông (các lo i làm hòm h p, làm thành ph n c a cáctông sóng...) và m t 2 s lo i có đ nh lư ng l n hơn 225 g/m v n đư c g i là gi y (các lo i gi y l c, gi y th m...). 2.1.2. Cáctông (board or paperboard): T thông d ng đ ch các d ng c a gi y thư ng có đ nh lư ng, đ d y và đ c ng cao. Chú thích: Xem m c 2.1.1. 2.1.3. Thành ph n gi y và cáctông (composition of paper and board): Tính ch t t nhiên và t l c a thành ph n xơ s i và không ph i xơ s i có t ng gi y và cáctông. 2.1.4. Thành ph n xơ s i (fibre composition): Thành ph n c a các lo i xơ s i có trong gi y và cáctông, và t l c a chúng thư ng đư c bi u th b ng ph n trăm so v i t ng lư ng xơ s i. 2.1.5. Chi u d c c a gi y (machine direction): Chi u c a gi y và cáctông tương ng v i chi u chuy n đ ng c a nó trên máy xeo. 2.1.6. Chi u ngang c a gi y (cross direction): Chi u vuông góc v i chi u d c c a gi y và cáctông. 2.1.7. Ram (ream): M t t p các t gi y cùng ch ng l ai và kích thư c. S lư ng t trong m t ram thư ng là 480, 500 ho c 1000. 2.2. Mô t s n xu t 2.2.1. Xeo gi y (forming): Quá trình hình thành t gi y (ho c cáctông) b ng cách l ng l c xơ s i b t gi y trên lư i xeo. 2.2.2. Ch t đ n (filler; loading): Các pigment (b t màu) m n, thư ng có màu tr ng và có ngu n g c vô cơ đư c cho vào trong huy n phù b t gi y trong quá trình s n xu t gi y ho c cáctông. 2.2.3. Dung dich tráng ph n (coating slip): Dung d ch đ tráng ph lên b m t c a gi y ho c cáctông, bao g m các pigment vô cơ, thư ng có màu tr ng có kích thư c h t r t nh (m n) và các ch t k t dính. Ngoài ra có th có các ch t khác như ch t màu, các ch t phân tán. 2.2.4. Huy n phù b t gi y (stock): Huy n phù b t gi y g m có m t ho c nhi u lo i b t gi y và các ch t ph gia khác sau giai đo n nghi n, đ t o thành gi y ho c cáctông trên máy xeo. 2.2.5. Gia keo (sizing): Quá trình ho các ch t keo (nh a thông, tinh b t, keo t ng h p...) vào huy n phù b t gi y (gia keo n i b ) ho c lên b m t gi y và cáctông (gia keo b m t) đ làm tăng đ b n b m t và tính ch ng th m. 2.2.6. Cán láng (calendering): Quá trình x lý gi y trên thi t b cán láng, sau giai đo n sây khô c a máy xeo đ tăng đ nh n, đ bóng b m t, đ ch t c a gi y ho c cáctông.
 5. 2.2.7. Làm bóng (glazing): Quá trình làm bóng b m t gi y ho c cáctông b ng các thi t b s y khô thích h p, ho c b ng các quá trình hoàn thi n cơ h c. 2.2.8. Làm chun (creping): Quá trình làm chun (nhăn) gi y đ tăng đ dãn dài và tính m m m i c a gi y, đư c th c hi n trên máy xeo ho c các thi t b khác. 2.2.9. Tráng ph (coating): Quá trình đưa lên b m t gi y ho c cáctông m t ho c nhi u l p dung d ch tráng ph n, ho c các v t li u d ng l ng khác (không ph i là các ch t gia keo), nh m làm cho gi y có các tính năng đ c bi t m i. 2.2.10. Hình bóng nư c (watermark): Các ký hi u ho c các hình chìm đư c t o ra trong gi y b i s thay đ i v trí c a xơ s i, nhìn th y đư c khi soi ra ánh sáng, b ng các phương pháp khác. 2.3. CÁC S N PH M GI Y VÀ CÁCTÔNG 2.3.1. Gi y s n xu t th công (handmade paper): Gi y đư c xeo b ng tay t ng t m t, b ng khung lư i xeo (li m xeo). Quá trình ép và làm khô t gi y ti p theo đư c ti n hành b ng phương pháp th công ho c b ng máy. 2.3.2. Gi y đ nh lư ng th p (light-weight paper): Các lo i gi y có đ nh lư ng nh hơn 40 g/m2. 2.3.3. Gi y không tro (ashless paper): Gi y có hàm lư ng các ch t vô cơ th p, g n như b ng không. 2.3.4. Gi y phi axit (acit-free paper): Gi y không có ch a các axit t do. Lo i gi y này thư ng đư c s n xu t trong môi trư ng ki m nh ho c trung tính. 2.3.5. Cáctông duplex (Two-layer board): Cáctông g m có hai l p v t li u gi y khác nhau đư c hình thành trong quá trình s n xu t khi tr ng thái ư t, không s d ng keo dán. 2.3.6. Cáctông ba l p (Three-layer board): Cáctông g m có ba l p v t li u gi y đư c hình thành trong quá trình s n xu t khi tr ng thái ư t, không s d ng keo dán. Các l p v t li u gi y có thành ph n gi ng ho c khác nhau. 2.3.7. Cáctông nhi u l p (Multi-layer board): Cáctông g m có nhi u hơn ba l p v t li u gi y, đư c hình thành trong quá trình s n xu t khi tr ng thái ư t, không s d ng keo sán. Các l p v t li u gi y có thành ph n gi ng ho c khác nhau. 2.3.8. Gi y ho c cáctông b i (Composite paper or board): Lo i gi y ho c cáctông có hai ho c nhi u l p đư c dán, ép l i v i nhau b ng keo dính. 2.3.9. Gi y không gia keo (unsized paper): Gi y không đư c gia keo trong quá trình s n xu t. 2.3.10. Gi y gia keo (sized paper): Gi y đư c gia keo trong quá trình s n xu t. 2.3.11. Gi y ho c cáctông có xơ s i màu (Veined paper or board): Gi y ho c cáctông có ch a m t lư ng nh xơ s i đư c nhu m màu khác v i màu c a b t gi y còn l i, thư ng đư c s d ng làm gi y trang trí, ho c các m c đích đ c bi t khác. 2.3.12. Gi y gi vân (grained paper): Lo i gi y b c bên ngoài, đư c d p n i ho c trang trí b m t gi ng như vân g , đá c m th ch ho c da. 2.3.13. Gi y nhu m vân (ingrained paper): Lo i gi y có b m t đư c x lý b ng phương pháp nhu m màu đ có vân gi ng như đá hoa cương.
 6. 2.3.14. Gi y ho c cáctông bóng m t m t (Machine-glazed paper or board): Gi y ho c cáctông có m t m t đư c làm nh n, bóng b ng cách ép và làm khô trên lô s y kim lo i bóng, lô s y này n m trong ph n s y c a máy xeo. M t còn l i c a gi y không nh n. 2.3.15. Gi y cán bóng hay gi y satinê (Supercalendered paper): Gi y đư c ép qua h th ng cán láng đ c bi t đ b m t có đ nh n và bóng cao. 2.3.16. Gi y ho c cáctông m u m t m t (one-side coloured paper or board): Gi y ho c cáctông có m t m t đư c nhu m m u trong quá trình s n xu t. 2.3.17. Gi y ho c cáctông m u hai m t (two-sides coloured paper or board): Gi y ho c cáctông có hai m t đư c nhu m m u trong quá trình s n xu t. 2.3.18. Gi y kraft (kraft paper): Gi y đư c s n xu t ch y u b ng b t gi y kraft. 2.3.19. Gi y v i (rag paper): Gi y có ch a m t lư ng l n xơ s i v i. hàm lư ng xơ s i v i t i thi u có trong gi y ph hu ng vào quy đ nh c a t ng nư c khác nhau. 2.3.20. Gi y ho c cáctông không có b t cơ h c (woodfree paper or board): Gi y ho c cáctông ch có b t gi y hóa h c trong thành ph n xơ s i. Tuy nhiên, trong th c t nó có th có m t lư ng nh các lo i xơ s i khác. 2.3.21. Gi y ch ng g (anti-rust paper): Gi y trong thành ph n có ch a các ch t đ gi y có kh năng b o v đư c b m t c a các kim lo i có ch a s t ch ng l i s ăn mòn. 2.3.22. Gi y không gây g (non-rust paper): Gi y không ch a các hóa ch t có kh năng ăn mòn các kim lo i có ch a s t. 2.3.23. Gi y gi da g c th c v t (Vegetable parchment): Gi y đã đư c bi n tính b ng ph n ng v i axit sunphuaric. S x lý này làm cho gi y có c u trúc liên t c, có tính ch ng th m cao đ i v i các ch t l ng h u cơ, đ c bi t là đ i v i các lo i u m , tăng đ c ng c a b m t. C u trúc này cho phép gi y có đ b n khi đánh tơi trong nư c, th m chí là nư c nóng. 2.3.24. Gi y bóng m (glasine): Lo i gi y đ nh lư ng th p, trong m làm t b t gi y hóa h c, có m c đ hydrat hóa cao và qua quá trình cán láng đ c bi t. Gi y có đ nh n, bóng cao c hai m t và có tính ch ng th m d u m . Lo i gi y này thư ng đư c s d ng đ bao gói các lo i th c ph m, k o, thu c lá, hóa ch t và kim lo i. 2.3.25. Cáctông c ng (Solid board): Cáctông d y ch có m t l p b t gi y. 2.3.26. Cáctông da (Leatherfibre board): Lo i cáctông thư ng đư c s n xu t b ng quá trình gián đo n trên máy xeo và có hàm lư ng da không nh hơn 50% so v i t ng lư ng b t gi y. 2.3.27. Cáctông n (felt board): Gi y có đ nh lư ng cao làm t xơ s i v i và b t gi y báo tái ch . Lo i gi y này thư ng đư c s d ng làm các t m ngăn cách đ ch ng ti ng n, gió và đư c t m nh a đư ng đ làm các t m l p và t m vách ngoài. 2.3.28. Gi y sáp hay gi y parafin (Waxed paper): Gi y đã đư c x lý b ng sáp parafin ho c các lo i sáp theo phương pháp t m ho c tráng b m t. Lo i gi y này thư ng có đ b n m cao và đư c s d ng đ bao gói, đ c bi t là bao gói th c ph m. 2.3.29. Gi y làm chun (crepe paper): Lo i gi y có đ nh lư ng th p, đư c làm chun (làm nhăn) đ tăng đ dãn dài và tính m m m i. 2.3.30. Gi y gia keo b m t (surface sized paper): Gi y đư c x lý b m t b ng ch t keo, đ c i thi n các đ c tính b m t c a nó.
 7. 2.3.31. Cáctông Bristol hay cáctông ngà (Ivory board): Lo i gi y này đư c gia keo t t thư ng có đ nh lư ng l n hơn 150 g/m2, ho c là cáctông bao g m m t l p ho c nhi u l p đư c k t h p v i nhau không ph i b ng ch t k t dính, đư c làm hoàn toàn b ng b t gi y hóa h c t y tr ng, thích h p đ in và vi t. Đ c tính c a lo i gi y này là nh n, c ng, s ch và thư ng đư c s d ng đ in danh thi p, th c đơn và các m c đích khác. 2.3.32. Gi y “art” (art paper): Thu t ng ti ng Anh dùng đ ch các lo i gi y ho c cáctông có tráng ph b m t. M thu t ng này có th dùng đ ch các lo i gi y tráng ho c các lo i gi y dùng đ v có đ nh n cao. 2.3.33. Gi y ho c cáctông tráng ph n (Coated paper or board): Gi y ho c cáctông có ph m t l p h n h p dungd ch tráng bao g m các pigment vô cơ, các ch t k t dính và có th b sung các ch t khác như ch t m u, các tác nhân phân tán, ch ng dính, ch ng m c... trên m t ho c c hai m t gi y. 2.3.34. Gi y tráng nh (light weight coated paper, LWC): Lo i gi y tráng c hai m t, đ nh lư ng không l n hơn 72 g/m2, kh i lư ng ch t tráng trên m t m t không l n hơn 6 g/m2, v i lo i thông thư ng gi y đ có hàm lư ng b t gi y cơ h c t g không nh hơn 50% so v i t ng lư ng b t gi y, v i lo i đ c bi t gi y đ đư c làm t 100% b t gi y hóa h c. 2.3.35. Gi y tráng dung môi (Solvent coated paper): Gi y đư c tráng b ng ch t d o (plastic) đã đư c hòa tan trong các dung môi d bay hơi. 2.3.36. Gi y tráng nhũ tương (Emulsion coated paper): Gi y đư c tráng b ng ch t d o (plastic) d ng nhũ tương. 2.3.37. Gi y in báo (newsprint paper): Gi y đư c dùng đ in báo. Đó là lo i gi y không tráng, có hàm lư ng b t gi y cơ h c ho c hóa-cơ không nh hơn 65% so v i t ng lư ng b t gi y, không gia keo ho c đư c gia kro nh , có đ nhám b m t PPS (1 MPa) không l n hơn 2,5 µm, có đ nh lư ng không nh hơn 40 g/m2 và không l n hơn 65 g/m2. 2.3.38. Gi y in sách ch d n (directory paper): Lo i gi y có đ nh lư ng th p, có đ b n cao, đư c làm t hôcn h p c a b t gi y hóa h c t y tr ng, b t gi y cơ h c và b t gi y tái ch t gi y lo i. Gi y đư c s d ng đ in các n ph m như: niên giám đi n tho i, các b n m c l c, ch d n, các quy n sách nh . 2.3.39. Gi y in (printing paper): T t c các lo i gi y có gia keo (n i b , ho c b m t), có các đ c tính thích h p cho m c đích in n. 2.3.40. Gi y in ôpset (ofset paper): Gi y đư c gia keo t t, có các đ c tính thích h p đ s d ng cho công ngh in ôpset, mà trong đó m c đư c chuy n t b n in cùng v i các hình trên đó sang băng cao su và sau đó đư c chuy n sang gi y. 2.3.41. Gi y in b n đ (map paper): Lo i gi y in, không có b t cơ h c, có đ b n m, đ b n cơ h c cao đ c bi t là đ ch u xé, đ ch u g p, đ ch u mài mòn và tính n đ nh kích thư c. 2.3.42. Gi y vi t (writing paper): Lo i gi y có m c đ gia keo phù h p v i vi c s d ng bút m c đ vi t. 2.3.43. Gi y v sinh (Toilet paper): Lo i gi y đ nh lư ng th p, có kh năng hút nư c, m m, s ch và b o đ m v sinh. 2.3.44. Gi y làm khăn (Napkin paper): Lo i gi y đ nh lư ng th p, m m có kh năng hút nư c, đư c c t và g p các kích thư c khác nhau. Gi y thư ng đư c làm nhăn, d p n i ho c có các hình in.
 8. 2.3.45. Gi y l c (Filter paper): Lo i gi y có đ tinh khi t hóa h c, đ b n, đ x p cao, không gia keo, làm t b t gi y hóa h c, xơ s i bông ho c xơ s i t ng h p, đư c s d ng đ tách các ch t r n lơ l ng ra kh i các ch t l ng và ch t khí. 2.3.46. Gi y đ hay gi y c t (base paper): Các lo i gi y ho c cáctông đư c dùng đ gia công thnhà lo i khác, ví d như b ng quá trình tráng ho c ngâm t m. m t s nư c, thu t ng này còn đư c dùng đ ch các lo i gi y dùng đ ghép v i m t l p v t li u khác (nhôm, plastic...). 2.3.47. Gi y c t gi y than (Carbonizing base paper): Lo i gi y có đ nh lư ng th p, m ng, có đ b n, đ đ ng đ u cao, thích h p đ tráng pigment, không đư c có l th ng mà các pigment có th l t qua. 2.3.48. Gi y đ gi y diazo (base paper for diazotype): Gi y đư c làm t b t gi y hóa h c t y tr ng, thích h p đ tráng ch t diazo. Gi y có đ nh n, d ch u g p, đ ch u xé cao; có tính trơ hóa h c và không ch a các ion kim lo i mà có th nh hư ng không t t t i quá trình sao ch p. 2.3.49. Gi y đ gi y nh (photographic base paper): Gi y có đ b n ư t cao, có tính n đ nh v kích thư c, tính trơ đ i v i hóa ch t và không ch a các t p ch t mà có th tác đ ng không t t đ n tính nh y sáng c a l p tráng ho c đ n các hình nh. 2.3.50. Gi y đ gi y dán tư ng (wallpaper base): Gi y có m t m t dùng đ tráng ph , ho c in, ho c c hai; m t kia dùng đ quét m t l p h ho c keo dính. Lo i gi y đ này ph i thích h p đ gia công thành gi y dán tư ng. 2.3.51. Gi y c t gi y n n (stencil base paper): Lo i gi y có đ nh lư ng th p, m ng, có đ b n cao, làm t b t gi y xơ s i dài, đư c th m t m ho c tráng các ch t thích h p đ tr thành gi y n n. 2.3.52. Gi y c t gi y d u (asphalting paper): Gi y làm t b t gi y sunphat, có đ b n cao, đư c s d ng đ s n xu t gi y d u. 2.3.53. Gi y đ gi y t nhân b n hay gi y đ không cácbon (carbonless base paper): Lo i gi y m ng, đ ng đ u v đ d y, có đ hút nư c th p, có đ ch u kéo và đ ch u xé cao, đư c làm t b t gi y hóa h c t y tr ng, thích h p cho công ngh tráng ph n và các h p ch t khác. 2.3.54. Gi y can (Tracing paper): Gi y đư c làm t b t hóa h c t y tr ng và xơ s i v i, có đ b n cao và trong su t (do b t gi y đư c nghi n đ n đ ngh n cao). Lo i gi y này cho phép nhìn rõ các ch in, vi t và hình v bên dư i đ sao chép l i trên nó. 2.3.55. Gi y ch ng th m d u (Greaseproof paper): Gi y không có b t cơ h c, có đ b n cao đ i v i tính th m c a các lo i d u và m . Tính ch t này c a gi y đư c t o ra b ng s x lý cơ h c m nh trong quá trình chu n b b t gi y. 2.3.56. Gi y lưu tr (archival paper): Gi y có tu i th cao, đư c s d ng đ in các tài li u lưu tr trong m t th i gian dài. 2.3.57. Gi y in ti n (bank note paper): Lo i gi y b o đ m tính b n lâu, đư c làm t xơ s i bông, lanh và b t gi y hóa h c t y tr ng, hích h p đ in nhi u m u, có đ ch u g p và đ b n s d ng cao. 2.3.58. Gi y ch u l a (fireproof paper): Các lo i gi y đư c làm t xơ s i amiăng, th y tinh ho c g m, đư c s d ng cho m c đích cách nhi t, ví d như đ b o v trong các thi t b nhi t...
 9. 2.3.59. Gi y ch ng cháy (flameproof paper): Gi y đã đư c x lý hóa h c đ khó b t cháy. Gi y ch b cháy khi có l a và s t t t ngay khi b ng n l a đi. 2.3.60. Gi y và cáctông cách đi n (Electrical insulating paper or board): Gi y và cáctông có các tính ch t (đ b n đi n cao, có tính b n, không có các h t kim lo i ho c các v t li u có tính d n đi n, có đ đ ng đ u v đ d y và c u trúc...) gi ng các v t li u đư c s d ng làm ch t cách đi n. 2.3.61. Gi y nhôm (Aluminum paper): D ng gi y bao gói đư c s n xu t b ng cách cho b t nhôm vào thành ph n b t gi y, ho c b ng cách tráng lên gi y l p b t nhôm. Lo i gi y này thư ng đư c s d ng đ bao gói th c ph m, thu c lá... 2.3.62. Gi y d u (asphalt paper): Các lo i gi y đư c t m, tráng, ghép v i l p nh a đư ng, ví d như gi y duplex ch ng th m nư c bao g m hai l p gi y đư c dính v i nhau b i m t l p nh a đư n; Gi y làm vách nhà đư c t m no nh a đư ng, sau đó tráng nh a đư ng lên c hai m t và sau cùng là r c b t tan (talc); gi y l p nhà thư ng là lo i gi y đư c làm t b t v i, m m, x p đư c tráng, ngâm t m no nh a đư ng và có b t đá đen ho c các lo i đá s i khác đư c đưa vào b ng cách ép. 2.3.63. Gi y dán tư ng (wallpaper): Gi y có đ b n thích h p làm t b t gi y cơ h c, đư c nhu m m u, d p n i, in hình ho c có các trang trí khác trên b m t, có ho c không tráng ph l p b o v b ng plastic trong su t đ gi y có kh năng r a ho c th m chí gi t b ng nư c. 2.3.64. Gi y n n (stencil paper): Gi y c t gi y n n đư c x lý b ng sáp ho c d u, đư c s d ng đ in ronêô và trong các lo i máy sao chép tương t . 2.3.65. Gi y than hay gi y carbon (carbon paper): Gi y c t c a gi y than đư c tráng (m t m t) b ng h n h p c a carbon đen ho c v t li u có m u tương t và sáp ho c m t s lo i ch t mang d u tan. Lo i gi y này đư c s d ng đ sao chép t i cùng m t th i đi m các b n vi t tay ho c đánh máy ch . 2.3.66. Gi y diazo (Diazotype paper): Gi y đ c a gi y diazo có m t m t đư c tráng hóa ch t diazo nh y sáng, s d ng cho các máy sao ch p. 2.3.67. Gi y t nhân b n hay gi y không carbon (Selff-copy paper carbonless paper): Hay còn g i là gi y copy không carbon, là lo i gi y đã đư c x lý ho c tráng lo i h n h p thích h p đ nhân b n đư c các b n vi t tay ho c đánh máy mà không c n có gi y than gi a các l p gi y. 2.3.68. Gi y t ghi hay gi y c m nhi t (Thermal recording paper): Gi y đư c tráng m t h n h p nh y nhi t, mà s thay đ i m u s c khi có ngu n nhi t làm nóng đ u vi t. 2.3.69. Gi y in hình trên v i (Heat transfer printing paper): Gi y đã đư c in hình đ khi đ t lên v i, dư i tác d ng nhi t các hình in đó chuy n đư c sang v i. 2.3.70. Gi y bao gói (wrapping paper): Lo i gi y có đ b n cơ h c cao, v i các đ nh lư ng khác nhau, đư c dùng đ bao gói bên ngoài các s n ph m khác. 2.3.71. Gi y bao gói hoa qu (fruit wrapping paper): Lo i gi y đ nh lư ng th p, không mùi, b m t có đ bóng cao và đã đư c x lý b ng m t lo i d u đ c bi t. 2.3.72. Gi y bao gói m u đen (black wrapping paper): Lo i gi y có m u đen, thư ng đư c làm t xơ s i đay và b t gi y sunphat ho c sunphit. Gi y có đ b n cơ h c cao, có tính ch u ánh sáng và đư c s d ng cho m c đích bao gói ho c trang trí.
 10. 2.3.73. Gi y bao gói m ng ( wrapping tissue): Các lo i gi y bao gói có đ nh lư ng th p, thông thư ng t 12 g/m2 đ n 30 g/m2, m m và có đ b n cơ h c cao. Lo i gi y này thư ng đư c s d ng đ bao gói các v t d v và các lo i v t ph m làm quà t ng. 2.3.74. Gi y bao gói th c ph m (food wrappers paper): Lo i gi y tráng, gi y sáp có các đ c tính phù h p đ bao gói th c ph m. 2.3.75. Gi y bao goi thu c n (blasting paper): Lo i gi y có đ nh lư ng cao, làm t b t gi y hóa h c và xơ s i cây gai, đã đư c làm no sáp ho c d u. Gi y có tính k nư c t t, thư ng đư c s d ng đ bao gói các v t li u n , và còn đư c s d ng làm l p lót cho các l khoan đ t thu c n trong ngành m . 2.3.76. Gi y làm bao (sack paper): Lo i gi y có đ b n cơ h c cao, thư ng đư c làm t b t gi y kraft, dùng đ làm các lo i bao m t l p ho c nhi u l p. 2.3.77. Gi y làm túi (bag paper): Lo i gi y đư c s n xu t đ s d ng làm túi. 2.3.78. Gi y túi l c chè (tea bag paper): Lo i gi y m ng, x p có đ b n ư t cao làm t b t hóa h c t y tr ng và xơ s i gai, đư c s d ng đ làm túi l c chè (nhúng ng p túi có ch a chè bên trong vào nư c nóng). 2.3.79. Gi y cu n đ u l c thu c lá (cigarette tip paper): Lo i gi y đư c làm t b t gi y hóa h c, có c u trúc m m m i, đ nh n cao và đ th u khí th p. 2.3.80. Gi y cu n thu c lá (cigarette paper): Lo i gi y m ng có đ nh lư ng th p, không gia keo, có ch a ch t đ n hay ph gia d b t cháy v i thu c lá. Gi y có đ ch u xé, đ ch u c sát cao, đ th u khí th p, thích h p đ s n xu t thu c lá và có kh năng c t thành các cu có b r ng nh . 2.3.81. Gi y th m (Blotting paper): Gi y có t tr ng th p, không gia keo, có tính hút ch t l ng nhanh đư c làm t b t gi y hóa h c, b t gi y cơ h c, xơ s i v i, bông ho c h n h p c a các lo i đó. Lo i gi y này thư ng đư c s d ng đ th m m c dư trên các b n vi t tay và các lo i ch t l ng khác. 2.3.82. Gi y ho c cáctông gia cư ng (reinforced paper or board): B t c các lo i gi y ho c cáctông đư c làm tăng đ b n cơ h c b ng cách k t h p v i các lo i v t li u như: các d i kim lo i, các lo i s i t nhiên ho c t ng h p. 2.3.83. Cáctông l p m t (liner board): M t d ng cáctông ph ng thư ng làm t b t không t y tr ng (m t ho c hai l p ngoai thư ng đư c làm t b t gi y kraft), đư c s d ng đ làm l p m t c a cáctông sóng. 2.3.84. Gi y làm l p sóng (Corrugating paper): Gi y làm ch y u t b t gi y bán hóa h c, b t gi y tái ch , ho c h n h p c a các lo i b t đó, đư c s d ng đ làm l p sóng c a cáctông sóng. 2.3.85. Cáctông sóng (Corrugated fibreboard): Cáctông bao g m m t ho c nhi u l p gi y sóng đư c dán dính xen k liên ti p v i m t ho c nhi u l p cáctông ph ng. Có th phân thành các lo i: 2 l p, 3 l p ho c nhi u hơn. 2.3.86. Gi y đ can (decal paper): Lo i gi y có đ nh lư ng trung bình, có đ b n ư t cao, nh n và đư c tráng m t l p keo dính. Lo i gi y này thư ng đư c làm t b t gi y hóa h c và xơ s i bông. 2.3.87. Gi y làm nhãn (Label paper): Gi y có b m t nh n, đư c làm t b t hóa h c thích h p đ tráng các lo i keo dính, đư c s d ng đ in các lo i nhãn khác nhau.
 11. 2.3.88. Gi y làm nhãn chai (Bottle labeling paper): Lo i gi y tráng và gia keo đ c bi t, đư c làm ch y u t b t gi y hóa h c, có tính năng in t t và các đ c tính khac thích h p đ in nhãn dán trên các lo i chai th y tinh. 2.3.89. Gi y t dính (Self-adhéive paper): Lo i gi y đư c tráng lo i keo đ c bi t cho phép dán đư c lên các t gi y ho c lên các b m t c a các v t khác b ng cách ép. 2.3.90. Gi y ch th màu (indicator paper): Lo i gi y không gia keo, đư c x lý v i các hóa ch t đ c bi t đ có kh năng thay đ i màu khi ti p xúc v i các ch t ch đ nh d ng l ng (đ xác đ nh s có m t c a chúng). 2.3.91. Gi y làm phong bì (Envelope paper): Lo i gi y có đ b n thích h p đ làm các lo i phong bì và túi, có kh năng in, vi t và tráng các ch t keo dán phù h p. 2.3.92. Gi y ráp hay gi y nhám (Abrasive paper): Lo i gi y kraft gia keo t t có m t m t đư c tráng b ng h n h p keo và các ch t có kh năng mài mòn như: đá flin, granat, oxit nhôm, silic cacbua, cat... có đ m n khác nhau phù h p cho vi c làm nh n, bóng b m t theo yêu c u. 2.3.93. Gi y trang trí (Decorated paper): Các lo i gi y b m t đư c d p n i, làm nhăn, in m u... s d ng cho m c đích trang trí. 2.3.94. Gi y truy n nhi t (Heat transfer paper): Lo i gi y có m t m t đư c tráng b ng h p ch t nh y v i nhi t đ , s d ng cho máy copy h ng ngo i đ th c hi n s sao chép các tài li u g c, b ng cách truy n các h p ch t m u cùng v i ch t tráng lên m t t gi y thư ng khác. 3. Các tính ch t cơ b n c a b t gi y, gi y và cáctông 3.1. Đ nh lư ng (basis weight): Tr ng lư ng c a m t đơn v di n tích c a gi y và cáctông đư c xác đ nh theo phương pháp tiêu chu n. Đơn v bi u th k t qu là g/m2. 3.2. Đ d y (thicknes; caliper): Kho ng cách gi a hai m t c a gi y và cáctông đo theo phương pháp tiêu chu n. Đơn v bi u th k t qu là mm. 3.3. T tr ng (density): Tr ng lư ng c a m t đơn v th tích c a gi y và cáctông. Đơn v bi u th k t qu g/cm3. 3.4. Đ nh n (smoothness): Tính ch t đ c trưng đ đánh giá m c đ ph ng c a b m t gi y và cáctông. Tính ch t này đư c xác đ nh trong các phương pháp th tiêu chu n. 3.5. Tính n đ nh kích thư c (dimensional stability): Kh năng gi đư c hình d ng và kích thư c c a gi y và cáctông khi đ m thay đ i, ho c dư i các tác đ ng khác như: s thay đ i c a môi trư ng xung quanh, các ng su t v t lý, cơ h c trong quá trình in và các thao tác khi gia công ho c khi s d ng. 3.6. Đ m (moisture content): Lư ng nư c có trong v t li u. Th c t đó là t s c a t ng lư ng m t đi c a m u th , khi s y trong đi u ki n tiêu chu n c a phương pháp th và tr ng lư ng c a m u th t i th i đi m l y m u, đơn v bi u th là %. 3.7. Đ tro (ash content): Tr ng lư ng v t li u còn l i sau khi nung trong đi u ki n tiêu chu n c a phương pháp th . 3.8. Đ tr ng ISO (ISO brightness): H s ph n x ánh sáng c a t m b t gi y, t gi y và cáctông tr ng ho c g n tr ng theo ph n x c a v t kh ch tán lý tư ng t i chi u dài bư c sóng 457nm đư c xác đ nh trên thi t b đo tiêu chu n đư c quy đ nh trong phương pháp th .
 12. 3.9. Đ th u khí (air permeability): Đ c tính c a t gi y bi u th kh năng cho phép không khí đi qua c u trúc xơ s i c a nó, đư c xác đ nh b ng phương pháp th tiêu chu n. 3.10. Đ ch u b c (bursting strenght): Áp l c tác d ng vuông góc lên b m t l n nh t mà m u th ch u đư c trư c khi b c trong đi u ki n xác đ nh c a phương pháp th tiêu chu n. 3.11. Đ ch u kéo (tensile strenght): L c kéo l n nh t mà m u th ch u đư c trư c khi đ t trong đi u ki n xác đ nh c a phương pháp th tiêu chu n. 3.12. Đ dài đ t (breaking lenght): Cji u dài tính đư c c a băng gi y v i chiêu r ng đ ng nh t có tr ng lư ng đ n ng đ làm đ t chính nó khi treo m t đ u lên. 3.13. Đ dãn dài (stretch at break): Đ dãn dài đo đư c t i th i đi m đ t c a băng gi y các cáctông khi nó đư c kéo dãn dư i đi u ki n xác đ nh c a phương pháp th tiêu chu n; đơn v bi u th thư ng là % so v i chi u dài ban đ u c a m u th . 3.14. Đ hút nư c (absorbency): Kh năng h p th và gi l i khi ti p xúc v i nư c c a gi y và cáctông; ho c t c đ hút nư c, đư c xác đ nh b ng các phương pháp th tiêu chu n. 3.15. Đ đ c (opacity): T s đư c bi u th b ng % c a lư ng ánh sáng ph n x t m t t gi y đ t trên v t chu n m u đen và lư ng ánh sang ph n x c a chính t gi y đó đ t trên v t chu n màu tr ng trong đi u ki n c a phương pháp th tiêu chu n.
Đồng bộ tài khoản