Quyết định số 07/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 07/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2002/QĐ-UB về việc bổ sung chức năng cho Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Kiến trúc sư trưởng thành phố do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 07/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2002 QUY T NNH C A CH TNCH UBND THÀNH PH V B SUNG CH C NĂNG CHO VI N QUY HO CH XÂY D NG THÀNH PH H CHÍ MINH THU C KI N TRÚC SƯ TRƯ NG THÀNH PH . CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c quy t nh s 1200/1998/Q -UB-QL T ngày 07/3/1998 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t Quy ch v t ch c và ho t ng c a Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph thu c Ki n trúc sư Trư ng thành ph ; Xét ngh c a Ki n trúc sư Trư ng thành ph t i công văn s 025/KTST-TH ngày 03/01/2002 và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i t trình s 06/TCCQ ngày 11/01/2002. QUY T NNH i u 1. Nay b sung ch c năng cho Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph như sau : 1- L p d án u tư xây d ng h t ng k thu t chính ho c hoàn ch nh c a các khu ô th c i t o ho c xây d ng m i. 2- L p d án u tư xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p, b n c ng, sân bay, giao thông ư ng b và các công trình k thu t h t ng ô th khác. 3- Thi t k và l p t ng d toán các công trình dân d ng, b n c ng, sân bay, giao thông ư ng b , công trình công nghi p nhóm B, C. 4- ThNm tra d án, thi t k , t ng d toán, giám sát k thu t, xây d ng, qu n lý d án các công trình nêu t i m c 3. 5- o cl pb n a chính (có lư i kh ng ch ). i u 2. Ki n trúc sư Trư ng thành ph có trách nhi m ch o Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph -th c hi n các ch c năng ư c giao b sung nêu trên theo úng các quy nh có liên quan c a Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c S a chính-Nhà t, Ki n trúc sư Trư ng thành ph và Vi n Trư ng Vi n Quy ho ch xây d ng có trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. CH TNCH UBND THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - Ban T ch c Thành y - Chi nhánh NHNN thành ph - Kho b c Nhà nư c TP - C c Thu thành ph - UBND các Qu n, Huy n - Ban TCCQ thành ph Vũ Hùng Vi t - VPH -UB : PVP/ T, VX - T T, DA, VX - Lưu (VX)
Đồng bộ tài khoản