Quyết định số 07/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 07/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do – H nh phúc ********* S : 07/2004/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 4 năm 2004 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY TRÌNH TH M TRA VÀ PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N Đ U TƯ D ÁN HOÀN THÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph v vi c quy đ nh, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Đi u l qu n lý đ u tư và xây d ng; Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Ngh đ nh s 07/2003/NĐ- CP ngày 03/01/2003 c a Chính ph v b sung, s a đ i m t s đi u c a Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng; Căn c Thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n đ u tư và Quy t đ nh s 168/2003/QĐ-BTC ngày 07/10/2003 c a B trư ng B Tài chính ban hành Quy trình th m tra quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành; Xét đ ngh c a V trư ng V Tài chính và V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy trình th m tra và phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành thu c th m quy n phê duy t quy t toán c a B trư ng B Giao thông v n t i. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các Chánh Văn phòng B , V trư ng các V , C c trư ng các C c, T ng giám đ c các Ban qu n lý d án, T ng giám đ c các T ng công ty (Công ty) thu c B , Th trư ng các ch đ u tư d án do B qu n lý ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Đào Đình Bình QUY TRÌNH TH M TRA VÀ PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N Đ U TƯ D ÁN HOÀN THÀNH (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 07/2004/QĐ-GBTVT ngày 13/4/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng. Quy trình này quy đ nh v hình th c, trình t , n i dung các bư c th m tra, phê duy t báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành thu c th m quy n phê duy t ho c thu c th m quy n
  2. ki m tra báo cáo quy t toán c a B trư ng B Giao thông v n t i và đư c áp d ng đ i v i m i t ch c, cá nhân đư c giao qu n lý, th c hi n d án. Đi u 2. Hình th c th m tra báo cáo quy t toán. 1. T t c d án thu c th m quy n phê duy t quy t toán c a B trư ng B Giao thông v n t i đ u ph i đư c đơn v ki m toán đ c l p ti n hành ki m toán báo cáo quy t toán, sau đó cơ quan chuyên môn c a B Giao thông v n t i (sau đây g i t t là B ) ki m tra l i đ trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t. 2. Đ i v i các d án nhóm A, d án do Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ u tư mà B ph i ki m tra báo cáo quy t toán đ g i B Tài chính phê duy t, trong trư ng h p báo cáo quy t toán d án chưa đư c ki m toán thì Ch đ u tư cũng ph i thuê t ch c ki m toán đ c l p ti n hành ki m tra báo cáo quy t toán. Đi u 3. Chi phí ki m toán. 1. Chi phí ki m toán cho t ch c ki m toán quy đ nh t i kho n 1 Đi u 2 Quy trình này t i đa b ng 100% m c chi phí ki m toán quy đ nh t i m c 1.1 kho n 1 Ph n VI c a Thông tư s 45/2003/TT- BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính. 2. Chi phí ki m toán cho t ch c ki m toán quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 Quy trình này t i đa b ng 50% m c chi phí th m tra, phê duy t theo quy đ nh t i m c 1.1 kho n 1 ph n VI c a Thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính. Chương 2: T CH C, TRÌNH T VÀ N I DUNG TH M TRA PHÊ DUY T QUY T TOÁN Đi u 4. H i đ ng xét duy t quy t toán. 1. H i đ ng xét duy t quy t toán (sau đây g i t t là H i đ ng) c a B g m: Th trư ng ph trách công tác quy t toán v n đ u tư là Ch t ch H i đ ng, V trư ng V Tài chính là u viên thư ng tr c, C c trư ng C c Giám đ nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông là y viên, V Trư ng V K ho ch đ u tư là y viên, Chánh thanh tra B là y viên, T trư ng T tư v n là y viên. Khi c p trư ng v ng thì c p phó c a các đơn v quy đ nh t i Kho n này tham gia H i đ ng. 2. H i đ ng có các nhi m v sau: a) Hư ng d n, đôn đ c các Ch đ u tư th c hi n vi c quy t toán v n đ u tư k p th i, đ y đ n i dung, bi u m u theo quy đ nh; b) Hư ng d n, đôn đ c c a Ch đ u tư gi i quy t các vư ng m c trong quá trình quy t toán v n đ u tư, thu h i tài s n c a d án và v n đã thành toán quá cho các nhà th u. c) T ch c th m tra, ki m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư theo đúng n i dung, trình t c a Quy trình này. 3. Ch t ch H i đ ng đư c thành l p T tư v n cho t ng d án đ giúp H i đ ng th c hi n các nhi m v c a H i đ ng. Thành ph n t tư v n g m: lãnh đ o V Tài chính là T trư ng, các t viên là các cán b theo dõi d án c a các đơn v : V Tài chính, C c Giám đ nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, V K ho ch đ u tư, Thanh tra B và Ch đ u tư. Đi u 5. L p k ho ch duy t quy t toán. 1. Trư c ngày 15 tháng 01 hàng năm, các Ch đ u tư trình B danh m c các d án ph i l p báo cáo quy t toán trong năm và th c hi n đúng v th i h n, n i dung quy t toán đ i v i các d án trong danh m c đã trình. 2. Căn c danh m c d án trình duy t quy t toán c a các Ch đ u tư và tình hình th c t , V Tài chính l p k ho ch th m tra, ki m tra báo cáo quy t toán trình B trư ng và t ch c tri n khai theo k ho ch đã đư c B trư ng phê duy t. Đi u 6. h sơ báo cáo quy t toán.
  3. 1. H sơ trình duy t quy t toán ph i theo đúng quy đ nh t i Ph n III Thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính. 2. Các ch đ u tư g i h sơ quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành v B qua V Tài chính. S lư ng h sơ quy t toán g m 04 b , trong đó có ít nh t 01 b h sơ là b n g c. Đi u 7. Trình t th m tra, phê duy t quy t toán. Trình t th c hi n công tác th m tra, ki m tra, phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành như sau: 1. Bư c 1: Ti p nh n và ki m tra h sơ báo cáo quy t toán. 2. Bư c 2: T tư v n ti n hành th m tra, ki m tra quy t toán. 3. Bư c 3: H i đ ng ti n hành th m tra, ki m tra và thông qua quy t toán. 4. Bư c 4: T ng h p trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh. Đi u 8: Ki m tra h sơ báo cáo quy t toán. 1. Trong th i h n 2 ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ báo cáo quy t toán c a Ch đ u tư, V Tài chính có trách nhi m ki m tra và l p phi u giao nh n h sơ v i Ch đ u tư. Phi u giao nh n ph i ghi rõ danh m c các h sơ do ch đ u tư n p. Trư ng h p h sơ Ch đ u tư n p chưa đ theo quy đ nh, V Tài chính có văn b n yêu c u Ch đ u tư n p b sung. 2. Sau khi nh n đ h sơ báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành do Ch đ u tư n p, V Tài chính có văn b n g i V K ho ch đ u tư, C c giám đ nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Thanh tra B và Ch đ u tư đ c các b tham gia t Tư v n. V Tài chính trình B ra quy t đ nh thành l p t Tư v n. Đi u 9. Th m tra báo cáo quy t toán T ch c ki m toán đ c l p ti n hành th m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành theo đúng quy đ nh t i M c III Ph n II Quy t đ nh s 168/2003/QĐ-BTC ngày 07/10/2003 c a B trư ng B Tài chính. Đi u 10. Ki m tra báo cáo quy t toán T Tư v n c a B ti n hành ki m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư đã đư c ki m toán. N i dung ki m tra theo quy đ nh t i đi m 9 M c III Ph n II Quy t đ nh s 168/2003/QĐ-BTC ngày 07/10/2003 c a B trư ng B Tài chính, c th như sau: 1. Ki m tra vi c ch p hành trình t , n i dung ki m toán c a t ch c ki m toán theo quy đ nh: a) Ki m tra tính pháp lý c a h p đ ng ki m toán, th i gian và th th c th c hi n ki m toán và công b báo cáo ki m toán; b) Căn c n i dung h p đ ng đã ký gi a ch đ u tư và t ch c ki m toán, căn c báo cáo k t qu ki m toán, ti n hành ki m tra, đánh giá trình t , n i dung th m tra c a t ch c ki m toán th c hi n v tính đ y đ và phù h p theo quy đ nh. Trư ng h p đơn v ki m toán chưa th c hi n đúng các công vi c v công tác th m tra quy t toán T trư ng T tư v n đư c th a y quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i có văn b n yêu c u t ch c ki m toán ti n hành ki m toán b sung. 2. Ki m tra nh ng căn c pháp lý mà t ch c ki m toán s d ng đ ki m toán so v i quy đ nh c a Nhà nư c v qu n lý đ u tư và xây d ng: a) H th ng cơ ch qu n lý, thanh toán v n đ u tư quy đ nh đư c áp d ng cho d án. b) Đ nh m c đơn giá, các ch đ chính sách có liên quan theo quy đ nh c a Nhà nư c đã áp d ng cho d án; c) Vi c tuân th các chu n m c ki m toán, các nguyên t c ki m toán và các n i dung th m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư xây d ng cơ b n theo quy đ nh.
  4. 3. Ki m tra, xem xét nh ng n i dung còn khác nhau gi a đ ngh quy t toán c a Ch đ u tư và báo cáo ki m toán c a t ch c ki m toán đ c l p. 4. Nh n xét ki n ngh : a) Nh n xét v k t qu ki m toán báo cáo quy t toán c a t ch c ki m toán v n i dung, ch t lư ng ki m toán so v i yêu c u, quy đ nh v th m tra báo cáo quy t toán. b) Ki n ngh bi n pháp gi i quy t các t n t i c a d án sau khi quy t toán. c) Ki n ngh v i cơ quan có liên quan v quá trình qu n lý đ y tư, th c hi n d án; nghiên c u s a đ i, b sung hoàn thi n cơ ch qu n lý. d) Nh ng vư ng m c v cơ ch chính sách (n u có), ki n ngh B trư ng có văn b n g i cho cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c có th m quy n có liên quan xem xét gi i quy t, tháo g . 5. K t qu ki m tra, T tư v n ph i l p thành báo cáo g i Ch t ch H i đ ng, Th trư ng theo dõi d án và các thành viên H i đ ng. M u báo cáo v k t qu ki m tra c a T tư v n theo quy đ nh t i Ph l c s 01/TT-QT kèm theo Quy trình này. Đi u 11. Th i h n ki m toán, th m tra, ki m tra quy t toán. 1. Đ i v i d án nhóm B,C: Th i h n ki m toán báo cáo quy t toán v n đ u tư không quá 4 tháng, th i h n th m tra phê duy t không quá 4 tháng (k t ngày nh n đ h sơ quy t toán, k c báo cáo ki m toán). 2. Đ i v i các d án có t ng m c đ u tư dư i 1 t đ ng và h ng m c công trình đ c l p: Th i h n ki m toán báo cáo quy t toán v n đ u tư không quá 2 tháng; th i h n th m tra phê duy t không quá 2 tháng (k t ngày nh n đ h sơ quy t toán, k c báo cáo ki m toán). Trong quá trình th m tra, ki m tra trư ng h p có vư ng m c T trư ng T tư v n báo cáo Ch t ch H i đ ng xem xét đ cho phép kéo dài th i h n theo quy đ nh. Đi u 12. Xét duy t quy t toán. 1. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c báo cáo k t qu ki m tra c a T tư v n, Ch t ch H i đ ng, Th trư ng theo dõi d án và các thành viên H i đ ng có ý ki n b ng văn b n g i v V Tài chính – B v báo cáo quy t toán d án c a Ch đ u tư và k t qu ki m tra c a T tư v n. M u ý ki n c a Th trư ng theo dõi d án và các thành viên H i đ ng theo quy đ nh t i Ph l c s 02/TT-QT và 03/TT-QT kèm theo Quy trình này. 2. V Tài chính có trách nhi m t ng h p các ý ki n c a các thành viên H i đ ng trình Ch t ch H i đ ng thông qua. Trư ng h p c n thi t thì t ch c h p H i đ ng đ thông qua. K t qu làm vi c c a H i đ ng ph i l p thành Biên b n. Đi u 13. Phê duy t quy t toán Trong th i h n 30 ngày, V Tài chính có trách nhi m t ng h p các báo cáo k t qu xét duy t c a H i đ ng và ý ki n c a các cơ quan có liên quan đ Ch t ch H i đ ng trình B trư ng xem xét quy t đ nh. Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 14. T ch c th c hi n. V trư ng V Tài chính thu c B có trách nhi m đôn đ c, theo dõi, ki m tra và t ng h p báo cáo B trư ng vi c th c hi n Quy trình này./. PH L C S 01/TT-QT (ban hành kèm theo Quy trình th m tra và phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành c a B trư ng B Giao thông v n t i)
  5. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do – H nh phúc ********* Hà N i, ngày …. tháng … năm 200 …. BIÊN B N C AT TƯ V N V KI M TRA BÁO CÁO QUY T TOÁN V N Đ U TƯ HOÀN THÀNH ĐÃ ĐƯ C KI M TOÁN I. Tên d án: II. Ch đ u tư: III. Cơ quan ki m toán: IV. T tư v n: T tư v n đư c thành l p theo QĐ s …/QĐ-BGTVT ngày … tháng …. năm … c a B trư ng B Giao thông v n t i, thành ph n g m: V. K t qu ki m tra: Căn c H sơ báo cáo quy t toán d án hoàn thành do Ch đ u tư trình B ; Căn c báo cáo ki m toán c a đơn v ki m toán, Sau khi ki m tra, T tư v n xin báo cáo k t qu ki m tra như sau: 1. Vi c ch p hành trình t , n i dung ki m toán c a t ch c ki m toán theo quy đ nh. - Tính pháp lý c a h p đ ng ki m toán, th i gian và th th c th c hi n ki m toán và công b báo cáo ki m toán: - Đánh giá trình t , n i dung th m tra c a t ch c ki m toán th c hi n v tính đ y đ và phù h p theo quy đ nh: 2. Nh ng căn c pháp lý mà t ch c ki m toán s d ng đ ki m toán so v i quy đ nh c a Nhà nư c v qu n lý đ u tư và xây d ng. - H th ng cơ ch qu n lý, thanh toán v n đ u tư quy đ nh đư c áp d ng cho d án: - Đ nh m c đơn giá, các ch đ chính sách có liên quan theo quy đ nh c a Nhà nư c đã áp d ng cho d án: - Vi c tuân th các chu n m c ki m toán, các nguyên t c ki m toán và các n i dung th m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư xây d ng cơ b n theo quy đ nh: 3. Nh ng n i dung còn khác nhau gi a đ ngh quy t toán c a Ch đ u tư và báo cáo ki m toán c a T ch c ki m toán. - Nh ng n i dung chưa th ng nh t gi a Ch đ u tư và T ch c ki m toán, các ki n ngh gi i quy t c a Ch đ u tư: - Nh ng vư ng m c v cơ ch chính sách, T tư v n tham mưu cho B trư ng có văn b n g i cho cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c có th m quy n có liên quan xem xét gi i quy t: 4. Nh n xét ki n ngh . - V k t qu ki m toán báo cáo quy t toán c a t ch c ki m toán v n i dung, ch t lư ng ki m toán so v i yêu c u: - Ki n ngh bi n pháp gi i quy t các t n t i c a d án. Ki n ngh v i cơ quan có liên quan: - Ki n ngh H i đ ng xét duy t quy t toán c a B xem xét quy t đ nh đ trình B trư ng phê duy t giá tr quy t toán v n đ u tư hoàn thành D án: …….. s ti n là: …….. đ ng (b ng ch ………)
  6. Các thành viên T tư v n (Ký, ghi rõ h tên) PH L C S 02/TT-QT (ban hành kèm theo Quy trình th m tra và phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành c a B trư ng B Giao thông v n t i). B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do – H nh phúc ********* Hà N i, ngày …. tháng … năm 200…. Ý KI N C A TH TRƯ NG THEO DÕI D ÁN I. Tên d án: II. Ch đ u tư: III. Cơ quan ki m toán: Sau khi xem xét: + H sơ báo cáo quy t toán c a Ch đ u tư trình B Giao thông v n t i. + Báo cáo ki m toán c a Công ty ki m toán. + Báo cáo ki m tra c a T tư v n c a B Giao thông v n t i. Th trư ng theo dõi d án có ý ki n như sau: 1. Ph n th ng nh t: 1.1 ................................................................................... ........................................................ 1.2 ................................................................................... ........................................................ 1.3 ................................................................................... ........................................................ ......................................................................................... ........................................................ 2. Ph n không th ng nh t (nêu rõ chi ti t v n i dung và giá tr c th ): 2.1 ................................................................................... ........................................................ 2.2 ................................................................................... ........................................................ 2.3 ................................................................................... ........................................................ ......................................................................................... ........................................................ 3. Các ý ki n khác: 3.1 ................................................................................... ........................................................ 3.2 ................................................................................... ........................................................ 3.3 ................................................................................... ........................................................ ......................................................................................... ........................................................
  7. Th trư ng theo dõi d án (Ký và ghi rõ h và tên) PH L C S 03/TT-QT (ban hành kèm theo Quy trình th m tra và phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành c a B trư ng B Giao thông v n t i). B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do – H nh phúc ********* Hà N i, ngày …. tháng … năm 200 …. Ý KI N C A CÁC THÀNH VIÊN H I Đ NG XÉT DUY T QUY T TOÁN I. Tên d án: II. Ch đ u tư: III. Cơ quan ki m toán: IV. Ý ki n c a thành viên H i đ ng: H và tên: .......................................................................... Sau khi xem xét và ki m tra: + H sơ báo cáo quy t toán c a Ch đ u tư trình B Giao thông v n t i. + Báo cáo ki m toán c a Công ty ki m toán. + Báo cáo ki m tra c a T tư v n c a B Giao thông v n t i. Tôi có ý ki n v quy t toán v n đ u tư hoàn thành d án trên như sau: 1. Ph n th ng nh t: 1.1 ................................................................................... ........................................................ 1.2 ................................................................................... ........................................................ 1.3 ................................................................................... ........................................................ ......................................................................................... ........................................................ 2. Ph n không th ng nh t (nêu rõ chi ti t v n i dung và giá tr c th ): 2.1 ................................................................................... ........................................................ 2.2 ................................................................................... ........................................................ 2.3 ................................................................................... ........................................................ ......................................................................................... ........................................................ 3. Ki n ngh : 3.1. Ki n ngh Ch t ch H i đ ng thông qua và trình B trư ng phê duy t giá tr quy t toán v n đ u tư hoàn thành D án: ……… s ti n là: ……….. đ ng (b ng ch ) ...................................... 3.2. Ki n ngh v i Ch đ u tư: 3.3 Ki n ngh v i các cơ quan khác có liên quan:
  8. 3.4 Ki n ngh khác: Thành viên H i đ ng (Ký và ghi rõ h và tên)
Đồng bộ tài khoản