Quyết định số 07/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 07/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2004/QĐ-UB về sửa đổi Điều 2, Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 07/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A I I U 2, QUY T NNH S 103/2003/Q -UB NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2003 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Th c hi n Th a thu n v quan h h u ngh và h p tác gi a Thành ph H Chí Minh và Thành ph Viên Chăn ngày 26 tháng 8 năm 2001 ; Xét ngh c a Công ty Nh a Sài Gòn t i Văn b n s 132/NGS-2003- T ngày 19 tháng 11 năm 2003 v xúc ti n nhanh d án u tư thành l p nhà máy nh a SAPLAST VIENTIANE t i Thành ph Viên Chăn (CHDCND Lào) và ý ki n c a S K ho ch và u tư t i Công văn s 5298/KH T ngày 27 tháng 11 năm 2003 ; QUY T NNH i u . Nay s a i i u 2, Quy t nh s 103/2003/Q -UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph như sau : i u2: 1. - Căn c quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng và xét cơ c u ngu n v n u tư c a d án ; ch p thu n cho Công ty Nh a Sài Gòn ư c t tri n khai th c hi n d án thành l p Nhà máy nh a SAPLAST VIENTIANE t i Thành ph Viên Chăn, Nư c C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào (t quy t nh u tư, thNm nh và phê duy t thi t k d toán, phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u và k t qu u th u các gói th u…) theo các quy nh hi n hành. Khi tri n khai th c hi n d án, Công ty Nh a Sài Gòn ph i th c hi n úng theo các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng và quy nh v qu n lý u th u i v i s máy móc, thi t b ư c u tư, mua s m t i Vi t Nam v n chuy n sang Lào l p t ; i v i nh ng h ng m c, công trình khác ư c th c hi n u tư t i Lào ph i th c hi n úng theo các quy nh v qu n lý u tư xây d ng và các văn b n khác có liên quan c a Nư c C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào.
  2. 2. - Sau khi Công ty Nh a Sài Gòn quy t nh phê duy t d án u tư và khi d án ư c c p Gi y phép u tư t i C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào, Qu u tư phát tri n ô th thành ph s ti n hành gi i ngân căn c vào nhu c u v n tri n khai d án. " i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph , Giám c S Công nghi p, Giám c Công ty Nh a Sài Gòn và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.- Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 2 CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - VP H -UB : PVP/KT, T - T TM, TH, DA - Lưu (TM/P) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản