Quyết định số 07/2005/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 07/2005/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2005/QĐ-BBCVT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2005/QĐ-BBCVT

 1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 07/2005/Q -BBCVT Hà N i, ngày 25 tháng 04 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A QU DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VI T NAM B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Quy t nh s 191/2004/Q -TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v thành l p, t ch c và ho t ng c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b và H i ng qu n lý Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam, QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “ i u l t ch c và ho t ng c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng; V trư ng các V : T ch c cán b , K ho ch-Tài chính, Vi n thông; Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ; H i ng qu n lý, Giám c Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c các doanh nghi p Vi n thông và Internet; Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Trung Tá ĐI U L
 2. T CH C VÀ HO T NG C A QU DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2005/Q -BBCVT, ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam là t ch c tài chính nhà nư c tr c thu c B Bưu chính Vi n thông, ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo Quy t nh s 191/2004/Q -TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph h tr th c hi n chính sách c a Nhà nư c v cung c p d ch v vi n thông công ích trên ph m vi c nư c. Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam (sau ây g i t t là Qu ) có tên giao d ch ti ng Anh là: Vietnam Public-utility Telecommunication service Fund, ư c vi t t t là: VTF. i u 2. a v pháp lý. 1- Qu là t ch c tài chính nhà nư c, tr c thu c B Bưu chính Vi n thông. 2- Qu có tư cách pháp nhân, có con d u giao d ch. 3- Qu có v n i u l và b ng cân i k toán riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và các Ngân hàng trong nư c. 4- Tr s chính c a Qu t t i Thành ph Hà N i và các Chi nhánh t i m t s khu v c trong nư c. i u 3. Nguyên t c ho t ng. 1- Th c hi n các quy nh t i Quy t nh s 191/2004/Q -TTg ngày 08/11/2004 c a Th tư ng Chính ph v thành l p, t ch c và ho t ng c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2- Qu ho t ng không vì m c ích l i nhu n. 3- T ch c và ho t ng theo các quy nh c a i u l này. 4- Th c hi n chương trình cung c p d ch v vi n thông công ích theo Quy t nh c a th tư ng Chính ph ; ho t ng h tr phát tri n và cung c p d ch v vi n thông công ích theo quy nh c a B Bưu chính Vi n thông; qu n lý tài chính theo quy nh c a B Tài chính; cơ ch cho vay ưu ãi theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Chương 2: NGU N V N VÀ HO T NG
 3. i u 4: Ngu n v n. V n ho t ng c a Qu ư c hình thành t các ngu n sau: 1- V n i u l c a Qu khi m i thành l p là 500 t ng (năm trăm t ng), ư c hình thành và bao g m t các ngu n sau: 1.1- Ngân sách nhà nư c c p 200 t ng (hai trăm t ng) trong hai năm k t khi Qu i vào ho t ng. 1.2- B sung 300 t ng (ba trăm t ng) t các kho n óng góp hàng năm c a các doanh nghi p vi n thông theo quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy t nh 191/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph trong 3 năm k t khi Qu i vào ho t ng. 2- Các ngu n v n khác: 2.1- Các kho n óng góp hàng năm c a các doanh nghi p vi n thông theo quy nh. 2.2- Các ngu n v n khác th c hi n các chương trình, d án v cung c p d ch v vi n thông công ích do nhà nư c giao. 2.3- Các kho n vi n tr , tài tr , óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c h tr phát tri n và cung c p d ch v vi n thông công ích t i Vi t Nam. 2.4- Các kho n v n h p pháp khác. i u 5. Ho t ng c a Qu . 1- Ph m vi và i tư ng ư c cung c p d ch v vi n thông công ích do qu tài tr quy nh t i i u 5 Quy t nh 191/2004/Q -TTg ngày 08/11/2004 c a Th tư ng Chính ph và các quy nh c a B Bưu chính Vi n thông. 2- H tr các i tư ng ư c cung c p d ch v vi n thông công ích thông qua các doanh nghi p cung c p d ch v vi n thông công ích b ng các hình th c sau: 2.1- H tr chi phí phát tri n d ch v vi n thông công ích. 2.2- H tr chi phí duy trì vi c cung c p d ch v vi n thông công ích. 2.3- Cho vay ưu ãi i v i các doanh nghi p vi n thông và Internet th c hi n u tư xây d ng m i, nâng c p m r ng h t ng vi n thông, Internet và các cơ s v t ch t khác ph c v vi c cung c p d ch v vi n thông công ích. 3- S d ng v n t m th i nhàn r i không có ngu n g c ngân sách mua trái phi u Chính ph theo quy nh c a pháp lu t; vi c mua trái phi u Chính ph , Qu ph i xây d ng án trình B trư ng B Bưu chính Vi n thông và th c hi n sau khi ư c phê duy t. Chương 3:
 4. NHI M V , QUY N H N VÀ NGHĨA V i u 6 . Nhi m v . 1- Ti p nh n, huy ng các ngu n tài chính c a Qu theo quy nh t i i u 4 i u l này. 2- Tham gia xây d ng chương trình, d án, k ho ch cung c p d ch v vi n thông công ích theo t ng th i kỳ, hàng năm theo quy nh c a B Bưu chính Vi n thông. 3- Xây d ng k ho ch ho t ng hàng năm v h tr cung c p d ch v vi n thông công ích trình B trư ng B Bưu chính Vi n thông và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 4- T ch c tuy n ch n, thNm nh các d án cung c p d ch v vi n thông công ích do Qu tài tr theo các quy nh c a nhà nư c. 5- Theo dõi, t ng h p và báo cáo vi c th c hi n các chương trình, k ho ch, d án cung c p d ch v vi n thông công ích do Qu tài tr ; tình hình tài chính Qu theo quy nh c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 6- xu t vi c i u ch nh b sung các chương trình, k ho ch, d án cung c p d ch v vi n thông công ích phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Qu và t ch c tri n khai th c hi n sau khi ư c phê duy t. 7- B o toàn v n i u l . 8- Qu n lý v n c a Qu theo quy nh c a pháp lu t. 9- Xây d ng nh ng quy nh qu n lý liên quan n ho t ng c a Qu theo s u nhi m c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông. 10- Nghiên c u, rà soát các cơ ch , chính sách, ch có liên quan n ho t ng c a Qu ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 11- Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý tài chính, k toán, ki m toán, báo cáo th ng kê và các quy nh khác có liên quan n ho t ng c a Qu . 12- Qu n lý v t ch c, cán b , công ch c, viên ch c và công nhân viên, h sơ, tài li u, tài s n c a Qu theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông. 13- Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Bưu chính Vi n thông giao. i u 7: Quy n h n.
 5. 1- Ki n ngh các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, s a i, b sung các cơ ch , chính sách, ch v cung c p d ch v vi n thông công ích và v ho t ng c a Qu . 2- i v i các doanh nghi p Vi n thông và Internet. 2.1- Thông báo k ho ch óng góp tài chính hàng năm cho Qu . 2.2- Yêu c u các doanh nghi p cung c p s li u, tài li u, gi i trình nh ng v n liên quan n th c hi n nghĩa v óng góp tài chính cho Qu . 2.3- Phát hi n, ki n ngh cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n x lý các vi ph m c a các doanh nghi p vi n thông trong vi c ch p hành nghĩa v óng góp tài chính cho Qu , trong ho t ng cung c p d ch v d ch v vi n thông công ích. 3- Ki m tra, giám sát tình hình s d ng v n do Qu tài tr , cho vay th c hi n các chương trình, k ho ch, d án v cung c p d ch v vi n thông công ích; ình ch vi c tài tr , cho vay ho c thu h i kinh phí ã tài tr , cho vay khi phát hi n ơn v ư c tài tr , ư c vay vi ph m h p ng v i Qu và các quy nh v s d ng v n c a Qu . 4- ư c quan h tr c ti p v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c kêu g i và ti p nh n v n tài tr cho các chương trình, d án và nhi m v cung c p d ch v vi n thông công ích. Các ho t ng quan h , qu n lý, huy ng, ti p nh n, s d ng, thanh quy t toán các kho n tài tr nêu trên theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B Bưu chính Vi n thông. 5- Th c hi n x lý r i ro ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý các r i ro v tài chính trong vi c th c hi n các chương trình, d án cung c p d ch v vi n thông công ích theo quy nh c a pháp lu t. 6- Thành l p các H i ng tư v n các v n v chuyên môn trong ho t ng c a Qu và ư c m i các chuyên gia, i di n các B , ngành, các t ch c và các doanh nghi p có liên quan tham gia H i ng tư v n. Vi c m i các chuyên gia là các cá nhân và t ch c nư c ngoài ph i th c hi n theo các quy nh c a Nhà nư c và c a B Bưu chính Vi n thông. 7- Ch ng s d ng v n cho các ho t ng c a Qu theo quy nh c a pháp lu t; ư c trích l p, qu n lý và s d ng các qu theo quy nh c a B Tài chính như i v i Doanh nghi p nhà nư c. 8- Quy t nh các d án u tư ph c v và nâng cao hi u qu ho t ng qu n lý c a Qu theo quy nh c a pháp lu t. 9- Áp d ng các nh m c lao ng, v t tư, ơn giá ti n lương và chi phí khác theo quy nh c a pháp lu t trong vi c thNm nh d án cung c p d ch v vi n thông công ích.
 6. 10- Ch ng ph i h p v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t o i u ki n cho vi c tri n khai th c hi n chương trình, d án cung c p d ch v vi n thông công ích t i a phương. 11- ư c hư ng các ch lương, thư ng, phúc l i theo quy nh i v i doanh nghi p nhà nư c. 12- Tuy n ch n, b trí, s d ng, ào t o b i dư ng nghi p v ; k lu t, cho thôi vi c i v i ngư i lao ng theo các quy nh c a B Bưu chính Vi n thông và các quy nh c a pháp lu t. 13- M các chi nhánh Qu t i các khu v c theo quy nh c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông. 14- Th c hi n các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Nghĩa v . 1- m b o quy n và l i ích c a ngư i lao ng, quy n c a các t ch c, oàn th thu c Qu cùng tham gia qu n lý ho t ng Qu theo quy nh c a pháp lu t. 2- m b o tính trung th c và h p pháp i v i các ho t ng tài chính c a Qu . 3- Th c hi n công khai các kho n óng góp c a các doanh nghi p vi n thông, ph m vi và i tư ng ư c cung c p d ch v vi n thông công ích do Qu tài tr theo quy nh c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông. 4- Ch u s giám sát, ki m tra, thanh tra c a B Bưu chính Vi n thông và các cơ quan nhà nư c có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. 5- Ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v cung c p d ch v công ích. 6- Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: T CH C QU N LÝ VÀ I U HÀNH i u 9. B máy qu n lý và i u hành. T ch c b máy qu n lý, i u hành c a Qu ph i phù h p v i m c tiêu nhi m v c a Qu , m b o ho t ng có hi u qu . B máy qu n lý và i u hành c a Qu g m: H i ng qu n lý, Ban ki m soát và Cơ quan i u hành. i u 10. H i ng qu n lý.
 7. 1- H i ng qu n lý Qu (sau ây g i t t là H i ng qu n lý) g m có 05 (năm) thành viên, do B trư ng B Bưu chính Vi n thông quy t nh vi c b nhi m, mi n nhi m. Các thành viên H i ng qu n lý g m: - Ch t ch H i ng qu n lý là Lãnh o B Bưu chính Vi n thông. - Phó Ch t ch H i ng qu n lý. - 01 u viên là Giám c Qu . - 01 u viên là Lãnh o V Vi n thông. - 01 u viên là Lãnh o V K ho ch-Tài chính 2- Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n lý 2.1- Trình B trư ng B Bưu chính Vi n thông phê duy t, b sung, s a i i u l Qu ; xu t, ki n ngh vi c i u ch nh, b sung s a i các cơ ch qu n lý v ho t ng c a Qu , nh ng quy nh v h tr phát tri n và cung c p d ch v vi n thông công ích trong t ng th i kỳ theo quy nh c a pháp lu t; báo cáo quy t toán Qu . 2.2- Ki n ngh B trư ng B Bưu chính Vi n thông trình Chính ph , Th tư ng Chính ph và ngh các cơ quan qu n lý nhà nư c v i u ch nh, s a i, b sung các quy nh liên quan n ho t ng c a Qu mà không thu c thNm quy n c a B Bưu chính Vi n thông. 2.3- Trình B trư ng B Bưu chính Vi n thông k ho ch ho t ng hàng năm h tr cung c p d ch v vi n thông công ích; ki n ngh v i B trư ng B Bưu chính Vi n thông i u ch nh, s a i, b sung k ho ch ho t ng hàng năm h tr cung c p d ch v vi n thông công ích. 2.4- Trình B trư ng B Bưu chính Vi n thông quy t nh v t ch c, biên ch ; thành l p, gi i th , chia tách, sáp nh p các ban, chi nhánh; b nhi m, mi n nhi m, k lu t các ch c danh thu c thNm quy n c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông trên cơ s ngh c a Giám c Qu . 2.5- Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, k lu t K toán trư ng c a Qu trên cơ s ngh c a Giám c Qu ; Xem xét và có ý ki n b ng văn b n v ngh c a Giám c Qu i v i vi c b nhi m, mi n nhi m, k lu t trư ng, phó Ban, Chi nhánh. 2.6- Nh n v n thu c s h u nhà nư c do B trư ng B Tài chính và B trư ng B Bưu chính Vi n thông giao theo quy nh c a pháp lu t. 2.7- Ban hành quy ch ho t ng n i b c a Qu ; quy ch làm vi c c a H i ng qu n lý, Ban Ki m soát th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh c a i u l này. 2.8- Phê duy t chương trình ho t ng c a Ban ki m soát, xem xét các báo cáo c a Trư ng Ban ki m soát v k t q a ho t ng, báo cáo thNm nh quy t toán tài chính c a Qu .
 8. 2.9- Giám sát ki m tra cơ quan i u hành trong vi c th c hi n các quy nh c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông v ho t ng c a Qu ; i u l Qu và các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý. 2.10- Quy t nh thành l p H i ng tư v n các v n chuyên môn trong ho t ng c a Qu trên cơ s ngh c a Giám c Qu . 2.11- Xem xét, gi i quy t các khi u n i, t cáo c a các t ch c và cá nhân có liên quan n ho t ng c a Qu theo quy nh c a pháp lu t 2.12- Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Bưu chính Vi n thông và trư c pháp lu t v các quy t nh c a H i ng qu n lý. 3- Ch làm vi c c a H i ng qu n lý. 3.1- H i ng qu n lý làm vi c theo ch t p th , theo quy ch , h p thư ng kỳ 3 tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c nhi m v và quy n h n c a mình. 3.2- H i ng qu n lý h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách do Ch t ch H i ng qu n lý, ho c Giám c, ho c Trư ng Ban Ki m soát, ho c do a s các thành viên H i ng qu n lý ngh . 3.3- Các cu c h p c a H i ng qu n lý ph i có ít nh t 3 trong s 5 thành viên H i ng qu n lý tham d . H i ng qu n lý quy t nh các v n theo a s thành viên H i ng; trư ng h p s phi u ngang nhau thì bên nào có phi u c a ch t a cu c h p là quy t nh. N i dung và k t lu n các cu c h p H i ng qu n lý u ph i ư c ghi thành biên b n ho c ngh quy t và ư c g i n t t c các thành viên c a H i ng qu n lý. 3.4- i v i công vi c c a Qu thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng qu n lý, trong trư ng h p H i ng qu n lý không t ch c ư c cu c h p, Ch t ch H i ng qu n lý quy t nh sau khi l y các ý ki n b ng văn b n c a các thành viên H i ng qu n lý. 3.5- H i ng qu n lý s d ng con d u c a Qu và b máy i u hành c a Qu th c hi n nhi m v . 3.6- Phương ti n làm vi c và kinh phí ho t ng c a H i ng qu n lý ư c tính vào chi phí ho t ng c a Qu . 3.7- Các thành viên chuyên trách ư c hư ng lương và các ch khác theo quy ch ti n lương c a H i ng qu n lý, quy nh c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông và quy nh c a pháp lu t. 3.8- Các thành viên kiêm nhi m ư c hư ng ph c p và các quy n l i khác theo quy nh như thành viên kiêm nhi m c a H i ng qu n tr c a doanh nghi p nhà nư c. 4- Ch t ch H i ng qu n lý.
 9. 4.1- Ch u trách nhi m trư c H i ng qu n lý và B trư ng B Bưu chính Vi n thông v vi c th c hi n các nhi m v và quy n h n quy nh i v i H i ng qu n lý. 4.2- Thay m t H i ng qu n lý ký các Ngh quy t, quy t nh và các văn b n khác thu c trách nhi m c a H i ng qu n lý. 4.3- T ch c theo dõi và giám sát vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý, có quy n ình ch các quy t nh c a cơ quan i u hành trái v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý. 4.4- Các quy n khác theo u quy n c a H i ng qu n lý, c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông. 5- Phó Ch t ch H i ng qu n lý: ph trách m t s nhi m v c a H i ng qu n lý; ư c Ch t ch H i ng qu n lý u quy n gi i quy t m t s công vi c c a H i ng qu n lý theo quy ch làm vi c c a H i ng qu n lý. 6- U viên H i ng qu n lý th c hi n ch c trách, nhi m v , quy n h n theo quy nh trong quy ch làm vi c c a H i ng qu n lý. i u 11. Ban Ki m soát. 1. Ban Ki m soát Qu (sau ây g i t t là Ban Ki m soát) có 5 thành viên, g m Trư ng ban và các thành viên. Thành viên Ban Ki m soát là ngư i không ph i v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng c a Qu ; không có ti n án, ti n s v các t i danh liên quan n ho t ng kinh t . Các thành viên Ban Ki m soát do H i ng qu n lý xem xét ngh B trư ng B Bưu chính Vi n thông b nhi m, mi n nhi m và k lu t theo ngh c a Trư ng Ban Ki m soát. Trư ng Ban Ki m soát và các thành viên ư c hư ng lương và các ch khác theo quy ch ti n lương c a Qu , quy nh c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông và theo quy nh pháp lu t. 2- Ban Ki m soát ch u trách nhi m trư c H i ng qu n lý, ki m soát toàn b ho t ng c a Qu và có các nhi m v , quy n h n sau: 2.1- Ki m tra, giám sát vi c ch p hành ch trương, chính sách, các quy nh trong ho t ng c a Qu nh m b o m cho Qu th c hi n úng ch c năng, nhi m v c a mình, nâng cao hi u qu ho t ng c a Qu , b o m an toàn tài s n nhà nư c, tài s n c a Qu và c a i tư ng ư c qu h tr ; báo cáo v i H i ng qu n lý v k t qu ki m tra, giám sát và ki n ngh các bi n pháp x lý; 2.2- Ti n hành công vi c m t cách c l p theo chương trình ã ư c H i ng qu n lý thông qua; 2.3- Báo cáo, ki n ngh v i H i ng qu n lý v k t qu ki m soát, báo cáo ki m tra quy t toán tài chính c a Qu ;
 10. 2.4- Xem xét trình H i ng qu n lý gi i quy t các khi u n i, t cáo c a các t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng c a Qu theo quy nh c a pháp lu t; 2.5- Trư ng Ban Ki m soát ư c tham d các cu c h p c a H i ng qu n lý, ư c tham gia ý ki n các n i dung cu c h p c a H i ng qu n lý, nhưng không ư c bi u quy t; 2.6- Trư ng Ban Ki m soát ư c báo cáo H i ng qu n lý và B trư ng B Bưu chính Vi n thông nh ng ý ki n còn chưa th ng nh t gi a Ban Ki m soát và Giám c Qu v n i dung ki m soát ho t ng c a Qu ; 2.7- Ban Ki m soát ư c s d ng h th ng ki m tra, ki m soát n i b và phương ti n làm vi c c a Qu th c hi n nhi m v c a mình. Trư ng h p c n thi t, Ban Ki m soát ư c ngh H i ng qu n lý m i thêm m t s cán b các ơn v tr c thu c B tham gia cùng Ban Ki m soát ki m soát các ho t ng c a Qu . Kinh phí ho t ng c a Ban Ki m soát ư c tính vào chi phí ho t ng qu n lý c a Qu . i u 12. Cơ quan i u hành. 1. Lãnh o: Giám c, các Phó Giám c. Giám c là i di n Qu theo quy nh c a pháp lu t và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n lý, B trư ng B Bưu chính Vi n thông và trư c pháp lu t v ho t ng c a Qu . Phó Giám c giúp vi c Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v ph n vi c ư c phân công. 2. Các ban chuyên môn, nghi p v và chi nhánh khu v c: 2.1- Văn phòng. 2.2- Ban T ch c Cán b . 2.3- Ban K ho ch và Ngu n v n. 2.4- Ban Tài chính, K toán. 2.5- Ban Qu n lý d án. 2.6- Ban ThNm nh d án. 2.7- Ban Th ng kê và Tin h c. 2.8- Các Chi nhánh khu v c. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các Ban, Chi nhánh thu c Qu do Giám c quy t nh sau khi có ý ki n phê duy t c a H i ng qu n lý.
 11. Biên ch cán b , công ch c, công nhân viên c a các phòng chuyên môn nghi p v và chi nhánh do Giám c quy t nh sau khi ư c phê duy t c a H i ng qu n lý, trên cơ s t ng biên ch c a Qu ư c B trư ng B Bưu chính Vi n thông phê duy t. Các chi nhánh khu v c có các phòng chuyên môn, nghi p v . 3. Giám c Qu có nhi m v và quy n h n: 3.1- T ch c, i u hành và qu n lý các ho t ng c a Qu theo úng quy nh c a B Bưu chính Vi n thông và các quy nh c a Cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan; theo i u l Qu và các quy nh c a H i ng qu n lý; 3.2- Nh n v n thu c s h u nhà nư c do B trư ng B Tài chính và B trư ng B Bưu chính Vi n thông giao theo quy nh c a pháp lu t. 3.3- Qu n lý tài s n, v n và ch u trách nhi m b o toàn v n i u l c a Qu . 3.4- Báo cáo nh kỳ v tình hình th c hi n k ho ch, các ho t ng c a Qu v i H i ng qu n lý, các B , ngành có liên quan theo các quy nh hi n hành. 3.5- Xây d ng, trình H i ng qu n lý quy ch ti n lương i v i ngư i lao ng thu c Qu ; 3.6- Ban hành các văn b n hư ng d n nghi p v c a Qu theo thNm quy n; 3.7- Quy t nh b nhi m, mi n nhi m Trư ng, Phó Ban thu c Qu , Giám c, Phó Giám c Chi nhánh và K toán trư ng c a chi nhánh sau khi ư c H i ng qu n lý ch p thu n; quy t nh b nhi m, mi n nhi m Trư ng, Phó phòng c a Chi nhánh theo ngh c a Giám c Chi nhánh; 3.8- Giám c Qu quy t nh vi c thành l p, gi i th , chia tách, sáp nh p các phòng thu c Chi nhánh trên cơ s ngh c a Giám c Chi nhánh; 3.9- Tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o b i dư ng, b t, nâng lương cho cán b , viên ch c trong h th ng Qu theo phân c p c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông. Tr lương, thư ng và các ph c p cho ngư i lao ng thu c Qu theo quy ch ư c H i ng qu n lý phê duy t; 3.10- ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp c n thi t trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch h a, ho ho n và các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, ng th i ph i báo cáo ngay cho H i ng qu n lý và B trư ng B Bưu chính Vi n thông; 3.11- i di n cho Qu trong các quan h qu c t có liên quan n ho t ng c a Qu theo phân c p c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông; 3.12- Th c hi n h p tác v i các t ch c qu c t , cá nhân là ngư i nư c ngoài có liên quan n ho t ng c a Qu theo quy nh c a pháp lu t. Vi c c cán b , viên ch c c a Qu ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan kh o sát theo quy nh phân c p qu n lý c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông ;
 12. 3.12- ngh H i ng qu n lý thành l p H i ng tư v n các v n v chuyên môn trong trong ho t ng c a Qu ; 3.13- Th c hi n các nhi m v khác do H i ng qu n lý, B trư ng B Bưu chính Vi n thông giao và theo quy nh c a pháp lu t; 4- K toán trư ng c a Qu do Ch t ch H i ng qu n lý b nhi m, mi n nhi m và k lu t trên cơ s ngh c a Giám c Qu . K toán trư ng c a Qu , K toán trư ng c a Chi nhánh khu v c th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh c a Lu t K toán và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan và các quy nh c a i u l này. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 13. H i ng qu n lý, Ban Ki m soát, Giám c Qu và các Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m t ch c thi hành i u l này. i u 14. Vi c s a i, b sung i u l t ch c và ho t ng c a Qu do H i ng qu n lý trình B trư ng B Bưu chính Vi n thông quy t nh.
Đồng bộ tài khoản