Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ HO T Đ NG C A C NG, B N TH Y N I Đ A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch qu n lý ho t đ ng c a c ng, b n th y n i đ a. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th các văn b n quy ph m pháp lu t sau đây: 1. Quy t đ nh c a B trư ng B giao thông v n t i s 2046/QĐ-PC ngày 06 tháng 8 năm 1996 ban hành Th l Qu n lý c ng, b n th y n i đ a; 2. Quy t đ nh c a B trư ng B giao thông v n t i s 3809/1999/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 1999 v s a đ i m t s đi u c a Th l Qu n lý c ng, b n th y n i đ a ban hành theo Quy t đ nh s 2046/QĐ-PC; 3. Quy t đ nh c a B trư ng B giao thông v n t i s 1211/1999/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 1999 v Qu n lý b n khách ngang sông. Đi u 3. C c Đư ng sông Vi t Nam t ch c th c hi n và ki m tra th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Đào Đình Bình QUY CH QU N LÝ HO T Đ NG C A C NG, B N TH Y N I Đ A (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 c a B trư ng B giao thông v n t i) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Ph m vi đi u ch nh 1. Quy ch này quy đ nh vi c qu n lý ho t đ ng c a c ng, b n th y n i đ a và ho t đ ng c a ph- ương ti n th y t i vùng nư c c ng, b n th y n i đ a. 2. C ng, b n th y n i đ a bao g m c ng, b n hàng hóa; c ng, b n hành khách và b n khách ngang sông. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng
 2. Quy ch này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân đ u tư xây d ng, qu n lý, khai thác c ng, b n th y n i đ a, s d ng phương ti n th y ho c th c hi n các ho t đ ng khác có liên quan đ n c ng, b n th y n i đ a tr c ng, b n th y n i đ a làm nhi m v qu c phòng, an ninh; c ng cá b n cá, b n phà. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. C ng, b n hàng hóa là c ng, b n th y n i đ a chuyên x p d hàng hóa, v t tư và th c hi n các d ch v khác (n u có) . 2. C ng, b n hành khách là c ng, b n th y n i đ a chuyên đưa, đón hành khách lên xu ng phư- ơng ti n ch khách và th c hi n các d ch v khác (n u có). 3. B n khách ngang sông là b n th y n i đ a chuyên ph c v v n t i hành khách ngang sông. 4. Lu ng vào c ng, b n là lu ng n i t lu ng ch y t u thuy n đ n vùng nư c trư c c u c ng, b n th y n i đ a. 5. Vùng nư c c ng th y n i đ a. là các vùng nư c trư c c u c ng, vùng neo đ u phương ti n và lu ng vào c ng, vùng nư c giành cho d ch v cung ng, vùng chuy n t i hàng hóa (n u có). 6. Vùng nư c b n th y n i đ a là các vùng nư c trư c b n và vùng neo đ u phương ti n, lu ng vào b n (n u có). 7. Phương ti n th y là các lo i phương ti n th y n i đ a, t u bi n Vi t Nam và phương ti n th y n i đ a, t u bi n nư c ngoài đư c phép ho t đ ng t i Vi t Nam. 8. Phương ti n th y nư c ngoài là phương ti n th y n i đ a, t u bi n do nư c ngoài c p Gi y ch ng nh n đăng ký. 9. Ch c ng, b n là t ch c, cá nhân đ u tư xây d ng c ng, b n th y n i đ a ho c đư c ch đ u tư giao qu n lý c ng, b n th y n i đ a. 10. Ch khai thác c ng, b n là t ch c, cá nhân s d ng c ng, b n th y n i đ a đ kinh doanh, khai thác. 11. Vùng đón tr hoa tiêu là vùng nư c đư c cơ quan có th m quy n: công b đ phương ti n th y nư c ngoài, t u bi n Vi t Nam neo đ u đón tr hoa tiêu. Đi u 4. Đi u ki n ho t đ ng đ i v i c ng, b n hàng hóa c ng, b n hành khách 1. Đ i v i c ng, b n hàng hóa: a) Không n m trong khu v c c m xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t; phù h p v i quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông đư ng th y n i đ a; v trí c ng, b n có đ a hình, th y văn n đ nh, phương ti n ra vào an toàn thu n l i; b) Vùng nư c c ng, b n không ch ng l n v i lu ng ch y t u thuy n; c) Công trình c u c ng b o đ m tiêu chu n an toàn; lu ng vào c ng, b n (n u có) ph i b o đ m tiêu chu n k thu t lu ng theo quy đ nh; d) L p đ t báo hi u đư ng th y n i đ a theo quy đ nh; đ) Thi t b x p d (n u có) ph i đ m b o tiêu chu n an toàn k thu t và phù h p v i k t c u c a c u c ng ho c s c ch u l c c a công trình b n; e) Đ i v i c ng, b n chuyên x p d hàng nguy hi m, ngoài các đi u ki n quy đ nh t i đi m a, đi m b, đi m c, đi m d và đi m đ Kho n này còn ph i th c h n các qui đ nh c a pháp lu t liên quan đ i v i hàng nguy hi m; g) Đư c cơ quan có th m quy n quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này công b c ng ho c c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a. 2. Đ i v i c ng, b n hành khách: a) Các đi u ki n quy đ nh t i đi m a, đi m b, đi m c, đi m. d và đi m g kho n 1 Đi u này; b) Có c u cho hành khách lên xu ng an toàn, có nhà ch , n i quy c ng, b n và b ng niêm y t giá vé. Đi u 5. Đi u ki n ho t đ ng đ i v i b n khách ngang sông 1. Không n m trong khu v c c m xây d ng theo quy đ nh c a pháp Lu t; phù h p v i quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông đư ng th y n i đ a; v trí b n có đ a hình, th y văn n đ nh, phương ti n ra vào an toàn thu n l i.
 3. 2. Có c u cho ngư i phương ti n giao thông đư ng b lên xu ng an toàn, thu n ti n; có trang thi t b cho phương ti n neo bu c, có đèn chi u sáng n u ho t đ ng ban đêm. Đ i v i b n khách ngang sông mà phương ti n v n t i hành khách ngang sông đư c phép ch ôtô thì công trình b n ph i áp d ng theo tiêu chu n k thu t c a b n phà. 3. L p đ t báo hi u đư ng th y n i đ a theo quy đ nh. 4. Có nhà ch , b ng n i quy, b ng niêm y t giá vé. 5. Đư c cơ quan có th m quy n quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này c p Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông. Chương 2: CÔNG B C NG TH Y N I Đ A, C P GI Y PHÉP HO T Đ NG B N TH Y N IĐA Đi u 6. Cơ quan có th m quy n công b c ng th y n i đ a, c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a 1. B trư ng B Giao thông v n t i công b c ng thu n i đ a, vùng đón tr hoa tiêu đ i v i c ng hàng hóa, c ng hành khách ti p nh n phơng ti n th y nư c ngoài. 2. C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam công b c ng th y n i đ a, t ch c th c hi n vi c c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a đ i v i các c ng, b n hàng hóa, c ng, b n hành khách thu c đư ng th y n i đ a qu c gia, đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a qu c gia. 3. Giám đ c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính: a) Công b c ng th y n i đ a, t ch c th c hi n vi c c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a đ i v i c ng, b n hàng hóa, c ng, b n hành khách thu c đư ng th y n i đ a đ a phương, đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a đ a phương; b) T ch c th c hi n vi c c p Gi y phép ho t đ ng đ i v i b n khách ngang sông thu c đ a gi i hành chính c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 4. Trư ng h p m t t ch c, cá nhân đ u tư xây d ng nhi u c ng, b n th y n i đ a trên cùng m t khu đ t thu c quy n s d ng c a chính t ch c, cá nhân đó, nhưng v a có c ng, b n thu c đư ng th y n i đ a qu c gia v a có c ng, b n thu c đư ng th y n i đ a đ a phương thì nh ng c ng, b n thu c đư ng th y n i đ a đ a phương (tr b n khách ngang sông) cũng do C c Đư ng sông Vi t Nam công b ho c c p Gi y phép ho t đ ng. Đi u 7. Trình t , th t c công b c ng hàng hóa, c ng hành khách 1. Giai đo n chu n b đ u tư: a) Ngoài th c hi n các th t c theo quy đ nh c a pháp Lu t v đ u tư xây d ng, ch đ u tư ph i g i cơ quan có th m quy n công b c ng T trình v đ u tư xây d ng c ng, n i dung bao g m: D ki n quy mô và đ a đi m xây d ng, m c đích s d ng, ph m vi vùng nư c, lu ng vào c ng, lo i phương ti n th y l n nh t đư c phép ti p nh n, phương án khai thác, vùng đón tr hoa tiêu đ i v i c ng ti p nh n phương ti n th y nư c ngoài). b) Ch m nh t 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c T trình quy đ nh t i đi m a Kho n này, cơ quan có th m quy n công b c ng xem xét, n u b o đ m đi u ki n quy đ nh t i đi m a và đi m b kho n 1 Đi u 4 c a Quy ch này thì có ý ki n ch p thu n b ng văn b n đ ch đ u tư ti n hành các th t c v đ u tư xây d ng; trư ng h p không ch p thu n ph i nêu rõ lý do. Đ i v i c ng ti p nh n phương ti n th y nư c ngoài, B Giao thông v n t i xin ý ki n B Qu c phòng, B Công an trư c khi có ván b n tr l i ch đ u tư. 2. Giai đo n th c hi n d án: Trư c khi thi công xây d ng c ng, ch đ u tư n p cơ quan có th m quy n công b c ng b n sao quy t đ nh phê duy t thi t k k thu t công trình c ng, bình đ vùng nư c c ng, thi t k l p đ t báo hi u xác đ nh vùng nư c c ng và phương án b o đ m an toàn giao thông khi thi công. Trong quá trình thi công n u thay đ i nh ng n i dung đã đư c phê duy t ph i đư c s ch p thu n c a cơ quan có th m quy n. 3. Th t c công b c ng: a) Đ i v i c ng không ti p nh n phương ti n th y nư c ngoài: Sau khi hoàn thành vi c xây d ng c ng, ch đ u tư g i h sơ đ ngh cơ quan có th m quy n công b c ng th y n i đ a. H sơ g m:
 4. - Đơn đ ngh công b c ng th y n i đ a theo m u s 1 ph n Ph l c c a Quy ch này; - B n sao Quy t đ nh đ u tư xây d ng c ng c a c p có th m quy n theo quy đ nh c a pháp' Lu t v đ u tư; - Biên b n nghi m thu đa công trình c ng vào s d ng kèm theo b n v hoàn công m t b ng, m t c t ngang công trình c u c ng và bình đ vùng nư c c ng; - B n sao gi y t h p pháp v quy n s d ng đ t; - Văn b n c a đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a xác nh n vi c hoàn thành l p đ t báo hi u đư ng th y n i đ a và hoàn thành vi c thanh th i v t chư ng ng i hình thành trong quá trình xây d ng c ng (n u có). - Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n và Gi y ch ng nh n đăng ký phương ti n c a phao n i (n u s d ng phao n i); - Các gi y t liên quan đ n đi u ki n x p d hàng hóa nguy hi m theo quy đ nh c a pháp lu t (n u c ng chuyên x p d hàng hóa nguy hi m). Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ theo quy đ nh, cơ quan có th m quy n công b c ng xem xét, n u th a mãn các đi u ki n quy đ nh t i kho n 1 (tr đi m g) Đi u 4 đ i v i c ng hàng hóa ho c th a mãn các đi u ki n quy đ nh t i kho n 2 (tr đi m g kho n 1) Đi u 4 c a Quy ch này đ i v i c ng hành khách thì công b c ng th y n i đ a theo m u s 2 ph n Ph l c c a Quy ch này. b) Đ i v i c ng ti p nh n phương ti n th y nư c ngoài:. Ch đ u tư g i h sơ đ ngh công b c ng th y n i đ a đ n C c Đư ng sông Vi t Nam ho c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính. C c Đư ng sông Vi t Nam ho c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính th m tra h sơ và có văn b n trình B Giao thông v n t i kèm theo h sơ đ ngh công b c ng th y n i đ a. Ch m nh t là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ trình c a C c Đư ng sông Vi t Nam ho c c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, B Giao thông v n t i xem xét, công b c ng th y n i đ a. c) Trư ng h p c ng m i đư c xây d ng hoàn thành m t ph n công trình và ch đ u tư c n đưa vào s d ng thì có th đ ngh cơ quan có th m quy n công b ph n công trình đã hoàn thành theo th t c quy đ nh t i đi m a, đi m b kho n này. d) Cơ quan có th m quy n công b c ng th y n i đ a căn c các đ c đi m v quy mô công trình, th i h n s d ng đ t, quy ho ch giao thông v n t i đ quy đ nh th i h n hi u l c c a Quy t đ nh công b c ng th y n i đ a. Đi u 8. Trình t , th t c c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a đ i v i b n hàng hóa, b n hành khách. 1. T ch c, cá nhân có nhu c u m b n hàng hóa, b n hành khách g i cơ quan có th m quy n đơn đ ngh c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a theo m u s 3 ph n Ph l c c a Quy ch này ghi nh n đư c đơn đ ngh , cơ quan có th m quy n xem xét, n u đ đi u ki n quy đ nh t i đi m a, đi m b kho n 1 Đi u c a Quy ch này thì ghi ý ki n ch p thu n vào đơn, tr l i t ch c, cá nhân xin m b n đ th c hi n các th t c có hên quan theo quy đ nh c a pháp Lu t và ti n hành vi c gia c b n; trư ng h p không ch p thu n ph i tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do. 2. Sau khi hoàn thành công vi c nêu t i kho n 1 Đi u này, t ch c, cá nhân xin m b n g i h sơ đ n cơ quan có th m quy n c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a. H sơ g m: a) Đơn đ ngh c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a; b) B n sao gi y t h p pháp v quy n s d ng đ t; c) Sơ đ vùng nư c b n và lu ng vào b n (n u có) có xác nh n c a đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a v vi c hoàn thành l p đ t báo hi u đư ng th y n i đ a; d) Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n và Gi y ch ng nh n đăng ký phương ti n đ i v i phao n i (n u s d ng phao n i); đ) Các gi y t liên quan đ n đi u ki n x p d hàng hóa nguy hi m theo quy đ nh c a pháp Lu t (n u chuyên x p d hàng hóa nguy hi m). Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ theo quy đ nh, cơ quan có th m quy n c p phép xém xét n u th a mãn đi u ki n quy đ nh t i kho n 1 (tr đi m g) Đi u 4 đ i v i b n hàng hóa ho c th a mãn các đi u ki n quy đ nh t i kho n 2 tr đi m g kho n 1) Đi u 4 c a Quy
 5. ch này đ i v i b n hành khách thì c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a cho ch b n theo m u s 4 ph n Ph l c c a Quy ch này. 3. Đ i v i nh ng b n có vùng nư c li n k nhau (g i là c m b n), các t ch c, cá nhân xin m b n có th th a thu n b ng văn b n c đ i di n làm th t c đ ngh c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a cho c m b n đó theo trình t , th t c quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này trên cơ s m t đơn xin c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a, m t sơ đ vùng nư c và m t h th ng báo hi u xác đ nh vùng nư c chung cho c c m b n. 4. Cơ quan có th m quy n căn c th i h n s d ng đ t, đ c đi m đ a ch t, th y văn, ch t lư ng công trình gia c b n, m c đích s dùng (th i v hay thư ng xuyên) đ quy đ nh th i h n. c a Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a nhưng không quá 3 năm. Đi u 9. Trình t , th t c c p Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông 1. T ch c, cá nhân có nhu c u m b n khách ngang sông g i cơ quan có th m quy n h sơ g m: a) Đơn đ ngh c p Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông, có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng (sau đây g i là y ban nhân dân c p xã) nơi m b n theo m u s 5 ph n Ph l c c a Quy ch này; b) Văn b n c a đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a xác nh n v trí b n b o đ m các đi u ki n nêu t i kho n 1 Đi u 5 Quy ch này; c) B n thi t k công trình b n theo tiêu chu n c p k thu t b n phà đ i v i b n có phương ti n v n t i ngang sông đư c phép ch ôtô. Ch m nh t 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ theo quy đ nh, cơ quan có th m quy n xem xét n u ch p thu n thì ghi ý ki n b ng văn b n g i t ch c, cá nhân xin m b n đ ti n hành các th t c có liên quan theo quy đ nh c a pháp lu t và xây d ng, l p đ t các trang thi t b an toàn, h th ng báo hi u theo quy đ nh. 2. Sau khi hoàn thành vi t xây d ng, ch b n khách ngang sông có th tr c ti p kinh doanh khai thác ho c cho t ch c, cá nhân khác thuê đ kinh doanh, khai thác. Ch khai thác b n khách ngang sông ph i làm th t c đ ngh cơ quan có th m quy n quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này c p Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông. H sơ g m: a) Văn b n c a đơn v qu n lý đư ng thu n i đ a xác nh n vi c hoàn thành l p đ t báo hi u đư ng th y n i đ a theo quy đ nh; b) B n sao gi y t h p pháp v quy n s d ng đ t; c) B n sao Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh; d) B n sao Gi y ch ng nh n đăng ký, Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phơng ti n v n t i hành khách ngang sông; đ) B n sao b ng, ch ng ch chuyên môn c a ngư i đi u khi n phương ti n v n t i hành khách ngang sông; e) B n nghi m thu hoàn công công trình b n có xác nh n c a cơ quan có th m quy n v đ u tư xây d ng, đ i v i b n có phương ti n v n t i hành khách ngang sông đư c phép ch ôtô; g) H p đ ng thuê b n (tr trư ng h p ch khai thác b n đ ng th i là ch b n). Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ theo quy đ nh t i Kho n này, cơ quan có th m quy n xem xét n u th a mãn đi u ki n quy đ nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 và kho n 4 Đi u 5 c a Quy ch này thì c p Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông cho ch khai thác b n theo m u s 6 ph n Ph l c c a Quy ch này. 3. Cơ quan có th m quy n c p phép căn c th i h n s d ng đ t, đ c đi m đ a ch t th y văn nơi đ t b n, ch t lư ng công trình b n và th i h n h p đ ng thuê b n (n u là b n thuê) đ quy đ nh th i h n c a Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông trên cơ s đ ngh c a ch khai thác b n. Đi u 10. Th t c công b l i c ng th y n i đ a, c p l i Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a 1. Đ i v i c ng, b n hàng hóa; c ng, b n hành khách: a) Khi Quy t đ nh công b c ng th y n i đ a ho c Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a h t h n thì ch c ng, b n có đơn đ ngh công b l i ho c c p phép l i g i cơ quan có th m quy n đã công b c ng ho c c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a. Trư ng h p các ch tiêu quy đ nh trong Quy t đ nh công b c ng ho c Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a không thay đ i thì Đơn đ
 6. ngh công b , c p phép l i ghi rõ tình tr ng c ng, b n không thay đ i so v i h sơ đã g i l n trư c. Trư ng h p các ch tiêu nói trên có thay đ i thì Đơn đ ngh công b , c p phép l i ghi rõ nh ng thay đ i so v i h sơ đã n p l n trư c, kèm theo các gi y t v nh ng thay đ i này (n u có). b) Trư ng h p đ u tư xây d ng b sung đ nâng cao kh năng thông qua ho c ti p nh n đư c lo i phương ti n l n hơn, ch c ng, b n ph i th c hi n theo trình t th t c quy đ nh t i Đi u 7 ho c Đi u 8 Quy ch này đ i v i ph n xây d ng b sung. c) Trư ng h p phân chia, sáp nh p c ng, b n, ch c ng, b n có đơn g i Cơ quan có th m quy n đ ngh công b l i c ng th y n i đ a ho c c p l i Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a kèm theo nh ng gi y t sau: Quy t đ nh ho c văn b n c a cơ quan có th m quy n cho phép phân chia, sáp nh p c ng, b n th y n i đ a; - Nh ng gi y t quy đ nh t i kho n 3 Đi u 7 đ i v i c ng hàng hóa ho c c ng hành khách) ho c kho n 2, kho n 3 Đi u 8 (đ i v i b n hàng hóa ho c b n hành khách) Quy ch này c a các ph n đư c phân chia, sáp nh p. d) Trư ng h p chuy n quy n s h u, ch c ng, b n có đơn g i Cơ quan có th m quy n đ ngh công b l i ho c c p phép l i kèm theo các văn b n h p pháp v chuy n như ng tài s n theo quy đ nh c a pháp Lu t. Ch m nh t 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ các gi y t quy đ nh t i đi m a, đi m b, đi m c, đi m d và đi m đ Kho n này, cơ quan có th m quy n ra quy t đ nh công b l i ho c c p l i gi y phép m i cho ch c ng; b n. Trư ng h p không ch p nh n ph i tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do. 2. Đ i v i b n khách ngang sông: Th t c c p l i Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông đư c th c hi n theo quy đ nh t i đi m a, đi m b, đi m c, đi m d kho n 1 Đi u này và do ch khai thác b n th c hi n. Đơn đ ngh c p l i Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã kèm theo các gi y t tương ng v i t ng trư ng h p. Ch m nh t 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ các gi y t quy đ nh t i Kho n này, cơ quan có th m quy n c p l i gi y phép m i cho ch khai thác b n. Trư ng h p không ch p nh n ph i tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do. Đi u 11. Quy t đ nh đóng, đình ch ho t đ ng có th i h n c ng, b n th y n i đ a 1. Cơ quan có th m quy n đã công b c ng ho c c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a có quy n ra quy t đ nh đóng c ng, b n th y n i đ a (theo m u s 7 ph n Ph l c c a Quy ch này) khi x y ra m t trong nh ng trư ng h p sau: a) Đi u ki n v đ a hình, th y văn bi n đ ng không b o đ m an toàn cho ho t đ ng c a c ng, b n th y n i đ a; b) Ch c ng, b n ch m d t ho t đ ng. 2. Cơ quan có th m quy n đã công b c ng ho c c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a có quy n ra quy t đ nh đình ch có th i h n ho t đ ng c a c ng, b n th y n i đ a theo m u s 8 ph n Ph l c c a Quy ch này) khi x y ra m t trong nh ng trư ng h p sau đây: a) Công trình c ng, b n th y n i đ a xu ng c p không b o đ m đi u ki n an toàn quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u 4 (đ i v i c ng, b n hàng hóa) ho c đi m c kho n 1 và đi m b kho n 2 Đi u 4 (đ i v i c ng, b n hành khách) ho c kho n 2 Đi u 5 (đ i v i b n khách ngang sông) Quy ch này; b) Ch khai thác c ng, b n th y n i đ a có hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông b đình ch ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. Chương 3: HO T Đ NG C A PHƯƠNG TI N TH Y VÀ TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN HO T Đ NG T I VÙNG NƯ C C NG, B N TH Y N I Đ A M c I. TH T C PHƯƠNG TI N TH VÀO VÀ R I VÙNG NƯ C C NG, B NHÀNG HOÁ, HÀNH KHÁCH Đi u 12. Th t c đ i v i phơng ti n th y n i đ a vào và r i c ng, b n hàng hóa; c ng, b n hành khách
 7. 1. Trư c khi phương ti n vào c ng, b n th y n i đ a; thuy n trư ng ho c ngư i lái phương ti n có trách nhi m n p ho c xu t trình C ng v đư ng th y n i đ a (sau đây g i là C ng v ) ho c Ban qu n lý b n các gi y t sau: a) Gi y t n p: Gi y phép r i c ng, b n cu i cùng; - Gi y ch ng nh n an, toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n; - S Danh b thuy n viên. b) Gi y t xu t trình: - Gi y ch ng nh n đăng ký phương ti n th y n i đ a; - B ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên trên phương ti n; - Gi y t liên quan đ n hàng hóa ho c hành khách (n u phương ti n ch hàng hóa, hành khách). Sau khi ki m tra các gi y t quy đ nh t i đi m a và đi m b kho n này, C ng v ho c Ban qu n lý b n ki m tra th c t n u b o đ m các đi u ki n an toàn theo quy đ nh thì c p Gi y phép vào c ng, b n cho phương ti n theo m u s 9 ph n Ph l c c a Quy ch này. 2. Trư c khi phương ti n r i c ng, b n, thuy n trư ng ho c ngư i lái phương ti n có trách nhi m xu t trình C ng v ho c Ban qu n lý b n các gi y t sau: a) Gi y t liên quan đ n hàng hóa ho c hành khách (n u phương ti n nh n hàng hóa, hành khách t i c ng, b n); b) Ch ng t xác nh n vi c n p phí, l phí, ti n ph t ho c thanh toán các kho n n theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Gi y t liên quan t i nh ng thay đ i so v i gi y t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này (n u có). C ng v ho c Ban qu n lý b n ki m tra th c t phương ti n, n u b o đ m các đi u ki n an toàn thì thu h i Gi y phép vào c ng b n, tr l i Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v , môi trư ng c a phương ti n, s danh b thuy n viên mà thuy n trư ng đã n p khi làm th t c vào c ng, b n và c p Gi y phép r i c ng, b n cho phương ti n theo m u s 10 ph n Ph l c c a Quy ch này. Đi u 13. Th t c đ i v i phương ti n th y nư c ngoài và t u bi n Vi t Nam vào và r i c ng, b n th y n i đ a Phương ti n th y nư c ngoài và t u bi n Vi t Nam khi vào và r i c ng th y n i đ a th c hi n th t c theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t hàng h i đ i v i t u thuy n khi vào và r i c ng bi n. M c II. CH Đ HOA TIÊU Đi u 14. Ch đ hoa tiêu b t bu c Phương ti n th y nư c ngoài khi ho t đ ng trên đư ng th y n i đ a ho c vào và r i c ng, b n th y n i đ a b t bu c ph i có hoa tiêu d n đư ng. Phương ti n thu n i đ a, t u bi n Vi t Nam khi vào và r i c ng, b n th y n i đ a có th yêu c u hoa tiêu d n đư ng n u th y c n thi t . Đi u 15. Yêu c u v th i gian cung c p hoa tiêu d n đư ng 1. Tr các trư ng h p kh n c p ph i xin hoa tiêu d n đư ng đ phòng ng a tai n n, vi c yêu c u hoa tiêu ph i thông báo cho C ng v và t ch c hoa tiêu liên quan ch m nh t 06 gi trư c khi d ki n đón hoa tiêu. 2. N u sau khi xin hoa tiêu mà mu n thay đ i gi đón hoa tiêu ho c h y b vi c xin hoa tiêu, thì ph i báo cho C ng v và t ch c hoa tiêu liên quan bi t ít nh t 03 gi trư c th i đi m d ki n đón hoa tiêu lên t u. 3. Hoa tiêu có trách nhi m ch đ i t i đ a đi m đã th a thu n không quá 04 gi k t th i đi m đã d ki n đón hoa tiêu lên t u, n u quá th i h n này thì vi c xin hoa tiêu coi như b h y b và thuy n trư ng ph i tr ti n ch đ i hoa tiêu theo quy đ nh. 4. Ch m nh t 01 gi k t khi nh n đư c yêu c u xin hoa tiêu, t ch c hoa tiêu ph i xác báo l i cho C ng v , ch t u ho c đ i lý c a ch t u v đ a đi m và th i gian d ki n hoa tiêu s lên t u. N u hoa tiêu lên t u ch m so v i th i gian và sai đ a đi m đã xác báo mà bu c t u ph i ch đ i ho c di chuy n đ n đ a đi m khác thì t ch c hoa tiêu đó ph i tr ti n ch đ i c a t u theo quy đ nh. M c III. HO T Đ NG C A PHƯƠNG TI N TH Y T I VÙNG NƯ C C NG, B N TH Y N I ĐA
 8. Đi u 16. X lý tai n n trong vùng nư c c ng, b n th y n i đ a 1. Vi c c u ngư i và phương ti n th y b tai n n x y ra trong vùng nư c c ng, b n th y n i đ a là nghĩa v b t bu c đ i v i thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n và các t ch c, cá nhân khác ho t đ ng t i c ng, b n. 2. Khi phát hi n tai n n ho c nguy cơ x y ra tai n n, thuy n trư ng ho c ngư i lái phương ti n b n n ph i l p t c phát tín hi u c p c u theo quy đ nh và ti n hành ngay các bi n pháp c u ngư i, tài s n, đ ng th i báo cho C ng v ho c Ban qu n lý b n đ có bi n pháp x lý k p th i. 3. C ng v có quy n huy đ ng m i l c lư ng, trang thi t b c a c ng, b n và các phương ti n hi n có trong khu v c đ c u tr ngư i, tài s n, phương ti n b n n. Các t ch c, cá nhân liên quan có nghĩa v ch p hành l nh đi u đ ng c a C ng v ho c Ban qu n lý b n đ c u ngư i, tài s n, phương ti n b n n. 4. Trư ng h p phương ti n b đ m, sau khi c u ngư i, tài s n, thuy n trư ng ho c ngư i lái phư- ơng ti n b đ m ph i đ t báo hi u theo quy đ nh và báo cáo ngay v i ch phương ti n đ ti n hành tr c v t. Ch phương ti n ph i t ch c tr c v t theo th i h n quy đ nh và ch đư c ti n hành khi đã th c hi n các bi n pháp b o đ m an toàn giao thông đư c C ng v ho c Ban qu n lý b n ch p thu n. 5. Trư ng h p phương ti n đ m trong vùng nư c c ng, b n nhưng ch phương ti n không tr c v t ho c tr c v t không đúng quy đ nh thì C ng v ho c Ban qu n lý b n có quy n t ch c tr c v t. Ch phương ti n ph i ch u m i chi phí, ngoài ra còn b x ph t n u vi ph m các quy đ nh v b o đ m tr t t an toàn giao thông đư ng th y n i đ a. Đi u 17. Trách nhi m c a thuy n trư ng ho c ngư i lái phương ti n khi phương ti n th y ho t đ ng t i vùng nư c c ng, b n hàng hóa; c ng b n hành khách. 1. Ch đư c cho phương ti n neo đ u t i nh ng nơi do C ng v ho c Ban qu n lý b n ch đ nh và không đư c t ý thay đ i v trí. 2. Tuân th n i quy c ng, b n và các quy đ nh v phòng ch ng l t bão; ch p hành l nh đi u đ ng c a C ng v trong các trư ng h p kh n c p. 3. Khi phương ti n b trôi d t ho c b thay đ i nơi neo đ u do các nguyên nhân khách quan khác, ph i ti n hành ngay các bi n pháp x lý thích h p và báo cho C ng v ho c Ban qu n lý b n bi t. 4. Khi đã neo đ u an toàn t i các nơi đư c ch đ nh, thuy n trư ng ph i phân công thuy n viên tr c đ duy trì máy móc, trang thi t b c u sinh, c u h a, đ ng cơ chính c a phương ti n lưu ôn tr ng thái s n sàng ho t đ ng đ x lý k p th i nh ng trư ng h p trôi neo, đ t dây, m c c n và các s c đ t xu t khác. 5. Trư ng h p phát hi n trên phương ti n th y có ngư i, đ ng v t m c b nh truy n nhi m ho c th c v t có kh năng gây b nh ph i báo ngay cho C ng v ho c Ban qu n lý b n, các cơ quan ch c năng có liên quan và đa phương ti n neo đ u t i khu v c riêng đ có bi n pháp x lý. 6. Trong quá trình x p d hàng hóa ho c đón tr hành khách ph i ki m tra, chu n b các đi u ki n c n thi t b o đ m an toàn lao đ ng, n u phát hi n d u hi u không an toàn, thuy n trư ng hoác ngư i lái phương ti n ph i đình ch ngay đ có bi n pháp kh c ph c. 7. Phương ti n th y nư c ngoài ph i treo qu c k nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam đ nh c t cao nh t t lúc m t tr i m c đ n lúc m t tr i l n; trư ng h p mu n treo c l , c tang, kéo còi trong các d p nghi l c a nư c mình ph i thông báo trư c cho C ng v . 8. Nghiêm c m: a) T ý đưa phương ti n vào x p, d hàng hóa ho c đón, tr hành khách khi chưa có Gi y phép vào c ng, b n c a C ng v ho c Ban qu n lý b n; b) S d ng tín hi u tùy ti n; c) Bơm x nư c b n, đ rác th i, các h p ch t có d u, các lo i ch t đ c khác xu ng vùng nư c c ng, b n; d) C n tr ho c gây khó khăn cho ngư i thi hành công v , thuy n viên c a phương ti n th y khác đi qua phương ti n mình. M c IV. TRÁCH NHI M C A CH C NG, B N; CH KHAI THÁC C NG, B N VÀ CÁC T CH C, CÁ NHÂN KHÁC HO T Đ NG TRONG VÙNG NƯ C C NG, B N TH Y N I Đ A Đi u 18. Trách nhi m c a ch c ng, b n th y n i đ a
 9. 1. Th c hi n th t c đ ngh công b c ng c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a theo quy đ nh t i Đi u 7, Đi u 8, kho n 1 Đi u 9 Quy ch này. 2. Trư ng h p cho thuê c ng, b n th y n i d a, ph i ký k t h p đ ng v i ch khai thác c ng, b n theo quy đ nh c a pháp lu t và th c hi n đ y đ nghĩa v theo h p đ ng đã ký k t. 3. Trư ng h p ch m d t ho t đ ng, ch c ng, b n hàng hóa; ch c ng, b n hành khách ph i thông báo cho cơ quan th m quy n công b c ng ho c c p Gi y phép ho t đ ng b n bi t đ ra quy t đ nh đóng c ng, b n th y n i đ a. Đi u 19. Trách nhi m c a ch khai thác c ng, b n th y n i đ a 1. Đ i v i ch khai thác c ng, b n hàng hóa; c ng, b n hành khách: a) Duy trì đi u ki n an toàn công trình c ng, b n theo quy đ nh; b) Không x p hàng hóa ho c đón tr hành khách xu ng phương ti n không b o đ m an toàn k thu t, không đ gi y t quy đ nh; e) Không x p hàng hóa quá kích thư c ho c quá tr ng t i cho phép, nh n hành khách quá s l- ư ng quy đ nh; d) C u ngư i, hàng hóa, phương ti n khi x y ra tai n n; báo cáo và ph i h p v i cơ quan ch c năng có th m quy n gi i quy t; kh c ph c h u qu tai n n và ô nhi m môi trư ng (n u có); đ) Ch p hành các quy đ nh phòng ch ng l t bão và gi gìn v sinh môi trư ng; e) Ngư i đi u khi n thi t b x p d ph i có ch ng ch chuyên môn theo quy đ nh; g) Không x p d hàng hóa ho c đón tr hành khách cho phương ti n chưa có Gi y phép vào c ng, b n do C ng v ho c Ban qu n lý b n c p; h) Tuân th s đi u đ ng c a C ng v ho c Ban qu n lý b n trong vi c c u ngư i, hàng hóa, phương ti n khi có tai n n x y ra trong vùng nư c c ng, b n th y n i đ a và trong vi c phòng ch ng l t bão; . i) T o đi u ki n và ph i h p v i C ng v ho c Ban qu n lý b n trong vi c b o đ m tr t t an toàn giao thông trong vùng nư c c ng, b n; k) Ch u s ki m tra, giám sát và x lý c a cơ quan có th m quy n v ki m tra, x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông. 2. Đ i v i ch khai thác b n khách ngang sông: a) Th c hi n trách nhi m nêu t i đi m a, đi m b, đi m c, đi m d, đi m đ, đi m k kho n 1 Đi u này; b) Không s d ng phương ti n không b o đ m đi u ki n an toàn k thu t, không đ gi y t theo quy đ nh; ngư i lái phương ti n không có b ng, ch ng ch chuyên môn ho c có b ng, ch ng ch chuyên môn không phù h p; c) Th ng nh t v i ch khai thác b n ngang sông trên b đ i di n th c hi n th t c đ ngh c p Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông theo quy đ nh; th ng nh t phương án đi u hành, giá cư c v n t i (n u Nhà nư c không quy đ nh) đ b o đ m tính đ ng b c a tuy n v n t i hành khách ngang sông và tr t t an toàn trong quá trình khai thác; d) Trư ng h p ch m d t ho t đ ng ph i thông báo cho Cơ quan có th m quy n c p Gi y phép ho t đ ng b n bi t đ ra quy t đ nh đóng b n th y n i đ a. Đi u 20. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân kh o sát, thi công công trình, tr c v t phương ti n chìm đ m ho c làm các công vi c khác trong vùng nư c c ng, b n th y n i đa 1. Ch p hành các quy đ nh v b o đ m tr t t an toàn giao thông t i vùng nư c c ng, b n th y n i đ a và gi gìn v sinh môi trư ng. 2. Ch p hành s đi u đ ng c a C ng v ho c Ban qu n lý b n trong trư ng h p kh n c p c u ngư i, hàng hóa, phương ti n khi x y ra tai n n ho c khi có bão lũ. 3. Khi kh o sát, thi công công trình ho c tr c v t phương ti n chìm đ m ph i có phương án b o đ m an toàn đư c s th ng nh t c a ch khai thác c ng, b n và C ng v ho c Ban qu n lý b n. Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 21. Trách nhi m c a C c Đư ng sông Vi t Nam 1. Xây d ng quy ho ch c ng th y n i đ a đ u m i trình B trư ng B Gi o thông v n t i phê duy t.
 10. 2. Công b , đóng, đình ch có th i h n ho t đ ng c a c ng th y n i đ a; t ch c th c hi n vi c c p Gi y phép ho t đ ng, đóng, đình ch ho t đ ng có th i h n b n th y n i đ a quy đ nh tài kho n 2, kho n 4 Đi u 6 và Đi u 11 Quy ch này. 3. Th lý h sơ công b c ng th y n i đ a ti p nh n phương ti n th y nư c ngoài thu c đư ng th y n i đ a qu c gia, đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a qu c gia trình B trư ng B Giao thông v n t i công b . 4. Hư ng d n vi c l p bình đ vùng nư c c ng, sơ đ vùng nư c b n, phương án khai thác, l p đ t báo hi u gi i h n vùng nư c c ng, b n hàng hóa, c ng hành khách theo quy đ nh t i Đi u 7, Đi u 8, Đi u 9 Quy ch này. 5. Ban hành m u danh b c ng, b n th y n i đ a, m u báo cáo đ nh kỳ áp d ng th ng nh t trong c nư c. 6. L p danh b c ng, b n hàng hóa, c ng, b n hành khách do B Giao thông v n t i và C c Đư ng sông Vi t Nam công b , c p Gi y phép ho t đ ng. 7. Ti p nh n báo cáo c a các đ a phương, t ng h p, theo dõi công tác qu n lý ho t đ ng c ng, b n th y n i đ a c a các đ a phương. Đi u 22. Trách nhi m c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính 1. Xây d ng quy ho ch c ng, b n th y n i đ a c a đ a phương trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t. 2. Công b , đóng, đình ch có th i h n ho t đ ng c a c ng th y n i đ a; t ch c th c hi n vi c c p Gi y phép ho t đ ng, đóng, đình ch ho t đ ng có th i h n b n th y n i đ a quy đ nh t i kho n 3 Đi u 6 và Đi u 11 Quy ch này. 3. Th lý h sơ công b c ng th y n i đ a ti p nh n phương ti n th y nư c ngoài thu c đư ng th y n i đ a đ a phương, đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a đ a phương trình B trư ng B Giao thông v n t i công b . 4. Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy đ nh c a Quy ch này đ i v i các c ng, b n th y n i đ a thu c ph m vi trách nhi m c a S . 5. L p danh b c ng, b n th y n i đ a thu c th m quy n qu n lý; đ nh kỳ hàng quý năm báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và B trư ng B Giao thông v n t i (qua C c Đư ng sông Vi t Nam). 6. Đ i v i công tác qu n lý b n khách ngang sông ngoài trách nhi m quy đ nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 4, kho n 5 Đi u này còn có trách nhi m: a) Xây d ng phương án t ch c qu n lý b n khách ngang sông và hư ng d n b ph n qu n lý giao thông v n t i thu c y ban nhân dân c p huy n và y ban nhân dân c p xã trong công tác qu n lý ho t đ ng b n khách ngang sông trên đ a bàn; b) Đ i v i nh ng b n khách ngang sông n m trên sông, kênh là đ a gi i hành chính gi a hai t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ph i h p và th ng nh t v i S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có liên quan th c hi n th t c c p Gi y phép ho t đ ng b n theo quy đ nh đ b o đ m tính đ ng b c a tuy n v n chuy n ngang sông và tr t t an toàn giao thông trong quá trình khai thác; c) Đ i v i nh ng b n khách ngang sông n m xa tr s làm vi c c a S ho c n m trên các tuy n đư ng th y n i đ a có m t đ giao thông th p, có th đ xu t trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh y quy n vi c c p phép cho y ban nhân dân c p huy n. Đi u 23. Hi u l c c a Quy t đ nh công b c ng th y n i đ a, Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a theo Quy t đ nh s 2046/QĐ-PC và Quy t đ nh s 3809/1999/QĐ-BGTVT Quy t đ nh công b c ng th y n i đ a và Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a đã c p cho các ch c ng, b n theo Quy t đ nh s 2046/QĐ-PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 và Quy t đ nh s 3809/1999/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i có giá tr đ n h t th i h n hi u l c c a Quy t đ nh ho c Gi y phép đó. Đi u 24. Th i h n c p Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông 1. Ch m nh t 90 ngày k t ngày Quy ch này có hi u l c, các ch khai thác b n khách ngang sông ph i th c hi n th t c đ ngh c p Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông theo quy đ nh t i Đi u 9 c a Quy ch này, k c nh ng b n đã có Quy t đ nh m b n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 1211/1999/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2. Đ i v i b n có kh năng ch ôtô qua sông đã có Quy t đ nh m b n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 1211/1999/QĐ-BGTVT nhưng phương ti n v n t i ngang sông chưa b o đ m tiêu chu n ch ôtô và công trình b n chưa b o đ m tiêu chu n c p k thu t c a b n phà thì trong th i h n 02
 11. năm k t ngày Quy ch này có hi u l c, ph i th c hi n vi c c i t o, nâng c p đ phương ti n b o đ m tiêu chu n ch ôtô và b n đ t tiêu chu n c p k thu t c a b n phà theo quy đ nh. Đi u 25. X lý vi ph m Ch c ng, b n; ch khai thác c ng, b n; ch phương ti n th y; thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n th y và các t ch c, cá nhân khác có liên quan vi ph m Quy ch này, tùy m c đ s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp Lu t./. M us 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do - H nh phúc ……, ngày..........tháng........năm........ ĐƠN Đ NGH CÔNG B C NG TH Y N I Đ A Kính g i: (1)……………………………………………………… Tên t ch c, cá nhân (4)………………………………………………………………. Đ a ch tr s : ……………………………………………………................................ S đi n tho i:…………………... s FAX……………………………………………. Đ ngh đư c công b C ng (2)………………………………………………………. V trí c ng (3): t km th .....................đ n km th ...................................................... Trên b (ph i hay trái)................. sông , (kênh)……………………………………… Thu c xã (phư ng)..................., huy n (qu n) ............................................................. t nh (thành ph ):……………………………………………………………………… C ng thu c lo i (5a):…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… Ph m vi vùng đ t s d ng (6):……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… Ph m vi vùng nư c s d ng (7):……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Tóm t t quy mô v cơ s h t ng (công trình c u t u, kho bãi...):................................. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… Lo i phương ti n c ng có kh năng ti p nh n (8):…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Chúng tôi hoàn toàn ch u trách nhi m v nh ng n i dung trên đây và cam đoan th c hi n đ y đ các quy đ nh c a pháp Lu t hi n hành v giao thông v n t i đư ng th y n i đ a và pháp Lu t khác có liên quan. T ch c (cá nhân) làm đơn Ký và đóng d u M u s 2: Áp d ng v i c ng không ti p nh n phơng ti n th y nư c ngoài B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĐƯ NG SÔNG VI T NAM (1) Đ cl p–T do - H nh phúc S :… /QĐ-ĐS (l) Hà N i, ngày....... .tháng....... năm .........
 12. QUY T Đ NH c a C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam v vi c công b c ng ............... C C TRƯ NG C C ĐƯ NG SÔNG VI T NAM (1) - Căn c Quy t đ nh s 2569/2003/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Đư ng sông Vi t Nam (1); - Căn c Quy t đ nh s 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i bàn hành Quy ch qu n lý ho t đ ng c a c ng, b n th y n i đ a; - Xét đơn và h sơ đ ngh công b c ng th y n i đ a c a (4)……………………… - Theo đ ngh c a Trư ng phòng Pháp ch - V n t i, C c Đư ng sông Vi t Nam (1), QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay công b c ng (2) …………………………………………………………….. T i v trí (3) ………………………………………………………………………. C a (đơn v , cá nhân) (4)…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Đ a ch ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… S đi n tho i………………… s FAX………………………………………….. Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s ………………………………………… …………………….ngày ……………..do (Cơ quan)…………………………… ……………………………………………………………………………….c p Lo i c ng (5) ……………………………………………………………………… C p k thu t c ng (5b)………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………... Vùng đ t c a c ng (6.a) ………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... K t c u công trình c ng (6.b)…………………………………………………… …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………... Vùng nư c c a c ng (theo Bình đ s ..................cơ quan duy t ………………. ……,ngày …………….) (7) ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đư c phép ti p nh n lo i phương ti n th y (8) …………………………………. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. Đi u 2. Trong quá trình khai thác, ……….(tên đơn v , cá nhân) có trách nhi m th c hi n các quy đ nh sau: 1. ……………
 13. 2. …………... Đi u 3 . C ng v Đư ng th y n i đ a khu v c (1)…. ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng và thu các kho n phí và l phí theo quy đ nh. Đi u (9)…………………………………………………………………………. Đi u…. Quy t đ nh này có giá tr t ngày......................... đ n ngày ..................................... Đi u …..(Đi u cu i cùng) (1) Quy t đ nh này có hi u l c k t …. Các ông Chánh Văn phòng C c, Trư ng phòng Pháp ch - V n t i; Trư ng các phòng có liên quan; Giám đ c Đo n Qu n lý đư ng sông; Giám đ c C ng v đư ng th y n i đ a; Ch c ng………..; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n (10): C C TRƯ NG C C ĐƯ NG SÔNG VI T NAM (1) - Như Đi u … (Đi u cu i cùng); Ký và đóng d u - - - Lưu Văn phòng, PC-VT Ghi chú m u s 1 và 2: (l) Đi u ch nh n i dung cho phù h p. (2) Ghi tên c ng đư c công b . (3) Ghi rõ c ng n m t km th . . . . . . . . đ n km th . . . . . . . . (lý trình) phía b (ph i hay trái) c a sông (kênh).............. thu c xã (phư ng)..................... huy n (qu n, th xã) ….t nh (Thành ph ) …………. Đ i v i các c ng trên h , v nh ….. không xác đ nh v trí theo lý trình thì có th xác đ nh v trí theo t ađ . (4) Ghi rõ tên Ch c ng (đơn v Ch đ u tư xây đ ng c ng); . (5a) Ghi rõ là c ng hành khách hay c ng hàng hóa. N u là c ng hàng hóa c n ghi rõ là hàng hóa thông thư ng, hàng xăng d u …. (5b) Ghi c p k thu t c ng theo Quy t đ nh s 31/2004/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành tiêu chu n k thu t c ng th y n i đ a, tiêu chu n b n th y n i đ a; (6.a) Ghi ph m vi vùng đ t s d ng theo các gi y t v s d ng đ t do cơ quan có th m quy n c p; (6.b) Ghi rõ nh ng đ c đi m c a c u t u và các công trình thi t y u khác. (7) Ghi rõ chi u dài, r ng vùng nư c trư c c u c ng, vùng phương ti n neo đ u, lu ng vào c ng (n u c ng n m xa lu ng ch y t u thuy n) và các vùng nư c giành cho d ch v cung ng, chuy n 2 t i hàng hóa (n u có) t ng di n tích m t nư c (m ) s d ng theo bình đ đư c Cơ quan có th m quy n duy t. (8) Ghi rõ lo i phương ti n th y l n nh t mà c ng có kh năng ti p nh n như: Phương ti n th y n i đ a, t u bi n, phương ti n th y nư c ngoài…. ; m n nư c đ y t i c a phương ti n l n nh t mà c ng có kh năng ti p nh n (ghi kèm cao đ m c nư c tương ng). Tùy đ c đi m c th v đ sâu vùng nư c, chi u dài c u t u, lo i thi t b b c x p . . . c a t ng c ng có th ghi thêm nh ng s li u khác như: tr ng t i, chi u dài chi u r ng c a lo i phương ti n l n nh t đư c phép vào c ng. (9): Ghi nh ng n i dung c n thi t tùy theo đ c thù c a m i c ng, n u có; ' (l0) Nơi nh n, ngoài đ i tư ng nêu trong Đi u cu i cùng, c n g i các cơ quan sau: - Cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ quan ra Quy t đ nh đ báo cáo; - C c Đư ng sông VN đ theo dõi (n u Quy t đ nh không do C c ĐSVN ban hành); - C c Hàng h i VN, n u là c ng ti p nh n t u bi n, đ ph i h p. M u s 3:
 14. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc …., ngày.........tháng........năm............ ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP HO T Đ NG B N TH Y N I Đ A Kính g i: (1)…………………………………………… Tên t ch c, cá nhân: (3)………………………………………………... Đ a ch : (4)……………………………………………………………… S đi n tho i:.........................s FAX ………………………………….. Làm đơn đ ngh đư c c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a : (2) . . . . . . . . . . . . V trí b n: (5) t km th .................................. đ n km th ……………………… trên b (ph i hay trái)..........sông (kênh) .................................................. thu c xã (phư ng)........................, huy n (qu n)...................................... t nh (thành ph )…………………………………………………………. B n thu c lo i: (6) ………………………………………....................... B n đư c s d ng đ : (7) ……………………………………………………………. Ph m vi vùng nư c s d ng (8). - Chi u dài: ..............mét, d c theo b ; - Chi u r ng:.............mét, t mép b tr ra. B n có kh năng ti p nh n lo i phương ti n th y l n nh t có kích thư c (9) ……………………………………………………………………… Th i h n xin ho t đ ng t ngày…………………. đ n ngày....................................... Chúng tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v nh ng n i dung nêu trên và cam đoan th c hi n đ y đ các quy đ nh c a pháp Lu t hi n hành v giao thông v n t i đư ng th y n i đ a và pháp Lu t khác có liên quan. Ngư i làm đơn Ký tên M u s 4: Áp d ng cho b n x p d hàng hóa ho c đón tr hành khách
 15. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP HO T Đ NG B N TH Y N I Đ A S :…./GPBTNĐ C C ĐƯ NG SÔNG VI T NAM . . . . .(l) Căn c Quy t đ nh s 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành như quy ch qu n lý ho t đ ng c a c ng, b n th y n i đ a, xét đơn và h sơ đ ngh c p Gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a c a ông (bà)………………………………., nay cho phép ho t đ ng B n th y n i (2)……………………………….. C a đơn v , cá nhân (3): ……………………………………………………………………. Đ a ch (4): ……………………………………………………………………………………………. V trí b n (5) t km th ……………………....đ n km th …………………………………… bên b (ph i, trái).............................. c a sông ....................................................................... Thu c xã, huy n, t nh (phư ng, qu n, thành ph ) .................................................................... Lo i b n (6) ............................................................................................................................ M c đích s d ng (7)……………………………………………………………………….. Ph m vi vùng nư c (Sơ đ s ..........., do............................ duy t ngày...............................) - Chi u dài……….. mét, k t :.....................d c theo b v phía: thư ng, h lưu)............... - Chi u r ng:.........mét, k t :............................................ tr ra phía sông.(8) B n có kh năng ti p nh n lo i phương ti n thu (9)………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …… Th i h n ho t đ ng: T ngày...............................đ n ngày..................................................... Trong th i gian ho t đ ng ch b n có trách nhi m th c hi n đ y đ các quy đ nh pháp lu t v b o đ m tr t t an toàn giao thông và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan. ….. ., ngày….. tháng.......năm........ Th trư ng cơ quan c p gi y phép Ký tên và đóng d u Ghi chú M u s 3 và 4 I. Kích thư c Gi y phép (kích thư c khung): 15x20 cm II. N i dung các m c: (l) Ghi rõ tên Cơ quan có th m quy n c p Gi y phép.
 16. (2) Ghi tên b n. (3) Ghi tên ch b n. (4) Ghi đ a ch c a tr s chính. Có th ghi thêm s đi n tho i, s FAX, E-mail đ ti n liên h . (5) Ghi rõ b n n m t km th . . . . . . . . đ n km th ……… thu c b ( ph i hay trái) c a sông kênh) nào, thu c xã (phư ng), huy n (qu n), t nh thành ph ) nào. (có th ghi theo t a đ n u b n không th xác đ nh v trí theo lý trình). (6) Ghi rõ là b n thông thư ng, b n n i hay c m b n. (7) Ghi rõ là b n hành khách hay x p d hàng hóa thông thư ng, x p d xăng d u hay b n chuyên dùng. (8) Ghi rõ chi u dài, chi u r ng vùng nư c c a b n. Tùy trư ng h p có th ghi th ghi thêm cách v t chu n …….mét. (9) Ghi m n nư c đ y t i c a lo i phương ti n l n nh t mà b n có kh năng ti p nh n và cao đ m c nư c tương ng. Ngoài ra tùy đ c đi m c a m i b n c th ghi thêm m t s s li u khác như: tr ng t i, chi u dài chi u r ng c a lo i phương ti n l n nh t đư c phép vào b n. Thí d : b n có kh năng ti p nh n phương ti n th y n i đ a có m n nư c đ y t i không quá 1,8 m ng v i m c nư c t + 3 , 0 m tr lên . III. N u Gi y phép c p cho c m b n thì M c (3) ghi tên ngư i đ i di n. Kèm theo gi y phép là danh sách tên các ch b n trong c m và s văn b n v quy n s d ng đ t c a t ng b n theo m u sau: DANH SÁCH CÁC B N TRONG C M (kèm theo Gi y phép m b n th y n i đ a s . . . . . . . . ngày . . . . . . . . . . . .) S H và tên ch b n Đ a ch S văn b n S Gi y ch ng Ghi chú th v quy n s nh n ĐKKD t d ng đ t M u s 5: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc .........,ngày........tháng...........năm……… ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP HO T Đ NG B N KHÁCH NGANG SÔNG Kính g i: …………………………………………………………….. Tên t ch c, cá nhân: ………………………………………………………………… Đ a ch :………………………………………………………………………………… Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s ……………………. ngày………………… do cơ quan: ............................................................................................................. c p Làm đơn đ ngh đư c c p Gi y phép ho t đ ng b n khách ngang sông: Tên b n ………………………………………………………………………………. V trí b n:………………………………………………………………………………
 17. - T km th ………..đ n km th .............. …. Bên b (ph i, trái).........................c a sông ......................................................., thu c xã, huy n, t nh (phư ng, qu n thành ph ) ……………………………………………………………………………………………… Th i h n xin ho t đ ng: Đ c đi m công trình b n: - Đư ng d n: V t li u xây d ng: .................................................................................. - Chi u r ng:…………………………………………….................................... - Đ d c:. ............................................................................................................ S lư ng phương ti n th y:………………………………………………………… Tr ng t i: - S lư ng hành khách ……………………………………………………………… - Lo i phương ti n đư ng b đư c phép ch : ……………………………………… Chúng tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v nh ng n i dung nêu trên và cam đoan th c hi n đ y đ các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành v giao thông v n t i đư ng th y n i đ a và pháp lu t khác có liên quan. Xác nh n c a UBND c p xã Ngư i làm đơn Ký tên
 18. M us 6 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP Ho t đ ng b n khách ngang sông S :………./GPBNS U ban nhân dân t nh…………… S GIAO THÔNG V N T I ......... Căn c Quy t đ nh s 07/2005/QĐ- BGTVT ngày 07/01/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy ch qu n lý ho t đ ng c a c ng, b n th y n i đ a, xét đơn và h sơ xin c p Gi y phép m b n khách ngang sông c a ông (bà)......................................, nay cho phép m b n khách ngang sông:…………………….. C a (đơn v , cá nhân) Đ a ch :…………………………………………………………………………………………………. Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s …………….. ngày……………………………….. do cơ quan:.........................................................................................................................c p V trí b n: km th .............................. bên b (ph i, trái).......................................... c a sông …………………... thu c xã, huy n,. t nh, (phư ng qu n, thành ph )....................................... ……………………………………………………………………………………………………………. Đ c đi m công trình b n: Đư ng d n: V t li u xây d ng: ............,........................,....,...................................................... Chi u r ng:……………………………………………………………………………………………… Đ d c:………………………………………………………………………………………… Ph m vi vùng nư c - Chi u dài.:……… mét, k t :....................,d c theo b v phía: (th ơng, h lưu)..... - Chi u r ng:............. mét, k t :………………………………................ tr ra phía sông.(8) B n có kh năng v n chuy n: -S lư ng hành khách..............................................................................................................., - Lo i phương ti n đư ng b l n nh t đư c phép ch : ………………………………………. Trong th i gian ho t đ ng ch khai thác b n có trách nhi m th c hi n đ y đ các quy đ nh pháp lu t v b o đ m tr t t an toàn giao thông và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan. Gi y phép có hi u l c t ngày..............................đ n ngày........................................................ …….., ngày...... tháng.........năm……… Th trư ng cơ quan c p gi y phép Ký tên và đóng d u M us 7 B GIAO THÔNG V N T I (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĐƯ NG SÔNG VI T NAM (1) Đ c l p - T do - H nh phúc S : /QĐ- ĐS (1) Hà N i, ngày……tháng…..năm………
 19. QUY T Đ NH c a C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam v vi c đóng c ng, b n thu n i đ a C C TRƯ NG C C ĐƯ NG SÔNG VI T NAM (1) Căn c Quy t đ nh s 2569/2003/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Đư ng sông Vi t Nam (1); Căn c Quy t đ nh s 07/2005/QĐ-BGTVT 07 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy ch qu n lý ho t đ ng c a c ng, b n thu n i đ a; Theo đ ngh c a…..(2), QUY T Đ NH: Đi u 1. Ch m d t ho t đ ng đ i v i c ng (ho c b n)……………………………………………… T i v trí (3)………………………………………………………………………………… C a (đơn v , cá nhân) (4)…………………………………………………………………………...………………………………… …………………………………………………………………………… Đ a ch ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. Lý do:……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Đi u 2. Xoá tên c ng (ho c b n)……………………….trong danh m c c ng, b n thu n i đ a lưu gi t i b ph n qu n lý c ng, b n thu n i đ a c a C c Đư ng sông Vi t Nam (1). Đi u 3. 1. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày …tháng…..năm….; 2. Hu b Quy t đ nh s ….., ngày…..c a………………………v công b m c ng thu n i đ a…………..(5). Đi u 4. Các ông (bà)…. (tên ch c ng, b n)….; Giám đ c C ng v (1)…….; các t ch c cá nhân có liên quan có trách nhi m th c hi n Quy t đ nh này. Nơi nh n: - Như Đi u 4; - Lưu VP,……. ----------------------- Ghi chú: (l) Đi u ch nh n i dung cho phù h p v i cơ quan ban hành Quy t đ nh. (2) Ghi tên ch c ng, b n đ i v i trư ng h p ch c ng, b n ch m d t ho t đ ng. Ho c tên C ng v ho c Ban Qu n lý b n tr c ti p qu n lý c ng, b n đó đ i v i trư ng h p đi u ki n v đ a hình, thu văn bi n đ ng không b o đ m an toàn bu c ph i đóng c ng, b n. (3), (4) Như ghi chú M u s 1 và 2 (5) N u là b n th y n i đ a thì ghi là 2. H y b Gi y phép m b n th y n i đ a s …… ngày........ tháng..... năm…….... do.....................................................................c p." M us 8 B GIAO THÔNG V N T I (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA V ÊT NAM
 20. C C ĐƯ NG SÔNG VI T NAM (1) Đ cl p-t do - H nh phúc S : /QĐ -Đ S (l) Hà N i, ngày. . . . . . . tháng. . . . . . năm……… QUY T Đ NH c a C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam v vi c đình ch có th i h n ho t đ ng c a c ng, b n th y n i đ a C C TRƯ NG C C ĐƯ NG SÔNG VI T NAM: (1) Căn c Quy t đ nh s 2569/2003/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Đư ng sông Vi t Nam (1); Căn c Quy t đ nh s 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2005 c a B tr ơng B Giao thông v n t i ban hành Quy ch qu n lý ho t đ ng c a c ng, b n th y n i đ a; Theo đ ngh c a . . . . . . (2) , QUY T Đ NH: Đi u 1. Đình ch ho t đ ng đ i v i c ng (ho c b n) ………………………………………… T i v trí ........................................................................................................................ C a (đơn v, cá nhân)………………………..………………………………………… ………………………………………..…………………………............................................ Đ a ch ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Th i h n đình ch ho t đ ng:…..ngày, k t ……………….đ n……………………. Lý do:………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đi u 2. Giám đ c C ng v Đư ng th y n i đ a khu v c (l) . . . . . . có trách nhi m in theo dõi, ki m tra vi c ch p hành vi c t m ng ng ho t đ ng c a c ng (ho c b n) . . . . . . . . . . . . , x ph t theo th m quy n nh ng hành vi vi ph m Quy t đ nh này. Đi u 3. Các ông (bà) . . . . . . (tên ch c ng, b n) . . . . . ; Giám đ c C ng v (l) . . . . . . . . ; các t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m th c hi n Quy t đ nh này. Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Lưu VP,.... ------------------ Ghi chú: (l) Đi u ch nh n i dung cho phù h p v i cơ quan ban hành Quy t đ nh. (2) Ghi tên C ng v ho c Ban Qu n lý b n tr c ti p qu n lý c ng, b n đó.
Đồng bộ tài khoản