Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
99
lượt xem
14
download

Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS về việc ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS

  1. B TH Y S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2005/QĐ-BTS Hà N i, ngày 24 tháng 02 năm 2005 Q UY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C HOÁ CH T, KHÁNG SINHC M VÀ H N CH S D NG TRONG S N XU T, KINH DOANH TH Y S N B TRƯ NG B THU S N Căn c Pháp l nh Thú y năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 43/2003/NĐ-CP ngày 2/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n Căn c Quy t đ nh s 03/2002/QĐ-BTS ngày 22/1/2002 c a B trư ng B Thu s n v vi c ban hành Quy ch qu n lý thu c thú y th y s n; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng, an toàn v sinh và Thú y thu s n và V trư ng V Khoa h c công ngh . Q UY T Đ NH: Đ i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t đ nh này: Danh m c hoá ch t, kháng sinh c m s d ng trong s n xu t, kinh doanh thu s n nêu t i Ph l c 1 và Danh m c hoá ch t, kháng sinh h n ch s d ng trong s n xu t, kinh doanh thu s n nh m kh ng ch dư lư ng trong s n ph m thu s n th p hơn gi i h n t i đa cho phép nêu t i Ph l c 2. Đ i u 2 : Không cho phép tr n l n quá 02 lo i ho t ch t kháng sinh trong 01 s n ph m thu c, hoá ch t; không cho phép tr n l n các ho t ch t cùng nhóm Fluoroquinolone v i nhau. Trong trư ng h p m t s n ph m có ch a 02 lo i ho t ch t kháng sinh, cơ s s n xu t ph i có đ b ng ch ng khoa h c và th c ti n đ đ m b o vi c tr n l n không làm gi m tính năng tác d ng c a t ng lo i và không phát sinh tác d ng x u đ i v i đ ng v t nuôi và môi trư ng. M i s n ph m th c ăn, hoá ch t th y r a kh trùng, hoá ch t t y r a ao đ m nuôi, thu c thú y, hoá ch t b o qu n thu s n ph i ghi nhãn theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 c a B trư ng B Thu s n và kèm theo dòng ch : “Không ch a các ch t c m s d ng theo Quy t đ nh s 07/2005/QĐ-BTS ngày 24 tháng 2 năm 2005 c a B trư ng B Thu s n”. Đ i u 3 : Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm (15) ngày k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 01/2002/QĐ-BTS ngày 22/1/2002 c a B Thu s n v vi c c m s d ng m t s hoá ch t, kháng sinh trong s n xu t, kinh doanh thu s n và Danh m c thu c thú y thu s n h n ch s d ng trong nuôi tr ng thu s n ban hành kèm theo Quy t đ nh s 17/2002/QĐ-BTS ngày 24/5/2002 c a B Thu s n. Riêng đ i v i các ch t có s th t t 12 đ n 17 t i Ph l c 1 có hi u l c thi hành t ngày 1/7/2005. Đ i u 4 : C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng, an toàn v sinh và Thú y thu s n ch u trách nhi m t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. Chánh Văn phòng B ; Th trư ng các C c, V , Thanh tra B ; Giám đ c Trung tâm Khuy n ngư Qu c gia và Th trư ng các đơn v s nghi p tr c thu c B ; Giám đ c các S Thu
  2. s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý Nhà nư c v thu s n; và các cá nhân, t ch c s n xu t, kinh doanh, nh p kh u, s d ng th c ăn, thu c thú y, hoá ch t, ch ph m sinh h c, vi sinh v t dùng trong ho t đ ng thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Vi t Th ng ( ã ký) PH L C 1 DANH M C HOÁ CH T, KHÁNG SINH C M S D NG TRONG S N XU T, KINH DOANH THU S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 07/2005/QĐ-BTS ngày 24 tháng 2 năm 2005 c a B trư ng B Thu s n) TT Tên hoá ch t, kháng sinh Đ i tư ng áp d ng 1 Aristolochia spp và các ch ph m t chúng 2 Chloramphenicol 3 Choloroform 4 Chlorpromazine 5 Colchicine 6 Dapsone 7 Dimetridazole Th c ăn, thu c thú y, hoá ch t, ch t x lý môi trư ng, ch t t y r a kh 8 Metronidazole trùng, ch t b o qu n, kem bôi da tay 9 Nitrofuran (bao g m c Furazolidone) trong t t c các khâu s n xu t gi ng, nuôi tr ng đ ng th c v t dư i nư c và 10 Ronidazole lư ng cư, d ch v ngh cá và b o 11 Green Malachite (Xanh Malachite) qu n, ch bi n 12 Ipronidazole 13 Các Nitroimidazole khác 14 Clenbuterol 15 Diethylstilbestrol (DES) 16 Glycopeptides 17 Trichlorfon (Dipterex) PH L C 2 DANH M C CÁC HOÁ CH T, KHÁNG SINH H N CH S D NG TRONG S N XU T KINH DOANH THU S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 07/2005/QĐ-BTS ngày 24 tháng 2 năm 2005 c a B trư ng B Thu s n)
  3. TT Tên hoá ch t, kháng Dư lư ng đ i đa M c đích s Th i gian d ng thu c trư c khi sinh (MRL) (ppb) d ng thu ho ch làm th c ph m 1 Amoxicillin 50 2 Ampicillin 50 3 Benzylpenicillin 50 4 Cloxacillin 300 5 Dicloxacillin 300 6 Oxacillin 300 7 Danofloxacin 100 8 Difloxacin 300 9 Enrofloxacin 100 10 Ciprofloxacin 100 11 Oxolinic Acid 100 12 Sarafloxacin 30 13 Flumequine 600 14 Colistin 150 Cơ s SXKD ph i có đ y đ 15 Cypermethrim 50 b ng ch ng khoa h c và th c 16 Deltamethrin 10 ti n v th i gian th i lo i dư Dùng làm lư ng hoá ch t, kháng sinh 17 Diflubenzuron 1000 nguyên li u s n trong đ ng, th c v t dư i nư c xu t thu c thú y 18 Teflubenzuron 500 và lư ng cư xu ng dư i m c cho đ ng, th c gi i h n t i đa cho phép cho v t dư i nư c 19 Emamectin 100 t ng đ i tư ng nuôi tr ng và và lư ng cư ph i ghi th i gian ng ng s 20 Erythromycine 200 d ng thu c trư c khi thu ho ch 21 Tilmicosin 50 trên nhãn s n ph m 22 Tylosin 100 23 Florfenicol 1000 24 Lincomycine 100 25 Neomycine 500 26 Paromomycine 500 27 Spectinomycin 300 28 Chlortetracycline 100 29 Oxytetracycline 100 30 Tetracycline 100 31 Sulfonamide (các lo i) 100 32 Trimethoprim 50 33 Ormetoprim 50 34 Tricaine 15-330 methanesulfonate
  4. Ghi chú: Khi đăng ký s n xu t kinh doanh thu c thú y cho đ ng v t, th c v t dư i nư c và lư ng cư có ch a hoá ch t, kháng sinh ngoài Danh m c nêu t i ph l c này cơ s xin đăng ký ph i cung c p đ y đ b ng ch ng khoa h c và th c ti n (ho c k t qu th nghi m, kh o nghi m) xác đ nh tính năng, tác d ng, tác h i n u có c a s n ph m và m c dư lư ng t i đa cho phép (MRL), th i gian th i lo i dư lư ng hoá ch t kháng sinh trong đ ng, th c v t dư i nư c và lư ng cư xu ng dư i m c gi i h n t i đa cho phép cho t ng đ i tư ng nuôi tr ng.
Đồng bộ tài khoản