Quyết định số 07/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 07/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành: Máy lái thủy lực - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH: MÁY LÁI TH Y L C - YÊU C U K THU T B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph quy đ nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n Ngành: MÁY TH Y L C - YÊU C U K THU T S đăng ký: 22 TCN 343 - 06 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i, Giám đ c các S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đào Đình Bình
  2. B GIAO THÔNG V N T I TIÊU CHU N NGÀNH 22 TCN 343 - 06 MÁY LÁI TH Y L C T U TH Y - YÊU C U K THU T HÀ N I - 2006
  3. L I NÓI Đ U Tiêu chu n Ngành Máy lái th y l c t u th y - Yêu c u k thu t (22 TCN 343 - 06) đư c biên so n trên cơ s Công ư c Qu c t v An toàn sinh m ng con ngư i trên bi n năm 1974 (SOLAS 1974, văn b n h p nh t năm 2004); Quy đ nh c a Hi p h i các T ch c Đăng ki m Qu c t (IACS) v máy lái th y l c; Tiêu chu n Vi t Nam - Quy ph m Phân c p và Đóng t u bi n v thép; Tiêu chu n Vi t Nam - Quy ph m Phân c p và Đóng t u sông và k t qu nghiên c u th c t s n xu t, s d ng Vi t Nam. Tiêu chu n này đư c ban hành nh m đáp ng các yêu c u th c t s n xu t c a ngành công nghi p đóng t u và t o thu n l i cho công tác ki m tra ch ng nh n, qu n lý máy lái th y l c t u th y. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA 22 TCN 343 - 06 VI T NAM MÁY LÁI TH Y L C T U TH Y - YÊU B GIAO THÔNG C U K THU T Có hi u l c t : V NT I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 07/2006/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. Quy đ nh chung 1.1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1.1.1. Tiêu chu n ngày quy đ nh v yêu c u k thu t c a các lo i máy lái th y l c l p đ t trên t u bi n và t u sông. 1.1.2. Tiêu chu n này áp d ng đ i v i các lo i máy lái th y l c l p đ t trên t u bi n và t u sông. 1.2. Tiêu chu n trích d n 1.2.1. Công ư c Qu c t v An toàn sinh m ng con ngư i trên bi n năm 1974 (SOLAS 1974, văn b n h p nh t 2004). 1.2.2. Quy đ nh c a Hi p h i các T ch c Đăng ki m Qu c t (IACS) v máy lái th y l c. 1.2.3. Tiêu chu n Vi t Nam - Quy ph m Phân c p và Đóng t u bi n v thép hi n hành. 1.2.4. Tiêu chu n Vi t Nam - Quy ph m Phân c p và Đóng t u sông hi n hành. 1.3. Thu t ng và đ nh nghĩa Thu t ng và đ nh nghĩa trong tiêu ch n này đư c hi u như sau: 1.3.1 Máy lái chính (Main Steering Gear) là m t h th ng thi t b bao g m: B đ ng l c chính (Main Power Unit) và h th ng d n đ ng c a nó. Máy lái chính có kh năng cung c p mô men lái l n nh t cho máy lái đáp ng đư c m i ch đ ho t đ ng khai thác c a t u. 1.3.2. Máy lái ph (Auxiliary Steering Gear) là m t h th ng thi t b khác v i các ph n c a máy lái chính c n thi t cho vi c lái t u trong trư ng h p máy lái chính b s c . 1.3.3. Bơm tay s c (Emergency Hand Pump) (xem (17) Ph l c 2) là m t t bơm th y l c quay tay t o ra năng lư ng cung c p cho h th ng d n đ ng đ quay bánh lái, khi ngu n đi n c a t u c p cho máy lái chính và máy lái ph ch y đi n b s c . 1.3.4. B đ ng l c (Power Unit) là c m các thi t b bao g m m t đ ng l c cơ đi n v i các thi t b đi n đi kèm và m t bơm th y l c v i các van ch c năng. 1.3.5. H th ng d n đ ng (Power Actuating Systems) là m t c m thi t b th y l c và cơ khí đ t o l c quay tr c lái, bao g m thi t b d n đ ng bánh lái, séc tơ, giá đ xi lanh, các van an toàn, các van ch n, các đư ng ng và ph tùng. 1.3.6. Thi t b d n đ ng bánh lái (Rudder Actuator) là thi t b tr c ti p bi n đ i áp su t th y l c thành tác d ng cơ gi i đ chuy n d ch bánh lái. Nó có th là xi lanh quay, xi lanh tác d ng đơn, xi lanh tác d ng kép, mô tơ th y l c, v.v.
  4. 1.3.7. H th ng đi u khi n (Steering Gear Control) là h th ng các trang thi t b đi n và dây d n dùng đ truy n tín hi u l nh đi u khi n t v trí đi u khi n đ n các cơ c u ch p hành. 1.3.8. Séc tơ (Tiller) (xem (1) Ph l c 1) là b ph n k t c u cơ khí truy n mô men cho tr c lái. 1.3.9. Giá đ xi lanh (Fitting) (xem (4) Ph l c 1) là m t b ph n k t c u cơ khí truy n mô mem ngo i l c t bánh lái xu ng b đ g n v i thân t u. 1.3.10. Van an toàn (Safety Valve) (xem (8) Ph l c 2) là van th y l c b o v cho các thi t b và đư ng ng c a h th ng d n đ ng khi áp su t th y l c quá cao vư t quá áp su t thi t k do ngo i l c t bên ngoài tác đ ng vào bánh lái t o ra. 1.3.11. Van ng t (Stop Valve) (xem (10) Ph l c 2) là van th y l c đ m nhi m ch c năng cách ly ch h ng phát sinh trên đư ng ng đ kh năng lái đư c duy trì ph n còn l i. 1.3.12. Van hãm (Pilot Check Valve) (xem (7) Ph l c 2) là van th y l c đ m nhi m ch c năng hãm gi bánh lái v trí b t kỳ, b ng cách t đ ng tách bi t m ch th y l c c a h th ng d n đ ng lái khi thôi đi u khi n v i h th ng th y l c c a máy lái. 1.3.13. Van đ nh áp (Relief Valve) (xem (5) Ph l c 2) là van th y l c có tác d ng t đ ng x d u c p t bơm khi áp su t trong h th ng vư t quá áp su t làm vi c l n nh t. 1.3.14. Áp su t làm vi c l n nh t là áp su t d u th y l c trong h th ng khi máy lái t o ra mô men làm 2 vi c đ nh m c. Áp su t làm vi c l n nh t dùng trong máy lái thư ng ch n b ng 80 ÷ 150 kG/cm (tham kh o Ph l c 3). 1.3.15. Áp su t thi t k là áp su t đ tính toán xác đ nh kích thư c ng và các chi ti t khác c a máy lái. Áp su t thi t k đư c ch n b ng 1,25 l n áp su t làm vi c l n nh t. 2. Yêu c u k thu t c a máy lái th y l c t u th y 2.1. Máy lái th y l c tiêu chu n cho t u bi n 2.1.1. Máy lái th y l c ph i có đ c tính k thu t và k t c u phù h p v i tiêu chu n này. Đ ng th i ph i tuân th các quy đ nh c a SOLAS 1974 v i các b sung s a đ i và Quy ph m Phân c p và Đóng t u bi n v thép. 2.1.2. H sơ, b n v thi t k ch t o c a máy láy ph i bao g m các n i dung th a mãn yêu c u tương ng c a Quy ph m Phân c p và Đóng t u bi n v thép và ph i đư c cơ quan đăng ki m xét duy t ho c ch p thu n trư c khi ch t o. 2.1.3. Máy lái th y l c trang b cho m i t u t i thi u bao g m: - 01 máy lái chính; - 01 máy lái ph . Máy lái chính và máy lái ph ph i đư c b trí sao cho s hư h ng c a m t trong các máy lái đó không làm tê li t ho t đ ng c a máy lái kia. Máy lái ph đư c phép dùng chung h th ng d n đ ng c a máy lái chính. 2.1.4. N u máy lái chính g m 2 ho c nhi u b đ ng l c gi ng nhau thì không c n ph i có máy lái ph , v i đi u ki n là: 1) Trên t u khách, máy lái chính có kh năng đi u khi n ho t đ ng c a bánh lái như m c 2.1.5 yêu c u khi m t trong các b đ ng l c b h ng. 2) Trên t u hàng, máy lái chính có kh năng đi u khi n ho t đ ng c a bánh lái như m c 2.1.5 yêu c u khi làm vi c v i t t c các b đ ng l c. 3) Máy lái chính ph i thi t k sao cho sau khi có s c đơn l trong h th ng ng c a nó ho c m t trong các b đ ng l c thì có th tách ph n s c ra kh i h th ng đ duy trì ho c nhanh chóng ph c h i kh năng đi u khi n t u. 0 0 2.1.5. Máy lái chính ph i có kh năng quay bánh lái t 35 m n này sang 35 m n kia khi t u m n 0 0 nư c ch đ y t i và ch y ti n v i t c đ thi t k , th i gian quay bánh lái t 35 m n này sang 30 m n kia không qúa 28 giây. Khi đư ng kính c tr c lái l n hơn 120mm, máy lái chính ph i đư c v n hành b ng cơ gi i.
  5. 0 0 2.1.6. Máy lái ph ph i có kh năng quay bánh lái t 15 m n này sang 15 m n kia trong th i gian 60 giây khi t u m n nư c ch đ y t i và ch y ti n v i t c đ b ng m t n a t c đ thi t k c a t u ho c b ng 7 h i lý/h, l y giá tr l n hơn. Khi đư ng kính c tr c lái l n hơn 230mm máy lái ph ph i đư c v n hành b ng cơ gi i. 2.1.7. Khi máy lái chính và máy lái ph đ u đư c v n hành b ng cơ gi i, n u mu n trang b thêm bơm tay s c cho máy lái thì ph i th a mãn quy đ nh sau: - Đư ng ng th y l c c a bơm tay s c ghép n i vào đư ng ng c a h th ng d n đ ng ph i có van khóa cách ly đ không làm nh hư ng t i s ho t đ ng c a máy lái chính và máy lái ph . 0 0 - Ph i có đ kh năng quay bánh lái t 15 m n này sang 15 m n kia v i th i gian không quá 90 giây khi t u m n nư c ch đ y đ và ch y ti n v i t c đ không nh hơn 4 h i lý/h. - Ph i đư c đ t trong bu ng máy lái, ho c nơi g n nh t n u không th b trí đư c trong bu ng máy lái. 2.1.8. Khi đư ng kính c tr c lái l n hơn 230mm thì ph i trang b ngu n năng lư ng d phòng cho máy lái. Ngu n này là m t máy phát đi n ho c là m t t bơm diesel có đ kh năng cung c p theo yêu c u c a 2.1.7 và ph i t kh i đ ng đư c theo yêu c u đ i v i máy phát s c . 2.1.9. H th ng d n đ ng c a máy lái ph i đư c thi t k b o đ m cho bánh lái quay t ph i sang trái và t trái sang ph i v i t c đ như nhau. 2.1.10. K t c u l p n i v i tr c lái c a thi t b d n đ ng ph i tránh đư c kh năng h ng khi tr c lái d ch chuy n theo chi u tr c trong ph m vi cho phép. 2.1.11. H th ng th y l c c a máy lái ph i b trí các van hãm đ đ m b o hãm gi đư c bánh lái v trí đã đ nh khi bánh lái ch u tác đ ng c a ngo i l c do sóng nư c tác d ng vào. 2.1.12. H th ng d n đ ng c a máy lái ph i b trí các van an toàn đ b o v thi t b và đư ng ng khi có ngo i l c tác d ng vào bánh lái. Áp su t đ t m van không nh hơn 1,25 l n áp su t làm vi c l n nh t c a h th ng. 2.1.13. Ph i có thi t b đ x khí ra kh i h th ng d n đ ng n u th y c n thi t. 2.1.14. Xi lanh th y l c đ m nhi m ch c năng thi t b d n đ ng bánh lái ph i đư c trang b đ m kín d u ki u kép v trí làm kín v i cán pít tông, đ n u m t trong hai đ m b h ng cũng không làm h th ng d n đ ng không làm vi c đư c. Có th ch p nh n bi n pháp b o v tương đư ng đ ch ng s rò r d u do h ng đ m kín. Trư ng h p h th ng d n đ ng ki u có hai xi lanh tác d ng kép có th áp d ng bi n pháp cách ly b h ng ph t. 2.1.15. Van đi n t (Solenoid Valve) dùng cho máy lái đi n th y l c ph i là ki u 4 c a 3 v trí, t i v trí “0” van có k t c u thông h i (d u tư bơm đư c đưa ngay v két). Đi n áp c p cho van đi n t có th dùng m t trong các m c 220 VAC, 110 VAC, 24 VDC. 2.1.16. B đ ng l c c a máy lái ph i b trí các van đ nh áp g n bơm nh t. Gi a bơm và van đ nh áp không đư c phép l p van ch n ho c các van tương t . 2.1.17. Két ch a d u th y l c c a m i b đông l c ph i có thi t b báo đ ng m c th p đ ch báo s m nh t s rò l t ch t l ng. Tín hi u báo đ ng này ph i b ng âm thanh và ánh sáng t i bu ng lái và v trí đi u khi n máy chính. 2.1.18. Ph i l p b u l c tinh trên đư ng h i c a h th ng th y l c (l c h i) đ gi s ch d u th y l c. Ph i l p l c hút đư ng hút c a bơm đ gi an toàn và nâng cao tu i th cho bơm. 2.1.19. Không đư c phép n i h th ng đư ng ng c a máy lái th y l c v i h th ng th y l c khác. 2.1.20. Sơ đ nguyên lý đư ng ng th y l c ph i đư c thi t k sao cho sau khi có s c m t v trí b t kỳ nào đó trong h th ng c a nó ho c m t trong các b đ ng l c, thì ch s c đó có th đư c cách ly ra đ kh năng có th duy trì ho c nhanh chóng kh c ph c. 2.1.21. Sơ đ nguyên lý đư ng ng th y l c ph i thi t k sao cho tránh đư c hi n tư ng khóa th y l c x y ra do hư h ng riêng m t thi t b th y l c trong h th ng. 2.1.22. Các thi t b th y l c s d ng cho máy lái ph i có ngu n g c rõ ràng, là lo i phù h p v i máy lái, đư c ch t o b i các hãng có uy tín đư c cơ quan đăng ki m ch p nh n. Các thi t b chính như xi lanh
  6. và bơm ph i có ch ng ch ch t lư ng c a hãng ch t o. Trong trư ng h p này, không yêu c u th c hi n n i dung th 100 gi ch y th bơm t i xư ng. 2.1.23. ng c ng dùng trong h th ng th y l c máy lái ph i là ng thép đúc li n b ng v t li u thích h p ít bi n d ng áp su t cao (theo JIS là: SCH 80 ho c tương đương). 2.1.24. ng m m có th l p đ t nh ng nơi đòi h i tính m m d o và h n ch chi u dài trong ph m vi c n thi t. ng m m ph i s d ng lo i cao su ch u d u có c t lư i thép ch u áp su t cao. Áp su t n v ng không nh hơn 4 l n áp su t thi t k . 2.1.25. Ti t di n lưu thông d u c a đư ng ng, các lo i van và các thi t b đư ng ng ph i ch n phù h p v i lưu lư ng tính toán c a h th ng th y l c sao cho t n th t s c c n c a h th ng là th p nh t. V n t c d u trong ng hút ph i nh hơn 1,5m/s và v n t c trong ng đ y ph i nh hơn 5m/s. 2.1.26. L p n i gi a các b ph n th y l c v i nhau ho c v i đư ng ng ph i dùng ki u k t c u thích h p v i áp su t cao, d ng kim lo i áp lên kim lo i ho c tương đương. 2.1.27. Giá đ xi lanh và séc tơ ph i đư c tính nghi m chi ti t đ kh ng đ nh đ b n k t c u, tránh t p trung ng su t. 2.1.28. V t li u ch t o pít tông, xi lanh, séc tơ, các m t bích, đ u n i ng, giá đ xi lanh ph i b ng thép ho c là v t li u d o khác đư c phê duy t và đư c th phù h p v i các yêu c u c a cơ quan phân c p. 2 Nói chung các v t li u này không đư c có đ giãn dài dư i 12%, gi i h n b n kéo không quá 650N/mm . 2.1.29. Séc tơ có th đư c ch t o t thép cán, thép rèn ho c thép đúc. 2.1.30. N u séc tơ k t c u ki u có hai ph n ghép l i b ng bu lông thì ph i có ít nh t hai bu lông trên m i đ u. Bu lông ph i đư c ch t o t thép rèn. 2.1.31. Giá đ xi lanh và séc tơ ph i đư c ki m tra không phá hu (NDT) đánh giá ch t lư ng m i hàn ho c ch t lư ng đúc. 2.1.32. H th ng đi u khi n máy lái đi n th y l c có th l a ch n m t trong ki u sau: 1) Ch có h th ng đi u khi n tr c ti p b ng nút n và/ho c tay trang hoàn nguyên; 2) G m có h đi u khi n tr c ti p và đi u khi n tùy đ ng (l p l i); 3) G m có h đi u khi n tr c ti p, đi u khi n tùy đ ng và đi u khi n t đ ng. Trư ng h p này ph i có thi t b đ nhanh chóng chuy n t lái t đ ng sang lái tr c ti p. 2.1.33. Chi u quay c a tay trang ho c vô lăng đi u khi n, v trí c a nút n đi u khi n ph i phù h p v i hư ng lái c a t u. 2.1.34. H th ng đi n đi u khi n máy lái đi n th y l c cho máy lái chính và máy lái ph đư c v n hành b ng cơ gi i ph i đư c trang b c lu ng lái và bu ng máy lái. 2.1.35. Ngu n c p cho h th ng đi n đi u khi n máy lái ph i là m ng đi n riêng đư c c p đi n t m t m ch đi n c a máy lái t i m t đi m trong ph m vi bu ng máy lái. 2.1.36. Trong bu ng máy lái ph i có phương ti n đ ng t h th ng đi u khi n trên bu ng lái ra kh i máy lái. 2.1.37. Các tín hi u đ ch báo máy lái đang ho t đ ng ph i đư c đ t trên bu ng lái và v trí đi u khi n máy chính. 2.1.38. Ph i trang b h th ng báo đ ng quá t i, m t pha. Thi t b báo đ ng ph i g m c âm thanh, ánh sáng và đư c b trí bu ng lái và v trí đi u khi n máy chính. Tín hi u b ng âm thanh ph i đư c duy trì t i khi chúng đư c báo nh n và các tín hi u b ng ánh sáng c a t ng báo đ ng riêng ph i đư c duy trì t i khi s c đó đư c kh c ph c, khi đó h th ng báo đ ng ph i t đ ng ph i t đ ng đ t l i ch đ ho t đ ng bình thư ng. 0 2.1.39. Công t c gi i h n đ d ng máy lái khi lái bánh lái đ n v trí d ng (± 35 ) ph i đ ng b v i chính máy lái mà không đ ng b v i h th ng đi u khi n. 2.1.40. Đ i v i các đ ng cơ đi n lai th y l c, ch c n có thi t b b o v kh i dòng ng n m ch. Không đư c b o v quá t i mà ch đ t thi t b báo tín hi u v quá t i cho đ ng cơ.
  7. 2.1.41. Máy lái chính và máy lái ph ph i đư c b trí đ t đ ng kh i đ ng l i đư c khi năng lư ng đư c khôi ph c sau khi m t năng lư ng. Ph i có kh năng kh i đ ng đư c t m t v trí trên bu ng lái. Trong trư ng h p m t năng lư ng b t kỳ máy lái nào thì các tín hi u báo đ ng ánh sáng và âm thanh ph i đư c đưa t i bu ng lái. 2.1.42. Đ ng cơ đi n và các thi t b đi n khác đ t trong bu ng máy lái ph i là lo i có c p b o v t i thi u 0 là IP44, ph i có kh năng ch u đư c nhi t đ môi trư ng t i 45 C và đ m t i 95%. 2.1.43. Thi t b ch báo góc lái ph i đư c đ t nơi d quan sát trong bu ng lái đ ng th i có th nh n bi t đư c trong bu ng máy lái. Thi t b này ph i đ c l p v i h th ng đi u khi n. Đ chính xác c a thi t b ch báo góc lái so v i v trí th c c a bánh lái không l n hơn: 0 0 0 + 1 khi góc b lái t 0 đ n 5 0 0 0 + 1,5 khi góc b lái t 5 đ n 35 2.2. M t s yêu c u riêng đ i v i máy lái th y l c s d ng trên t u bi n có vùng ho t đ ng h n ch 2.2.1. Máy lái th y l c s d ng trên t u bi n v i ký hi u phân c p có d u hi u II tr xu ng ho c tương đư ng không ch y tuy n qu c t ho c t u bi n dư i 500 GT có th không c n áp d ng m t s quy đ nh như sau: 1) Không c n áp d ng yêu c u m c 2.1.8; 2) Không c n áp d ng yêu c u m c 2.1.17; 3) Không c n áp d ng yêu c u m c 2.1.38; 2.2.2. T u bi n v i ký hi u phân c p có d u hi u III không ch y tuy n qu c t n u trên t u ch có m t t máy phát đi n thì máy lái ph b t bu c ph i là lo i quay tay và ph i th a mãn yêu c u m c 2.1.7. 2.3. Máy lái đi n th y l c cho t u sông M t s yêu c u riêng đ i v i máy lái đi n th y l c cho t u sông như sau: 1) Máy lái đi n th y l c cho t u sông không c n ph i áp d ng m t s quy đ nh nêu m c 2.2.1; 0 0 2) Máy lái ph ph i có kh năng quay bánh lái t 15 m n này sang 15 m n kia không quá 60 giây khi t u m n nư c ch đ y t i và ch y ti n v i t c đ b ng t c đ thi t k ho c b ng 6 km/h, l y giá tr l n hơn. 2.4. Yêu c u cơ b n v l p đ t 2.4.1. Giá đ xi lanh c a máy lái ph i đư c l p lên b đ g n v i thân t u b ng các bu lông và các con ch n. Các bu lông ph i đ kh năng ch u l c và có bi n pháp ch ng t l ng. Các con ch n ph i đư c hàn ch c ch n xu ng m t b và đ kh năng ch u l c t các xi lanh. 2.4.2. B đ máy lái g n v i thân t u ph i có k t c u đ kh năng ch u l c c a máy lái tác đ ng vào v t u, các mã chân b ph i đư c hàn tr c ti p v i k t c u kh e c a v t u. 2.4.3. Bu ng máy lái ph i có bi n pháp thông gió t nhiên ho c cư ng b c sao cho nhi t đ ng t i không 0 gian làm vi c c a các thi t b th y l c và đ ng cơ đi n không vư t quá 45 C.
  8. PH L C 1 H TH NG D N Đ NG Chi ti t s Tên chi ti t S lư ng (1) Séc tơ 01 (2) Xi lanh 02 (3) Van an toàn 02 (4) Giá đ xi lanh 01 (5) Con ch n 04 (6) Van ng t 02 (7) B phát góc lái 01
  9. PH L C 2 SƠ Đ H TH NG TH Y L C MÁY LÁI Chi ti t s Tên chi ti t S Chi ti t Tên chi ti t S lư ng s lư ng (1) L c hút 02 (13) Rơle m c d u th p 02 (2) Mô tơ đi n 02 (14) Thư c báo m c 02 (3) Bơm th y l c 02 (15) Đ u n i ng 02 (4) L ch i 02 (16) Đ u rót 01 (5) Van đ nh áp 02 (17) Bơm tay s c 01 (6) Van đi n t 02 (18) Van ng t 02 (7) Van hãm 02 (19) Van hãm 01 (8) Van an toàn 01 (20) Két d tr 01 (9) ng m m cao áp 04 (21) Van ng t 02 (10) Van ng t 02 (22) ng thép th p áp (11) Két d u kép 01 (23) ng thép cao áp (12) Đ ng h áp su t 02 (24) Séc tơ
  10. PH L C 3 THÔNG S VÀ KÍCH THƯ C M T S MÁY LÁI ĐI N TH Y L C THƯ NG DÙNG TRÊN T U BI N Thông s Đơn v 2 Tm 4 Tm 6 Tm 8 Tm 12 Tm 18 Tm Danh m c tính - Mô men xo n Tm 2.0 4.0 6.0 8.0 12.0 18.0 - S xi lanh Z 02 02 02 02 02 02 - Đư ng kính xi lanh D, mm 80 100 125 125 140 160 - Đư ng kính cán pít D, mm 40 50 70 70 70 80 tông 2 - Di n tích ch u l c ∑ F, cm 88 137,4 206 206 269 351,68 c aP - Bán kính séc tơ R, mm 280 320 380 380 450 500 - Áp su t làm vi c l n Pmax, 115 130 100 135 138 132 2 nh t kg/cm 0 - Th i gian quay lái t/65 , s
Đồng bộ tài khoản