Quyết định số 07/2006/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 07/2006/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2006/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 367 : 2006 Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2006/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2006/QĐ-BXD Hà N i, ngày 22 tháng 03 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 367 : 2006 " V T LI U CH NG TH M TRONG XÂY D NG - PHÂN LO I" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 367 : 2006 " V t li u ch ng th m trong xây d ng - Phân lo i" Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo Đi u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. K/T B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n Văn Liên FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bia Noidung
Đồng bộ tài khoản