Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
93
lượt xem
1
download

Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 80/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung giá cước vận tải hành khách đường biển bằng tàu cao tốc và khoản thu bù lỗ Thổ Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KIÊN GIANG c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 07/2007/Q -UBND R ch Giá, ngày 06 tháng 02 năm 2007 V/v h y b Quy t nh s 80/2004/Q -UB ngày 02/12/2004 c a UBND t nh Kiên Giang ban hành khung giá cư c v n t i hành khách ư ng bi n b ng tàu cao t c và kho n thu bù l Th Châu QUY T NNH Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t t ch c H ND & UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND ngày 03/12/2004; Căn c Pháp l nh giá ngày 26/4/2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh giá; Căn c Thông tư s 15/2004/TT-BTC ngày 09/03/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph ; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 18/TT-TC ngày 25/01/2007, QUY T NNH: i u 1. H y b Quy t nh s 80/2004/Q -UBND ngày 02/12/2004 c a UBND t nh Kiên Giang v vi c ban hành khung giá cư c v n t i hành khách ư ng bi n b ng tàu cao t c và kho n thu bù l Th Châu. i u 2. Giao cho Giám c S Tài chính ph i h p v i Giám c S Giao thông - V n t i và các cơ quan có liên quan và Ch t ch UBND huy n Phú Qu c t ch c tri n khai th c hi n quy t nh này. i u 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông - V n t i và Giám c các S , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch UBND huy n Phú Qu c cùng các công ty nhà nư c, doanh nghi p tư nhân ho t ng trong lĩnh v c v n chuy n hành khách ư ng bi n b ng tàu cao t c có trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n : - B Tài chính; - Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - TT.T nh y;
  2. - TT.H ND t nh; - TT.UBND t nh; - Như i u 3 Q ; Bùi Ng c Sương - ăng Công báo t nh; - Lãnh o VP + CVNC; - Lưu VT, STC, npthiên
Đồng bộ tài khoản