Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô” ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 07/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH S A I, B SUNG M T S I U C A “QUY NNH V N T I KHÁCH B NG Ô TÔ THEO TUY N C NNH, H P NG VÀ V N T I KHÁCH DU LNCH B NG Ô TÔ” BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 16/2007/Q - BGTVT NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2007; “QUY NNH V V N T I KHÁCH B NG TAXI” BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 17/2007/Q -BGTVT NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2007 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t H p tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy inh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 110/2006/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v i u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô; Theo ngh c a V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a “Quy nh v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c nh, h p ng và v n t i khách du l ch b ng ô tô” ban hành kèm theo Quy t nh s 16/2007/Q -BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i như sau: 1. Kho n 4 i u 5 ư c s a i, b sung như sau: “4. Có nơi xe phù h p v i quy mô c a doanh nghi p, c a h kinh doanh, b o m yêu c u phòng, ch ng cháy n và v sinh môi trư ng.” 2. i m b kho n 3 i u 9 ư c s a i, b sung như sau: “b) Quy n s d ng xe ô tô: - Xe ăng ký thu c s h u doanh nghi p ho c s h u chi nhánh doanh nghi p, bi n s xe ư c ăng ký t i a phương nơi doanh nghi p ho c chi nhánh t tr s ; - Xe ăng ký thu c s h u c a ơn v có ch c năng cho thuê tài chính kèm theo h p ng cho thuê tài chính gi a ơn v v n t i và ơn v cho thuê tài chính (b n phô tô
  2. có ch ng th c); bi n s xe ư c ăng ký t i a phương nơi doanh nghi p cho thuê tài chính t tr s ; - Xe ăng ký thu c s h u c a t ch c, cá nhân có ch c năng cho thuê tài s n kèm theo ăng ký kinh doanh cho thuê tài s n (b n phô tô có ch ng th c), h p ng thuê tài s n gi a ơn v v n t i và ơn v , h kinh doanh cho thuê tài s n (b n phô tô có ch ng th c); bi n s xe ư c ăng ký t i a phương nơi t ch c, cá nhân ăng ký kinh doanh cho thuê tài s n; - Xe ăng ký thu c s h u c a xã viên h p tác xã kèm theo cam k t kinh t gi a xã viên và h p tác xã, trong ó có quy nh v quy n, trách nhi m và nghĩa v qu n lý, s d ng, i u hành c a h p tác xã i v i xe ô tô thu c s h u c a xã viên h p tác xã.” 3. i m a kho n 2 i u 10 ư c s a i, b sung như sau: “a) H sơ ăng ký ho c b sung xe vào tuy n: - “Gi y ăng ký khai thác v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c nh” theo m u quy nh t i Ph l c 10, “Gi y ăng ký b sung xe khai thác v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c nh” theo m u quy nh t i Ph l c 11, kèm theo phương án ho t ng có xác nh n c a b n xe hai u tuy n; - B n phô tô ăng ký xe ô tô c a nh ng xe trong danh sách ăng ký. i v i xe ăng ký thu c s h u c a xã viên h p tác xã kèm theo gi y gi i thi u c a h p tác xã, quy t nh k t n p xã viên theo quy nh c a pháp lu t (b n phô tô có ch ng th c), cam k t kinh t gi a xã viên và h p tác xã, trong ó có quy nh v quy n, trách nhi m và nghĩa v qu n lý, s d ng, i u hành c a h p tác xã i v i xe ô tô thu c s h u c a xã viên h p tác xã (b n phô tô có ch ng th c); - B n phô tô “S ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ” c a nh ng xe trong danh sách ăng ký; - i v i trư ng h p ăng ký khai thác l n u h sơ ph i có thêm: + "Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh" c a doanh nghi p trong ó có lo i hình kinh doanh phù h p (b n phô tô có ch ng th c); + i v i các tuy n có c ly trên 1.000 Km, "Gi y ăng ký khai thác v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c nh" g i C c ư ng b Vi t Nam ph i có xác nh n c a S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) nơi doanh nghi p t tr s ho c tr s chi nhánh. - Cơ quan qu n lý tuy n căn c h sơ ăng ký c a doanh nghi p ch p thu n doanh nghi p vào khai thác và c p phù hi u xe ch y tuy n c nh, s nh t trình ch y xe theo quy nh; văn b n ch p thu n khai thác l n u theo m u quy nh t i Ph l c 12; văn b n thông báo b sung xe theo m u quy nh t i Ph l c 13.”
  3. i u 2. S a i, b sung m t s i u c a “Quy nh v v n t i khách b ng taxi” ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2007/Q -BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i như sau: 1. Kho n 4 i u 7 ư c s a i, b sung như sau: “4. Có nơi xe phù h p v i quy mô c a doanh nghi p, c a h kinh doanh, b o m yêu c u phòng, ch ng cháy n và v sinh môi trư ng.” 2. i u 8 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 8. ăng ký m u sơn xe taxi Doanh nghi p khai thác v n t i khách b ng taxi ph i ăng ký màu sơn c a xe, bi u trưng c a doanh nghi p và s i n tho i giao d ch v i S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) qu n lý và t o i u ki n cho khách phân bi t xe c a doanh nghi p.” 3. i u 9 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 9. C p phù hi u cho xe taxi 1. i u ki n xe ô tô ư c c p phù hi u: a) Xe ăng ký thu c s h u doanh nghi p ho c chi nhánh doanh nghi p, có bi n s ư c ăng ký t i a phương nơi doanh nghi p ho c chi nhánh doanh nghi p t tr s ; b) Xe ăng ký thu c s h u c a ơn v có ch c năng cho thuê tài chính kèm theo h p ng cho thuê tài chính gi a doanh nghi p v n t i và ơn v cho thuê tài chính (b n phô tô có ch ng th c); bi n s xe ư c ăng ký t i a phương nơi doanh nghi p cho thuê tài chính t tr s ; c) Xe ăng ký thu c s h u c a t ch c, cá nhân có ch c năng cho thuê tài s n kèm theo ăng ký kinh doanh cho thuê tài s n (b n phô tô có ch ng th c), h p ng thuê tài s n gi a ơn v v n t i và ơn v , h kinh doanh cho thuê tài s n (b n phô tô có ch ng th c); bi n s xe ư c ăng ký t i a phương nơi t ch c, cá nhân ăng ký kinh doanh cho thuê tài s n; d) Xe ăng ký thu c s h u c a xã viên h p tác xã kèm theo cam k t kinh t gi a xã viên và h p tác xã, trong ó có quy nh v quy n, trách nhi m và nghĩa v qu n lý, s d ng, i u hành c a h p tác xã i v i xe ô tô thu c s h u c a xã viên h p tác xã (b n phô tô có ch ng th c); 2. H sơ ư c c p phù hi u g m: a) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, trong ó có lo i hình kinh doanh v n t i b ng taxi (b n phô tô có ch ng th c); b) Phương án ho t ng v n t i khách b ng taxi theo m u quy nh t i Ph l c 1;
  4. c) Gi y ngh c p phù hi u cho xe taxi c a doanh nghi p kèm theo danh sách xe ô tô theo m u quy nh t i Ph l c 2. i v i xe ô tô ăng ký thu c s h u c a xã viên h p tác xã kèm theo gi y gi i thi u c a h p tác xã, quy t nh k t n p xã viên theo quy nh c a pháp lu t (b n phô tô có ch ng th c), cam k t kinh t gi a xã viên và h p tác xã, trong ó có quy nh v quy n, trách nhi m và nghĩa v qu n lý, s d ng, i u hành c a h p tác xã i v i xe ô tô thu c s h u c a xã viên h p tác xã (b n phô tô có ch ng th c); d) B n phô tô Gi y ăng ký xe ô tô; ) Trư ng h p doanh nghi p b sung ho c thay th xe ho c ng ng ho t ng ph i có gi y ngh kèm theo danh sách xe ô tô theo quy nh t i Ph l c 2 g i cơ quan có thNm quy n ư c c p phù hi u m i và thu h i phù hi u i v i ô tô b thay th ho c ng ng ho t ng. 3. Th i h n có giá tr c a phù hi u: Phù hi u có giá tr 12 tháng.” 4. Kho n 10 i u 14 ư c s a i, b sung như sau: “10. ư c t p hu n chuyên môn nghi p v theo giáo trình th ng nh t do Hi p h i V n t i ôtô Vi t Nam ph i h p v i các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) t ch c ph bi n và ư c c p “Gi y ch ng nh n t p hu n lái xe taxi” theo m u quy nh t i Ph l c 5.” i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; bãi b văn b n s 5394/BGTVT-VT ngày 28 tháng 8 năm 2007 c a B Giao thông v n t i, văn b n s 3688/C BVN-VT ngày 19 tháng 8 năm 2007 c a C c ư ng b Vi t Nam. i u 4. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; H Nghĩa Dũng - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các Th trư ng B GTVT; - Hi p h i V n t i ôtô Vi t Nam; - Liên minh H p tác xã Vi t Nam; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu: VT, VT i (2D).
Đồng bộ tài khoản