Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 07/2008/Q -BTP Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH B I DƯ NG NGHI P V TR GIÚP PHÁP LÝ B TRƯ NG Căn c Lu t Tr giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 07/2007/N -CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Tr giúp pháp lý; Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Theo ngh c a C c trư ng C c Tr giúp pháp lý, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. C c trư ng C c Tr giúp pháp lý, Chánh Văn phòng, V trư ng V t ch c cán b , Th trư ng các ơn v thu c B Tư pháp, Giám c S Tư pháp, Giám c Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: -Như i u 3; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , các cơ quan thu c Chính ph ; inh Trung T ng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Các Th trư ng ( bi t); - Các ơn v thu c B Tư pháp; - Công báo, C ng thông tin i n t Chính ph , - C ng thông tin i n t B Tư pháp; - S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu VT, C c TGPL.
  2. QUY CH B I DƯ NG NGHI P V TR GIÚP PHÁP LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2008/Q -BTP ngày 5 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tư pháp) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v i tư ng, chương trình, n i dung, hình th c t ch c b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý, t ch c ki m tra c p Ch ng ch b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý. i u 2. M c ích b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý B i dư ng ki n th c pháp lu t, nâng cao trình chuyên môn, k năng nghi p v và quy t c ngh nghi p cho ngư i th c hi n tr giúp pháp lý nh m xây d ng i ngũ ngư i th c hi n tr giúp pháp lý có năng l c, trình chuyên môn gi i và có phNm ch t o c cung c p d ch v tr giúp pháp lý úng pháp lu t và có ch t lư ng. i u 3. Nguyên t c b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý B i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý ph i b o m các nguyên t c sau: 1. Khoa h c, k p th i và hi u qu ; 2. úng tiêu chuNn, i tư ng theo quy ho ch và k ho ch; 3. Công khai, minh b ch, công b ng và dân ch . i u 4. Hình th c b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý 1. B i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý thư ng xuyên ho c t xu t ư c th c hi n theo k ho ch hàng năm ho c theo yêu c u t xu t. 2. B i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý cho nh ng ngư i trong di n ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý. i u 5. Tài li u b i dư ng Tài li u c a t ng khoá h c ư c biên so n phù h p v i chương trình, n i dung và i tư ng tham d . Các chuyên b i dư ng b o m cân i v lý thuy t và th c hành; có danh m c tài li u tham kh o kèm theo. Tài li u b i dư ng nghi p v ư c g i trư c cho ngư i tham d ch m nh t là 15 ngày trư c khi b t u khoá b i dư ng nghi p v .
  3. i u 6. Kinh phí 1. Kinh phí t ch c b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý thư ng xuyên ho c t xu t do ngân sách nhà nư c c p trên cơ s k ho ch hàng năm c a C c Tr giúp pháp lý, c a Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c và t ngu n h tr h p pháp khác; 2. Kinh phí t ch c b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý cho ngư i thu c di n ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý và ki m tra c p Ch ng ch b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý l y t ngu n kinh phí nhà nư c c p cho C c Tr giúp pháp lý và Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c theo quy nh c a Lu t ngân sách; 3. Kinh phí b i dư ng nâng cao theo ch c danh, b i dư ng cho ngư i tham gia tr giúp pháp lý ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 7. T ch c th c hi n b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý 1. Trung tâm b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý thu c C c Tr giúp pháp lý t ch c các khoá b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý thư ng xuyên và b i dư ng ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý theo k ho ch. 2. Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c th c hi n ch c năng b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý thư ng xuyên cho ngư i th c hi n tr giúp pháp lý theo k ho ch ư c Giám c S Tư pháp phê duy t. Chương II B I DƯ NG NGHI P V TR GIÚP PHÁP LÝ THƯ NG XUYÊN i u 8. i tư ng tham d 1. Tr giúp viên pháp lý; 2. Chuyên viên ang làm vi c t i Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c và Chi nhánh c a Trung tâm; 3. C ng tác viên tr giúp pháp lý; 4. Thành viên Ban ch nhi m Câu l c b tr giúp pháp lý; 5. Lu t sư, Tư v n viên pháp lu t thu c các t ch c ăng ký tham gia tr giúp pháp lý. i u 9. Hình th c, th i gian b i dư ng nghi p v 1. B i dư ng thư ng xuyên Hàng năm C c Tr giúp pháp lý t ch c các l p t p hu n b i dư ng nghi p v thư ng xuyên t 1 n 3 ngày cho Tr giúp viên pháp lý và nh ng i tư ng theo quy nh t i i u 8 Quy ch này các khu v c ho c toàn qu c. Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c t ch c t p hu n cho ngư i th c hi n tr giúp pháp lý t i a phương theo k ho ch ho c theo chương trình t p hu n c a C c Tr giúp pháp lý.
  4. 2. B i dư ng t xu t Căn c yêu c u th c ti n ho c theo xu t c a các Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c, C c Tr giúp pháp lý t ch c t p hu n t xu t b i dư ng k năng, nghi p v tr giúp pháp lý theo chuyên cho các Trung tâm trong ph m vi i tư ng c th . i u 10. N i dung, chương trình b i dư ng nghi p v thư ng xuyên N i dung, chương trình b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý thư ng xuyên b o m trang b nh ng ki n th c sau ây: 1. Ki n th c chung C p nh t ki n th c pháp lu t m i; t ch c và i u hành ho t ng c a Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c và Chi nhánh, Câu l c b tr giúp pháp lý; qu n lý và t ch c các ho t ng tr giúp pháp lý; quan h ph i h p trong ho t ng tr giúp pháp lý; t ng k t, ánh giá ho t ng tr giúp pháp lý. 2. Ki n th c nghi p v K năng tr giúp pháp lý theo lĩnh v c, hình th c tr giúp pháp lý; nghi p v thông tin trong t ch c và ho t ng tr giúp pháp lý; giám sát và ánh giá ch t lư ng h at ng tr giúp pháp lý; k năng làm vi c v i t ng nhóm i tư ng c thù; m t s k năng khác c n thi t cho ho t ng tr giúp pháp lý. 3. Ki n th c m r ng Các v n v quy n con ngư i theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; tr giúp pháp lý theo hi p nh tương tr tư pháp gi a Vi t Nam v i các nư c; bình ng gi i; b o v tr em và các i tư ng ư c tr giúp pháp lý theo các chương trình, m c tiêu qu c gia. Chương III B I DƯ NG NGU N B NHI M TR GIÚP VIÊN PHÁP LÝ i u 11. i u ki n tham d b i dư ng Nh ng ngư i tham d khoá b i dư ng ư c c p Ch ng ch b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có B ng c nhân Lu t và có th i gian làm công tác pháp lu t t 2 năm tr lên; 2. Thu c di n ư c mi n ào t o ngh lu t sư theo quy nh c a Lu t Lu t sư; 3. ã ư c tuy n d ng vào ng ch viên ch c ho c tương ương và ang làm vi c t i Trung tâm tr giúp pháp lý, Chi nhánh c a Trung tâm ho c là công ch c ang công tác t i S Tư pháp, Phòng Tư pháp c p huy n và ã ư c S Tư pháp c tham d có k t qu khoá ào t o ngh lu t sư theo chương trình ào t o c a H c vi n tư pháp;
  5. 4. ư c Giám c S Tư pháp c tham d khoá b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý b ng văn b n. i u 12. Hình th c, th i gian b i dư ng Khoá b i dư ng ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý ư c t ch c theo hình th c t p trung. Th i gian b i dư ng 15 ngày bao g m th i gian lên l p, th i gian ôn t p và ki m tra c p Ch ng ch b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý. i u 13. N i dung, chương trình b i dư ng nghi p v c p Ch ng ch N i dung, chương trình b i dư ng ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý ph i b o m trang b các ki n th c và k năng sau ây: 1. Ki n th c chung S hình thành và phát tri n c a tr giúp pháp lý trên th gi i và Vi t Nam; các mô hình tr giúp pháp lý trên th gi i; pháp lu t v tr giúp pháp lý; chính sách tr giúp pháp lý và v trí, vai trò c a t ch c tr giúp pháp lý; qu n lý và t ch c th c hi n các h at ng tr giúp pháp lý; ph i h p gi a tr giúp pháp lý v i các cơ quan ti n hành t t ng, cơ quan, t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p. 2. Ki n th c nghi p v K năng tư v n pháp lu t; i di n trong và ngoài t t ng; bào ch a; ki n ngh tr giúp pháp lý; hòa gi i trong tr giúp pháp lý; giám sát ch t lư ng v vi c tr giúp pháp lý; k năng tr giúp pháp lý cho các nhóm i tư ng c thù (ph n , tr em, ngư i dân t c, ngư i già cô ơn, ngư i tàn t t, ngư i nhi m HIV/AIDS); quy t c ngh nghi p c a ngư i th c hi n tr giúp pháp lý; các v n v quy n con ngư i trong các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; bình ng gi i; b o v tr em và các quy n và l i ích h p pháp c a i tư ng ư c tr giúp pháp lý. i u 14. H i ng ki m tra 1. B trư ng B Tư pháp ra quy t nh thành l p H i ng ki m tra do C c trư ng C c Tr giúp pháp lý là Ch t ch H i ng, các y viên g m i di n lãnh o V T ch c cán b , V Pháp lu t hình s - hành chính, V pháp lu t dân s - kinh t , Thanh tra B , Trư ng phòng qu n lý nghi p v tr giúp pháp lý và Giám c Trung tâm B i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý thu c C c Tr giúp pháp lý. 2. H i ng ki m tra có nhi m v chuNn b và t ch c kỳ ki m tra; quy t nh n i dung, ki m tra và th i gian làm bài; t ch c ch m bài ki m tra; phúc tra (n u có khi u n i); t ng h p và thông báo k t qu ki m tra; x lý vi ph m n i quy ki m tra; gi i quy t khi u n i, t cáo v các v n liên quan n ki m tra theo thNm quy n; trình B trư ng B Tư pháp phê duy t danh sách nh ng ngư i t yêu c u ki m tra. 3. Ch t ch H i ng ki m tra quy t nh vi c thành l p Ban Thư ký, Ban Giám th và Ban Ch m bài ki m tra giúp vi c cho H i ng ki m tra.
  6. i u 15. i u ki n, hình th c ki m tra 1. i u ki n tham d ki m tra Sau khi k t thúc các chuyên c a khóa b i dư ng nghi p v , Ban Thư ký c a H i ng ki m tra xu t H i ng ki m tra danh sách nh ng ngư i có i u ki n tham d ki m tra. Ch nh ng h c viên b o m th i gian h c trên l p theo quy nh m i ư c tham d ki m tra k t thúc khóa b i dư ng. 2. Hình th c ki m tra Cu i khóa b i dư ng nghi p v , h c viên vi t 01 khoá lu n theo chuyên t ch n và thi vi t 180 phút. i m bài khoá lu n và i m thi vi t theo thang i m m t trăm (100). Ch nh ng h c viên t i m trung bình bài thi vi t và bài khoá lu n t 50 i m tr lên m i ư c c p Ch ng ch b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo k t qu ki m tra, ngư i tham d ki m tra có quy n yêu c u H i ng ki m tra phúc tra bài ki m tra c a mình. i u 16. C p Ch ng ch b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý 1. C c trư ng C c Tr giúp pháp lý c p Ch ng ch b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý sau khi B trư ng B Tư pháp phê duy t danh sách nh ng ngư i t yêu c u ki m tra. 2. Th i gian c p Ch ng ch b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý ch m nh t là 30 ngày k t ngày thông báo k t qu ki m tra. Trong trư ng h p ngư i tham d ki m tra có ơn ngh phúc tra thì th i h n này là 30 ngày k t ngày thông báo k t qu phúc tra. 3. B n chính Ch ng ch b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý ch ư c c p m t (01) l n theo quy nh v văn b ng, ch ng ch . i u 17. Trách nhi m và ch h c viên Ngư i ư c c tham d khóa b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý theo quy nh t i Quy ch này ph i ch p hành nghiêm túc các quy nh c a pháp lu t và n i quy, quy ch khoá b i dư ng. Trư ng h p ngư i ư c c i b i dư ng mà vi ph m các quy nh t i Quy ch này thì tùy theo m c vi ph m s b ình ch vi c ki m tra ho c thông báo cho Giám c S Tư pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t. Ngư i ư c c tham d b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý ư c cơ quan c i h tr kinh phí, ư c hư ng lương, b trí th i gian h c và các ch khác theo quy nh hi n hành. Chương IV T CH C TH C HI N i u 18. B i dư ng nghi p v thư ng xuyên
  7. Hàng năm, căn c vào xu t c a Giám c S Tư pháp, Giám c Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c các t nh thành ph tr c thu c trung ương, căn c vào tình hình th c ti n v nhu c u c p nh t ki n th c pháp lu t m i và k năng tr giúp pháp lý, C c Tr giúp pháp lý xây d ng k ho ch và n i dung b i dư ng thư ng xuyên, t ch c các l p b i dư ng thư ng xuyên theo khu v c ho c ph m vi toàn qu c. Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c căn c vào nhu c u và xu t c a Tr giúp viên pháp lý, c ng tác viên và t ch c tham gia tr giúp pháp lý và trên cơ s chương trình b i dư ng c a C c Tr giúp pháp lý tri n khai t ch c b i dư ng thư ng xuyên trong ph m vi a phương. i u 19. B i dư ng c p Ch ng ch nghi p v tr giúp pháp lý 1. Hàng năm, C c Tr giúp pháp lý t ch c b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý cho ngư i thu c di n ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý th ng nh t trong ph m vi toàn qu c; vi c ki m tra nghi p v và c p Ch ng ch b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý ph i th c hi n nghiêm túc theo quy nh c a Quy ch này. C c trư ng C c Tr giúp pháp lý t ch c biên so n tài li u b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý và ban hành N i quy ki m tra nghi p v tr giúp pháp lý. 2. V T ch c cán b , V K ho ch tài chính, S Tư pháp và các ơn v có liên quan có trách nhi m ph i h p v i C c Tr giúp pháp lý, Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c t ch c th c hi n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản