Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 12 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 07/2008/Q -UBND Qu n 12, ngày 26 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH PH I H P TH C HI N CÔNG TÁC B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG I V I CÁC D ÁN TRÊN NA BÀN QU N 12 Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c có quy t nh thu h i t và gi i quy t khi u n i t ai; Căn c Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp t i T trình s 501/TTr-TP ngày 25 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i các d án trên a bàn qu n 12. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Phòng Qu n lý ô th , Chánh Thanh tra Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân 11 phư ng và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. ng Văn c QUY CH PH I H P TH C HI N CÔNG TÁC B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG I V I CÁC D ÁN TRÊN NA BÀN QU N 12 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 12) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v trình t , th t c, n i dung ph i h p th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i các d án trên a bàn qu n 12. 2. Quy ch này ư c áp d ng cho các cơ quan, ơn v , phòng ban tr c thu c y ban nhân dân qu n. Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng là ơn v u m i, theo dõi t ng h p trong quá trình ph i h p th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i các d án trên a bàn qu n 12. i u 2. Căn c th c hi n khi có văn b n ch p thu n ch trương thu h i t, ch p thu n a i m u tư c a cơ quan nhà nư c có th m quy n 1. Văn b n ch trương thu h i t: xác l p trong trư ng h p quy ho ch, k ho ch ã ư c công b mà chưa có d án u tư. y ban nhân dân thành ph ban hành văn b n v ch trương thu h i t làm cơ s Trung tâm Phát tri n qu t ti n hành các th t c v thu h i t. 2. Văn b n ch p thu n a i m u tư: xác l p trong trư ng h p thu h i t theo d án. y ban nhân dân thành ph ho c S Tài nguyên và Môi trư ng ban hành văn b n ch p thu n a i m u tư làm cơ s y ban nhân dân qu n, các s , ngành liên quan và ch u tư ti n hành các th t c thu h i t và th t c u tư. Chương II TH T C, TRÌNH T , N I DUNG PH I H P TH C HI N GI A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ i u 3. Công b ch trương thu h i t 1. Cơ quan ch trì th c hi n: y ban nhân dân phư ng.
 3. 2. Sau khi có các văn b n nêu t i i u 2 c a Quy ch này, y ban nhân dân phư ng nơi có d án ph i h p v i ch u tư có trách nhi m: a) Niêm y t công khai các văn b n t i tr s y ban nhân dân phư ng và t i các i m sinh ho t khu dân cư nơi có t b thu h i; b) Thông báo r ng rãi trên h th ng ài Truy n thanh; c) H p dân khu v c ph i thu h i t công b ch trương thu h i t. 3. Th i gian th c hi n không quá 07 ngày làm vi c. i u 4. xu t giá t tính b i thư ng 1. Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. 2. Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng thuê ơn v tư v n thNm nh giá xác nh giá t tính b i thư ng c a d án. Sau khi có k t qu thNm nh giá c a ơn v tư v n, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng xu t Thư ng tr c y ban nhân dân qu n ch trì cu c h p v i thành ph n tham d g m: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng, Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Phòng Qu n lý ô th , y ban M t tr n T qu c qu n, các oàn th và cơ quan có liên quan, y ban nhân dân phư ng nơi có d án nghi m thu ch ng thư thNm nh giá và tham mưu xu t giá b i thư ng. Sau khi có k t lu n ch o c a Thư ng tr c y ban nhân dân qu n, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng tham mưu văn b n y ban nhân dân qu n xu t giá b i thư ng g i S Tài chính thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph xem xét phê duy t. 3. Trư ng h p có ch trương cho phép không thuê ơn v tư v n thNm nh giá, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan, y ban nhân dân phư ng t ch c kh o sát giá chuy n như ng th c t theo th trư ng trình y ban nhân dân qu n xu t giá b i thư ng cho d án g i S Tài chính thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph xem xét phê duy t. 4. Th i gian th c hi n không quá 20 ngày làm vi c (không tính th i gian thành ph thNm nh). i u 5. Chu n b h sơ a chính cho khu t b thu h i 1. Cơ quan ch trì th c hi n: ch u tư c a d án. 2. Sau khi có các văn b n nêu t i i u 2 c a Quy ch , ch u tư c a d án ch ng ph i h p v i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng, y ban nhân dân phư ng nơi có d án th ng nh t vi c th c hi n chuNn b h sơ a chính. Sau khi th ng nh t n i dung v i các ơn v , Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch o th c hi n vi c chuNn b h sơ a chính cho khu t b thu h i theo quy nh sau ây: a) Trư ng h p ch nh lý và trích l c b n a chính:
 4. a.1) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ch nh lý b n a chính cho phù h p v i hi n tr ng và làm trích l c b n a chính i v i nh ng nơi ã có b n a chính chính quy; a.2) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t trích sao h sơ a chính (s a chính) chuy n y ban nhân dân phư ng; y ban nhân dân phư ng rà soát ki m tra th c t có ý ki n xác nh n danh sách h sơ a chính là úng th c t ho c có ý ki n xu t i u ch nh s li u t b n , s hi u th a t, tên ngư i s d ng t, di n tích c a ph n t có cùng m c ích s d ng; Văn phòng ăng ký quy n s d ng t l p h sơ a chính theo quy nh; a.3) Sau khi có trích l c, trích sao h sơ a chính c a khu t th c hi n d án, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng chuy n Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng làm cơ s l p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư; a.4) Văn phòng ăng ký l p danh sách các th a t. b) Trư ng h p ph i trích o a chính: b.1) i v i nh ng khu t ph i trích o a chính: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu y ban nhân dân qu n văn b n thông báo cho ngư i s d ng t thu c khu t ph i thu h i v vi c o a chính; b.2) Ch u tư th ng nh t v i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng v vi c thuê ơn v o h sơ a chính. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng hư ng d n ch u tư và ơn v o c m u yêu c u th hi n c a B n hi n tr ng v trí i v i t ng th a t, t ng i tư ng s d ng t, áp ng ư c yêu c u ph c v công tác thu h i t và b i thư ng, gi i phóng m t b ng; y ban nhân dân phư ng có trách nhi m hư ng d n th c a; b.3) Sau khi có k t qu o c, ch u tư chuy n k t qu n y ban nhân dân phư ng; trên cơ s k t qu o c, ki m tra h sơ a chính, y ban nhân dân phư ng l p danh sách các th a t b thu h i v i các n i dung: s hi u t b n , s hi u th a t, tên ngư i s d ng t, di n tích c a ph n th a t có cùng m c ích s d ng, m c ích s d ng t sau ó t ng h p danh sách g i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; b.4) Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ki m tra, xác nh n l i danh sách do y ban nhân dân phư ng l p chuy n Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng làm cơ s l p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư. 3. Kinh phí chi cho vi c ch nh lý b n a chính, trích l c b n a chính, trích o a chính, trích sao h sơ a chính do ch u tư d án chi tr . 4. Th i gian th c hi n không quá 30 ngày làm vi c. i u 6. Kh o sát, i u tra hi n tr ng c a d án 1. Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng.
 5. 2. Trên cơ s s li u, tài li u do Phòng Tài nguyên và Môi trư ng cung c p, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ph i h p v i ch u tư, y ban nhân dân phưòng ti n hành t ch c kh o sát, i u tra hi n tr ng, thu th p thông tin s li u theo quy nh làm cơ s l p phương án t ng th . 3. Th i gian th c hi n ti n hành cùng v i th i gian o a chính. Trư ng h p khó khăn, th i gian th c hi n không quá 10 ngày làm vi c, k t khi có h sơ a chính. i u 7. L p, th m nh và xét duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư 1. L p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư: a) Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. b) Sau khi có văn b n quy nh t i i u 2 c a Quy ch ; ơn giá b i thư ng do y ban nhân dân thành ph phê duy t; các s li u kh o sát, i u tra và h sơ a chính c a d án, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng l p phương án t ng th chuy n Phòng Tài chính - K ho ch thNm nh và trình phê duy t. c) Th i gian th c hi n không quá 05 ngày làm vi c. 2. ThNm nh phương án t ng th : a) Cơ quan ch trì th c hi n: Phòng Tài chính - K ho ch. b) K t ngày nh n ư c phương án t ng th , Phòng Tài chính - K ho ch ch trì ph i h p v i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan có liên quan ti n hành thNm nh phương án và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xét duy t. c) Th i gian th c hi n vi c thNm nh không quá 15 ngày. 3. Xét duy t phương án t ng th : Trong th i h n không quá 05 ngày, k t ngày nh n ư c t trình c a Phòng Tài chính - K ho ch, Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, ký quy t nh phê duy t phương án t ng th . i u 8. Thông báo v vi c thu h i t 1. Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. 2. Sau khi Phương án t ng th ư c phê duy t, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng th c hi n các vi c sau: a) Ph i h p v i ch u tư và y ban nhân dân phư ng nơi có d án t ch c h p dân thông báo cho ngư i ang s d ng t bi t lý do thu h i t; d ki n v m c b i thư ng, h tr , tái nh cư; th i gian di chuy n và bàn giao t b thu h i. Vi c h p dân thông báo ph i ư c l p thành biên b n;
 6. b) H t th i h n 20 ngày, k t ngày thông báo phương án t ng th , Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng l p văn b n xác nh n thông báo vi c thu h i t theo phương án t ng th và cung c p các biên b n h p dân cho Phòng Tài Nguyên và Môi trư ng làm cơ s tham mưu ban hành quy t nh thu h i t ng th a t. 3. Th i gian hoàn t t vi c thông báo không quá 22 ngày làm vi c (k c ngày thông báo thu h i t). i u 9. Quy t nh thu h i t 1. Tham mưu vi c thu h i t: a) Cơ quan ch trì th c hi n: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. b) Sau khi Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng xác nh n thông báo vi c thu h i t theo phương án t ng th , Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m tham mưu, trình y ban nhân dân qu n quy t nh thu h i t i v i t ng th a t có n i dung bao g m: tên, a ch ngư i b thu h i t; s t b n ho c s c a b n trích o a chính, s th a, lo i t, di n tích b thu h i. c) Trong trư ng h p thNm quy n thu h i t thu c y ban nhân dân thành ph , Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n ch u tư liên h S Tài nguyên và Môi trư ng n p h sơ trình y ban nhân dân thành ph thu h i t. d) Th i gian th c hi n không quá 07 ngày làm vi c. 2. Ký quy t nh thu h i t: Trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c t trình c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n xem xét, ký quy t nh thu h i t. 3. Tri n khai quy t nh thu h i t: a) Cơ quan ch trì th c hi n: y ban nhân dân phư ng; b) Sau khi quy t nh thu h i t ư c ký, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m chuy n các quy t nh thu h i t n y ban nhân dân phư ng, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng trong th i h n 02 ngày làm vi c; c) Sau khi nh n ư c quy t nh thu h i t y ban nhân dân phư ng ph i h p v i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng tri n khai quy t nh thu h i t cho ngư i có t b thu h i và niêm y t quy t nh t i tr s y ban nhân dân phư ng nơi có t b thu h i; d) Th i gian th c hi n không quá 05 ngày làm vi c. i u 10. Thành l p H i ng B i thư ng và T công tác 1. Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng.
 7. 2. Căn c quy nh liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, căn c vào quy mô, c i m và tính ch t c a d án, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng th c hi n các vi c sau: a) Trình Ch t ch y ban nhân dân qu n v cơ c u, s lư ng d ki n thành ph n H i ng B i thư ng, T công tác; b) ngh các ơn v có liên quan c ngư i tham d H i ng B i thư ng và T công tác c a d án theo ý ki n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n; c) Tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh thành l p H i ng B i thư ng và T công tác cho t ng d án; 3. Th i gian th c hi n không quá 10 ngày làm vi c. i u 11. Phát t khai hi n tr ng 1. Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. 2. Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ph i h p v i y ban nhân dân phư ng m i các h dân b nh hư ng trong d án ti n hành phát t kê khai (theo m u) và hư ng d n vi c kê khai và thu l i các b n kê khai. 3. Th i gian th c hi n cùng v i h p dân tri n khai quy t nh thu h i t và thu l i sau 10 ngày làm vi c (th i gian có th ư c i u ch nh tùy theo tính ch t và quy mô c a t ng d án). i u 12. Ki m kê hi n tr ng 1. Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. 2. Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ch trì ph i h p v i T công tác ti n hành ki m tra xác nh n i dung kê khai và th c hi n vi c ki m kê hi n tr ng (theo m u biên b n ki m kê). Biên b n ki m kê ph i có y ch ký c a các thành viên t công tác, ngư i b thu h i t ho c ngư i b thi t h i v tài s n (ho c ngư i ư c y quy n theo quy nh c a pháp lu t) và các thành ph n theo quy nh. 3. Th i gian th c hi n không quá 20 ngày làm vi c (th i gian có th ư c i u ch nh tùy theo tính ch t và quy mô c a t ng d án). 4. i v i ngư i b thu h i t không n p b n kê khai theo th i gian quy nh, v ng m t ho c gây c n tr , không h p tác trong vi c ki m kê, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ph i h p v i T công tác t ch c th c hi n ki m kê b t bu c theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph v th t c ki m kê b t bu c. i u 13. Xác nh n ngu n g c pháp lý nhà t 1. Cơ quan ch trì th c hi n: y ban nhân dân phư ng.
 8. 2. Sau khi nh n ư c h sơ do Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng chuy n n, y ban nhân dân phư ng có trách nhi m xác nh n tình tr ng pháp lý v nhà, t c a h dân. N i dung xác nh n c a y ban nhân dân phư ng bao g m: - H và tên, a ch c a ngư i b thu h i t (ch s d ng t); - Ngu n g c và các m c th i i m xây d ng nhà , t ; quá trình s d ng t; m c ích s d ng; tình tr ng pháp lý; l n chi m, tranh ch p (n u có); th i i m chia tách, th a k (n u có); 3. Th i gian th c hi n không quá 15 ngày làm vi c. i u 14. L p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. 1. L p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư: a) Sau khi có quy t nh thu h i t ho c sau khi T công tác hoàn thành vi c ki m kê, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ph i h p v i ch u tư l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư. b) Th i gian th c hi n không quá 05 ngày làm vi c. 2. L y ý ki n v phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư: a) Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ph i h p v i y ban nhân dân phư ng th c hi n các n i dung: a.1) Thông báo và t ch c niêm y t công khai phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư t i tr s y ban nhân dân phư ng và t i các i m sinh ho t khu dân cư nơi có t b thu h i. Vi c niêm y t ph i ư c l p thành văn b n có xác nh n c a i di n y ban nhân dân phư ng, i di n y ban M t tr n T qu c phư ng, i di n nh ng ngư i có t b thu h i. a.2) Khi c n thi t h p dân tri n khai d th o phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư. a.3) Trong th i gian niêm y t, T công tác d án t ch c ti p nh n ý ki n óng góp c a h dân trong d án ít nh t là 20 ngày, k t ngày niêm y t. a.4) H t th i h n niêm y t, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng có trách nhi m t ng h p ý ki n óng góp c a h dân nêu rõ s lư ng ý ki n ng ý, s lư ng ý ki n không ng ý, s lư ng ý ki n khác i v i phương án. b) Th i gian th c hi n không quá 22 ngày làm vi c (bao g m c 20 ngày niêm y t). 3. Hoàn ch nh phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư:
 9. a) Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng hoàn ch nh phương án b i thư ng và g i phương án ã hoàn ch nh kèm theo b n t ng h p ý ki n óng góp n Phòng Tài chính - K ho ch thNm nh. b) Th i gian th c hi n trong 03 ngày làm vi c. i u 15. Th m nh và phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư 1. ThNm nh phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư: a) Cơ quan ch trì th c hi n: Phòng Tài chính - K ho ch. b) Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m thNm nh phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư do Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng chuy n n và báo cáo H i ng B i thư ng c a d án th ng nh t thông qua. c) Tham mưu t trình Ch t ch H i ng B i thư ng c a d án trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t. d) Th i gian th c hi n trong th i h n 10 ngày làm vi c. 2. Phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư: K t ngày nh n ư c t trình c a H i ng B i thư ng c a d án, trong th i h n không quá 05 ngày, Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t phương án. i u 16. Công khai phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư 1. Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. 2. K t ngày nh n ư c phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ã ư c phê duy t, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ph i h p v i y ban nhân dân phư ng th c hi n các vi c sau: a) H p dân ph bi n phương án b i thư ng ư c phê duy t; b) Niêm y t công khai quy t nh phê duy t và phương án b i thư ng ã ư c phê duy t t i tr s y ban nhân dân phư ng và a i m sinh ho t khu dân cư nơi có d án. 3. Th i gian th c hi n trong 03 ngày làm vi c. i u 17. L p b ng chi t tính, áp giá b i thư ng và tham mưu ban hành quy t nh b i thư ng 1. Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. 2. Sau khi phương án b i thư ng ư c phê duy t, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng th c hi n các vi c sau:
 10. a) Ti n hành l p b ng chi t tính áp giá b i thư ng cho t ng trư ng h p b nh hư ng trong d án; b) Công b b ng chi t tính n các h dân theo t ng t ngư i dân ki m tra và ký b ng chi t tính; c) Tham mưu ban hành b ng chi t tính b i thư ng, phi u chi tr b i thư ng; quy t nh b i thư ng, h tr và tái nh cư cho ngư i có nhà, t b nh hư ng trong d án; d) Niêm y t công khai s li u áp giá c a t ng h dân theo t t i y ban nhân dân phư ng và trong khu v c nhân dân và cơ s giám sát vi c áp giá b i thư ng; ) Ph i h p v i y ban nhân dân phư ng tri n khai quy t nh b i thư ng, h tr và tái nh cư cho ngư i có t b thu h i. 3. Th i gian th c hi n không quá 15 ngày làm vi c. i u 18. Th c hi n chi tr ti n b i thư ng, h tr và b trí tái nh cư 1. Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. 2. Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng th c hi n các vi c sau: a) Trong 05 ngày làm vi c, k t ngày tri n khai quy t nh b i thư ng, h tr và tái nh cư n ngư i b nh hư ng trong d án, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng th c hi n vi c chi tr ti n b i thư ng, h tr ; b) Trư ng h p b trí tái nh cư thì Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan ch u trách nhi m bàn giao nhà ho c t cho ngư i ư c b trí tái nh cư; c) Sau 05 ngày làm vi c, k t ngày tri n khai quy t nh b i thư ng, trư ng h p ngư i b nh hư ng trong d án không nh n ti n b i thư ng, h tr , thì Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng chuy n ti n b i thư ng, h tr vào ngân hàng theo ch ti n g i không kỳ h n. 3. Th i gian th c hi n trong 7 ngày làm vi c. i u 19. Nh n bàn giao m t b ng 1. Ti p nh n bàn giao m t b ng c a h dân và t ch c: a) Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng; b) Sau khi ngư i b thu h i t nh n ti n b i thư ng ho c k t ngày ti n b i thư ng ư c g i vào ngân hàng, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ph i h p T công tác liên h ho c thông báo n h dân nh n bàn giao m t b ng. Vi c bàn giao m t b ng ph i ư c l p thành biên b n ghi rõ ngày, gi bàn giao m t b ng. c) Th i gian th c hi n trong 20 ngày.
 11. 2. Bàn giao m t b ng cho ch u tư d án: a) Cơ quan th c hi n: Ban B i thư ng - G i phóng m t b ng; b) Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ti n hành bàn giao m t b ng theo ti n b i thư ng, ho c theo yêu c u c a ch u tư ho c bàn giao m t l n sau khi hoàn t t công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng. Vi c bàn giao ư c l p thành văn b n c th . i u 20. V n ng bàn giao m t b ng 1. Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t th i i m ph i bàn giao m t b ng theo quy nh mà ngư i có t b thu h i không ng ý bàn giao m t b ng, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ph i h p v i T công tác và các cơ quan ch c năng, y ban m t tr n T qu c qu n, oàn th qu n, y ban nhân dân và y ban M t tr n T qu c phư ng, nơi có d án v n ng, thuy t ph c ngư i có t b thu h i nh n b i thư ng ( i v i trư ng h p ư c nh n b i thư ng) và bàn giao m t b ng. 3. Vi c v n ng ph i l p thành biên b n c th . i u 21. Cư ng ch thu h i t 1. Ban hành quy t nh cư ng ch : a) Cơ quan ch trì th c hi n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. b) Sau 30 ngày k t th i i m ngư i b thu h i t ph i bàn giao m t b ng theo quy nh và sau khi t ch c v n ng nhưng ngư i b thu h i t v n không ng ý bàn giao m t b ng, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng tham mưu y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh cư ng ch i v i ngư i b thu h i t. c) Th i gian th c hi n: 02 ngày làm vi c. 2. T ch c th c hi n quy t nh cư ng ch : a) Cơ quan ch trì th c hi n: Thanh tra Xây d ng. b) Tri n khai quy t nh cư ng ch : b.1) Thanh tra Xây d ng ph i h p v i Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng và y ban nhân dân phư ng nơi có d án tri n khai quy t nh cư ng ch cho ngư i b thu h i t. Trư ng h p h dân không nh n quy t nh cư ng ch thì t ch c niêm y t công khai quy t nh cư ng ch t i tr s y ban nhân dân phư ng nơi có t b thu h i. b.2) Th i gian th c hi n không quá 7 ngày làm vi c. c) T ch c cư ng ch :
 12. Sau 15 ngày, k t ngày giao tr c ti p quy t nh cư ng ch ho c ngày niêm y t công khai quy t nh cư ng ch mà h dân không bàn giao t thì Thanh tra Xây d ng qu n th c hi n các công vi c sau: c.1) Xây d ng k ho ch t ch c cư ng ch chi ti t c th theo ch o c a Thư ng tr c y ban nhân dân qu n; c.2) Tri n khai thông báo cư ng ch (trư c 05 ngày t ch c cư ng ch ); c.3) T ch c cư ng ch theo k ho ch ư c duy t; c.4) Bàn giao m t b ng cư ng ch cho ch u tư, ơn v thi công, y ban nhân dân phư ng qu n lý trong quá trình th c hi n thi công. Chương III T CH C TH C HI N i u 22. Các ơn v ư c phân công ch trì th c hi n các n i dung theo Quy ch này ch ng ph i h p v i các ơn v có liên quan trong quá trình th c hi n và tr c ti p báo cáo xu t v i Thư ng tr c y ban nhân dân qu n x lý các vư ng m c, khó khăn phát sinh n u có. i u 23. b o m Quy ch th c hi n ch t ch và công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng t hi u qu , Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng có trách nhi m t ch c giao ban ti n nh kỳ thư ng xuyên Ny nhanh ti n b i thư ng, gi i phóng m t b ng và báo cáo ti n n H i ng B i thư ng và Thư ng tr c y ban nhân dân qu n. i u 24. Trong quá trình th c hi n n u có v n vư ng m c, phát sinh, ngh các cơ quan có liên quan k p th i báo cáo, giao Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng t ng h p, rà soát vi c th c hi n Quy ch và xu t trình y ban nhân dân qu n xem xét, s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản