Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C GIANG Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 07/2008/QĐ-UBND B c Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B CÔNG KHAI S LI U D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 U BAN NHÂN DÂN T NH B C GIANG Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t đ nh s 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính đ i v i các c p ngân sách nhà nư c, các đơn v d toán ngân sách, các t ch c đư c ngân sách nhà nư c h tr , các d án đ u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, các doanh nghi p nhà nư c, các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c và các qu có ngu n t các kho n đóng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư s 03/2005/TT- BTC ngày 06/01/2005 c a B trư ng B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n quy ch công khai tài chính đ i v i các c p ngân sách nhà nư c và ch đ báo cáo tình hình th c hi n công khai tài chính; Căn c Ngh quy t s 16/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 c a H i đ ng nhân dân t nh B c Giang v d toán ngân sách nhà nư c và phân b d toán ngân sách nhà nư c năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b công khai s li u d toán ngân sách năm 2008 ( theo các bi u đính kèm). Đi u 2: Giám đ c các S , Th trư ng các cơ quan thu c UBND t nh, Ch t ch UBND các huy n, thành ph và các cơ quan, đơn v có liên quan căn c Quy t đ nh thi hành./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: CH T CH - B Tài chính; - TTTU, TT.HĐND t nh; - Ch t ch và các PCT. UBND t nh; - Vi n ki m sát nhân dân t nh; - Toà án nhân dân t nh; - Các cơ quan thu c T nh u ; Thân Văn Mưu - Văn phòng: HĐND t nh, Đoàn đ i bi u QH t nh; - Các Ban c a HĐND t nh; - UBMT T qu c và các đoàn th nhân dân; - Lưu VT, KT, TH, TTCB, LĐVP, TPKT. M u s 10/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG CÂN Đ I D TOÁN NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 07/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: tri u đ ng STT CH TIÊU D TOÁN I T NG S THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN Đ A BÀN 767 000 1 Thu n i đ a (không k thu t d u thô) 767 000 II THU NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 2 704 674
 2. 1 Thu ngân sách đ a phương hư ng theo phân c p 767 000 2 Thu b sung t ngân sách trung ương 1 823 078 - B sung cân đ i 1 292 306 - B sung ti n lương theo NĐ 93, 94 112 291 - B sung có m c tiêu 418 481 3 Ngu n làm lương 114 596 - 10% ti t ki m và thu s nghi p 56 984 - 50% tăng thu 2007 (ƯTH 2007 so DT 2007 và DT 2008 so DT 2007 57 612 (không k thu ti n SDĐ) đ th c hi n c i cách ti n lương III CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 2 704 674 1 Chi đ u tư phát tri n (1) 826 000 2 Chi thư ng xuyên 1 724 778 3 Chi b sung qu d tr tài chính 1 200 4 D phòng ngân sách 70 630 5 Chi chương trình MTQG 74 800 6 B sung có m c tiêu 7 266 Ghi chú: (1) Năm 2008: Trong chi đ u tư phát tri n: 826.000 tri u đ ng có 42.200 tri u đ ng tr n quá h n v n vay ngân hàng phát tri n M u s 11/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG CÂN Đ I D TOÁN NGÂN SÁCH C P T NH NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 07/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: tri u đ ng TT N I DUNG D TOÁN NĂM 2008 A NGÂN SÁCH C P T NH I NGU N THU NGÂN SÁCH C P T NH 2 212 342 1 Thu NS c p t nh hư ng theo phân c p 325 460 2 B sung t ngân sách Trung ương 1 823 078 - B sung cân đ i 1 292 306 - B sung có m c tiêu 530 772 3 Thu k t dư 4 Thu chuy n ngu n t năm trư c
 3. 5 Ngu n làm lương 63 804 - 10% ti t ki m và thu s nghi p 30 858 - 50% tăng thu NSt o ngu n làm lương 32 946 II CHI NGÂN SÁCH C P T NH 2 212 342 Chi thu c nhi m v c a NS c p t nh theo phân c p (không k b 1 1 245 508 sung cho NS c p dư i) 2 B sung cho NS huy n, thành ph 966 834 - B sung cân đ i 802 384 - B sung có m c tiêu 164 450 NGÂN SÁCH HUY N, TP (BAO G M NS C P HUY N VÀ NS B XÃ, PHƯ NG, TH TR N) I NGU N THU NGÂN SÁCH HUY N, THÀNH PH 1 326 771 1 Thu ngân sách hư ng theo phân c p 326 732 2 Thu b sung t ngân sách c p t nh 966 834 - B sung cân đ i 802 384 - B sung có m c tiêu 164 450 3 Thu k t dư 4 Thu chuy n ngu n 5 Ngu n làm lương 33 205 - 10% ti t ki m 21 154 - 50% tăng thu NSt o ngu n làm lương 12 051 II CHI NGÂN SÁCH HUY N, THÀNH PH 1 326 771 1 Chi thu c nhi m v c a NS huy n, TP theo 1 147 782 phân c p (không k b sung cho NS c p dư i) 2 B sung cho NS xã, phư ng, th tr n 178 989 - B sung cân đ i 147 139 - B sung có m c tiêu 31 850 C NGÂN SÁCH XÃ, PHƯ NG, TH TR N I NGU N THU NGÂN SÁCH XÃ 311 384 1 Thu ngân sách hư ng theo phân c p 114 808 2 Thu b sung t ngân sách c p trên 178 989 - B sung cân đ i 147 139 - B sung có m c tiêu 31 850 3 Thu k t dư 4 Thu chuy n ngu n 5 Ngu n làm lương 17 587 - 10% ti t ki m 4 972 - 50% tăng thu NSt o ngu n làm lương 12 615 6 Thu vi n tr
 4. II CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯ NG, THI TR N 311 384 M u s 12/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG D TOÁN THU NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 07/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: tri u đ ng STT Ch tiêu D toán A T NG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN Đ A BÀN 767 000 I THU N I Đ A 767 000 1 Thu t doanh nghi p nhà nư c Trung ương 132 000 2 Thu t doanh nghi p nhà nư c đ a phương 50 000 3 Thu t doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài 10 000 4 Thu t khu v c ngoài qu c doanh 92 000 5 L phí trư c b 32 000 6 Thu s d ng đ t nông nghi p 7 Thu thu nh p cá nhân 4 000 8 Thu x s ki n thi t 13 000 9 Thu phí xăng d u 40 000 10 Thu phí, l phí 22 000 11 Các kho n thu v nhà, đ t: 329 800 a Thu nhà đ t 8 500 b Thu chuy n quy n s d ng đ t 7 500 c Thu ti n thuê đ t 13 800 d Thu ti n s d ng đ t 300 000 e Thu bán nhà thu c s h u nhà nư c 12 Thu qu đ t công ích, hoa l i công s n t i xã 12 200 13 Thu khác ngân sách 30 000 II THU VI N TR KHÔNG HOÀN L I THU HUY Đ NG Đ U TƯ THEO KHO N 3 ĐI U 8 C A LU T III NSNN B CÁC KHO N THU ĐƯ C Đ L I CHI QU N LÝ QUA NSNN 1 Các kho n huy đ ng đóng góp xây d ng cơ s h t ng 2 Các kho n ph thu 3 Khác T NG THU NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 2 704 674 1 Thu đi u ti t 767 000 2 Thu b sung t ngân sách trung ương 1 823 078 3 Thu chuy n ngu n
 5. 4 Ngu n làm lương 114 596 M u s 13/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG D TOÁN CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 07/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: tri u đ ng D TOÁN TRONG ĐÓ STT CH TIÊU 2008 T NH HUY N XÃ 1 2 3=4+5+6 4 5 6 A T NG S CHI: 2 704 674 1 245 508 1 147 782 311 384 I CHI Đ U TƯ XDCB: 826 000 566 800 216 504 42 696 Trong đó: - Chi đ u tư lĩnh v c GD-ĐT 17 000 17 000 - Chi đ u tư lĩnh v c KHCN 3 700 3 700 II CHI THƯ NG XUYÊN: 1 724 778 567 437 897 614 259 727 D toán đã TK 1 667 794 536 579 876 460 254 755 1 Chi s nghi p G.D , ĐT 800 099 146 336 653 763 D toán đã TK: 783 643 139 574 644 069 a Chi s nghi p G.D 751 602 98 596 653 006 D toán đã TK: 737 977 94 645 643 332 b Chi s nghi pĐ.T 48 497 47 740 757 D toán đã TK: 45 666 44 929 737 2 ChiSN khoa h c CN 10 331 9 991 340 D toán đã TK: 9 342 9 009 333 III QU D TR TÀI CHÍNH 1 200 1 200 IV CHƯƠNG TRÌNH MT Q.GIA 74 800 74 800 V B SUNG CÓ M C TIÊU(1) 7 266 7 266 VI D PHÒNG NS 70 630 28 005 33 664 8 961 B NGU N LÀM LƯƠNG 114 596 63 804 33 205 17 587 NGU N TI T KI M VÀ THU SN Đ 56 984 30 858 21 154 4 972 I L I CHI TH C HI N CC TI N LƯƠNG II NĂM 2008 T NGU N TĂNG THU 57 612 32 946 12 051 12 615 2007 M u s 14/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG D TOÁN CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 07/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: tri u đ ng
 6. D TOÁN TRONG ĐÓ STT CH TIÊU 2008 T NH HUY N XÃ 1 2 3=4+5+6 4 5 6 A T NG S CHI: 2 704 674 1 245 508 1 147 782 311 384 I CHI Đ U TƯ XDCB: 826 000 566 800 216 504 42 696 1.1 Ngu n TW cân đ i 164 710 164 710 1.2 Ngu n v n đ a phương b trí 16 300 16 300 1.3 B sung có m c tiêu 283 960 283 960 1.4 CT MTQG, 5 tri u ha, 135 48 030 48 030 Chi ĐT t ngu n thu ti n s d ng 1.5 300 000 40 800 216 504 42 696 đ t, trong đó: - Cân đ i Ngân sách: 159 000 40 800 75 504 42 696 - BT GPMB, đ u tư CSHT: 141 000 141 000 1.6 Chi ĐT t ngu n thu XSKT 13 000 13 000 Chi đ u tư CSHT t ngu n tăng 1.7 - thu II CHI THƯ NG XUYÊN: 1 724 778 567 437 897 614 259 727 * D toán đã TK 1 667 794 536 579 876 460 254 755 1 Chi tr giá 14 141 14 141 D toán đã TK: 13 628 13 628 2 Chi s nghi p kinh t (1) * 135 994 46 802 75 105 14 087 D toán đã TK: 125 898 43 269 69 044 13 585 3 Chi s nghi p G.D* 751 602 98 596 653 006 D toán đã TK: 737 977 94 645 643 332 4 Chi s nghi pĐ.T 48 497 47 740 757 D toán đã TK: 45 666 44 929 737 5 Chi s nghi p y t (2) 212 454 166 193 43 971 2 290 D toán đã TK: 202 165 156 133 43 971 2 061 6 Chi SN khoa h c CN 10 331 9 991 340 D toán đã TK: 9 342 9 009 333 7 Chi s nghi p văn hoá 25 827 14 749 7 518 3 560 D toán đã TK: 24 162 13 819 7 102 3 241 8 Chi s nghi p PTTH 14 633 5 729 4 725 4 179 D toán đã TK: 13 470 5 135 4 570 3 765 9 Chi s nghi p TDTT 10 894 6 297 3 108 1 489
 7. D toán đã TK: 10 212 5 987 2 859 1 366 10 Chi b o đ m xã h i(3) 58 432 18 535 4 869 35 028 D toán đã TK: 57 266 18 021 4 442 34 803 11 Chi qu n lý hành chính 359 021 111 282 63 655 184 084 D toán đã TK: 347 348 104 963 61 364 181 021 12 Chi an ninh 8 951 4 000 2 188 2 763 13 Chi Qu c phòng 32 622 14 359 7 023 11 240 14 S nghi p môi trư ng 19 711 3 533 16 178 D toán đã TK: 17 866 3 192 14 674 15 Chi khác ngân sách * 7 278 2 600 3 671 1 007 D toán đã TK: 6 831 2 600 3 321 910 16 Chi t thu ph t ATGT 14 390 2 890 11 500 17 Ngu n làm lương III QU D TR TÀI CHÍNH 1 200 1 200 IV CHƯƠNG TRÌNH MT C A T NH 0 IV CHƯƠNG TRÌNH MT Q.GIA 74 800 74 800 V B SUNG CÓ M C TIÊU(1) 7 266 7 266 VI D PHÒNG NS 70 630 28 005 33 664 8 961 B NGU N LÀM LƯƠNG 114 596 63 804 33 205 17 587 NGU N TI T KI M VÀ THU SN I 56 984 30 858 21 154 4 972 Đ L I CHI TH C HI N CC TI N II LƯƠNG NĂM 2008 T NGU N 57 612 32 946 12 051 12 615 TĂNG THU 2007
 8. M u s 15/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG T NG H P CHI S NGHI P-HÀNH CHÍNH NĂM 2008 KH I T NH (Kèm theo Quy t đ nh s 07/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: tri u đ ng T O NGU N LÀM LƯƠNG TRONG ĐÓ CÒN T NG N.THU NGU N SN SN SN K. QU N AN STT ĐƠN V T NG ĐƯ C VĂN HOÁ CHI TR S ĐƯ C TI T K.T , GIÁO SN Y T H C LÝ H. NINH, S CHI ĐÀO XÃ H I KHÁC GIÁ Đ L I KI M MT D C T O CN CHÍNH Q.P T ng s 567 437 30 858 10 826 20 032 536 579 46 461 94 645 44 929 156 133 42 962 9 009 104 963 5 490 13 628 18 359 1 S Xây d ng 3 415 230 36 194 3 185 1 421 - - - - - 1 764 - - - QLNN 1 832 68 6 62 1 764 1 764 S nghi p 1 583 162 30 132 1 421 1 421 2 S Công nghi p 1 646 75 8 67 1 571 285 - - - - - 1 286 - - - QLNN 1 344 58 8 50 1 286 1 286 S nghi p 302 17 17 285 285 3 S Thương m i- Du l ch 2 087 120 4 116 1 967 1 967 4 S Khoa h c công ngh 11 707 1 089 40 1 049 10 618 - - - - - 8 776 1 842 - - - QLNN (Bg: CC TC ĐLCL) 1 956 114 40 74 1 842 1 842 S nghi p: 9 751 975 975 8 776 8 776 5 Liên hi p H i KHKT 300 20 20 280 280 6 S Giao thông v n t i 12 215 1 353 327 1 026 10 862 8 730 - - - - - 2 132 - - - QLNN 2 515 383 327 56 2 132 2 132 S nghi p 9 700 970 970 8 730 8 730 7 S Giáo d c-Đào t o 108 769 4 781 2 452 2 329 103 988 - 94 645 7 030 - - - 2 313 - - - QLNN 2 403 90 90 2 313 2 313 SN Giáo d c 98 596 3 951 2 331 1 620 94 645 94 645 SN đào t o 7 770 740 121 619 7 030 7 030 8 S Yt 123 289 10 119 6 563 3 556 113 170 - - 1 610 109 802 - - 1 758 - - -
 9. QLNN 1 828 70 70 1 758 1 758 SN Đào t o 1 946 336 240 96 1 610 1 610 SN Y t 119 515 9 713 6 323 3 390 109 802 109 802 9 S Th d c Th thao 7 335 348 25 323 6 987 - - - - 5 987 - 1 000 - - - QLNN 1 038 38 38 1 000 1 000 SN TDTT 6 297 310 25 285 5 987 5 987 10 S Tư pháp 2 962 190 60 130 2 772 2 772 11 S Tài chính 4 365 213 16 197 4 152 - - - - - - 4 152 - - - QLNN 3 885 183 16 167 3 702 3 702 TT TV DV TC công 480 30 30 450 450 12 Văn phòng UBND 7 973 620 100 520 7 353 553 - - - - - 6 800 - - - QLNN 7 300 500 500 6 800 6 800 S nghi p ( Nhà khách t nh) 673 120 100 20 553 553 13 S TN môi tr ng 7 764 578 23 555 7 186 5 202 - - - - - 1 984 - - - QLNN 2 080 96 22 74 1 984 1 984 SN kinh t 2 151 141 1 140 2 010 2 010 SN môi tr ng 3 533 341 341 3 192 3 192 14 S Lao đ ng TB&XH 18 275 601 75 526 17 674 - - 335 - 15 304 - 2 035 - - - QLNN 2 119 84 84 2 035 2 035 SN đào t o 384 49 43 6 335 335 S nghi p ĐBXH 15 772 468 32 436 15 304 15 304 15 S Văn hoá -Thông tin 19 255 1 235 38 1 197 18 020 - - 2 256 - 13 819 - 1 495 - 450 - QLNN 1 578 83 6 77 1 495 1 495 SN đào t o 2 428 172 16 156 2 256 2 256 SN Văn hoá 14 749 930 16 914 13 819 13 819 Tr giá 500 50 50 450 450 16 S N iV 4 216 350 - 350 3 866 - - 2 160 - - - 1 706 - - - QLNN 1 816 110 110 1 706 1 706
 10. Đào t o 2 400 240 240 2 160 2 160 17 VP H i đ ng nhân dân 3 684 276 276 3 408 3 408 18 Ban Thi đua khen thư ng 2 404 60 60 2 344 2 344 19 S Nông nghi p & PTNT 42 491 2 619 59 2 560 39 872 26 759 - - - - - 10 873 - 2 240 - QLNN 11 244 371 21 350 10 873 10 873 SN kinh t 28 759 2 000 38 1 962 26 759 26 759 Tr giá 2 488 248 248 2 240 2 240 20 Thanh tra t nh 2 680 150 150 2 530 2 530 21 S K ho ch&ĐT 3 377 231 15 216 3 146 403 - - - - - 2 743 - - - QLNN 2 931 188 5 183 2 743 2 743 TT TV XTĐT PTDN 446 43 10 33 403 403 22 Đài Phát thanh truy n hình 5 729 594 231 363 5 135 5 135 23 Trư ng Cao đ ng sư ph m 7 820 131 104 27 7 689 7 689 24 U ban DSGĐ và TE 3 634 249 - 249 3 385 - - - 185 717 - 2 483 - - - QLNN VP 1 826 122 122 1 704 1 704 Các đơn v SN 840 61 61 779 779 Chi làng TE t t nguy n 763 46 46 717 717 SN y t 205 20 20 185 185 25 S Bưu Chính 2 185 128 - 128 2 057 - - - - - 233 1 824 - - - QLNN 1 945 121 121 1 824 1 824 S nghi p: 240 7 7 233 233 26 Tr ng chính tr 4 643 100 100 4 543 4 543 27 Chi c c Qu n lý TT 6 252 252 252 6 000 6 000 28 H i LH Ph n 1 252 68 68 1 184 1 184 Trong đó: Ban vì s TBPN 150 - 150 150 29 Ban Dân t c 1 554 61 - 61 1 493 - - 187 - - - 1 306 - - - QLNN 1 072 61 61 1 011 1 011 H tr già làng tr ng b n 295 - 295 295
 11. Đào t o 187 - 187 187 30 Ban Tôn giáo 732 40 40 692 692 31 UBMT T qu c, T.đó: 2 140 125 125 2 015 2 015 -H i ng i cao tu i - - - -Liên hi p các TCHN 120 12 12 108 108 -UB đoàn k t C.giáo 120 12 12 108 108 -TT chăm sócng i cao tu i - - - 32 T nh đoàn Thanh niên 2 636 158 - 158 2 478 - - - - - - 2 478 - - - QLNN 1 863 108 108 1 755 1 755 Nhà văn hoá thi u nhi 773 50 50 723 723 33 H i Nông dân 1 168 67 67 1 101 1 101 34 Liên minh H p tác xã 1 170 92 35 57 1 078 - - 339 - - - 739 - - - QLNN 785 46 46 739 739 Đào t o 150 - 150 150 TT d y ngh 19/5 235 46 35 11 189 189 35 H i C u chi n binh 851 51 51 800 800 36 H i Văn h c Ngh thu t 1 021 65 65 956 956 37 H i Ng i mù 333 23 23 310 310 38 H i Ch th p đ 682 40 40 642 642 39 H i nhà báo 586 40 40 546 546 40 H i Lu t Gia 158 8 8 150 150 41 Văn phòng T nh u 25 771 2 026 - 2 026 23 745 - - - 3 146 - - 18 661 - 1 938 - QLNN 20 145 1 484 1 484 18 661 18 661 Ban BVCSSK cán b 3 473 327 327 3 146 3 146 Tr giábáo BG 2 153 215 215 1 938 1 938 42 H i làm v n 400 20 20 380 380 43 H i Y h c dân t c 450 25 25 425 425 44 H i LH thanh niên 358 26 26 332 332
 12. 45 H i khuy n h c 233 17 17 216 216 46 Ban AT giao thông 162 6 6 156 156 47 Tr ng Cao đ ng d y ngh 9 000 887 587 300 8 113 8 113 48 TT đào t o ngu n nhân l c 798 40 40 758 758 49 TTBD CTr Hi p Hoà 632 11 11 621 621 50 TTBD Ctr Yên Th 550 11 11 539 539 51 TTBD C.tr Yên Dũng 545 11 11 534 534 52 TTBD Ctr L ng Giang 633 12 12 621 621 53 TTBD C tr Tân Yên 555 11 11 544 544 54 TTBD C tr L c Nam 634 11 11 623 623 55 TTBD C .tr L c Ng n 608 12 12 596 596 56 TTBD C tr Vi t Yên 535 10 10 525 525 57 TTBD C tr Sơn Đ ng 550 10 10 540 540 58 TTBD C tr TP B c Giang 535 11 11 524 524 59 Công an t nh 4 000 - 4 000 4 000 60 BCH quân s t nh 14 359 - 14 359 14 359 61 Ban QL DA khu CN 2 220 130 28 102 2 090 350 - - - - - 1 740 - - - QLHC 1 830 90 90 1 740 1 740 Các ĐV s nghi p 390 40 28 12 350 350 62 H i c u TN xung phong 344 - 344 344 63 Đoàn Lu t s 60 - 60 60 64 H i sinh v t c nh 60 - 60 60 65 H i N n nhân CĐ da cam 60 - 60 60 66 H i C u giáo ch c 100 - 100 100 67 H i B o tr ng i tàn t t 60 - 60 60 68 H i nư c s ch v sinh MT 30 - 30 30 69 TTCSPH ngư i cao tu i 340 21 21 319 319 70 Hi p h i doanh nghi p 100 100 100
 13. In niên giám Tkê (C c 71 60 - 60 60 th ng kê) 72 Ngân sách t nh 5 000 - - - 5 000 - - 2 000 - 2 000 - 1 000 - - - - Đi NN h c t p n/c u 2 000 - 2 000 2 000 - Mua s m xe ô tô 1 000 1 000 1 000 H tr XDCS HT 28 xã - - - - nghèo - NHSC cho ng i nghèo vay 2 000 2 000 2 000 S nghi p giáo d c, đào - - - - t o 73 Đào t o ngh nông thôn 3 000 - 3 000 3 000 74 Qu khuy n công 2 000 - 2 000 2 000 75 Qu KCB ng i nghèo 43 000 - 43 000 43 000 H tr KP UNT cho các xã 76 450 450 450 (C c thu ) 77 Tr giá tr c c hàng CSMN 9 000 9 000 9 000 Chi t thu ph t ATGT, chi 78 5 490 5 490 5 490 khác M u s 16/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG D TOÁN CHI Đ U TƯ XDCB CÁC D ÁN Đ U TƯ DO Đ A PHƯƠNG QU N LÝ (Kèm theo Quy t đ nh s 07/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: tri u đ ng Ư C GT TH C HI N T KH I CÔNG Đ N K HO CH NĂM 2008 T NG H T 31/12/2007 Đ A ĐI M TH I M C STT DANH M C XÂY GIAN Đ U TƯ KH I TRONG TRONG ĐÓ D NG KC-HT ĐƯ C LƯ NG ĐÓ ĐÃ T NG DUY T V N TW Đ U V N TH C B TRÍ S V N CÂN H TR GIÁ SD NƯ C HI N V N Đ I NSĐP THEO Đ T NGOÀI
 14. MT T NG S 813000 181010 281990 300000 50000 * V n ngân sách t p trung 3395661 1404350 1352009 764970 181010 233960 300000 50000 A NHÓM A 769283 340000 322767 158000 54600 67000 36400 0 1 H t ng Khu Công nghi p Đình Trám Vi t Yên 2002-2008 184283 120000 112767 10000 1000 9000 H tr b i thư ng GPMB KCN Vân Trung và Vi t Yên, 2 90000 53600 36400 h t ng ngoài hàng rào các KCN Yên Dũng 3 Di dân, tái đ nh cư TB Qu c gia TB1(GĐ2) LNg - SĐ 2005-2009 585000 220000 210000 58000 58000 B NHÓM B,C 797173 286850 266808 116624 41924 74700 0 0 I Công nghi p 52786 27500 26400 11500 0 11500 0 0 * D án chuy n ti p 40786 27500 26400 6500 0 6500 0 0 1 Đư ng ngoài KCN Quang Châu 22786 17500 16400 2000 2000 2 D án c p nư c CCN Đ ng Vàng Vi t Yên 500 500 3 Kênh tiêu ngoài hàng rào KCN Quang Châu Vi t Yên 2007-2008 18000 10000 10000 4000 4000 * D án kh i công m i 12000 0 0 5000 0 5000 0 0 Đư ng giao thông ngoài KCN Vân Trung n i v i 1 Vi t Yên 12000 5000 5000 QL 37 II Giao thông 50882 0 0 13700 0 13700 0 0 * D án kh i công m i 50882 0 0 13700 0 13700 0 0 1 Nâng c p đư ng t nh 242 (B H - Đèo Cà) Yên Th 2008-2009 13935 4700 4700 2 C u B n Tu n Tân Yên 2008-2009 36947 9000 9000 III Nông nghi p và PTNT 134042 62450 58800 33050 9250 23800 0 0 * Tr n d án hoàn thành 95502 53000 50760 20800 0 20800 0 Kè đê Sông Thương (G m c tr m bơm C ng 1 TP.BG 2004-2008 90556 50000 48000 20000 20000 Sông) 2 Đ u tư xây d ng CSVC Chi c c Thú y TP.BG 2007-2008 4946 3000 2760 800 800 * D án chuy n ti p 38540 9450 8040 12250 9250 3000 0 0
 15. 1 Đ n bù GPMB đê Trung ương 2007-2008 12640 2450 2450 3000 3000 2 C i t o kênh 5/3 Tân Yên 2007-2008 7900 3500 3000 3000 3000 Tu b đê kè (Trong đó có h tr XD tr s Chi 3 c c Qu n lý đê đi u và phòng ch ng l t bão 2006-2008 18000 3500 2590 6250 6250 (1) 1000 tri u đ ng) IV Thương m i-Du l ch 27329 12000 9000 4000 0 4000 0 0 * D án chuy n ti p 27329 12000 9000 4000 0 4000 0 0 H t ng khu du l ch di tích l ch s Hoàng Hoa 1 Yên Th 2006-2009 27329 12000 9000 4000 4000 Thám V Yt 153591 25200 24150 12500 2500 10000 0 0 * Tr n d án hoàn thành 12335 8000 7350 3000 0 3000 0 0 1 B nh vi n Đa khoa huy n Vi t Yên Vi t Yên 2006-2008 12335 8000 7350 3000 3000 * D án chuy n ti p 141256 17200 16800 7000 0 7000 0 0 1 Nâng c p B nh vi n Đa khoa Hi p Hoà Hi p Hoà 2007-2010 22098 4200 4000 1600 1600 2 B nh vi n Đa khoa L c Ng n L c Ng n 2006-2009 74830 8000 7800 1800 1800 3 Nâng c p B nh vi n Đa khoa Yên Dũng Yên Dũng 2007-2010 22552 2500 2500 1800 1800 4 Nâng c p B nh vi n Đa khoa L c Nam L c Nam 2007-2010 21776 2500 2500 1800 1800 * D án kh i công m i 8500 0 0 2500 2500 0 0 0 1 Nâng c p B nh vi n Y h c c truy n TP.BG 2008-2010 8500 2500 2500 VI Giáo d c và Đào t o 103183 16800 16210 17000 9000 8000 0 0 * D án chuy n ti p 96913 16800 16210 8000 0 8000 0 0 Sơn 1 Trư ng THPT Sơn Đ ng s 3 2006-2008 13000 8000 7410 3000 3000 Đ ng 2 Trung tâm giáo d c qu c phòng Tân Yên 2008-2010 83913 8800 8800 5000 5000 * D án kh i công m i 6270 0 0 9000 9000 0 0 0 1 M r ng trư ng THPT L c Ng n s 3 L c Ng n 2008-2009 6270 3000 3000 2 M r ng trư ng THPT Phương Sơn L c Nam 2008-2010 6982 3000 3000 3 Trư ng THPT Hi p Hoà s 4 Hi p Hoà 2008-2009 9700 3000 3000
 16. VII Văn hoá - Thông tin - TDTT 25374 5500 5000 2000 0 2000 0 0 * D án chuy n ti p 25374 5500 5000 2000 0 2000 0 0 Trung tâm phát thanh truy n hình 1 TP.BG 2007-2008 25374 5500 5000 2000 2000 (H ng m c c t Anten phát sóng) VIII Qu n lý Nhà nư c 10200 4900 4500 4604 4604 0 0 0 * D án chuy n ti p 10200 4900 4500 4604 4604 0 0 0 1 Phòng Công ch ng s 1 B c Giang TP.BG 2007-2008 3200 1200 1000 1604 1604 2 Tr s làm vi c S Bưu chính-VT TP.BG 2007-2008 7000 3700 3500 3000 3000 IX An ninh - Qu c phòng 77133 20500 17650 10000 10000 0 0 0 * D án chuy n ti p 77133 20500 17650 10000 10000 0 0 0 Nâng c p c i t o đư ng cơ đ ng tác chi n 1 VY-YD 2007-2008 28740 4500 4050 2000 2000 phòng th PT-05 t nh B c Giang 2 Xây d ng doanh tr i cơ quan BCH quân s t nh TP.BG 2005-2008 40293 12500 11550 3000 3000 GPMB d án Thao trư ng hu n luy n, di n t p, 3 Yên Th 2007-2008 8100 3500 2050 5000 5000 b n chi n đ u c p ti u đoàn. X Phát tri n đô th 129763 85000 81533 4570 4570 0 0 0 * D án chuy n ti p 129763 85000 81533 4570 4570 0 0 0 1 H t ng công viên trung tâm TP.BG 2004-2008 129763 85000 81533 4570 4570 XI Khoa h c công ngh 32890 27000 23565 3700 2000 1700 0 0 * Tr n d án hoàn thành 32890 27000 23565 3700 2000 1700 0 0 L ng 1 Trung tâm Gi ng thu s n c p 1 2006-2007 14695 13000 10000 2000 2000 Giang 2 Đ án 06 (Tin h c hoá cơ quan Đ ng) TP.BG 2006-2008 18195 14000 13565 1700 1700 H tr đ u tư các d án (theo QĐ Các XII 2007-2008 12000 2000 2000 2000 2000 0 193/2006/QĐ-TTg) huy n XIII H tr xoá đói gi m nghèo và xã h i 147482 78000 75850 20192 7032 13160 0 0 * D án chuy n ti p 147482 78000 75850 20192 7032 13160 0 0 1 Trung tâm giáo d c lao đ ng xã h i Tân Yên 2005-2008 24482 20000 18050 2000 2000
 17. 2 H tr đ ng bào dân t c theo QĐ 134/TTg 123000 58000 57800 18192 7032 11160 Đ i ng các d án ODA do đ a phương qu n XIV 901026 356500 350352 11500 2000 9500 0 0 lý 1 DA năng lư ng nông thôn (REII) 8 huy n 2006-2009 137957 19000 18500 2000 2000 2 D án thoát nư c, VSMT TP B c Giang TP.BG 2007-2010 320000 3000 3350 3350 3 D án PTNT t ng h p gi m nghèo 4 huy n 2002-2008 344142 330000 317232 3150 3150 4 D án Th y nông Nam Yên Dũng Yên Dũng 2004-2007 98927 7500 7020 1000 1000 5 Các d án JBIC 4 huy n 2007-2009 4600 2000 2000 XV Các d án ODA 664142 330000 320232 50000 0 0 0 50000 1 D án PTNT t ng h p gi m nghèo 4 huy n 2002-2008 344142 330000 317232 15000 15000 2 D án thoát nư c, VSMT TP B c Giang TP.BG 2007-2010 320000 3000 35000 35000 Đ i ng BS 20% v n c p cho công trình c p Các XVI nư c s ch t p trung (Theo QĐ s 21/QĐ- 2008 5000 5200 5200 huy n UBND, 27-3-2006) Các Ngân sách t nh h tr đ u tư có m c tiêu XVII huy n, 64600 64600 cho NS các huy n, TP TP XVIII Đo đ c, l p b n đ đ a chính 4400 4400 XIX H tr b o v và phát tri n r ng 3000 3000 1 Tr m gi ng cây ăn qu , cây lâm nghi p 6875.8 1500 1500 Nâng c p đư ng vào khu b o t n thiên nhiên 2 1500 1500 Khe R H tr đơn v chia tách, thành l p m i (xã, XX Các xã 2008-2009 th tr n) V n đ u giá s d ng đ t đ l i cho các Các XXI 2007-2008 259200 259200 huy n, TP huy n XXII Tr n DA đã đư c phê duy t QT 7844 7844 XXIII V n chu n b đ u tư 4500 4500 XXIV Tr n v n vay ngân sách 38000 38000
 18. V n chương trình MTQG, CT135, d án tr ng * 48030 48030 0 0 m i 5 tri u ha r ng a) Chương trình MTQG 17750 17750 b) Chương trình 135 21000 21000 c) D án tr ng 5 tri u ha r ng 9280 9280 XXV Ngân sách t nh h tr đ u tư 19910 19910 1 H tr đ u tư h t ng 28 xã nghèo 5600 5600 H tr đào t o ngh và đ u tư h t ng thi t y u 2 13000 13000 cho dân có đ t thu h i làm KCN Trong đó: H tr đào t o ngh 3000 3000 Đ u tư h t ng các khu dân cư m i,… 10000 10000 (2) 3 V n đ u tư các d án Quy ho ch 1310 1310 M u s 17/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG D TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 07/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: tri u đ ng K HO CH NĂM 2008 Trong đó: STT CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN T ngs V n V ns ĐTPT nghi p T NG S : 127 130 48 030 79 100 A KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG: 122 830 48 030 74 800 I CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA 88 393 17 750 70 643 1 Chương trình MTQG Gi m nghèo 2 639 2 639
 19. 1.1 D án khuy n nông - lâm - ngư và h tr phát tri n s n xu t, phát tri n ngành ngh 800 800 1.2 D án nâng cao năng l c gi m nghèo 357 357 1.3 D án d y ngh cho ngư i nghèo 1 300 1 300 1.4 Chính sách tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo 120 120 1.5 Ho t đ ng giám sát, đánh giá 62 62 2 Chương trình MTQG V vi c làm(2) 330 330 2.1 D án h tr phát tri n th trư ng lao đ ng 200 200 2.2 Ho t đ ng nâng cao năng l c qu n lý lao đ ng - vi c làm 80 80 2.3 Ho t đ ng giám sát, đánh giá 50 50 3 Chương trình MTQG Dân s và k ho ch hoá gia đình 7 857 7 857 3.1 D án Tuyên truy n, giáo d c chuy n đ i hành vi 1 710 1 710 3.2 D án Nâng cao năng l c qu n lý, đi u hành và t ch c th c hi n chương trình 2 895 2 895 3.3 D án Nâng cao ch t lư ng thông tin qu n lý chuyên ngành dân s và k ho ch hóa gia đình 712 712 3.4 D án Th nghi m, m r ng m t s mô hình, gi i pháp can thi p, góp ph n nâng cao ch t lư ng dân s 180 180 3.5 D án B o đ m h u c n và đ y m nh ti p th xã h i các phương ti n tránh thai 228 228 3.6 D án Nâng cao ch t lư ng d ch v KHHGĐ 2 132 2 132 Chương trình Phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS 7 157 2 000 5 157 4.1 D án Phòng, ch ng b nh S t rét 381 38 4.2 D án Phòng, ch ng b nh Phong 125 125 4.3 D án Phòng, ch ng b nh Lao 752 752 4.4 D án Tiêm ch ng m r ng 620 620 4.5 D án Phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em 1 300 1 300 4.6 D án B o v s c kho tâm th n c ng đ ng 700 700 4.7 D án Quân, dân y k t h p 60 60 4.8 D án Phòng, ch ng b nh HIV/AIDS 2 767 2 000 767
 20. 4.9 D án Chăm sóc s c kho sinh s n 452 452 5 Chương trình MTQG V sinh an toàn th c ph m(1) 790 790 6 Chương trình MTQG Nư c s ch và VSMT nông thôn(1) 7 200 6 750 450 7 Chương trình MTQG v văn hoá(1) 10 870 9 000 1 870 8 Chương trình MTQG Giáo d c và Đào t o(3) 48 980 48 980 9 Chương trình MTQG Phòng, ch ng t i ph m 670 670 10 Chương trình MTQG Phòng, ch ng ma tuý(1) 1 900 1 900 II CHƯƠNG TRÌNH 135(1) 25 157 21 000 4 157 III D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG 9 280 9 280 B KINH PHÍ Đ A PHƯƠNG 4 300 4 300 1 H tr đào t o ngh cho lao đ ng nông thôn, ngư i dân t c thu c Chương trình MTQG GD&ĐT(3) 4 000 4 000 2 Chương trình Phòng, ch ng t n n m i dâm 300 300 M u s 19/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG T L PH N TRĂM(%) PHÂN CHIA CÁC KHO N THU CHO NGÂN SÁCH C P HUY N, THÀNH PH NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 07/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: % CHI TI T THEO CÁC S C THU TT HUY N, TH XÃ THU THU THU THU THU LPTB (KHÔNG THU THU SD L PHÍ TB GTGT, GTGT, NHÀ C/QUY N TI N K LP TB NHÀ MÔN BÀI Đ T NN NHÀ Đ T TNDN* THU TN** Đ T SD Đ T SD Đ T Đ T) 1 Thành ph B c Giang -Thu trên ĐB xã 100 10 10 10 10 10 30 30 100 -Thu trên ĐB phư ng 100 90 30 50 10 50 50 40 100
Đồng bộ tài khoản