Quyết định số 07/QĐ-HĐGDQPANTW

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 07/QĐ-HĐGDQPANTW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/QĐ-HĐGDQPANTW về Kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương giai đoạn 2008 - 2011 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/QĐ-HĐGDQPANTW

 1. H I NG GIÁO D C QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÒNG-AN NINH TRUNG NAM ƯƠNG c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 07/Q -H GDQPANTW Hà N i, ngày 14 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH CÔNG TÁC C A H I NG GIÁO D C QU C PHÒNG - AN NINH TRUNG ƯƠNG GIAI O N 2008 - 2011 CH TNCH H I NG GIÁO D C QU C PHÒNG - AN NINH TRUNG ƯƠNG Căn c Quy t nh s 1404/Q -TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p H i ng Giáo d c qu c phòng - an ninh Trung ương, quân khu; Th c hi n Quy ch ho t ng c a H i ng Giáo d c qu c phòng - an ninh Trung ương, ban hành kèm theo Quy t nh s 06/Q -H GDQPANTW ngày 14 tháng 02 năm 2008 c a Ch t ch H i ng Giáo d c qu c phòng - an ninh Trung ương; Xét ngh c a Ban Thư ng tr c H i ng Giáo d c qu c phòng - an ninh Trung ương, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch công tác c a H i ng Giáo d c qu c phòng - an ninh Trung ương giai o n 2008 - 2011. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 01/Q -H GDQPTW ngày 05 tháng 4 năm 2006. i u 3. Các thành viên H i ng Giáo d c qu c phòng - an ninh Trung ương, Th trư ng cơ quan liên quan, Ch t ch H i ng Giáo d c qu c phòng - an ninh c p quân khu, c p t nh, c p huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH PHÓ TH TƯ NG Nguy n Thi n Nhân
 2. K HO CH CÔNG TÁC C A H I NG GIÁO D C QU C PHÒNG - AN NINH TRUNG ƯƠNG GIAI O N 2008 - 2011 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/Q -H GDQPANTW ngày 14 tháng 02 năm 2008 c a Ch t ch H i ng Giáo d c qu c phòng - an ninh Trung ương) I. M C TIÊU, YÊU C U 1. M c tiêu Tăng cư ng s lãnh o c a ng và qu n lý c a Nhà nư c v giáo d c qu c phòng - an ninh (GDQP-AN). Hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v GDQP-AN nh m áp ng ch trương chính sách c a ng, Nhà nư c và phù h p v i tình hình th c ti n. H i ng GDQP-AN các c p i vào ho t ng n n n p, ch t lư ng và hi u qu . Hoàn thi n chương trình, giáo trình, i m i phương pháp b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh (KTQP-AN) cho các i tư ng và GDQP-AN cho các c p h c và các trình ào t o. Ti p t c ào t o giáo viên, gi ng viên GDQP-AN h chính quy, b o m n năm 2015 các nhà trư ng và các trung tâm GDQP giáo viên, gi ng viên GDQP-AN. 2. Yêu c u a) Thư ng xuyên quán tri t sâu s c Ch th s 12/CT-TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 c a B Chính tr v “Tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác giáo d c qu c phòng, an ninh trong tình hình m i”; Ngh nh s 116/2007/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v giáo d c qu c phòng - an ninh; Ngh quy t H i ngh Trung ương l n th tám khóa IX v “Chi n lư c b o v T qu c trong tình hình m i”; Ngh quy t i h i i bi u toàn qu c l n th X c a ng v nhi m v qu c phòng - an ninh; b) i m i phương pháp, nâng cao ch t lư ng ho t ng c a H i ng GDQP-AN các c p; Ny m nh ào t o giáo viên GDQP-AN; c) i m i n i dung, nâng cao ch t lư ng giáo d c và b i dư ng KTQP-AN cho các i tư ng, b o m n năm 2015 có trên 90% sinh viên ư c h c t i các trung tâm GDQP; 100% cán b ch ch t B , Ban, ngành, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i Trung ương, a phương, cán b cơ s xã, phư ng, thôn, b n, ng viên ư c b i dư ng KTQP-AN ít nh t m t l n; n u phát tri n lên cương v công tác cao hơn ư c d l p b i dư ng KTQP-AN tương ng; m r ng b i dư ng KTQP-AN n ch c s c, ch c vi c trong các tôn giáo; t o chuy n bi n m nh m v nh n th c, ý th c trách nhi m c a t ng c p i v i nhi m v qu c phòng - an ninh; d) T ch c th c hi n úng k ho ch, k p th i i u ch nh b sung k ho ch hàng năm phù h p v i tình hình và yêu c u nhi m v GDQP-AN. II. N I DUNG, NHI M V C A CÁC CƠ QUAN, ƠN VN VÀ TH I GIAN TH C HI N
 3. Cơ quan ph i Th i gian (năm) TT N i dung Ch trì h p 08 09 10 11 I VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V GDQP-AN 1 Quy t nh c a Th B Qu c Các B : Giáo _ tư ng Chính ph v phòng d c và ào t o, vi c phê duy t quy K ho ch và ho ch h th ng Trung u tư, Xây tâm GDQP-AN trong d ng, Tài chính trư ng quân s quân khu, trư ng quân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 2 Ch th c a Th tư ng B Qu c Các B : N i v , ___ Chính ph v rút kinh phòng Công an; Ban nghi m b i dư ng Tuyên giáo ki n th c qu c phòng - Trung ương; y an ninh cho ch c s c, ban Trung ương ch c vi c các tôn giáo M t tr n T và tri n khai các năm qu c Vi t Nam; ti p theo Ban Tôn giáo Chính ph , Ban Thư ng tr c H i ng Giáo d c qu c phòng - an ninh các quân khu, a phương 3 Ch th c a Th tư ng B Qu c Các B , ngành ___ Chính ph v vi c phòng liên quan, các t ng k t 10 năm th c y viên H i hi n nhi m v GDQP- ng Giáo d c AN (2001 - 2010) qu c phòng - an ninh Trung ương, y ban nhân dân 64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 4 Hư ng d n c a B B Qu c B N i v ; Ban __ Qu c phòng v t phòng Tuyên giáo ch c H i ngh rút kinh Trung ương, y nghi m b i dư ng ban Trung ương ki n th c qu c phòng - M t tr n T an ninh cho ch c s c, qu c Vi t Nam
 4. ch c vi c các tôn giáo theo Ch th c a Th tư ng Chính ph 5 Thông tư c a B Qu c B Qu c Các B , ngành ___ phòng hư ng d n th c phòng liên quan, y hi n Ch th c a Th ban nhân dân tư ng Chính ph v 64 t nh, thành t ng k t 10 năm th c ph tr c thu c hi n nhi m v GDQP- Trung ương, B AN (2001 - 2010) Tư l nh các quân khu 6 Quy t nh c a Ch Ch t ch Các thành viên _ t ch H i ng GDQP- H i ng H i ng AN Trung ương ban GDQP- GDQP-AN hành Quy ch ho t AN Trung ương ng c a H i ng Trung GDQP-AN Trung ương ương 7 Quy t nh c a B B Qu c Các B : Giáo _ Qu c phòng ban hành phòng d c và ào t o, Quy ch ho t ng c a Lao ng - các Trung tâm GDQP Thương binh và trong trư ng quân s Xã h i quân khu, trư ng quân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 8 Quy nh c a Ban T Ban T Ban Tuyên giáo _ ch c Trung ương v ch c Trung ương, Tiêu chuNn ki n th c Trung các B : N i v , qu c phòng - an ninh ương Công an, Qu c i v i cán b , ng phòng viên 9 Ban hành chương B Giáo Các B : Qu c __ trình, giáo trình, tài d c và phòng, N i v , li u ào t o giáo viên ào t o Lao ng - __ GDQP-AN chuyên Thương binh và trách, h chính quy Xã h i, Công ghép môn, ào t o văn an; Ban Tuyên b ng 2 giáo Trung ương, HVCT- HC Qu c gia H Chí Minh 10 Ban hành chương B Giáo Các B : Qu c ___ trình, giáo trình, tài d c và phòng, N i v , li u ào t o gi ng viên ào t o Lao ng – __ GDQP-AN trong Thương binh và trư ng cao ng và i Xã h i, Công
 5. h c an; Ban Tuyên giáo Trung ương, HVCT- HC Qu c gia H Chí Minh 11 Ban hành chương B Giáo Các B : Qu c ___ trình, giáo trình, tài d c và phòng, Công li u, giáo khoa môn ào t o an, N i v , Lao h c GDQP-AN cho ng – Thương các trư ng trung h c binh và Xã h i; ___ ph thông, trung c p Ban Tuyên giáo chuyên nghi p, cao Trung ương, ng và i h c HVCT-HCQG H Chí Minh 12 Ban hành chương B Lao Các B : Qu c ___ ___ trình, giáo trình, tài ng – phòng, Công li u, giáo khoa môn Thương an, N i v , h c GDQP-AN cho binh và Giáo d c và các trư ng trung c p Xã h i ào t o; Ban ngh , cao ng ngh Tuyên giáo Trung ương, Ban T ch c Trung ương 13 Ban hành chương H c vi n Các B : Qu c __ trình, giáo trình môn CT- phòng, Công h c GDQP-AN cho HCQG an, N i v , ___ ào t o trung c p lý H Chí Giáo d c và lu n chính tr , c nhân Minh ào t o, Lao chính tr ; hành chính ng – Thương (văn b ng 2) cao c p binh và Xã h i; lý lu n chính tr và sau Ban Tuyên giáo ih c Trung ương, Ban T ch c Trung ương 14 Ban hành Quy ch d y B Lao B Qu c ___ và h c môn GDQP- ng – phòng, B AN trong các trư ng Thương Công an d y ngh binh và Xã h i 15 Ban hành chương B Qu c Các B : Công _ trình, giáo trình, tài phòng an, N i v ; Ban li u b i dư ng KTQP- T ch c Trung _ AN i tư ng 1 n ương, Ban i tư ng 5 và m t s Tuyên giáo i tư ng khác (thay Trung ương, Quy t nh s HV CT-HCQG 2231/Q -BQP ngày H Chí Minh,
 6. 23 tháng 4 năm 2002; H c vi n Qu c Quy t nh s phòng 2632/Q -BQP ngày 30 tháng 10 năm 2004; Quy t nh s 389/Q -BQP ngày 27 tháng 02 năm 2007) II XÂY D NG CƠ S V T CH T VÀ NGU N NHÂN L C 1 Xây d ng m i 6 trung B Qu c Các B : K tâm GDQP-AN t i các phòng ho ch và u trư ng quân s Quân tư, Tài chính, khu: 1, 2, 3, 4, 9, Th Xây d ng, Giáo ô. Trong năm 2008, d c và ào t o, xây d ng thí i m N iv trung tâm GDQP-AN t i trư ng quân s Quân khu 1 và Trư ng quân s thành ph C n Thơ 2 Ti p t c u tư, xây B Giáo Các B : K d ng, c ng c h d c và ho ch và u th ng Trung tâm ào t o tư, Tài chính, GDQP-AN sinh viên Xây d ng, theo Quy t nh s Qu c phòng, 07/2003/Q -TTg và N iv Quy t nh s 104/2005/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph 3 Xây d ng m i các y ban Các B : Qu c trung tâm GDQP trong nhân dân phòng, K trư ng quân s t nh, 64 t nh, ho ch và u thành ph tr c thu c thành tư, Tài chính, Trung ương ph tr c Giáo d c và thu c ào t o, N i Trung v , Công an, ương Xây d ng 4 ào t o giáo viên B Giáo Các B : Qu c GDQP-AN ng n h n d c và phòng, Công áp ng yêu c u trư c ào t o an, Lao ng - m t 2007 - 2010 Thương binh và Xã h i, N i v ; Ban Tuyên giáo Trung ương, H i ng GDQP-AN 64
 7. t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 5 ào t o giáo viên B Giáo Các B : Qu c GDQP-AN h chính d c và phòng, Công quy, văn b ng 2 cho ào t o an, N i v , Tài các trư ng trung h c chính, Lao ng ph thông, trung c p - Thương binh chuyên nghi p, trung và Xã h i; Ban c p ngh ( n năm Tuyên giáo 2015 nhu c u 3.800 Trung ương giáo viên) 6 ào t o gi ng viên B Giáo Các B : Qu c GDQP-AN cho các d c và phòng, Công trư ng cao ng, cao ào t o an, Lao ng – ng ngh và i h c Thương binh và ( n năm 2015 b o Xã h i, N i v , m nhu c u 1.500 Tài chính; Ban gi ng viên) Tuyên giáo Trung ương 7 C ng c và phát tri n B Qu c Các Quân Câu l c b Hàng phòng ch ng: Phòng không phía B c, Câu Không - Không l c b Hàng không quân, H i quân; phía Nam, Câu l c b các B : Văn Hàng h i và m t s hóa - Th thao Câu l c b hư ng & Du l ch, Tài nghi p qu c phòng chính khác 8 Phát hành các b phim Ban Ban Tuyên giáo truy n hình v GDQP- Thư ng Trung ương; AN theo K ho ch s tr c các B : Thông _ 908/KH-TC ngày 08 H GD tin và Truy n tháng 9 năm 2006 c a QP-AN thông, Văn hóa, B Qu c phòng và c p Trung Th thao và Du nh t b sung, xây ương l ch; T ng c c d ng m i các lo i Chính tr Quân phim sau năm 2008 i nhân dân Vi t Nam 9 Tăng cư ng tuyên Ban T ng c c Chính truy n trên các phương Thư ng tr , Ban Tuyên ti n thông tin i tr c giáo Trung chúng và các lo i hình H GD ương, các B : tuyên truy n khác trên QP-AN Văn hóa, Th ph m vi toàn qu c v Trung thao và Du l ch, giáo d c qu c phòng - ương Thông tin & an ninh Truy n thông;
 8. các báo Trung ương, ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam và các báo, ài a phương 10 Giáo d c truy n th ng Ban Các B : Qu c l ch s qua h th ng Thư ng phòng, Văn b o tàng cách m ng, tr c H i hóa, Th thao dân t c, quân i, các ng và Du l ch; quân khu, quân ch ng, GDQP- T ng c c Chính B i Biên phòng, AN tr ; y ban nhân binh ch ng, quân Trung dân 64 t nh, oàn, h c vi n, nhà ương thành ph tr c trư ng quân i và các thu c Trung a phương, nhà truy n ương th ng l c lư ng vũ trang c p t nh. Tăng cư ng giáo d c ki n th c qu c phòng - an ninh cho l c lư ng dân quân t v và l c lư ng d b ng viên 11 Ki n toàn H i ng Ban Các B , Ban, GDQP-AN và Cơ Thư ng ngành; y ban quan Thư ng tr c H i tr c H i nhân dân 64 ng GDQP-AN các ng t nh, thành ph c p; i m i và nâng GDQP- tr c thu c cao ch t lư ng hi u AN Trung ương qu ho t ng c a H i Trung ng GDQP-AN các ương c p III B I DƯ NG KI N TH C QU C PHÒNG - AN NINH CÁC I TƯ NG A B I DƯ NG KI N TH C QU C PHÒNG - AN NINH I TƯ NG 1 (còn 1.055/1.721 ng chí) 1 T ch c ít nh t 5 B Qu c Các B : N i v , __ khóa/năm, t 300 ng phòng, Công an; Ban chí tr lên Ban T Tuyên giáo __ ch c Trung ương;
 9. Trung H c vi n Qu c ương phòng __ 2 B i dư ng ki n th c B Qu c Các B : N i v , qu c phòng - an ninh phòng, Công an; Ban i tư ng 1 t i H c Ban T Tuyên giáo vi n Qu c phòng sau ch c Trung ương; i h i ng toàn Trung H c vi n Qu c qu c l n th XI và sau ương phòng b u c Qu c h i khóa XIII; 3 n 4 khóa t 200 n 280 ng chí B B I DƯ NG KI N TH C QU C PHÒNG - AN NINH I TƯ NG 2 1 B i dư ng ki n th c H i ng Thư ng tr c qu c phòng - an ninh GDQP- T nh y 64 t nh, i tư ng 2 c a các AN các thành ph tr c t nh, thành ph tr c Quân thu c Trung thu c Trung ương (còn khu: 1, 2, ương; Ban T 10.432/18.600 ng 3, 4, 5, 7, ch c Trung chí chưa ư c b i 9, Th ô ương; B N i dư ng KTQP-AN) v 2 B i dư ng ki n th c B Qu c Ban T ch c qu c phòng - an ninh phòng Trung ương; B i tư ng 2 thu c các N i v ; các B , B , ngành, cơ quan, t ngành, cơ quan, ch c Trung ương (còn t ch c Trung 5050/5610 ng chí ương; H c vi n chưa ư c b i dư ng Chính tr - ki n th c qu c phòng - Quân s , trư ng an ninh t i các trư ng quân s các quân s quân khu) quân khu C B I DƯ NG KI N TH C QU C PHÒNG - AN NINH I TƯ NG 3 1 B i dư ng KTQP-AN Ban Cơ quan giúp i tư ng 3 thu c các Thư ng vi c Ban t nh, thành ph tr c tr c H i Thư ng tr c thu c Trung ương (còn ng H i ng 77.636/226.736 ng GDQP- GDQP-AN chí) AN: 64 Trung ương t nh, thành ph tr c
 10. thu c Trung ương 2 B i dư ng KTQP-AN Các B , Cơ quan giúp i tư ng 3 thu c các ngành, vi c Ban B , ngành, cơ quan, t cơ quan, Thư ng tr c ch c Trung ương t ch c H i ng Trung GDQP-AN ương Trung ương, quân khu, 64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương D B I DƯ NG KI N TH C QU C PHÒNG - AN NINH I TƯ NG KHÁC 1 B i dư ng KTQP-AN Ban Ngư i ng i v i công ch c Thư ng u cơ quan, t (không thu c i tr c H i ch c Trung tư ng 1 n i tư ng ng ương và cơ s 5), h c sinh trung h c GDQP- cơ s , thanh niên trong AN: tu i th c hi n Lu t Quân nghĩa v quân s khu, c p (không trong h th ng t nh, c p giáo d c qu c dân) và huy n toàn dân 2 B i dư ng, c p nh t T ng Các B : Qu c KTQP-AN cho i Liên phòng, N i v ; ngũ công nhân trong oàn Lao Ban Tuyên giáo các khu công nghi p, ng Trung ương kinh t tr ng i m và Vi t ngư i lao ng trong Nam các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t 3 B i dư ng ki n th c Ban y ban Trung qu c phòng - an ninh Thư ng ương M t tr n i v i ch c s c, ch c tr c H i T qu c Vi t vi c tôn giáo ng Nam, Ban Tôn GDQP- giáo Chính ph , AN c p Ban Tuyên giáo
 11. t nh Trung ương, m t s ngành liên quan IV THANH TRA, KI M TRA A H I NG GIÁO D C QU C PHÒNG - AN NINH TRUNG ƯƠNG 1 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i __ GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 5; H i ng GDQP- tr c H i AN Trung AN các t nh: Qu ng ng ương, Ban Thư Ngãi, Qu ng Nam GDQP- ký H i ng AN (theo phân Trung công) ương 2 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i _ GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 7; H i ng GDQP tr c H i AN Trung các t nh: Bình Phư c, ng ương, Ban Thư ng Nai, Lâm ng GDQP- ký H i ng AN (theo phân Trung công) ương 3 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i _ GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 2; H i ng GDQP- tr c H i AN Trung AN các t nh: Vĩnh ng ương, Ban Thư Phúc, Lào Cai, Phú GDQP- ký H i ng Th AN (theo phân Trung công) ương 4 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i _ GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 1; H i ng GDQP- tr c H i AN Trung AN các t nh: B c K n, ng ương, Ban Thư Cao B ng, L ng Sơn GDQP- ký H i ng AN (theo phân Trung công) ương 5 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i __ GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 3; H i ng GDQP- tr c H i AN Trung AN các t nh: Qu ng ng ương, Ban Thư
 12. Ninh, H i Phòng, GDQP- ký H i ng Hưng Yên AN (theo phân Trung công) ương 6 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i __ GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 4; H i ng GDQP- tr c H i AN Trung AN các t nh: Th a ng ương, Ban Thư Thiên-Hu , Qu ng Tr , GDQP- ký H i ng Thanh Hóa AN (theo phân Trung công) ương 7 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i __ GDQP-AN: Quân khu Thư ng ng GDQP- Th ô, thành ph Hà tr c H i AN Trung N i; Trung tâm Giáo ng ương, Ban Thư d c Qu c phòng Hà GDQP- ký H i ng N i 1, 2, 3 AN (theo phân Trung công) ương 8 Ki m tra GDQP-AN Ban Thành viên H i __ các B : Tài chính, Văn Thư ng ng GDQP- hóa - Th thao và Du tr c H i AN Trung l ch, Tư pháp ng ương, Ban Thư GDQP- ký H i ng AN (theo phân Trung công) ương 9 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 9; H i ng GDQP- tr c H i AN Trung AN các t nh: C n Thơ, ng ương, Ban Thư H u Giang; i h c GDQP- ký H i ng C n Thơ AN (theo phân Trung công) ương 10 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i __ GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 2; H i ng GDQP- tr c H i AN Trung AN các t nh: Lai Châu, ng ương, Ban Thư i n Biên, Sơn La GDQP- ký H i ng AN (theo phân Trung công) ương 11 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i __ GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 7; H i ng GDQP- tr c H i AN Trung
 13. AN các t nh: Bà R a – ng ương, Ban Thư Vũng Tàu, thành ph GDQP- ký H i ng H Chí Minh; các AN (theo phân Trung tâm GDQP: Th Trung công) c, Quang Trung ương 12 Ki m tra GDQP-AN Ban Thành viên H i __ các B : K ho ch và Thư ng ng GDQP- u tư, Giao thông tr c H i AN Trung v n t i, Xây d ng ng ương, Ban Thư GDQP- ký H i ng AN (theo phân Trung công) ương 13 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i __ GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 9; H i ng GDQP- tr c H i AN Trung AN các t nh: Vĩnh ng ương, Ban Thư Long, Trà Vinh, B n GDQP- ký H i ng Tre AN (theo phân Trung công) ương 14 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i __ GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 5; H i ng GDQP- tr c H i AN Trung AN các t nh: Gia Lai, ng ương, Ban Thư Kon Tum, k L k GDQP- ký H i ng AN (theo phân Trung công) ương 15 Ki m tra H i ng Ban Thành viên H i __ GDQP-AN Quân khu Thư ng ng GDQP- 3; H i ng GDQP- tr c H i AN Trung AN các t nh: Hòa ng ương, Ban Thư Bình, Nam nh, Thái GDQP- ký H i ng Bình AN (theo phân Trung công) ương 16 Ki m tra công tác Ban Thành viên H i __ GDQP-AN các B : Thư ng ng GDQP- Công thương, Nông tr c H i AN Trung nghi p và Phát tri n ng ương, Ban Thư nông thôn, Lao ng - GDQP- ký H i ng Thương binh và Xã AN (theo phân h i Trung công) ương B Cơ quan giúp vi c Ban Cơ quan Các B Ch huy
 14. Thư ng tr c H i ng giúp vi c quân s c p GDQP-AN Trung Ban TT t nh, Ban Ch ương ki m tra Cơ quan H i ng huy quân s : Thư ng tr c H i ng GDQP- các B , ngành, GDQP-AN các c p và AN c p huy n Ban CHQS các B , Trung ngành, cơ quan, t ương ch c Trung ương V H I NGHN, SƠ K T, T NG K T, T P HU N 1 T ng k t 10 năm th c Ban Các B : N i v , __ hi n công tác GDQP- Thư ng Công an, Giáo AN 2001-2010 tr c H i d c và ào t o, ng Lao ng – GDQP- Thương binh và AN Xã h i; Ban Trung Tuyên giáo ương Trung ương, HVCT-HCQG H Chí Minh, Văn phòng Chính ph 2 H p H i ng GDQP- Ch t ch Các thành viên AN Trung ương H i ng H i ng GDQP- GDQP-AN AN Trung ương, Trung Ban Thư ký H i ương ng 3 H p Ban Thư ng tr c Trư ng Các y viên H i ng GDQP-AN Ban TT Ban Thư ng Trung ương H i ng tr c H i ng GDQP- GDQP-AN AN Trung ương Trung ương 4 T p hu n cán b qu n B : Giáo Các B : Qu c __ lý và giáo viên GDQP- d c và phòng, Công AN v chương trình, ào t o an; Ban, ngành __ giáo trình, tài li u, Trung ương và giáo khoa GDQP-AN 64 t nh, thành trung h c ph thông, ph tr c thu c trung c p chuyên Trung ương nghi p, cao ng và ih c 5 T p hu n cán b qu n B Lao Các B : Qu c __ lý và giáo viên GDQP- ng – phòng, Giáo
 15. AN v chương trình, Thương d c và ào t o, __ giáo trình, tài li u, binh và Công an; 64 y giáo khoa GDQP-AN Xã h i ban nhân dân trung c p ngh , cao c p t nh ng ngh 6 T p hu n cán b qu n B Qu c Các B : Công __ lý và giáo viên b i phòng an, N i v ; Ban dư ng KTQP-AN các T ch c Trung __ trư ng quân s quân ương, Ban khu, trư ng quân s , Tuyên giáo trư ng chính tr t nh và Trung ương; B m t s trư ng khác Tư l nh các c a quân i v quân khu chương trình, giáo trình b i dư ng KTQP-AN cho các i tư ng (t i tư ng 1 n i tư ng 5) 7 T p hu n cán b qu n H c vi n Ban Tuyên giáo __ lý và giáo viên GDQP- CT- Trung ương; AN c a H c vi n HCQG các B : Qu c __ Chính tr - Hành chính H Chí phòng, N i v , QG H Chí Minh, các Minh Giáo d c và h c vi n khu v c, các ào t o, Công trư ng chính tr t nh an 8 T p hu n cán b qu n B Các B : Qu c __ __ lý, phóng viên các báo, Thông phòng, N i v , ài Trung ương và a tin và Giáo d c và phương v chương Truy n ào t o, Công trình, giáo trình, b i thông an; Ban Tuyên dư ng KTQP-AN và giáo Trung môn h c giáo d c ương; H i ng qu c phòng - an ninh GDQP-AN 64 trong giáo d c qu c t nh (thành ph ) dân VI NGHIÊN C U KHOA H C GDQP- AN 1 Nghiên c u GDQP- Ban Các thành viên AN, phòng th dân s Thư ng H i ng m t s nư c: Trung tr c H i GDQP-AN Qu c, Hàn Qu c, ng Trung ương, Pháp, Cu Ba, Úc, Thái GDQP- Ban Thư ký H i Lan AN ng Trung ương
 16. 2 Nghiên c u tài c p B Qu c Ban Tuyên giáo Nhà nư c: S nghi p phòng Trung ương; GDQP-AN trong th i Vi n Khoa h c kỳ công nghi p hóa, và Xã h i Vi t hi n i hóa t nư c Nam; B Thông tin và Truy n thông III. GI I PHÁP TH C HI N 1. Nâng cao ch t lư ng ho t ng c a H i ng GDQP-AN các c p và trách nhi m các thành viên H i ng. 2. Ban Thư ng tr c H i ng GDQP-AN Trung ương ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng trong và ngoài quân i, n m ch c tình hình GDQP-AN trên ph m vi toàn qu c, ch ng xu t, th c hi n có hi u qu K ho ch công tác GDQP-AN c a H i ng. 3. Cơ quan giúp vi c Ban Thư ng tr c H i ng GDQP-AN Trung ương, các B , ngành, H i ng GDQP-AN các c p căn c K ho ch này xây d ng k ho ch công tác giai o n 2008 - 2011 và k ho ch công tác t ng năm c a ơn v , a phương phù h p v i tình hình, yêu c u nhi m v GDQP-AN và thư ng xuyên t ki m tra vi c th c hi n k ho ch. 4. B o m ngân sách u tư xây d ng cơ s v t ch t áp ng yêu c u nhi m v GDQP-AN. 5. H i ng GDQP-AN Trung ương tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ôn c vi c th c hi n công tác GDQP-AN các B , Ban, ngành, quân khu và a phương./.
Đồng bộ tài khoản