Quyết định số 0798/2007/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 0798/2007/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0798/2007/QĐ-BTM về việc phê duyệt Đề án thí điểm cơ chế “một cửa” do Bộ Thương Mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0798/2007/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 0798/Q -BTM Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN THÍ I M CƠ CH “M T C A” B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thương m i; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1734/TTg-CCHC ngày 27 tháng 10 năm 2006 v vi c thí i m th c hi n cơ ch “m t c a” t i m t s B ; Căn c hư ng d n c a B N i v t i Công văn s 4124/BNV-CCHC ngày 20 tháng 11 năm 2006 v vi c thí i m th c hi n cơ ch “m t c a” các B ; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B - y viên Ban Ch o C i cách hành chính c a B Thương m i, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án thí i m gi i quy t các th t c hành chính theo cơ ch “m t c a” t i B Thương m i kèm theo Quy t nh này. i u 2. Ban Ch o C i cách hành chính c a B có trách nhi m ch o, ôn c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n án này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các thành viên Ban Ch o C i cách hành chính c a B Thương m i, Chánh Văn phòng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng, các Th trư ng; - VPCP, B N i v ( báo cáo); - Lưu: VT, TH, CCHC. Như ính ÁN TH C HI N THÍ I M GI I QUY T CÔNG VI C THEO CƠ CH “M T C A” T I B THƯƠNG M I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0798 /Q -BTM ngày 18 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B Thương m i) I. M C TIÊU, N I DUNG VÀ PH M VI TH C HI N CƠ CH “M T C A”
  2. 1. M c tiêu c a án: Nâng cao hi u qu gi i quy t th t c hành chính c a B Thương m i, ơn gi n hóa th t c, minh b ch hóa quá trình gi i quy t, gi m phi n hà, sách nhi u, góp ph n ch ng quan liêu, tham nhũng, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c. 2. N i dung cơ ch “m t c a”: a) Cơ ch “m t c a” t i B Thương m i là cơ ch gi i quy t th t c hành chính c a t ch c, cá nhân thu c thNm quy n c a B Thương m i, theo ó, toàn b các khâu t hư ng d n, ti p nh n h sơ, tr k t qu cho m i th t c hành chính ch thông qua m t u m i. b) Quy trình x lý, gi i quy t th t c hành chính theo cơ ch “m t c a” ư c niêm y t công khai, minh b ch t i nơi ti p nh n h sơ và trên trang web c a B . Trong quá trình th c hi n th t c hành chính, t ch c, cá nhân có th d dàng tra c u thông tin v tình hình gi i quy t th t c hành chính và có th liên h tr c ti p v i B ư c hư ng d n c th . c) Xây d ng quy ch gi i quy t th t c hành chính rõ ràng, minh b ch, trong ó quy nh rõ trách nhi m c a t p th , cá nhân có liên quan k p th i bi u dương, khen thư ng các cá nhân, t p th th c hi n nghiêm túc, ng th i k lu t nghiêm kh c cá nhân, t p th vi ph m các quy nh v gi i quy t công vi c theo cơ ch “m t c a”. 3. Ph m vi th c hi n cơ ch “m t c a”: a) Các u m i ti p nh n và gi i quy t th t c hành chính: - B ph n ti p nh n và gi i quy t th t c hành chính theo cơ ch “m t c a” c a Cơ quan B Thương m i (g i t t là B ph n “m t c a”). B ph n “m t c a” t ch c và ho t ng theo quy nh t i m c II án này. - C c Xúc ti n Thương m i; - Các Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c. b) Các th t c hành chính thí i m th c hi n cơ ch “m t c a”: Cơ ch “m t c a” s ư c tri n khai áp d ng cho các th t c hành chính theo t ng giai o n c th như sau : - Giai o n 1 (Tri n khai áp d ng cơ ch m t c a t tháng 5/2007): Áp d ng cơ ch “m t c a” i v i các th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a B Thương m i, bao g m các th t c hành chính sau: STT Tên th t c/nơi ti p nh n 1 Các th t c ti p nh n và gi i quy t t i B ph n “m t c a” c a cơ quan B 2 Gi y phép kinh doanh thu c lá 3 Gi y phép cho thương nhân nư c ngoài t chi nhánh và ho t ng t i Vi t Nam 4 ThNm tra d án u tư c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng mua bán hàng hoá và d ch v khác liên quan tr c ti p n mua bán hàng hoá t i Vi t Nam 5 Gi y phép nh p khNu thu c lá i u, xì gà ph c v kinh doanh mi n thu 6 Gi y phép t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n khNu các m t hàng c m xu t khNu, c m nh p khNu 7 Các th t c ti p nh n và gi i quy t t i C c Xúc ti n Thương m i
  3. 8 Xem xét và ch p thu n cho thương nhân t ch c khuy n m i dư i hình th c vé s d thư ng 9 ăng ký t ch c h i ch tri n lãm nư c ngoài 10 Các th t c ti p nh n và gi i quy t t i Phòng Qu n lý Xu t Nh p khNu khu v c 11 Gi y phép xu t khNu t ng (E/L) hàng d t may sang th trư ng Hoa Kỳ 12 Gi y ch ng nh n xu t x (C/O) các lo i 13 Gi y phép quá c nh hàng hóa Trung Qu c, Lào, Campuchia qua lãnh th Vi t Nam - Giai o n 2 (Tri n khai t năm 2008): Nghiên c u, xu t áp d ng cơ ch m t c a liên thông iv i các th t c hành chính c n có s ph i h p gi a B Thương m i và các B , ngành khác II. T CH C VÀ HO T NG C A B PH N “M T C A” 1. Mô hình t ch c và nhân s : a) B ph n “m t c a” là m t ơn v hành chính c p Phòng tr c thu c Văn phòng B , ch u s ch o c a Chánh Văn phòng B và Ban Ch o C i cách hành chính c a B Thương m i. b) V T ch c cán b ch trì, ph i h p v i Văn phòng B b trí cán b cho B ph n “m t c a”. 2. Nhi m v , quy n h n c a B ph n “m t c a”: a) Ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính cho t ch c, cá nhân. b) Nghiên c u, góp ý các d án c a B , ngành, a phương có liên quan n gi i quy t th t c hành chính t i cơ quan B . c) Ti p nh n, x lý các ý ki n, ki n ngh , ph n ánh c a công dân, t ch c và doanh nghi p i v i các th t c hành chính do B Thương m i qu n lý. d) Công khai các th t c hành chính, phí, l phí, quy trình và th i gian gi i quy t công vi c liên quan n th t c hành chính thu c các lĩnh v c do B qu n lý. ) Theo dõi, t ng h p, c p nh t thông tin v vi c ti p nh n và tr k t qu theo cơ ch "m t c a" t i cơ quan B và t i các C c thu c B . e) xu t B trư ng v vi c c i cách th t c và quy trình gi i quy t th t c hành chính theo hư ng ngày càng nhanh chóng, thu n ti n. g) nh kỳ hàng tháng báo cáo B trư ng v vi c gi i quy t công vi c c a B ph n “m t c a” t i cơ quan B và t i các C c thu c B . h) Giúp vi c cho Ban Ch o C i cách hành chính c a B v công tác c i cách hành chính. 3. Cơ s v t ch t, trang thi t b và kinh phí ho t ng c a B ph n “m t c a”: a) Phòng làm vi c c a B ph n “m t c a” ư c b trí t i tr s cơ quan B m b o thu n ti n cho công dân và t ch c n liên h công tác. b) B ph n “m t c a” ư c trang b y bàn gh , t tài li u, i n tho i, máy vi tính, máy in, máy fax, camera ư c n i m ng v i các ơn v tr c thu c B . c) Kinh phí ho t ng c a B ph n “m t c a” ư c l y t kinh phí qu n lý hành chính c a B và th c hi n theo các quy nh hi n hành v tài chính, k toán.
  4. III. T CH C TH C HI N 1. Ban Ch o c i cách hành chính c a B ch u trách nhi m ch o th c hi n và hư ng d n các ơn v thu c cơ quan B gi i quy t công vi c theo quy nh c a pháp lu t và quy trình, trình t ư c quy nh trong án này. 2. Văn phòng B ch trì, ph i h p v i Thanh tra B thông báo công khai a ch ư ng dây nóng và hòm thư góp ý, hòm thư i n t (cchc@mot.gov.vn) ti p nh n ý ki n c a doanh nghi p, t ch c và nhân dân v quy trình, th t c hành chính, v thái làm vi c, tinh th n ph c v c a cán b , công ch c. 3. Văn phòng B ch trì, ph i h p v i V Thương m i i n t ăng t i công khai, minh b ch t i tr s c a B và trên trang web c a B các quy trình, b ph n, cán b , công ch c x lý, gi i quy t c a t ng th t c hành chính; t ch c l y ý ki n r ng rãi c a t ch c, doanh nghi p và nhân dân thông qua các trang web c a B t i a ch http://www.mot.gov.vn v các quy trình và th t c hành chính c a B Thương m i. 4. Văn phòng B ch trì ph i h p v i các ơn v thu c B xây d ng Quy ch gi i quy t các th t c hành chính theo cơ ch “m t c a”. 5. Các ơn v thu c Cơ quan B có trách nhi m: a) Thành l p b ph n “m t c a”, do m t ng chí lãnh o V ph trách th c hi n các công vi c có liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a ơn v . b) Thư ng xuyên rà soát l i toàn b các th t c hành chính thu c ph m vi trách nhi m c a ngành thương m i (bao g m c các th t c hành chính do B Thương m i th c hi n và các th t c hành chính ã phân c p v a phương), phân tích, xác nh rõ th t c nào c n ti p t c duy trì, th t c nào c n lo i b , th t c nào c n s a i, b sung, th t c nào c n phân c p v a phương. c) Trên cơ s k t qu rà soát, xu t bi n pháp i u ch nh, s a i i v i các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B Thương m i (Thông tư, Quy t nh...) và ki n ngh cơ quan có thNm quy n v vi c hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t v thương m i. d) Thư ng xuyên rà soát, xu t hoàn thi n các Quy trình theo hư ng ơn gi n, g n nh , m b o ch t lư ng công vi c, trong ó quy nh rõ th i h n t ng công o n trong quá trình x lý gi i quy t công vi c. 6. V K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng B nghiên c u, rà soát và hoàn thi n các quy trình theo quy nh c a H th ng qu n lý ch t lư ng ISO. 7. Văn phòng B và V Tài chính K toán có trách nhi m b trí kinh phí b o m ho t ng cho B ph n “m t c a” t i Cơ quan B . 8. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, các ơn v thu c B k p th i g i báo cáo v Văn phòng B t ng h p, báo cáo Lãnh o B có ý ki n ch o k p th i. 9. Văn phòng B có trách nhi m theo dõi, ki m tra và t ng h p v tình hình th c hi n thí i m cơ ch “m t c a” Cơ quan B , ôn c các ơn v th c hi n và báo cáo thư ng xuyên cho Lãnh o B v tình hình x lý, gi i quy t công vi c theo cơ ch “m t c a”./.
Đồng bộ tài khoản