Quyết định số 08/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/1999/QĐ-BNN-TCCB về hệ thống tổ chức trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 08/1999/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 1999 QUY T NNH V H TH NG T CH C TR M KI M DNCH NG V T C A KH U T I T NH L NG SƠN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 42 Pháp l nh Thú y v vi c qu n lý nhà nư c v công tác thú y; Căn c i u 7 t i Quy nh v thi hành Pháp l nh Thú y ban hành kèm theo Ngh nh s 93/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 875-NN/TCCB/Q ngày 24/6/1996 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v nhi m v , quy n h n c th và t ch c b máy c a C c Thú y; Căn c i u 7 Hi p nh t m th i v vi c gi i quy t công vi c trên vùng biên gi i hai nư c gi a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Nhân dân Trung Hoa; Xét ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Giao cho C c Thú y tr c ti p th c hi n nhi m v ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, quá c nh t i các c a khNu thu c t nh L ng Sơn g m c a khNu: H u Ngh , ng ăng, Tân Thanh, C ng Tr ng, Chima, Bình Nghi. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. C c trư ng C c Thú y, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
  2. Ngô Th Dân
Đồng bộ tài khoản