Quyết định số :08/ 2003/ QĐ-BXD về TCXDVN 276 2003

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
226
lượt xem
46
download

Quyết định số :08/ 2003/ QĐ-BXD về TCXDVN 276 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong các đô thị, bao gồm các công trình y tế, thể thao, văn hóa, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính các cấp, các công trình dịch vụ công cộng nhằm đảm bảo nhưng yêu cầu cơ bản về sử dụng, an toàn và vệ sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số :08/ 2003/ QĐ-BXD về TCXDVN 276 2003

 1. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 Bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè : 08/ 2003/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi , ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2003 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr|ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 276 : 2003 '' C«ng tr×nh c«ng céng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ'' Bé tr|ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15 / CP ngµy 04 / 03 / 1994 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø biªn b¶n sè 157/ BXD – H§KHKT ngµy 12 / 11 / 2002 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu tiªu chuÈn '' Nhµ ë - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ'' - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ ViÖn tr|ëng ViÖn nghiªn cøu KiÕn tróc – Bé X©y dùng. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN276 : 2003 '' C«ng tr×nh c«ng céng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ'' §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh. §iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr|ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc vµ Thñ tr|ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./. N¬i nhËn : K/T bé tr|ëng bé x©y dùng Thø tr|ëng - Nh| ®iÒu 3 - Tæng Côc TC§LCL - L|u VP&Vô KHCN PGS.TSKH NguyÔn V¨n Liªn 3
 2. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 TCXDVN Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN 276: 2003 C«ng tr×nh c«ng céng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ Public Building. Basic rules for design Hµ Néi-2003 4
 3. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 Lêi nãi ®Çu TCXDVN 276: 2003- C«ng tr×nh c«ng céng- Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ò thiÕt kÕ do ViÖn nghiªn cøu KiÕn tróc biªn so¹n, Vô Khoa häc c«ng nghÖ- Bé X©y dùng ®Ò nghÞ vµ ®|îc Bé X©y dùng ban hµnh. 5
 4. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 Bé X©y dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ViÖn nghiªn cøu kiÕn tróc --------- ---------------------------- Sè : /NCKT-TC Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2002 KÝnh göi : Vô Khoa häc C«ng nghÖ- Bé X©y dùng Thùc hiÖn kÕ ho¹ch so¸t xÐt tiªu chuÈn “ Nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng céng- Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ- TCVN 4319-1986”, ®Õn nay ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc ®· hoµn chØnh néi dung dù th¶o tiªu chuÈn tr×nh duyÖt nãi trªn Dù th¶o tr×nh duyÖt ®Ó ký ban hµnh ®· ®|îc söa ®æi vµ hoµn chØnh dùa trªn c¸c ý kiÕn gãp ý cña c¸c chuyªn gia vµ kÕt luËn t¹i Biªn b¶n Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh Bé X©y dùng ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2001. Dù th¶o tiªu chuÈn ®· ®|îc tr×nh bµy theo ®óng tiªu chuÈn TCVN 1-1995. MÉu tr×nh bµy tiªu chuÈn ViÖt Nam. ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc xin nép Vô Khoa häc C«ng nghÖ b¶n dù th¶o tiªu chuÈn tr×nh duyÖt ®Ó Vô tr×nh ký ban hµnh. ViÖn nghiªn cøu KiÕn tróc 6
 5. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 c«ng tr×nh c«ng céng- nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ Public Building. Basic rules for design 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh c«ng céng trong c¸c ®« thÞ, bao gåm c¸c c«ng tr×nh y tÕ, thÓ thao, v¨n ho¸, gi¸o dôc, trô së c¬ quan hµnh chÝnh c¸c cÊp, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô c«ng céng nh»m ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ sö dông, an toµn vµ vÖ sinh. Chó thÝch: 1. Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nh| ®· nªu ë trªn, ngoµi nh÷ng qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ hiÖn hµnh ®èi víi tõng lo¹i c«ng tr×nh. 2. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng x©y dùng ë vïng n«ng th«n cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn nµy. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCVN 2748- 1991. Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng- Nguyªn t¾c chung TCVN 2622-1995. Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh- Yªu cÇu thiÕt kÕ TCVN 5568-1991. §iÒu hîp kÝch th|íc m« ®un trong x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n TCVN 2737-1995. T¶i träng vµ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXDVN 264:2002. Nhµ vµ c«ng tr×nh- Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ng|êi tµn tËt tiÕp cËn sö dông. TCVN 5744-1993 “ Thang m¸y. Yªu cÇu an toµn trong l¾p ®Æt vµ sö dông TCXD 192-1996. Cöa gç- Cöa ®i, cöa sæ. Yªu cÇu kü thuËt TCXD 237-1999. Cöa kim lo¹i- Cöa ®i, cöa sæ. Yªu cÇu kü thuËt TCVN 5682-1992. Th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXD 29-1991. ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCXD 16-1986 . ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông TCXD 46-1986 . Chèng sÐt cho nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng 3. Quy ®Þnh chung 3.1. Ph©n lo¹i c¸c c«ng tr×nh c«ng céng xem phô lôc A trong tiªu chuÈn nµy. 7
 6. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 3.2. Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn khÝ hËu tù nhiªn, ®Þa chÊt thuû v¨n, c¸c tiÖn nghi phôc vô c«ng céng, kh¶ n¨ng x©y l¾p, cung øng vËt t| vµ sö dông vËt liÖu ®Þa ph|¬ng. 3.3. Gi¶i ph¸p bè côc c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch vµ truyÒn thèng x©y dùng ë ®Þa ph|¬ng. 3.4. C¨n cø vµo tiªu chuÈn diÖn tÝch, khèi tÝch, chÊt l|îng hoµn thiÖn bªn trong vµ bªn ngoµi, c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt (vÖ sinh, ®iÖn n|íc, th«ng h¬i, th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, s|ëi Êm,...), chÊt l|îng c«ng tr×nh, cÊp cña c«ng tr×nh c«ng céng ®|îc lÊy tõ cÊp I ®Õn cÊp III nh| quy ®Þnh trong TCVN 2748 - 1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng- Nguyªn t¾c chung”. C¸c ng«i nhµ trong mét c«ng tr×nh c«ng céng nªn ®|îc thiÕt kÕ ë cïng mét cÊp c«ng tr×nh. Chó thÝch: 1. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã ý nghÜa quan träng vµ nhµ cao tÇng ®|îc thiÕt kÕ ë cÊp c«ng tr×nh cÊp I. 2. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®|îc x©y dùng t¹i c¸c thÞ x·, thÞ trÊn, thÞ tø ®|îc phÐp thiÕt kÕ tõ cÊp II trë xuèng. 3. Nh÷ng ng«i nhµ, c«ng tr×nh hay bé phËn c«ng tr×nh cã yªu cÇu sö dông ng¾n h¹n, cho phÐp x©y dùng ë cÊp c«ng tr×nh thÊp h¬n so víi cÊp cña c«ng tr×nh chÝnh, nh|ng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh - Yªu cÇu thiÕt kÕ- TCVN 2622-1995”. 4. C«ng tr×nh c«ng céng ë cÊp c«ng tr×nh nµo th× møc ®é sö dông vËt liÖu trang trÝ, møc ®é tiÖn nghi vµ thiÕt bÞ vÖ sinh, ®iÖn n|íc t|¬ng ®|¬ng víi cÊp c«ng tr×nh Êy. Tr|êng hîp cã yªu cÇu sö dông ®Æc biÖt, cã thÓ cho phÐp sö dông ë møc ®é cao h¬n. 3.5.Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã thÓ ®|îc x©y dùng thÊp tÇng hay cao tÇng. C«ng tr×nh thÊp tÇng lµ c«ng tr×nh cã tõ 1 ®Õn 3 tÇng. C«ng tr×nh nhiÒu tÇng lµ c«ng tr×nh cã tõ 4 ®Õn 9 tÇng C«ng tr×nh cao tÇng lµ c«ng tr×nh cã tõ 9 tÇng trë lªn. 3.6. ChÊt l|îng x©y dùng c«ng tr×nh ®|îc x¸c ®Þnh bëi ®é bÒn v÷ng tÝnh b»ng niªn h¹n sö dông vµ bËc chÞu löa cña c«ng tr×nh. 3.7. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh c«ng céng ë vïng cã ®éng ®Êt vµ trªn nÒn ®Êt lón ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn “X©y dùng c«ng tr×nh trong vïng ®éng ®Êt”. 8
 7. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 3.8. Hå s¬ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan. 3.9. B|íc m« ®un Bo, Lo cña c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i lÊy c¸c theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “ §iÒu hîp kÝch th|íc m« ®un trong x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n- TCVN 5568-1991” . 3.10. ChiÒu cao tÇng nhµ cña c«ng tr×nh c«ng céng tuú thuéc vµo ®å ¸n quy ho¹ch ®|îc duyÖt, tÝnh chÊt c«ng tr×nh, yªu cÇu kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña tõng ®Þa ph|¬ng ®Ó lùa chän cho phï hîp. 3.11. Ph©n ®Þnh diÖn tÝch trong c«ng tr×nh c«ng céng ®|îc quy ®Þnh ë phô lôc B cña tiªu chuÈn nµy bao gåm diÖn tÝch sö dông, diÖn tÝch lµm viÖc, diÖn tÝch sµn, diÖn tÝch kÕt cÊu, diÖn tÝch x©y dùng. 3.12. HÖ sè mÆt b»ng K1 : lµ hÖ sè thÓ hiÖn møc ®é tiÖn nghi sö dông mÆt b»ng c«ng tr×nh. HÖ sè K1 cµng nhá th× møc ®é tiÖn nghi cµng lín. HÖ sè mÆt b»ng K1 ®|îc tÝnh theo c«ng thøc sau: K1= DiÖn tÝch lµm viÖc DiÖn tÝch sö dông Chó thÝch: HÖ sè mÆt b»ng K1 th|êng lÊy tõ 0,4 ®Õn 0,6. 3.13. HÖ sè khèi tÝch K2: lµ hÖ sè thÓ hiÖn møc ®é tiÖn nghi sö dông khèi tÝch c«ng tr×nh. HÖ sè mÆt b»ng K2 ®|îc tÝnh theo c«ng thøc sau: K2= Khèi tÝch ng«i nhµ DiÖn tÝch lµm viÖc 3.14. MËt ®é x©y dùng: lµ tû sè cña diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh trªn diÖn tÝch khu ®Êt (%): DiÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh x 100% DiÖn tÝch khu ®Êt Trong ®ã diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh ®|îc tÝnh theo h×nh chiÕu b»ng cña m¸i c«ng tr×nh. 3.15. HÖ sè sö dông ®Êt: lµ tØ sè cña tæng diÖn tÝch sµn toµn c«ng tr×nh trªn diÖn tÝch khu ®Êt: HSD = Tæng diÖn tÝch sµn toµn c«ng tr×nh DiÖn tÝch khu ®Êt 9
 8. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 Trong ®ã tæng diÖn tÝch sµn toµn c«ng tr×nh kh«ng bao gåm diÖn tÝchsµn cña tÇng hÇm vµ m¸i. 4. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vµ tæ chøc quy ho¹ch tæng mÆt b»ng Yªu cÇu ®èi víi khu ®Êt x©y dùng 4.1. Khi lùa chän khu ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n d|íi ®©y: a) Phï hîp víi dù ¸n quy ho¹ch ®|îc duyÖt; b) §¹t ®|îc hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi, m«i tr|êng trong thiÕt kÕ x©y dùng; c) Sö dông ®Êt ®ai vµ kh«ng gian ®« thÞ hîp lý; d) Phï hîp tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng ®Þa ph|¬ng, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu hiÖn t¹i, xem xÐt kh¶ n¨ng n©ng cÊp vµ c¶i t¹o trong t|¬ng lai; e) TiÕt kiÖm chi phÝ n¨ng l|îng, ®¶m b¶o tÝnh n¨ng kÕt cÊu; g) Phï hîp víi nhu cÇu cña tõng c«ng tr×nh sÏ x©y dùng; h) An toµn phßng ch¸y, chèng ®éng ®Êt, phßng vµ chèng lò; i) NÕu trªn khu ®Êt x©y dùng cã c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ næi tiÕng, c¸c di tÝch lÞch sö ®|îc Nhµ n|íc vµ ®Þa ph|¬ng c«ng nhËn, ph¶i thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña Nhµ n|íc hoÆc ®Þa ph|¬ng. Chó thÝch : Trong tr|êng hîp ch|a cã quy ho¹ch, khi x©y dùng c«ng tr×nh ë c¸c vïng ®Êt trèng, ®Êt míi, c¶i t¹o hoÆc x©y chen trong khu vùc quèc phßng, khu vùc th|êng xuyªn cã lò, lôt... cÇn ph¶i ®|îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 4.2. MÆt b»ng c«ng tr×nh chØ ®|îc x©y dùng s¸t víi chØ giíi ®|êng ®á khi chØ giíi x©y dùng trïng víi chØ giíi ®|êng ®á vµ ®|îc c¬ quan qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng cho phÐp. Chó thÝch: 1. ChØ giíi ®|êng ®á lµ ®|êng ranh giíi ®|îc x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å quy ho¹ch vµ thùc ®Þa ®Ó ph©n ®Þnh ranh giíi gi÷a phÇn ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh vµ phÇn ®Êt ®|îc dµnh cho ®|êng giao th«ng hoÆc c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, kh«ng gian c«ng céng kh¸c. 2. ChØ giíi x©y dùng lµ ®|êng giíi h¹n cho phÐp x©y dùng nhµ, c«ng tr×nh trªn khu ®Êt ®ã. 4.3. §é cao c«ng tr×nh ph¶i thiÕt kÕ theo ®é cao khèng chÕ mµ quy ho¹ch ®« thÞ quy ®Þnh cho tõng vïng. 4.4. Cao ®é nÒn nhµ ph¶i cao h¬n mÆt ®|êng ®« thÞ, nÕu kh«ng ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t n|íc bÒ mÆt. NÕu c«ng tr×nh x©y dùng trongkhu vùc cã kh¶ n¨ng bÞ tr|ît lë, ngËp n|íc hoÆc h¶i triÒu x©m thùc, ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn. 10
 9. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 Chó thÝch: Khi cÇn thiÕt kÕ ®Ó sö dông tÇng ngÇm hoÆc tÇng nöa ngÇm ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t n|íc vµ chèng thÊm h÷u hiÖu. 4.5. Ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn phßng chèng ch¸y gi÷a c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh«ng ®|îc nhá h¬n 6m. §|êng dµnh cho xe ch÷a ch¸y ph¶i cã chiÒu réng th«ng thuû kh«ng nhá h¬n 3,5m vµ chiÒu cao th«ng thuû kh«ng nhá h¬n 4,25m. Cuèi ®|êng côt ph¶i cã kho¶ng trèng ®Ó quay xe. KÝch th|íc chç quay xe kh«ng nhá 15m x 15m. 4.6. NÕu c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®Æt trªn c¸c tuyÕn ®|êng giao th«ng chÝnh th× vÞ trÝ lèi vµo c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi yªu cÇu d|íi ®©y: a) C¸ch ng· t| ®|êng giao th«ng chÝnh, kh«ng nhá h¬n 70m; b) C¸ch bÕn xe c«ng céng, kh«ng nhá h¬n 10m; c) C¸ch lèi ra cña c«ng viªn, tr|êng häc, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cho trÎ em vµ ng|êi tµn tËt kh«ng ®|îc nhá h¬n 20m; 4.7. §èi víi nh÷ng khu vùc tËp trung nhiÒu ng|êi nh| r¹p chiÕu bãng, nhµ h¸t, trung t©m v¨n ho¸, héi tr|êng, triÓn l·m, héi chî, ngoµi viÖc tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cÇn ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c d|íi ®©y: a) MÆt b»ng Ýt nhÊt ph¶i cã mét mÆt trùc tiÕp më ra ®|êng phè; b) Tr¸nh më cæng chÝnh trùc tiÕp ra trôc ®|êng giao th«ng; c) Tr|íc cæng chÝnh cña c«ng tr×nh nªn cã kho¶ng ®Êt trèng dµnh cho b·i ®Ó xe hoÆc lµ n¬i tËp kÕt ng|êi. DiÖn tÝch nµy ®|îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu sö dông vµ quy m« c«ng tr×nh; d) Cæng vµ phÇn hµng rµo gi¸p hai bªn cæng ph¶i lïi s©u vµo so víi chØ giíi x©y dùng kh«ng nhá h¬n 4m. 4.8. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®|îc x©y míi hoÆc c¶i t¹o, c¨n cø vµo quy m« vµ thÓ lo¹i c«ng tr×nh, sè ng|êi sö dông trong c«ng tr×nh mµ tÝnh to¸n diÖn tÝch b·i ®Ó xe cho phï hîp. B·i ®ç xe cã thÓ ®Æt ngay trong c«ng tr×nh hoÆc ë ngoµi c«ng tr×nh. DiÖn tÝch tÝnh to¸n chç ®Ó xe ®|îc lÊy nh| sau: - Xe m«t«, xe m¸y: tõ 2,35m2/xe ®Õn 3,0m2/xe; - Xe ®¹p : 0,9m2/xe; - Xe « t«: tõ 15m2//xe ®Õn 18m2/xe. Yªu cÇu vÒ tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh 4.9. ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh ph¶i c¨n cø vµo c«ng n¨ng sö dông cña tõng thÓ lo¹i c«ng tr×nh, d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó cã ph©n khu chøc n¨ng râ rµng ®ång thêi ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch ®« thÞ ®|îc duyÖt, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ tÝnh thÈm mü. 4.10. Bè côc vµ kho¶ng c¸ch kiÕn tróc ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ phßng, chèng ch¸y, chiÕu s¸ng, th«ng giã, chèng ån, kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh, ®ång thêi phï hîp nh÷ng yªu cÇu d|íi ®©y: 11
 10. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 a) Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a viÖc x©y dùng tr|íc m¾t vµ dù kiÕn ph¸t triÓn t|¬ng lai, gi÷a c«ng tr×nh x©y dùng kiªn cè víi c«ng tr×nh x©y dùng t¹m thêi; b) Bè trÝ kiÕn tróc ph¶i cã lîi cho th«ng giã tù nhiªn m¸t mïa hÌ, h¹n chÕ giã l¹nh vÒ mïa ®«ng. §èi víi nhµ cao tÇng, nªn tr¸nh t¹o thµnh vïng ¸p lùc giã; c) ThuËn tiÖn cho viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh bao gåm : cung cÊp ®iÖn, n|íc, tho¸t n|íc, trang thiÕt bÞ kü thuËt, th«ng tin liªn l¹c; d) Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh c«ng céng nªn thiÕt kÕ ®ång bé trang trÝ néi, ngo¹i thÊt , ®|êng giao th«ng , s©n v|ên , cæng vµ t|êng rµo. 4.11. Trªn mÆt b»ng c«ng tr×nh ph¶i bè trÝ hÖ thèng tho¸t n|íc mÆt vµ n|íc m|a. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tho¸t n|íc ph¶i x¸c ®Þnh dùa theo yªu cÇu quy ho¹ch ®« thÞ cña ®Þa ph|¬ng. 4.12. C¸c c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o mËt ®é c©y xanh theo §iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng ®Þa ph|¬ng, ®|îc lÊy tõ 30% ®Õn 40% diÖn tÝch khu ®Êt. Lo¹i c©y vµ ph|¬ng thøc bè trÝ c©y xanh ph¶i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña tõng ®Þa ph|¬ng, chÊt ®Êt vµ c«ng n¨ng cña m«i tr|êng ®Ó x¸c ®Þnh. Kho¶ng c¸ch c¸c d¶i c©y xanh víi c«ng tr×nh, ®|êng x¸ vµ ®|êng èng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan. 4.13. ViÖc l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt h¹ tÇng nh| ®|êng èng cÊp tho¸t n|íc, th«ng tin liªn l¹c, cÊp ®iÖn... kh«ng ®|îc ¶nh h|ëng ®Õn ®é an toµn cña c«ng tr×nh, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa ¶nh h|ëng cña ¨n mßn, lón, chÊn ®éng, t¶i träng g©y h| háng. Yªu cÇu vÒ c¸c bé phËn kiÕn tróc cña c«ng tr×nh 4.14. Kh«ng cho phÐp c¸c bé phËn kiÕn tróc sau ®©y nh« qu¸ chØ giíi ®|êng ®á: a) Ban c«ng, « v¨ng cöa sæ cña c«ng tr×nh; b) C«ng tr×nh ngÇm vµ mãng c«ng tr×nh; c) TÊt c¶ c¸c ®|êng èng ngÇm d|íi ®Êt, trõ ®|êng èng ngÇm th«ng víi ®|êng èng thµnh phè; 4.15. C¸c bé phËn kiÕn tróc cña c«ng tr×nh c«ng céng ®|îc phÐp nh« ra khái chØ gi¬Ý ®|êng ®á trong tr|êng hîp chØ giíi x©y dùng trïng víi chØ giíi ®|êng ®á vµ tr|êng hîp chØ giíi x©y dùng lïi vµo sau chØ giíi ®|êng ®á, nh| quy ®Þnh trong ®iÒu 7.4 vµ 7.5 TËp I - Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam. Chó thÝch: 1. Ngoµi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý quy ho¹ch ®« thÞ cña ®Þa ph|¬ng. 2. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu vµ kiÕn tróc t¹m thêi, ®|îc c¬ quan qu¶n lÝ quy ho¹ch ®Þa ph|¬ng cho phÐp, cã thÓ nh« ra qu¸ chØ giíi ®|êng ®á. 12
 11. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 Yªu cÇu vÒ chiÒu cao kiÕn tróc c«ng tr×nh 4.16. ChiÒu cao kiÕn tróc cña c¸c c«ng tr×nh trong c¸c khu vùc d|íi ®©y ®|îc giíi h¹n theo nh÷ng quy ®Þnh trong §iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng ®« thÞ cña ®Þa ph|¬ng, trõ c¸c c«ng tr×nh ®|îc chän lµm ®iÓm nhÊn cho kh«ng gian kiÕn tróc ®« thÞ vµ mét sè ®|êng phè ®Æc biÖt theo quy ho¹ch. a) §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë trong khu vùc ®« thÞ, ph¶i lÊy theo chiÒu cao khèng chÕ nh| quy ®Þnh trong mÆt b»ng quy ho¹ch tæng thÓ ®« thÞ ®|îc duyÖt ; b) §èi víi c¸c c«ng tr×nh gÇn trung t©m thµnh phè, ph¶i khèng chÕ ®é cao nhµ b»ng ®|êng tíi h¹n. Gãc tíi h¹n kh«ng ®|îc lín h¬n 600. Chó thÝch : 1. Khèng chÕ ®é cao nhµ b»ng ®|êng tíi h¹n xem ë h×nh 1. 2. Khèng chÕ ®é cao nhµ cßn cã thÓ sö dông gãc tíi h¹n ®|îc x¸c ®Þnh tõ ®iÓm gi÷a trªn mÆt c¾t ngang ®|êng phè víi mèi quan hÖ gi÷a lo¹i ®|êng vµ cÊp ®« thÞ. 4.17. Tr|êng hîp ch|a cã quy ho¹ch, khi tÝnh to¸n ®é cao thiÕt kÕ c«ng tr×nh ph¶i c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau: a) ChiÒu réng lé giíi; b) ChiÒu cao cña nh÷ng ng«i nhµ xung quanh; c) ChiÒu réng cña b¶n th©n ng«i nhµ ®ã; d) Chøc n¨ng sö dông, quy m« vµ tû lÖ h×nh khèi, bËc chÞu löa cña c«ng tr×nh; e) ChiÒu cao ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ch÷a ch¸y cña lùc l|îng phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®« thÞ. Chó thÝch : C¸c bé phËn kh«ng tÝnh vµo chiÒu cao giíi h¹n cña c«ng tr×nh lµ gian cÇu thang, buång thang m¸y, bÓ n|íc vµ èng khãi côc bé nh« ra ngoµi mÆt nhµ, nh|ng tØ lÖ gi÷a phÇn nh« ra vµ diÖn tÝch c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña §iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng ®« thÞ cña ®Þa ph|¬ng; H×nh 1. minh ho¹ gãc tíi h¹n vµ ®|êng tíi h¹n khi x¸c ®Þnh ®é cao c«ng tr×nh 13
 12. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 5. Néi dung c«ng tr×nh vµ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ChiÒu cao th«ng thuû trong phßng 5.1. ChiÒu cao th«ng thuû trong phßng lµ chiÒu cao th¼ng gãc tÝnh tõ mÆt sµn ®Õn mÆt d|íi cña trÇn treo hoÆc ®Õn mÆt d|íi cña sµn tÇng trªn. NÕu kÕt cÊu chÞu lùc d|íi sµn hoÆc m¸i ¶nh h|ëng tíi kh«ng gian sö dông, ph¶i tÝnh theo chiÒu cao th¼ng gãc tõ mÆt sµn ®Õn mÐp d|íi cña kÕt cÊu chÞu lùc. 5.2. Tuú thuéc vµo chøc n¨ng sö dông cña c«ng tr×nh mµ quy ®Þnh chiÒu cao phßng cho thÝch hîp. Chó thÝch 1. Th«ng th|êng chiÒu cao cña nh÷ng tÇng trªn mÆt ®Êt, tÝnh tõ mÆt sµn tÇng d|íi ®Õn mÆt sµn tÇng trªn lÊy tõ 3m ®Õn 3,6m. 2. §èi víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã c¸c phßng lín nh| héi tr|êng, phßng kh¸n gi¶, nhµ thÓ thao, cöa hµng cã diÖn tÝch trªn 300m2, gi¶ng ®|êng, phßng triÓn l·m, b¶o tµng, phßng thÝ nghiÖm ... tuú theo yªu cÇu sö dông vµ kÝch th|íc trang thiÕt bÞ, chiÒu cao ®|îc lÊy tõ 3,6m trë lªn. 3. ChiÒu cao th«ng thuû cña c¸c phßng phô nh| tÇng hÇm, nhµ kho, tÇng xÐp côc bé, hµnh lang vµ phßng vÖ sinh ... cho phÐp ®|îc gi¶m xuèng nh|ng kh«ng thÊp h¬n 2,2m. 5.3. ChiÒu cao c¸c phßng ngñ trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lÊy theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4451-1987 “ Nhµ ë -Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ”. 5.4. §èi víi nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng céng cã tÇng kü thuËt th× chiÒu cao cña tÇng kü thuËt x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ, kh«ng kÓ vµo chiÒu cao cña tÇng nhµ, nh|ng ph¶i tÝnh vµo chiÒu cao c«ng tr×nh ®Ó tÝnh khèi tÝch cña ng«i nhµ. CÇu thang, bËc thÒm, ®|êng dèc, lan can, thang m¸y 5.5. CÇu thang 5.5.1. Sè l|îng, vÞ trÝ cÇu thang vµ h×nh thøc gian cÇu thang ph¶i ®¸p øng yªu cÇu sö dông thuËn tiÖn vµ tho¸t ng|êi an toµn. 5.5.2. ChiÒu réng th«ng thuû cña cÇu thang ngoµi viÖc ®¸p øng quy ®Þnh cña quy ph¹m phßng ch¸y, cßn ph¶i dùa vµo ®Æc tr|ng sö dông cña c«ng tr×nh. ChiÒu réng cña cÇu thang dïng ®Ó tho¸t ng|êi khi cã sù cè ®|îc thiÕt kÕ kh«ng nhá h¬n 0,9m. 5.5.3. Khi ®o¹n cÇu thang ®æi h|íng, chiÒu réng nhá nhÊt n¬i cã tay vÞn chiÕu nghØ kh«ng ®|îc nhá h¬n vÕ thang. NÕu cã yªu cÇu vËn chuyÓn nh÷ng hµng ho¸ lín, cã thÓ më réng cho phï hîp víi yªu cÇu sö dông. 14
 13. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 5.5.4. ChiÒu cao cña mét ®ît thang kh«ng ®|îc lín h¬n 1,8m vµ ph¶i bè trÝ chiÕu nghØ. ChiÒu réng chiÕu nghØ kh«ng nhá h¬n 1,2m (xem h×nh 2). 5.5.5. ChiÒu cao th«ng thuû (kh«ng kÓ vÕ thang ®Çu tiªn t¹i tÇng trÖt) cña phÝa trªn vµ phÝa d|íi chiÕu nghØ cÇu thang kh«ng ®|îc nhá h¬n 2m. ChiÒu cao th«ng thuû cña vÕ thang kh«ng ®|îc nhá h¬n 2,2m. Chó thÝch: ChiÒu cao th«ng thuû cña vÕ thang lµ chiÒu cao th¼ng ®øng tÝnh tõ mÆt bËc cña vÕ thang d|íi ®Õn mÆt trÇn nghiªng cña vÕ thang trªn. 5.5.6. CÇu thang Ýt nhÊt ph¶i cã mét phÝa cã tay vÞn. VÕ thang cã chiÒu réng cho ba dßng ng|êi th× ph¶i bè trÝ tay vÞn hai phÝa, nÕu cã chiÒu réng cho bèn dßng ng|êi th× nªn bè trÝ tay vÞn ë gi÷a. 5.5.7. ChiÒu cao tay vÞn cña cÇu thang trong phßng tÝnh tõ mÐp tr|íc cña bËc kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,9m. §èi víi c¸c c«ng tr×nh dµnh cho thiÕu nhi, ng|êi tµn tËt ph¶i lÊy theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ hiÖn hµnh cã liªn quan. H×nh 2. KÝch th|íc cÇu thang vµ bËc thang 5.5.8. MÆt bËc nªn cã biÖn ph¸p xö lý chèng tr¬n, tr|ît. 5.5.9. TØ lÖ gi÷a chiÒu cao víi chiÒu réng cña bËc thang ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 1. 15
 14. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 B¶ng 1. ChiÒu réng nhá nhÊt vµ chiÒu cao lín nhÊt cña bËc thang Lo¹i c«ng tr×nh ChiÒu réng ChiÒu cao nhá nhÊt (m) lín nhÊt (m) - Tr|êng häc, tr|êng mÇm non 0,26 0,15 - R¹p chiÕu bãng, nhµ h¸t, nhµ thi ®Êu, cöa hµng, bÖnh viÖn 0,28 0,16 - C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc kh¸c 0,30 0,15-0,17 0,22 0,20 CÇu thang phôc vô chuyªn dïng Chó thÝch: 1. ChiÒu réng mÆt bËc cña cÇu thang xo¾n èc kh«ng cã cét gi÷a vµ cÇu thang h×nh cung t¹i ®iÓm c¸ch tay vÞn 0,25m, kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,22m. 2. Trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cÇn chó ý ®Õn ®èi t|îng sö dông lµ ng|êi tµn tËt. Yªu cÇu thiÕt kÕ cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCXDVN 264:2002 “Nhµ vµ c«ng tr×nh- Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ng|êi tµn tËt tiÕp cËn sö dông” 5.6. BËc thÒm 5.6.1. ChiÒu réng mÆt bËc cña bËc thÒm trong vµ ngoµi nhµ kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,3m. ChiÒu cao bËc kh«ng ®|îc lín h¬n 0,15m. Khi sè bËc ë lèi vµo c«ng tr×nh lín h¬n 3 cÇn bè trÝ tay vÞn.hai bªn. 5.6.2. ChiÒu cao bËc thÒm cña n¬i tËp trung nhiÒu ng|êi kh«ng ®|îc cao qu¸ 1m vµ ph¶i cã lan can b¶o vÖ. 5.7. §|êng dèc 5.7.1. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh nh| c¸c trô së c¬ quan hµnh chÝnh quan träng, th| viÖn, b¶o tµng, cung v¨n ho¸, nhµ h¸t, c«ng viªn, tr|êng häc, bÖnh viÖn, kh¸ch s¹n ph¶i thiÕt kÕ ®|êng dèc cho ng|êi ®i xe l¨n. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®|êng dèc lÊy theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCXDVN 264:2002 “Nhµ vµ c«ng tr×nh- Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ng|êi tµn tËt tiÕp cËn sö dông” nh|ng kh«ng ®|îc lín h¬n 1:12. 5.7.2. §|êng dèc ph¶i ph¼ng, kh«ng gå ghÒ, kh«ng tr¬n, tr|ît vµ ph¶i bè trÝ tay vÞn ë c¶ hai phÝa ®|êng dèc . 5.8. Lan can 16
 15. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 5.8.1. ë tÊt c¶ n¬i cã tiÕp gi¸p víi bªn ngoµi nh| ban c«ng, hµnh lang ngoµi, hµnh lang bªn trong, giÕng trêi bªn trong, m¸i cã ng|êi lªn, cÇu thang ngoµi nhµ ®Òu ph¶i bè trÝ lan can b¶o vÖ, ®ång thêi ph¶i phï hîp nh÷ng yªu cÇu d|íi ®©y: a) Lan can ph¶i lµm b»ng vËt liÖu kiªn cè, v÷ng ch¾c, cã thÓ chÞu ®|îc t¶i träng ngang, ®|îc tÝnh to¸n theo c|êng ®é vµ ®é æn ®Þnh d|íi t¸c ®éng cña t¶i träng theo tiªu chuÈn TCVN 2737-1995 “ T¶i träng vµ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”; b) ChiÒu cao lan can phô thuéc vµo cao ®é cña mÆt sµn nhµ nh|ng kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,9m tÝnh tõ ®é cao mÆt sµn ®Õn phÝa trªn tay vÞn. ChiÒu cao lan can cña nhµ cao tÇng ®|îc n©ng lªn cao h¬n nh|ng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 1,2m. c) Trong kho¶ng c¸ch 0,1m tÝnh tõ mÆt nhµ hoÆc mÆt sµn cña lan can kh«ng ®|îc ®Ó hë. d) N¬i cã nhiÒu trÎ em ho¹t ®éng, lan can ph¶i cã cÊu t¹o khã trÌo. Kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a c¸c thanh ®øng kh«ng ®|îc lín h¬n 0,1m. 5.9. Thang m¸y 5.9.1. §èi víi c«ng tr×nh cao trªn 5 tÇng cÇn thiÕt kÕ thang m¸y. Sè l|îng thang phô thuéc vµo lo¹i thang vµ l|îng ng|êi phôc vô . Tr|êng hîp cã yªu cÇu ®Æc biÖt ph¶i ®|îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 5.9.2. Kh«ng sö dông thang m¸y lµm lèi tho¸t ng|êi khi cã sù cè. Trong c«ng tr×nh cã thang m¸y vÉn ph¶i bè trÝ cÇu thang bé, nh| quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 2622-1995 “Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh. Yªu cÇu thiÕt kÕ”. 5.9.3. Mçi mét ®¬n nguyªn c«ng tr×nh hay mét khu phôc vô trong c«ng tr×nh nÕu dïng thang m¸y lµm ph|¬ng tiÖn giao th«ng ®øng chñ yÕu th× sè thang m¸y chë ng|êi kh«ng ®|îc Ýt h¬n 2. 5.9.4. Thang m¸y ph¶i ®|îc bè trÝ ë gÇn lèi vµo chÝnh. Buång thang m¸y ph¶i ®ñ réng, cã bè trÝ tay vÞn vµ b¶ng ®iÒu khiÓn cho ng|êi tµn tËt ®i xe l¨n vµ ng|êi khiÕm thÞ sö dông. 5.9.5. GiÕng thang m¸y kh«ng nªn bè trÝ s¸t bªn c¹nh c¸c phßng chÝnh cña c«ng tr×nh, nÕu kh«ng ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch ©m, c¸ch chÊn ®éng. 5.9.6. KÕt cÊu bao che cña buång thang m¸y ph¶i ®|îc c¸ch nhiÖt. Trong phßng ph¶i cã th«ng giã, chèng Èm vµ chèng bôi. Kh«ng ®|îc bè trÝ trùc tiÕp bÓ n|íc trªn buång thang m¸y vµ kh«ng cho c¸c ®|êng èng cÊp n|íc, cÊp nhiÖt ®i qua buång thang m¸y. 5. 9.7. ViÖc l¾p ®Æt thang m¸y vµ yªu cÇu an toµn khi sö dông cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 5744-1993 “ Thang m¸y. Yªu cÇu an toµn trong l¾p ®Æt vµ sö dông”. 17
 16. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 M¸i 5.10. §é dèc cña m¸i ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®iÒu kiÖn cña vËt liÖu chèng thÊm, cÊu t¹o vµ thêi tiÕt ®Þa ph|¬ng. §é dèc nhá nhÊt cña m¸i ®|îc quy ®Þnh cña b¶ng 2. B¶ng 2. §é dèc nhá nhÊt cña m¸i CÊu t¹o m¸i §é dèc nhá nhÊt - Ngãi xi m¨ng, ngãi ®Êt sÐt kh«ng cã líp lãt 1: 2 - Ngãi xi m¨ng, ngãi ®Êt sÐt cã líp lãt 1: 2,5 - TÊm lîp xi m¨ng ami¨ng 1: 3 - TÊm lîp kim lo¹i 1: 4 - M¸i bª t«ng cèt thÐp (cã líp c¸ch nhiÖt vµ 1: 50 chèng x©m thùc - TÊm thÐp h×nh 1: 7 5.11. C¸c líp cña m¸i (bao gåm phÇn nh« ra cña m¸i vµ tÇng gi¸p m¸i) ®Òu ph¶i dïng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 5.12. Tho¸t n|íc m¸i ph¶i |u tiªn dïng tho¸t n|íc bªn ngoµi nhµ. M¸i cña nhµ cao tÇng, cã khÈu ®é lín vµ diÖn tÝch tËp trung n|íc t|¬ng ®èi lín ph¶i dïng tho¸t n|íc bªn trong nhµ. 5.13. M¸i cã bè trÝ líp c¸ch nhiÖt ph¶i tÝnh to¸n nhiÖt, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p chèng ®äng s|¬ng, chèng thÊm n|íc bèc h¬i vµ chèng Èm cho líp c¸ch nhiÖt trong khi thi c«ng. 5.14. Dïng m¸i cã tÇng khung c¸ch nhiÖt th× líp kh«ng khÝ nµy ph¶i cã ®ñ ®é cao vµ kh«ng lµm c¶n trë ®|êng th«ng giã. 5.15. Dïng m¸i tÊm xi m¨ng l|íi thÐp hoÆc kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp vá máng, ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng phong ho¸, chèng x©m thùc; M¸i chèng thÊm cøng ph¶i cã biÖn ph¸p chèng nøt. 5.16. Ph¶i cã biÖn ph¸p gia cè cho m¸i ngãi vµ m¸i dïng vËt liÖu cuén ë nh÷ng n¬i cã giã m¹nh. 5.17. C¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao trªn 10m nÕu kh«ng cã cÇu thang ®i lªn m¸i, ph¶i bè trÝ lç ng|êi ®i lªn m¸i hoÆc cÇu thang leo ë bªn ngoµi. 18
 17. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 TrÇn 5.18. Cã rÊt nhiÒu lo¹i trÇn ®|îc sö dông trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. Tuú thuéc vµo yªu cÇu cña tõng c«ng tr×nh mµ lùa chän cho phï hîp. §èi víi trÇn treo tr¸t v«i ph¶i bè trÝ lç th«ng giã vµ lç cho ng|êi lªn kiÓm tra söa ch÷a . 5.19. §èi víi trÇn cña héi tr|êng lín vµ trÇn treo cã hÖ thèng ®|êng èng t|¬ng ®èi nhiÒu, ph¶i bè trÝ tÇng gi¸p m¸i ®Ó kiÓm tra söa ch÷a, ®ång thêi bè trÝ sµn ®i l¹i nÕu cã yªu cÇu. NÒn vµ sµn nhµ 5.20. MÆt sµn vµ nÒn nhµ cña c¸c gian phßng ph¶i b¶o ®¶m kh«ng tr¬n tr|ît, kh«ng cã kÏ hë, kh«ng bÞ mµi mßn, dÔ lau chïi vµ chèng ®|îc nåm, Èm. §èi víi c¸c c«ng tr×nh thÓ thao cßn ph¶i cã tÝnh n¨ng ®µn håi vµ c¸ch ©m tèt. §èi víi c¸c bÖnh viÖn, phßng thÝ nghiÖm ph¶i kh«ng bÞ biÕn d¹ng do thuèc s¸t trïng hoÆc tÈy uÕ, chèng ®|îc t¸c dông cña c¸c chÊt ho¸ häc... 5.21. NÒn nhµ x©y dùng trªn líp ®Êt nÒn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p chèng Èm vµ ng¨n ngõa kh¶ n¨ng lón kh«ng ®Òu. 5.22. Kh«ng ®|îc dïng vËt liÖu hoÆc c¸c chÊt phô gia cã tÝnh ®éc h¹i ®Ó lµm vËt liÖu l¸t nÒn. Cöa ®i vµ cöa sæ 5.23. C¸c yªu cÇu kü thuËt cña cöa ®i vµ cöa sæ ph¶i phï hîp c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCXD 192-1996 “ Cöa gç- Cöa ®i, cöa sæ. Yªu cÇu kü thuËt” vµ TCXD 237-1999 “ Cöa kim lo¹i- Cöa ®i, cöa sæ. Yªu cÇu kü thuËt” . 5.24. Cöa sæ ph¶i sö dông thuËn lîi, an toµn vµ dÔ lµm s¹ch. §èi víi nhµ cao tÇng nªn dïng cöa sæ kÐo ®Èy; nÕu dïng cöa sæ më ra ngoµi, ph¶i cã biÖn ph¸p gia cè ch¾c ch¾n c¸nh cöa sæ. NÕu cöa sæ më ra hµnh lang chung, ®é cao tõ mÆt sµn ®Õn mÐp d|íi cña cöa kh«ng ®|îc nhá h¬n 2m. 5.25. CÊu t¹o cña cöa ®i ph¶i ®ãng më thuËn lîi, bÒn vµ ch¾c ch¾n. C¸c cöa lín ®ãng më b»ng tay, ph¶i cã bé phËn h·m. Cöa kÐo, ®Èy ph¶i cã biÖn ph¸p chèng tr|ît khái ®|êng ray. Cöa lß xo hai mÆt, ph¶i bè trÝ tÊm kÝnh tr¾ng ë phÇn trªn cao ®Ó cã thÓ nh×n thÊy ®|îc . 19
 18. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 C¹nh khu vùc cöa quay, cöa tù ®éng vµ cöa lo¹i lín ph¶i bè trÝ cöa ra vµo th«ng th|êng. Cöa më ra hµnh lang tho¸t ng|êi vµ gian cÇu thang kh«ng ®|îc ¶nh h|ëng ®Õn chiÒu réng tho¸t ng|êi cña hµnh lang vµ mÆt b»ng cÇu thang. Khe lón 5.26. Khe lón ph¶i thiÕt kÕ ®Ó khi cã chuyÓn dÞch vµ biÕn d¹ng kh«ng lµm háng c«ng tr×nh vµ sµn cña tÇng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe lón cña c«ng tr×nh kh«ng nªn lín h¬n 60m, kho¶ng c¸ch khe co gi·n trªn m¸i kh«ng nªn lín h¬n 15m. 5.27. CÊu t¹o vµ vËt liÖu cña khe lón ph¶i dùa vµo vÞ trÝ vµ yªu cÇu ®Ó dïng c¸c biÖn ph¸p chèng thÊm, chèng ch¸y, gi÷ nhiÖt, chèng mèi mät. èng khãi, ®|êng th«ng giã, ®|êng èng ®æ r¸c 5.28. CÊu t¹o èng khãi vµ ®|êng èng th«ng giã tù nhiªn trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh d|íi ®©y: a) èng khãi vµ ®|êng èng th«ng giã ph¶i lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y; b) MÆt c¾t, h×nh d¹ng, kÝch th|íc vµ mÆt trong cña èng khãi vµ ®|êng èng th«ng giã ph¶i thuËn tiÖn cho viÖc tho¸t khãi (khÝ) dÔ dµng, tr¸nh sinh ra hiÖn t|îng c¶n trë, t¾c, rß rØ khãi vµ tho¸t ng|îc; c) NÕu ®|êng èng nh¸nh nèi víi ®|êng èng chÝnh, th× mÆt c¾t th«ng thuû cña ®|êng èng nh¸nh kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,015m2. Tæng diÖn tÝch mÆt c¾t ®|êng èng ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh th«ng qua tÝnh to¸n. d) èng tho¸t khãi vµ th«ng giã kh«ng ®|îc sö dông cïng mét hÖ thèng ®|êng èng; e) èng khãi vµ ®|êng èng th«ng giã ph¶i v|ît lªn trªn m¸i. ChiÒu cao nh« lªn ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së: lo¹i m¸i, chiÒu cao vµ kho¶ng c¸ch vËt ch¾n xung quanh cöa lç tho¸t ra, nh|ng kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,7m. Trªn ®Ønh ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó tr¸nh tho¸t ng|îc; g) Lç vµo khãi cña ®|êng èng khãi mçi tÇng ph¶i cã n¾p, lç giã vµo cña ®|êng th«ng giã ph¶i cã l|íi ch¾n. 5.29. §|êng èng ®æ r¸c ph¶i bè trÝ dùa vµo t|êng ngoµi nhµ, th¼ng ®øng, ®ång thêi lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, mÆt trong nªn nh½n, kh«ng rß rØ, kh«ng cã vËt nh« ra. DiÖn tÝch mÆt c¾t th«ng thuû kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,5m K 0,5m. 5.30. Cöa lÊy r¸c ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch li vÖ sinh. Ph|¬ng thøc thu gom vµ vËn chuyÓn r¸c ph¶i phï hîp víi ph|¬ng thøc qu¶n lÝ r¸c cña thµnh phè. §èi víi nhµ cao tÇng ph¶i phèi hîp xe vËn chuyÓn r¸c ®Ó ë buång ®æ r¸c, ®ång thêi nªn cã thiÕt bÞ röa, chèng bÈn. 5.31. §Çu ®|êng èng ®æ r¸c ph¶i cã ®|êng èng tho¸t h¬i nh« lªn phÝa trªn m¸i kh«ng nhá h¬n 0,7m. DiÖn tÝch mÆt c¾t kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,05m2, ®ång thêi ph¶i cã n¾p vµ cã l|íi. 20
 19. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 6. Yªu cÇu chung vÒ vÖ sinh 6.1. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i ®|îc x©y dùng ë nh÷ng n¬i ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh, m«i tr|êng xung quanh kh«ng bÞ « nhiÔm, kh«ng g©y ®éc h¹i, kh«ng g©y ån qu¸ møc cho phÐp . 6.2. C¸c phßng lµm viÖc, phßng phôc vô c«ng céng vµ phßng sinh ho¹t chung ph¶i ®|îc th«ng giã tù nhiªn. Tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng tr|êng hîp cã thÓ th«ng giã b»ng ph|¬ng ph¸p c¬ giíi vµ thiÕt bÞ ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. Khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn TCVN 5682-1992 “ Th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” 6.3. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc bªn ngoµi vµ bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn cÊp tho¸t n|íc hiÖn hµnh . 6.4. Nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng cã yªu cÇu thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc nãng, ph¶i ¸p dông c¸c quy ®Þnh cô thÓ trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña tõng lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng cô thÓ. 6.5. Sè l|îng thiÕt bÞ trong khu vÖ sinh ®|îc lÊy theo quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña tõng lo¹i c«ng tr×nh. 6.6. Ph¶i gi¶i quyÕt chèng thÊm, chèng Èm |ít, tho¸t mïi h«i thèi vµ th«ng tho¸ng c¸c khu vÖ sinh trong c«ng tr×nh c«ng céng. §é dèc r·nh vµ ®é d«c nÒn trong c¸c phßng t¾m, khu vÖ sinh lÊy tõ 1% ®Õn 2%. 6.7. Khu vÖ sinh trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh d|íi ®©y: a) Kh«ng ®|îc bè trÝ c¸c phßng cã yªu cÇu vÖ sinh vµ yªu cÇu chèng Èm cao ®Æt trùc tiÕp trªn c¸c phßng nh| nhµ ¨n, khu vùc chÕ biÕn thùc phÈm, kho chøa thùc phÈm, phßng ph©n phèi ®iÖn vµ biÕn ¸p; b) Sè l|îng c¸c lo¹i thiÕt bÞ vÖ sinh ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña tõng lo¹i c«ng tr×nh theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. c) Khu vÖ sinh ph¶i ®|îc |u tiªn chiÕu s¸ng tù nhiªn vµ th«ng giã tù nhiªn trùc tiÕp; nÕu th«ng giã tù nhiªn kh«ng ®¸p øng yªu cÇu th× ph¶i dïng th«ng giã c¬ khÝ; d) BÒ mÆt sµn, r·nh trªn mÆt sµn vµ bÒ mÆt tiÕp xóc cña ®|êng èng xuyªn qua sµn vµ sµn víi mÆt t|êng ph¶i thiÕt kÕ chèng thÊm, ng¨n n|íc; e) NÒn, mÆt t|êng khu vÖ sinh ph¶i dïng lo¹i vËt liÖu kh«ng hót n|íc, kh«ng hót bÈn, chÞu x©m thùc, dÔ lµm vÖ sinh; f) Cao ®é mÆt nÒn ph¶i thÊp h¬n cao ®é cña ®|êng ®i, ®ång thêi cã ®é dèc kh«ng nhá h¬n 2%0 h|íng vÒ r·nh tho¸t n|íc hay phÔu thu. g) Trong phßng röa tay nªn bè trÝ bµn, g|¬ng, mãc treo; 21
 20. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 276 :2003 h) Trong buång t¾m ph¶i bè trÝ chËu röa mÆt vµ mãc treo quÇn ¸o. Khi sè l|îng phßng t¾m t|¬ng ®èi nhiÒu, nªn bè trÝ phßng thay quÇn ¸o vµ ng¨n ®Ó quÇn ¸o chung. 6.8. Kho¶ng c¸ch bè trÝ thiÕt bÞ vÖ sinh ph¶i phï hîp nh÷ng quy ®Þnh d|íi ®©y: a) Kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a t©m vßi n|íc cña bån röa mÆt hoÆc m¸ng röa tay ®Õn mÆt t|êng bªn kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,55m; b) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vßi n|íc cña d·y bån röa mÆt hoÆc m¸ng röa tay kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,7m; c) Kho¶ng c¸ch th«ng thuû tõ mÐp ngoµi cña d·y bån röa mÆt hoÆc m¸ng röa tay ®Õn mÆt t|êng ®èi diÖn kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,8m; d) Kho¶ng c¸ch th«ng thuû cña mÐp ngoµi hai d·y bån röa mÆt hoÆc m¸ng röa tay ®èi diÖn kh«ng ®|îc nhá h¬n 1,8m. 7. Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng 7.1. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng tù nhiªn cho nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng céng ®|îc lÊy theo tiªu chuÈn TCXD 29-1991” ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. ChiÕu s¸ng tù nhiªn cã thÓ lµ chiÕu s¸ng bªn, chiÕu s¸ng trªn hoÆc chiÕu s¸ng hçn hîp; 7.2. §Ó chç lµm viÖc kh«ng bÞ chãi lãa do ¸nh s¸ng trùc tiÕp hay ph¶n chiÕu khi cã mÆt trêi chiÕu s¸ng, cã thÓ h¹n chÕ chãi lo¸ b»ng c¸ch ®Æt h|íng nhµ hîp lý hoÆc xö lý b»ng c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc hay thiÕt bÞ chèng chãi lo¸. 7.3. Khi kh«ng cã hoÆc thiÕu ¸nh s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i bè trÝ chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®Ó ®¶m b¶o sù lµm viÖc vµ ho¹t ®éng b×nh th|êng cña ng|êi vµ c¸c ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn. TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®|îc ¸p dông theo tiªu chuÈn TCXD 16-1986 “ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông”. Chó thÝch : ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bao gåm chiÕu s¸ng lµm viÖc, chiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng|êi, chiÕu s¸ng b¶o vÖ vµ chiÕu s¸ng trang trÝ, qu¶ng c¸o trong vµ ngoµi nhµ. 7.4. §|îc phÐp sö dông ®Ìn huúnh quang vµ ®Ìn nung s¸ng (kÓ c¶ ®Ìn hal«gen nung s¸ng) trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. 7.5. Khi chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®|îc phÐp sö dông 2 hÖ thèng chiÕu s¸ng: chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng hçn hîp. HÖ thèng chiÕu s¸ng chung ®|îc chia ra nh| sau: - ChiÕu s¸ng chung ®Òu - ChiÕu s¸ng chung khu vùc HÖ thèng chiÕu s¸ng hçn hîp bao gåm chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng t¹i chç. Kh«ng nªn sö dông chØ cã chiÕu s¸ng t¹i chç ®Ó chiÕu s¸ng lµm viÖc. 22
Đồng bộ tài khoản