Quyết định số 08/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 08/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2003/QĐ-UB về việc phân cấp và quy định trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm môi trường Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 08/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C PHÂN C P VÀ QUY NNH TRÌNH T TH T C TH C HI N CHÍNH SÁCH H TR DI D I CÁC CƠ S S N XU T - KINH DOANH GÂY Ô NHI M MÔI TRƯ NG THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c quy t nh s 28/Q -UB ngày 03/01/2002 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Ban ch o công tác di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng vào khu công nghi p t p trung và vùng ph c n ; Căn c Ngh quy t s 22/2002/NQ-H ngày 29/6/2002 c a H i ng nhân dân thành ph v án di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào các khu công nghi p và vùng ph c n ; Căn c quy t nh s 81/2002/Q -UB ngày 08/7/2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành “M t s chính sách tài chính cho vi c di d i các cơ s s n xu t- kinh doanh gây ô nhi m vào các khu công nghi p t p trung và vùng ph c n” ; Căn c quy t nh s 80/2002/Q -UB ngày 08/7/2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t án th c hi n chương trình di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào khu công nghi p và vùng ph c n ; Theo ngh c a Ban ch o di d i cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng thành ph t i t trình s 1019/TTr-BC ngày 30/12/2002; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành quy nh v phân c p và trình t th t c th c hi n chính sách h tr di d i các cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng thành ph ( ính kèm). i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban ch o công tác di d i cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng thành ph , Giám c S Tài chính - V t giá thành ph , C c trư ng C c Thu thành ph , Giám c S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Giám c S Công nghi p, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S a chính-Nhà t, T ng
 2. Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S qu n lý chuyên ngành, T ng Giám c các T ng Công ty, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và Giám c các doanh nghi p cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng thành ph ph i di d i theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph có trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - TT/TU, TT.H ND/TP KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND.TP PHÓ CH TNCH - Văn phòng Thành y - VPH -UB : các PVP - T TH, VX, T, CNN, PC - Lưu (CNN-H) Mai Qu c Bình QUY NNH VI C PHÂN C P VÀ TRÌNH T TH T C TH C HI N CHÍNH SÁCH H TR DI D I CÁC CƠ S S N XU T KINH DOANH GÂY Ô NHI M MÔI TRƯ NG THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2003/Q -UB ngày 10 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: BÁN M T B NG NHÀ XƯ NG i u 1.- Th t c chuy n như ng m t b ng nhà xư ng: ( ư c quy nh t i i m 1, m c A, i u 3 Quy t nh s 81/2002/Q -UB) Các doanh nghi p Nhà nư c (Trung ương và a phương), Công ty C ph n, Công ty Trách nhi m h u h n và H p tác xã có v n c a ngân sách Nhà nư c tham gia (có ph n t c a m t b ng nhà, xư ng thu c s h u Nhà nư c) khi chuy n như ng m t b ng nhà, xư ng ph i có các h sơ th t c sau ây : - Phương án x lý bán nhà và chuy n quy n s d ng t; chuy n như ng quy n s d ng t thuê ư c c p có thNm quy n phê duy t (B Tài chính; y ban nhân dân thành ph ). - Các gi y t liên quan n quy n s h u, giao tài s n, qu n lý và s d ng tài s n c a c p có thNm quy n (Th tư ng Chính ph ho c B ch qu n; y ban nhân dân thành ph ho c cơ quan ch qu n).
 3. - B n v hi n tr ng v trí t do ơn v có ch c năng l p và ư c S a chính-Nhà t ki m tra n i nghi p. - B n v hi n tr ng nhà, xư ng và biên b n ki m tra ánh giá t l ch t lư ng còn l i c a nhà xư ng do ơn v có ch c năng c p (các Công ty ho c ơn v có ăng ký kinh doanh th c hi n vi c o v nhà, xư ng và ánh giá ch t lư ng còn l i c a nhà xư ng). - Văn b n ngh nh giá nhà, xư ng bán ph c v vi c di d i c a doanh nghi p. Sau khi hoàn t t các h sơ, th t c nêu trên ơn v g i cho cơ quan có ch c năng th c hi n vi c nh giá và bán u giá theo quy nh như sau : + Vi c nh giá nhà t ph i thông qua m t trong các t ch c sau : • H i ng nh giá và bán u giá nhà xư ng thu c s h u Nhà nư c c a thành ph H Chí Minh (t i s 142 Nguy n Th Minh Khai qu n 3). • Các t ch c có ch c năng thNm nh giá c a Nhà nư c. + Vi c bán u giá ph i thông qua H i ng nh giá và bán u giá c a thành ph H Chí Minh ho c theo s phân c p c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Trư ng h p các cơ s s n xu t kinh doanh không th c hi n vi c bán nhà xư ng và chuy n quy n s d ng t (như quy nh trên ây) thì ph i có t trình g i Ban ch o di d i ô nhi m thành ph xin chuy n m c ích s d ng khác như làm nhà , văn phòng làm vi c... theo quy ho ch c a thành ph . Ban ch o di d i ô nhi m thành ph có nhi m v xem xét, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 2.- Qu n lý và s d ng s ti n thu ư c t vi c chuy n như ng m t b ng : ( ư c quy nh t i i m 2, m c A, i u 3, Quy t nh s 81/2002/Q -UB) 2.1- i v i doanh nghi p Nhà nư c (Trung ương và a phương): 2.1.1- Ph n giá tr quy n s d ng t ư c n p vào tài kho n t m gi “Ti n s d ng t bán m t b ng, nhà xư ng c a doanh nghi p” m t i Kho b c Nhà nư c thành ph , s 37 Nguy n Hu qu n 1. Giá tr quy n s d ng t n p vào tài kho n t m gi ư c xác nh như sau : + N u giá bán b ng giá xác nh ban u thì n p úng giá ã bán ư c. + N u giá bán cao hơn giá xác nh ban u thì ph n chênh l ch giá bán ư c phân chia theo t l khi nh giá. Ví d : Giá bán nhà- t ư c xác nh bán u giá là 1.000.000.000 ng. Trong ó: - Giá tr nhà là 400.000.000 ng. - Giá tr t là 600.000.000 ng.
 4. Giá bán th c t ( u giá) 1.400.000.000 ng v y chênh l ch giá bán là: 400.000.000 ng (1.400.000.000 – 1.000.000.000), ph n chênh l ch giá bán 400.000.000 ng ư c tăng thêm cho giá tr t. - Như v y giá tr quy n s d ng t n p vào tài kho n t m gi là 1.000.000.000 ng và giá tr nhà là: 400.000.000 ng. + ơn v n p ti n ph i ghi rõ tên, tài kho n và nơi ăng ký tài kho n c a mình. + ơn v nh n ti n: S Tài chánh-V t giá thành ph H Chí Minh tài kho n: 945.90.00.00036, t i Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh. + N i dung n p ti n: • N u bên mua tr c ti p n p ghi: Ti n s d ng t mua m t b ng, nhà xư ng s ........... ư ng.......phư ng..... qu n ............. thành ph H Chí Minh, c a (bên bán)..., theo Quy t nh s ........./ ngày........ c a (cơ quan cho phép bán)... • N u bên bán tr c ti p n p ghi: Ti n s d ng t bán m t b ng, nhà xư ng s ........... ư ng.......phư ng..... qu n ............. thành ph H Chí Minh, theo Quy t nh s ......../ ngày........ c a (cơ quan cho phép bán)... 2.1.2- Căn c d án u tư xây d ng cơ s m i ư c c p có thNm quy n phê duy t (theo quy nh c a Chính ph t i Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 v b sung Ngh nh s 52 và Quy t nh s 82/2001/Q -UB ngày 19/9/2001 c a y ban nhân dân thành ph v m t s quy nh t m th i c i ti n công tác qu n lý d án u tư trong nư c), doanh nghi p ư c s d ng s ti n t m gi cho vi c u tư xây d ng cơ s m i. 2.1.3- Vi c c p phát s ti n t m gi nêu trên ư c th c hi n theo ti n th c hi n d án c a doanh nghi p, c th là: - t 1 : ư c ng t i a 30% giá tr h p ng thi công công trình, nhưng không quá 30% s ti n s d ng t bán m t b ng-nhà xư ng c a doanh nghi p ã n p vào tài kho n t m gi t i S Tài chính - V t giá thành ph . - t 2 : Khi có kh i lư ng công trình hoàn thành ư c nghi m thu s ư c ng ti p n 65% giá tr h p ng thi công công trình, nhưng không quá 65% s ti n s d ng t bán m t b ng-nhà xư ng c a doanh nghi p ã n p vào tài kho n t m gi t i S Tài chính - V t giá thành ph . - t 3 : Khi công trình ã hoàn thành nghi m thu ưa vào s d ng, doanh nghi p s ư c thanh toán ph n giá tr còn l i (trên cơ s s quy t toán v n u tư c a doanh nghi p), nhưng không quá t ng s ti n s d ng t bán m t b ng-nhà xư ng c a doanh nghi p còn l i trong tài kho n t m gi t i S Tài chính - V t giá thành ph . 2.1.4- Th t c c p phát s ti n t m gi (nêu trên) g m có : - Quy t nh duy t d án u tư.
 5. - Quy t nh duy t thi t k d toán. - Quy t nh phê duy t k t qu u th u ho c ch nh th u. -H p ng kinh t gi a ch u tư v i bên nh n th u thi công xây l p. - Biên b n nghi m thu kh i lư ng xây l p hoàn thành. - Công văn g i S Tài chánh-V t giá thành ph ngh thanh toán kh i lư ng xây l p hoàn thành t ngu n ti n s d ng t bán m t b ng nhà xư ng c a doanh nghi p ( ã n p vào tài kho n t m gi ). 2.2- i v i Công ty C ph n, Công ty Trách nhi m h u h n và H p tác xã có v n ngân sách Nhà nư c tham gia : 2.2.1- Th t c n p ti n vào Kho b c Nhà nư c: ư c th c hi n như ã hư ng d n i v i doanh nghi p Nhà nư c (t i i m 2.1.1 m c 2.1 trên ây). 2.2.2- N u ơn v có nhu c u vay l i s ti n ã n p (nêu trên) ph i có t trình g i Ban ch o di d i ô nhi m thành ph . Căn c ngh c a các i tư ng nêu t i i m 2.2 trên ây, Ban ch o di d i ô nhi m thành ph xem xét và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh cho vay l i (t i a không quá s ti n s d ng t ơn v ã n p vào tài kho n t m gi ) v i lãi su t ưu ãi u tư xây d ng cơ s m i t i khu công nghi p t p trung và vùng ph c n theo d án u tư ư c c p thNm quy n phê duy t. Vi c cho vay ư c th c hi n theo cơ ch Ngân sách y thác sang Qu u tư phát tri n ô th thành ph cho vay theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . Chương 2: TRÌNH T VÀ TH T C TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ÃI i u 3.- Trình t và th t c th c hi n h tr lãi vay : 3.1- Trong trư ng h p vay v n u tư xây d ng cơ s m i ( ư c quy nh t i i m 1, m c B, i u 3, Quy t nh s 81/2002/Q -UB): Vi c h tr lãi vay ư c phân c p th c hi n như sau: 3.1.1- i v i doanh nghi p Nhà nư c (Trung ương và a phương) và Công ty C ph n (có v n Nhà nư c tham gia): - Giao cho Ban ch o di d i các cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng thành ph căn c danh sách các cơ s s n xu t kinh doanh ph i di d i (theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ), căn c Quy t nh s 80/2002/Q -UB và Quy t nh s 81/2002/Q -UB ngày 08/7/2002 c a y ban nhân dân thành ph và k ho ch di d i ho c d án di d i c a các doanh nghi p Nhà nư c (Trung ương và a phương) và Công ty C ph n (có v n Nhà nư c tham gia) xem xét k ho ch di d i
 6. (ho c d án di d i) và xác nh chính sách ưu ãi di d i ô nhi m trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. Th t c th c hi n h tr lãi vay g m có: - Quy t nh phê duy t k ho ch di d i (ho c d án di d i) và phê duy t chính sách ưu ãi di d i c a y ban nhân dân thành ph . - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư (n u doanh nghi p di d i trong a bàn thành ph ) do y ban nhân dân thành ph c p. - H sơ liên quan n vi c u tư xây d ng m i như : Quy t nh phê duy t d án u tư; quy t nh phê duy t thi t k - d toán c a c p có thNm quy n (theo quy nh c a Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph và Quy t nh s 82/2001/Q -UB ngày 19/9/2001 c a y ban nhân dân thành ph ), biên b n nghi m thu công trình hoàn thành.... - H sơ liên quan n vi c vay v n u tư xây d ng nhà xư ng t i a i m m i như: H p ng vay v n, h p ng nh n n (kèm ch ng t gi i ngân c a bên cho vay), phi u tính lãi ti n vay c a bên cho vay, ch ng t tr n g c và lãi vay c a bên vay. - Công văn g i S Tài chánh-V t giá ngh c p bù lãi vay (trong công văn c n ghi rõ tài kho n c a doanh nghi p m t i t ch c tín d ng nơi ch u tư vay v n). 3.1.2- i v i các i tư ng còn l i (Công ty Trách nhi m h u h n, doanh nghi p tư nhân; h p tác xã và h s n xu t cá th ): Giao cho y ban nhân dân qu n-huy n căn c danh sách các cơ s s n xu t - kinh doanh ph i di d i (theo Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ), và k ho ch di d i (ho c d án di d i) c a các ch u tư có d án u tư xây d ng cơ s m i v i t ng m c v n u tư t 5 t ng tr xu ng thu c ph m vi qu n lý c a a phương phê duy t k ho ch di d i (ho c d án di d i) và quy t nh c th chính sách ưu ãi di d i theo qui nh t i Quy t nh s 81/2002/Q -UB và Quy t nh s 80/2002/Q - UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph . i v i d án u tư xây d ng cơ s m i có t ng m c v n u tư trên 5 t ng giao cho Ban ch o di d i ô nhi m thành ph phê duy t k ho ch di d i (ho c d án di d i) và xác nh chính sách ưu ãi di d i ô nhi m trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. Th t c th c hi n h tr lãi vay g m có: - Quy t nh phê duy t k ho ch di d i (ho c d án di d i) và phê duy t chính sách ưu ãi di d i c a y ban nhân dân qu n-huy n. - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư do y ban nhân dân qu n-huy n c p (n u các cơ s s n xu t - kinh doanh di d i trong a bàn thành ph ). - H sơ liên quan n vi c u tư xây d ng cơ s m i như: Gi y phép xây d ng nhà xư ng m i (t i khu quy ho ch c a thành ph ho c vùng ph c n) do c p thNm quy n
 7. c p, h p ng thuê t (n u có), h sơ v d án u tư (n u có), thi t k -d toán, h p ng thi công xây d ng cơ s m i... - H sơ liên quan n vi c vay v n u tư xây d ng cơ s m i như: Phương án vay v n, k ho ch tr n và lãi vay ã ư c t ch c tín d ng thNm nh và ng ý cho vay, h p ng vay v n, h p ng nh n n (kèm ch ng t gi i ngân c a bên cho vay) ch ng t tr n g c và lãi vay, phi u tính lãi ti n vay c a ngân hàng... - Công văn g i phòng Tài chính-k ho ch qu n-huy n ( i v i d án u tư có t ng m c v n u tư t 5 t ng tr xu ng) ho c S Tài chánh-V t giá thành ph ( i v i d án u tư có t ng m c v n u tư trên 5 t ng) ngh c p bù lãi vay (trong công văn ghi rõ tài kho n c a doanh nghi p m t i ngân hàng vay v n). 3.2- Trong trư ng h p vay v n u tư h t ng k thu t khu công nghi p - ti u th công nghi p theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph : ( ư c quy nh t i i u 6, Quy t nh s 81/2002/Q -UB) Các ơn v ư c thành ph giao nhi m v làm ch u tư xây d ng h t ng k thu t t i khu công nghi p-ti u th công nghi p ph c v (toàn b ) cho các i tư ng di d i ô nhi m theo ch trương c a thành ph , s ư c thành ph h tr 100% lãi vay u tư nhưng không vư t quá lãi su t cho vay trung, dài h n bình quân c a 4 Chi nhánh Ngân hàng Thương m i qu c doanh t i thành ph H Chí Minh (g m Chi nhánh Ngân hàng Ngo i thương thành ph H Chí Minh; Chi nhánh Ngân hàng u tư và Phát tri n thành ph H Chí Minh; S giao d ch II Ngân hàng Công thương Vi t Nam; S giao d ch II Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam) i v i 3 lo i d án sau ây : - Xây d ng ư ng giao thông. - Xây d ng nhà máy x lý nư c th i trung tâm. - Xây d ng các công trình phúc l i ph c v cán b công nhân viên ch c c a các doanh nghi p di d i như: Nhà tr , m u giáo, phòng khám b nh. Giao cho Ban ch o di d i ô nhi m thành ph căn c quy t nh giao nhi m v làm ch u tư xây d ng h t ng k thu t t i khu công nghi p-ti u th công nghi p c a y ban nhân dân thành ph và các d án u tư xây d ng (3 lo i d án nêu trên) ã ư c c p thNm quy n phê duy t xem xét, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t m c h tr lãi vay cho ch u tư. Th t c th c hi n h tr lãi vay g m có: - Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph giao nhi m v cho ơn v làm ch u tư xây d ng h t ng k thu t t i khu công nghi p-ti u th công nghi p c a thành ph . - Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v m c h tr lãi vay (cho vi c u tư xây d ng 3 lo i d án ã nêu trên ây). - H sơ liên quan n vi c u tư xây d ng (3 lo i) d án trên ây như: Quy t nh duy t d án c a c p có thNm quy n, quy t nh duy t thi t k -d toán, quy t nh phê
 8. duy t k t qu u th u, các h p ng kinh t , l nh kh i công, biên b n nghi m thu kh i lư ng công trình... - H sơ liên quan n vi c vay v n u tư xây d ng (3 lo i) d án trên ây như: H p ng vay v n, kh ư c nh n n (kèm ch ng t gi i ngân c a bên cho vay), phi u tính lãi ti n vay c a bên cho vay, ch ng t tr n g c và lãi vay c a ch u tư (bên vay). - Công văn g i S Tài chánh-V t giá thành ph ngh thanh toán h tr lãi vay (trong công văn ghi rõ tài kho n c a bên vay (ch u tư d án) m t i ngân hàng nơi ch u tư vay v n). 3.3- Trong trư ng h p vay v n u tư xây d ng nhà cho thuê ho c bán cho công nhân: ( ư c quy nh t i i u 7, Quy t nh s 81/2002/Q -UB) i v i các cơ s s n xu t - kinh doanh s d ng nhi u công nhân, (t 1.000 ngư i tr lên) khi di d i g p khó khăn v nhà cho công nhân, n u có vay v n u tư xây d ng nhà cho thuê ho c bán cho công nhân c a mình, s ư c y ban nhân dân thành ph xem xét và quy t nh h tr lãi vay v i m c 3%/năm, th i gian h tr không quá 3 năm. Vi c h tr lãi vay ư c phân c p th c hi n như sau: 3.3.1- i v i các doanh nghi p Nhà nư c (Trung ương và a phương) và Công ty C ph n (có v n Nhà nư c tham gia): - Giao cho Ban ch o di d i ô nhi m thành ph căn c d án u tư xây d ng nhà c a doanh nghi p, xem xét trình y ban nhân dân thành ph phê duy t chính sách h tr lãi vay u tư xây d ng nhà cho doanh nghi p. - Các th t c th c hi n h tr lãi vay ư c quy nh như i m 3.1.1 trên ây. 3.3.2- i v i các i tư ng còn l i (Công ty Trách nhi m h u h n, Doanh nghi p tư nhân và H p tác xã và h s n xu t cá th ) : Giao cho y ban nhân dân qu n-huy n căn c d án u tư xây d ng nhà c a các ch u tư có d án u tư xây d ng nhà v i t ng m c v n u tư t 5 t ng tr xu ng, xem xét và phê duy t chính sách ưu ãi u tư xây d ng nhà cho các cơ s s n xu t-kinh doanh thu c a bàn qu n lý c a mình. i v i ch u tư có d án u tư xây d ng nhà có t ng m c u tư t 5 t ng tr lên giao cho Ban ch o di d i ô nhi m thành ph xác nh chính sách ưu ãi này trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. - Các th t c pháp lý ư c h tr lãi vay trong trư ng h p này ư c quy nh gi ng như i m 3.1.2 trên ây. i u 4.- Trình t và th t c th c hi n chính sách h tr lao ng: 4.1- i v i lao ng m i tuy n d ng t i a phương di d i n ( ư c quy nh t i i u 8, Quy t nh s 81/2002/Q -UB)
 9. Th t c th c hi n chính sách này g m có: + Danh sách s lao ng m i ư c tuy n d ng t i a i m di d i n (trong th i gian t năm 2002 n 2004). + B n sao h khNu thư ng trú c a ngư i lao ng m i ư c tuy n d ng t i a phương mà cơ s s n xu t - kinh doanh di d i n. + H p ng lao ng gi a cơ s s n xu t - kinh doanh v i ngư i lao ng m i ư c tuy n d ng t 1 năm tr lên. + Phương án ào t o, nâng cao tay ngh (c a cơ s s n xu t - kinh doanh) iv is lao ng m i ư c tuy n d ng. Vi c h tr lao ng m i ư c tuy n d ng ư c phân c p th c hi n như sau: 4.1.1- i v i doanh nghi p Nhà nư c (Trung ương và a phương) và Công ty c ph n (có v n Nhà nư c tham gia) : - Khi hoàn t t các th t c nêu t i i m 4.1 trên ây doanh nghi p g i Ban ch o di d i ô nhi m thành ph xem xét trình y ban nhân dân thành ph quy t nh m c h tr . Căn c quy t nh phê duy t m c h tr c a y ban nhân dân thành ph , S Tài chánh-V t giá thành ph ki m tra và c p phát kho n chi h tr cho các doanh nghi p. 4.1.2- i v i các i tư ng còn l i (Công ty Trách nhi m h u h n, Doanh nghi p tư nhân, H p tác xã và các h s n xu t cá th ): - Khi hoàn t t các th t c nêu t i i m 4.1 trên ây, cơ s s n xu t - kinh doanh nào thu c i tư ng ã phân c p cho các qu n-huy n quy t nh chính sách ưu ãi di d i thì g i cho y ban nhân dân qu n-huy n ó xem xét quy t nh m c h tr này. Căn c quy t nh duy t m c h tr c a y ban nhân dân qu n-huy n, phòng Tài chánh-K ho ch qu n-huy n ki m tra và c p phát kho n kinh phí h tr cho các cơ s s n xu t - kinh doanh. - i v i các i tư ng còn l i (không phân c p cho qu n-huy n) giao Ban ch o di d i ô nhi m thành ph xem xét trình y ban nhân dân thành ph quy t nh m c h tr cho các ơn v . Căn c quy t nh duy t m c h tr c a y ban nhân dân thành ph , S Tài chánh- V t giá thành ph ki m tra và c p phát cho các ơn v . 4.2- i v i lao ng ngh vi c khi Doanh nghi p Nhà nư c th c hi n di d i có k t h p s p x p l i doanh nghi p ( ư c quy nh t i i u 9, Quy t nh s 81/2002/Q - UB): - i v i Doanh nghi p Nhà nư c Trung ương qu n lý: Sau khi có quy t nh di d i c a c p có thNm quy n, doanh nghi p liên h B chuyên ngành ho c T ng Công ty
 10. Nhà nư c ư c hư ng d n l p và thNm nh h sơ trình B Tài chính xem xét gi i quy t c th các chính sách h tr cho s lao ng dôi dư t “Qu h tr lao ng dôi dư” do B Tài chính qu n lý theo Quy t nh s 85/2002/Q - BTC ngày 01/7/2002 c a B Tài chính v vi c “Ban hành quy ch qu n lý và s d ng qu ”. - i v i Doanh nghi p Nhà nư c a phương qu n lý: Sau khi có quy t nh di d i c a y ban nhân dân thành ph , doanh nghi p liên h S Tài chánh-V t giá thành ph ư c hư ng d n l p và thNm nh h sơ trình B Tài chính quy t nh các chính sách h tr i v i s lao ng dôi dư t Qu h tr lao ng dôi dư do B Tài chính qu n lý. i u 5.- Trình t và th t c th c hi n chính sách ưu ãi v thu ( ư c quy nh t i i u 4 Quy t nh s 81/2002/Q -UB): th c hi n chính sách ưu ãi v thu quy nh t i i u 4 quy t nh s 81/2002/Q - UB, các cơ s s n xu t - kinh doanh ph i ư c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. V thNm quy n ti p nh n h sơ và c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ư c th c hi n theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph c th là: - i v i h p tác xã, cá nhân và nhóm kinh doanh ho t ng theo Ngh nh s 66/H BT ngày 02/3/1992 c a H i ng B trư ng: + Ti p nh n và th lý h sơ: y ban nhân dân qu n-huy n. + C p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư: y ban nhân dân thành ph . - i v i doanh nghi p tư nhân, Công ty Trách nhi m h u h n, Công ty C ph n, Công ty h p danh, Liên hi p h p tác xã, doanh nghi p Nhà nư c thu c a phương qu n lý, doanh nghi p thu c các t ch c chính tr -xã h i, h i ngh nghi p do Ch t ch y ban nhân dân thành ph thành l p: + Ti p nh n và th lý h sơ: S K ho ch và u tư thành ph . + C p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư: y ban nhân dân thành ph . - i v i doanh nghi p do cơ quan Trung ương quy t nh thành l p: + Ti p nh n và th lý h sơ: B K ho ch và u tư. + C p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư: B K ho ch và u tư. Sau khi ư c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, các cơ s s n xu t- kinh doanh liên h v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý v vi c n p thu c a cơ s s n xu t - kinh doanh th c hi n vi c mi n, gi m thu , mi n ti n thuê t. - N u cơ s s n xu t - kinh doanh do C c Thu thành ph qu n lý thì tr c ti p liên h v i phòng qu n lý theo ngành c a C c Thu thành ph ư c th c hi n các chính sách ưu ãi ã ư c quy nh trong gi y ch ng nh n ưu ãi u tư.
 11. - N u cơ s s n xu t - kinh doanh do Chi c c Thu qu n - huy n nào qu n lý thì tr c ti p liên h v i Chi c c Thu qu n-huy n ó ư c th c hi n các chính sách ưu ãi ã quy nh trong gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. - C c Thu thành ph và các Chi c c Thu qu n-huy n ph i có công văn tr l i cho các cơ s s n xu t - kinh doanh ngay sau khi nh n ư c y b n sao h p l gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. - Riêng v ti n thuê t: Các cơ s s n xu t - kinh doanh liên h tr c ti p v i Chi c c Thu qu n-huy n nơi óng thu , ư c th c hi n vi c mi n ti n thuê t (n u ơn v có thuê t c a Nhà nư c). i u 6.- Trình t và Th t c th c hi n chính sách h tr di d i khác ( ư c quy nh t i i u 10 Quy t nh s 81/2002/Q -UB): Th t c th c hi n g m có: - Danh sách cán b công nhân viên ch c ho c s lao ng hi n có c a cơ s s n xu t - kinh doanh. - B ng thanh toán lương hàng tháng ( i v i các cơ s s n xu t - kinh doanh) ho c B ng thanh toán ti n công hàng tháng ( i v i h cá th ). Vi c h tr di d i khác ư c phân c p th c hi n như sau: 6.1- i v i doanh nghi p Nhà nư c (Trung ương và a phương) và Công ty c ph n (có v n Nhà nư c tham gia) - Sau khi có các th t c nêu trên, doanh nghi p g i cho Ban ch o di d i ô nhi m thành ph xem xét, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh m c h tr cho t ng ơn v . - Căn c quy t nh duy t m c h tr c a y ban nhân dân thành ph , S Tài chánh- V t giá thành ph ki m tra và c p phát kho n chi h tr này. 6.2- i v i các i tư ng còn l i (Công ty Trách nhi m h u h n, Doanh nghi p tư nhân, H p tác xã và H s n xu t cá th ) : - Sau khi có các th t c nêu t i i m 6 trên ây, các cơ s s n xu t- kinh doanh nào thu c i tư ng ã phân c p cho qu n-huy n quy t nh chính sách ưu ãi di d i thì g i cho y ban nhân dân qu n-huy n ó xem xét quy t nh m c h tr này. Căn c quy t nh duy t m c h tr c a y ban nhân dân các qu n-huy n, phòng Tài chánh-K ho ch qu n-huy n ki m tra và c p phát cho các cơ s s n xu t - kinh doanh. - i v i các i tư ng còn l i (không phân c p cho qu n-huy n) giao Ban ch o di d i ô nhi m thành ph xem xét trình y ban nhân dân thành ph quy t nh m c h tr cho các ơn v .
 12. Căn c quy t nh duy t m c h tr c a y ban nhân dân thành ph , S Tài chánh- V t giá thành ph ki m tra và c p phát kho n chi h tr này. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 7.- Vi c ki m tra và c p phát các kho n ưu ãi nêu trong Quy t nh này ư c th c hi n trong th i h n 7 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ c a các cơ s s n xu t - kinh doanh g i n. i u 8.- Hàng năm căn c ti n th c hi n chương trình di d i ô nhi m c a thành ph , Ban ch o di d i ô nhi m thành ph có nhi m v ch trì ph i h p v i S -ngành liên quan và y ban nhân dân qu n-huy n xu t b trí k ho ch v n cho chương trình di d i ô nhi m, trình y ban nhân dân thành ph xem xét phê duy t. i u 9.- nh kỳ hàng qúy, C c Thu thành ph , S Tài chánh-V t giá thành ph , y ban nhân dân qu n-huy n và Phòng Tài chánh-K ho ch qu n-huy n có nhi m v t ng h p, báo cáo tình hình và k t qu th c hi n các n i dung công vi c theo ch c năng nhi m v ư c giao trong Quy t nh này g i Ban ch o di d i ô nhi m thành ph t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . i u 10.- T ch c th c hi n : 1- Ban ch o di d i ô nhi m thành ph có nhi m v th c hi n và tri n khai quy t nh này cho các ơn v có liên quan th c hi n k p th i các chính sách ưu ãi di d i ô nhi m môi trư ng c a thành ph cho các cơ s s n xu t - kinh doanh thu c các thành ph n kinh t óng trên a bàn thành ph . 2- Các B - ngành Trung ương, các S -ban-ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n có nhi m v th c hi n và hư ng d n y các th t c th c hi n các chính sách ưu ãi di d i ô nhi m ã quy nh trong quy t nh này cho các i tư ng liên quan thu c quy n qu n lý c a mình th c hi n. 3- Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c ph i i u ch nh b sung cho phù h p th c t , Ban ch o di d i ô nhi m, Th trư ng các S -ban-ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các cơ s s n xu t - kinh doanh ph i k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản