Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
62
lượt xem
8
download

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2005/QĐ-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 08/2005/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2005 QUY Đ NH CH Đ THU, N P VÀ QU N LÝ, S D NG PHÍ, L PHÍ TRONG CÔNG TÁC THÚ Y B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29/4/2004; Căn c Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (t i công văn s 1925/BNN- TC ngày 19/8/2004); Theo đ ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Bi u m c thu phí, l phí trong công tác thú y áp d ng th ng nh t trong c nư c. Đi u 2. Đ i tư ng n p phí, l phí thú y là các t ch c, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài khi yêu c u các cơ quan qu n lý nhà nư c v thú y th c hi n các công vi c v thú y đư c quy đ nh thu phí, l phí t i Bi u m c thu phí, l phí trong công tác thú y quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này. Đi u 3. Không thu phí, l phí trong công tác thú y đ i v i các trư ng h p sau đây: 1. S n ph m đ ng v t xách tay nh p kh u đ s d ng trong th i gian đi đư ng; 2. Ki m d ch đ ng v t theo nghi th c ngo i giao khi xu t c nh, nh p c nh (n u có). Đi u 4. Trong trư ng h p đi u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t, tham gia ho c tho thu n v phí, l phí trong công tác thú y có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Quy t đ nh này thì áp d ng đi u ư c qu c t đó. Đi u 5. Cơ quan qu n lý nhà nư c v thú y th c hi n các công vi c v thú y đư c quy đ nh thu phí, l phí có trách nhi m t ch c vi c thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí trong công tác thú y theo quy đ nh t i Quy t đ nh này (dư i đây g i chung là cơ quan thu). Đi u 6. Phí, l phí trong công tác thú y quy đ nh t i Quy t đ nh này là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, đư c qu n lý, s d ng như sau: 1. Cơ quan thu đư c trích 90% (chín mươi ph n trăm) trên s ti n thu phí, l phí thu đư c, trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c đ chi phí cho công tác qu n lý thu phí, l phí theo nh ng n i dung sau: a) Chi tr các kho n ti n lương ho c ti n công; các kho n ph c p; các kho n chi b i dư ng đ c h i, làm thêm gi , làm ngoài gi ; chi b o h lao đ ng và trang b đ ng ph c cho lao đ ng theo ch đ quy đ nh; chi b i dư ng chuyên môn nghi p v ; các kho n đóng góp theo ti n lương, ti n công cho lao đ ng (k c lao đ ng thuê ngoài) ph c v ho t đ ng thu phí, l phí (tr chi phí ti n lương cho cán b , công ch c đã hư ng lương t ngân sách nhà nư c) theo ch đ quy đ nh; b) Chi phí tr c ti p ph c v cho vi c thu phí, l phí như: v t tư văn phòng, đi n tho i, đi n, nư c, công tác phí, công v phí; in (mua) t khai, gi y phép, các lo i n ch khác theo tiêu chu n, đ nh m c hi n hành;
 2. c) Chi s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v cho vi c thu phí, l phí; d) Chi h i ngh , h i th o, t p hu n nghi p v , tuyên truy n ph c v vi c thu phí, l phí thú y; đ) Chi mua s m v t tư, nguyên li u, thi t b , công c làm vi c và các kho n chi khác liên quan đ n công tác thu phí, l phí theo d toán đư c cơ quan có th m quy n phê duy t; e) Trích qu khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p thu phí, l phí thú y trong đơn v . M c trích l p hai qu khen thư ng và qu phúc l i, bình quân m t năm, m t ngư i t i đa không quá ba tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và b ng hai l n tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c. 2. Trư ng h p trong m t đơn v thu phí, l phí trong công tác thú y, n u s thu phí, l phí đư c trích (90%) theo quy đ nh trên đây th p hơn s d toán chi đư c c p có th m quy n phê duy t, thì C c Thú y (đ i v i các đơn v thu phí, l phí do trung ương qu n lý), chi c c Thú y (đ i v i các đơn v thu phí, l phí do đ a phương qu n lý) đư c đi u hoà t đơn v th a sang đơn v thi u trong ph m vi t ng s ti n phí, l phí đư c trích theo t l 90% quy đ nh trên đây và th c hi n như sau: a) Đ nh kỳ cu i tháng, cu i quý, các đơn v thu phí, l phí trong công tác thú y căn c vào s ti n phí, l phí th c trích và s ti n đư c chi theo d toán chi đư c c p có th m quy n duy t (d toán năm chia ra t ng quý, tháng), n u s ti n th c trích l n hơn s ti n đư c chi theo d toán chi đư c duy t thì ph i n p s chênh l ch vào tài kho n c a C c Thú y (đ i v i đơn v do Trung ương qu n lý), chi c c Thú y (đ i v i đơn v do đ a phương qu n lý) đ đi u hoà cho các đơn v tr c thu c không đ ngu n thu theo n i dung chi đư c quy đ nh t i Quy t đ nh này. b) C c Thú y, Chi c c Thú y đư c m thêm tài kho n ti n g i t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch đ đi u hoà ti n phí, l phí trong công tác thú y đư c trích đ l i theo quy đ nh gi a các đơn v thu phí, l phí trong cùng c p. c) Ti n phí, l phí thú y đư c trích đ l i chi theo quy đ nh (g m C c Thú y, Chi c c Thú y, đơn v tr c thu c thu phí, l phí trong công tác thú y) trong năm n u gi m thu thì s gi m chi tương ng. K t thúc năm n u chưa chi h t thì đư c phép chuy n sang năm sau đ ti p t c chi theo ch đ quy đ nh. 3. Ph n phí, l phí thú y còn l i (10%), cơ quan thu phí, l phí thú y ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. Đi u 7. 1. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bãi b Thông tư s 53/2001/TT-BTC ngày 03/7/2001 c a B Tài chính v hư ng d n ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí trong công tác thú y. 2. Các v n đ khác liên quan đ n vi c thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí thú y không đ c p t i Quy t đ nh này đư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy đ nh pháp lu t v phí, l phí. Đi u 8. T ch c, cá nhân thu c đ i tư ng n p phí, l phí thú y, cơ quan thu phí, l phí thú y và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Trương Chí Trung (Đã ký) BI U M C THU PHÍ, L PHÍ TRONG CÔNG TÁC THÚ Y (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 08 /2005/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính)
 3. STT DANH M C Đ NV 门 门 门 门 M C THU TÍNH (đ ng) A L PHÍ I C P GI Y CH NG NH N KI M D CH Đ NG V T, KI M SOÁT GI T M , KI M TRA V SINH THÚ Y; C P PHÉP S N XU T KINH DOANH THU C THÚ Y 1 C p gi y ch ng nh n vùng, cơ s an toàn d ch b nh L n 50.000 2 C p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t v n chuy n - T t nh này sang t nh khác L n 20.000 - N i t nh L n 3.000 3 C p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng L n 50.000 v t xu t kh u, nh p kh u, quá c nh, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u (không ph thu c s lư ng, ch ng lo i). 4 C p gi y ch ng nh n ki m d ch v n chuy n qua bưu đi n, L n 20.000 hàng mang theo ngư i (không ph thu c s lư ng, ch ng lo i) 5 C p gi y ch ng nh n v sinh thú y cho phương ti n v n L n 20.000 chuy n d ng v t và s n ph m đ ng v t 6 C p l i gi y ch ng nh n ki m d ch do khách hàng yêu c u L n 50% m c thu l n đâu 7 C p gi y phép th nghi m thu c thú y L n 200.000 8 C p gi y phép kh o nghi m thu c thú y nh p kh u L n 200.000 9 C p gi y ch ng nh n v sinh thú y đ i v i nơi t p trung L n 20.000 đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ b c x p II C P CH NG CH HÀNH NGH THÚ Y 1 L n đ u (h n 5 năm) L n 50.000 2 C pl i L n 25.000 B PHÍ I PHÒNG CH NG D CH B NH CHO Đ NG V T 1 Ki m tra, đánh giá và công nh n m t cơ s chăn nuôi tư L n 200.000 nhân thu c xã, huy n qu n lý là cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t (h n 2 năm) 2 Ki m tra, đánh giá và công nh n cơ s , tr i chăn nuôi L n 700.000 không thu c đ i tư ng quy đ nh t i đi m 1 nêu trên là cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t (h n 2 năm) 3 Tiêm phòng: 3.1 Trâu, bò, ng a: - 1 mũi tiêm L n 2.000
 4. - 2 mũi tiêm L n 3.000 3.2 L n: - 1 mũi tiêm L n 1.000 - 2 mũi tiêm L n 1.500 - 3 mũi tiêm L n 2.000 3.3 Chó, mèo L n 3.000 3.4 Gia c m L n 50 4 V sinh kh trùng, tiêu đ c: 3 - Th tích (tính theo mét kh i) L n/m 500 2 - Di n tích (tính theo mét vuông) L n/m 300 3 5 X lý các ch t ph th i đ ng v t T n, m 20.000 6 T m gi chó th rông b cơ quan thú y b t (chưa tính ti n Ngày 10.000 th c ăn) II CH N ĐOÁN THÚ Y 1 L y b nh ph m: 1.1 L y máu: - Đ i gia súc (trâu, bò, ng a...). M u 10.000 - Ti u gia súc (l n, chó, mèo...). M u 5.000 - Gia c m. M u 1.000 1.2 L y các b nh ph m khác M u 2.000 2 Ch n đoán có đ nh hư ng (theo yêu c u c a khách hàng) 2.1 M khám đ i th (xác đ nh b nh tích): - Đ i gia súc (trâu, bò, ng a...) Con 120.000 - Ti u gia súc (l n, chó, mèo...) Con 30.000 - Gia c m Con 10.000 2.2 Xét nghi m vi th : - Xét nghi m vi th b ng phương pháp Parafin (phát hi n M u bi n đ i t ch c t bào) 90.000 - Xét nghi m vi th b ng phương pháp c t l nh M u 14.000 3 Ch n đoán không đ nh hư ng M u 400.000 4 Xét nghi m virus 4.1 Phân l p virus Newcastle M u 80.000 4.2 Phát hi n kháng th Newcastle b ng ph n ng HI M u 5.000
 5. 4.3 Phát hi n kháng nguyên Avialeukosis b ng phương pháp M u 75.000 ELISA. 4.4 Đ nh lư ng kháng th b nh Avialeukosis b ng phương M u 25.000 pháp ELISA 4.5 Phát hi n có kháng th ch ng h i ch ng gi m đ EDS M u 5.000 b ng ph n ng HI 4.6 Đ nh lư ng kháng th các b nh, IB, REO, IBD b ng M u 20.000 phương pháp ELISA. 4.7 Ch n đoán b nh Gumboro b ng phương pháp c t l nh và M u 60.000 AGP 4.8 Phát hi n kháng th Gumboro b ng ph n ng AGP M u 5.000 4.9 Đ nh lư ng kháng th Gumboro b ng ph n ng AGP M u 18.000 4.10 Phát hi n kháng th b nh CAV (Chicken Anemia Virus) M u 32.000 b ng phương pháp ELISA 4.11 Phân l p Virus Cúm gia c m b ng phương pháp tiêm tr ng M u 43.000 4.12 Giám đ nh Virus Cúm gia c m b ng phương pháp HA M u 10.000 4.13 Giám đ nh Virus Cúm gia c m b ng phương pháp HI xác M u 110.000 đ nh subtype H (H5, H6, H7, H9) 4.14 Phân l p Virus Cúm gia c m b ng phương pháp môi M u 428.000 trư ng t bào 4.15 Xác đ nh Virus Cúm gia c m b ng phương pháp BD M u 395.000 Directigen (type A,B) 4.16 Giám đ nh Virus Cúm gia c m b ng phương pháp RT-PCR M u 305.000 xác đ nh 1 serotype H 4.17 Phát hi n kháng th Cúm gia c m b ng ph n ng HI M u 25.000 4.18 Phát hi n kháng th Cúm gia c m b ng ph n ng khuy ch M u 50.000 tán trên th ch AGP 4.19 Phát hi n kháng th Cúm gia c m b ng phương pháp M u 32.000 ELISA 4.20 Phân l p virus Viêm gan v t M u 500.000 4.21 Phát hi n Virus Xu t huy t th (VHD) b ng ph n ng HA, M u 35.000 HI 4.22 Phát hi n kháng th Xu t huy t th (VHD) b ng ph n ng M u 32.000 HI 4.23 Ch n đoán b nh D ch t l n (phát hi n kháng nguyên) M u 98.000 b ng phương pháp ELISA. 4.24 Ch n đoán b nh D ch t l n b ng phương pháp kháng th M u 120.000 huỳnh quang 4.25 Phát hi n kháng th b nh D ch t l n b ng phương pháp M u 48.000 ELISA. 4.26 Phát hi n kháng th Cúm l n b ng phương pháp ELISA M u 69.500
 6. 4.27 Ch n đoán b nh Aujeszky b ng phương pháp kháng th M u 120.000 huỳnh quang 4.28 Phát hi n kháng th Aujeszky b ng phương pháp ELISA M u 39.000 4.29 Phát hi n kháng th PRRS b ng phương pháp ELISA M u 82.500 4.30 Phát hi n kháng th b nh TGE, Rotavirus b ng phương M u 58.500 pháp ELISA 4.31 Đ nh lư ng kháng th Porcine Parvovirrus b ng phương M u 25.000 pháp HA-HI. 4.32 Ch n đoán b nh D i b ng phương pháp kháng th huỳnh M u 150.000 quang 4.33 Ch n đoán b nh D i b ng phương pháp tiêm truy n đ ng M u 60.000 v t thí nghi m 4.34 Phát hi n kháng nguyên b nh L m m, long móng b ng M u 195.000 phương pháp ELISA 4.35 Phát hi n kháng th b nh L m m, long móng (01 se M u 80.000 rotype 0) b ng phương pháp ELISA 4.36 Phát hi n kháng th b nh L m m, long móng (03 se M u 160.000 rotype 0 A-Asia 1) b ng phương pháp ELISA 4.37 Đ nh lư ng kháng th b nh l m m, long móng b ng M u 141.000 phương pháp ELISA 4.38 Đ nh lư ng kháng th b nh L m m long móng (03 M u serotype O-A-Asia 1) b ng phương pháp ELISA 226.000 4.39 Phát hi n kháng th b nh L m m long móng b ng M u 60.000 phương pháp ELISA dùng kít 3ABC 4.40 Phát hi n kháng th Leukosis bò b ng phương pháp M u 81.000 ELISA 4.41 Phát hi n kháng th b nh Lư i xanh b ng phương pháp M u 58.000 ELISA 4.42 Phát hi n kháng th IBR (Infectious Bovinve M u 72.500 Rhinotracheitis) b ng phương pháp ELISA 5 Xét nghi m vi trùng: 5.1 Ch n đoán phân l p vi trùng gây b nh CRD gia c m M u 74.000 5.2 Ki m tra kháng th CRD gia c m b ng ph n ng huy t M u 7.500 thanh 5.3 Ki m tra kháng th b ch l gia c m b ng ph n ng huy t M u 5.000 thanh 5.4 Ch n đoán phân l p vi trùng gây b nh E.coli (nuôi c y, M u 124.000 phân l p, đ nh danh) 5.5 Ch n đoán phân l p vi trùng gây b nh Salmonella.sp (nuôi M u 90.000 c y, phân l p, đ nh danh) 5.6 Chèn đoán, phân l p vi trùng gây b nh T huy t trùng M u 87.000
 7. 5.7 Chèn đoán, phân l p vi trùng gây b nh Đóng d u M u 114.000 5.8 Chèn đoán, phân l p vi trùng gây b nh y m khí gây b nh M u 239.000 5.9 Ch n đoán phân l p vi trùng gây b nh T c u trùng, Liên M u 105.000 c u trùng 5.10 Ch n đoán phân l p các lo i vi trùng khác (mang tính t ng M u 150.000 h p) 5.11 Phát hi n kháng th Suy n l n b ng phương pháp ELISA. M u 57.500 5.12 Ki m tra kháng th xo n khu n b ng phương pháp MAT M u 30.000 5.13 Phát hi n kháng th Mycobacterium b ng phương pháp M u 81.000 ELISA. 5.14 Phát hi n vi khu n gây b nh S y thai truy n nhi m. M u 229.000 5.15 Ki m tra kháng thó b nh s y thai truy n nhi m b ng phương pháp huy t thanh (ph n ng Rose Bengal). M u 45.000 5.16 Ki m tra b nh S y thai truy n nhi m b ng ph n ng k t h p b th M u 250.000 5.17 Phát hi n kháng th b nh S y thai truy n nhi m b ng M u 74.000 phương pháp ELISA xét nghi m huy t thanh 5.18 Phát hi n kháng th b nh S y thai truy n nhi m b ng M u 74.000 phương pháp ELISA xét nghi m s a 5.19 Làm ph n ng dò lao (Tuberculine) n i bì M u 50.000 5.20 Làm ph n ng dò lao b ng phương pháp ELISA (Bovigam) M u 177.000 5.21 Phân l p vi trùng lao M u 250.000 5.22 Ch n đoán phân l p vi trùng gây b nh Nhi t thán M u 226.000 5.23 Phát hi n kháng th APP (Actinobaccilus Pleuro M u 72.500 Preumonia) b ng phương pháp ELISA 5.24 Kháng sinh đ (10 lo i kháng sinh) M u 56.000 6 XÉT NGHI M KÝ SINH TRÙNG 6.1 Ký sinh trùng đư ng ru t M u - Phát hi n tr ng b ng phương pháp soi tươi M u 7.000 - Phát hi n tr ng b ng phương pháp l ng c n và d i r a M u 16.000 - Phát hi n tr ng, noãn nang b ng phương pháp phù n i M u 8.800 Fuleborn - Đ nh lư ng tr ng b ng phương pháp đ m tr ng MC M u 16.500 master - Đ nh danh giun sán, xác đ nh loài M u 19.000 - Xét nghi m nhanh giun tim (Witness) M u 100.000 6.2 Ký sinh trùng đư ng máu M u
 8. - Ki m tra b ng phương pháp xem tươi M u 14.000 - Ki m tra b ng phương pháp nhu m tiêu b n máu M u 30.000 - Ki m tra tiên mao trùng b ng phương pháp Haematocrit M u 13.000 - Ki m tra tiên mao trùng b ng phương pháp tiêm chu t M u 32.000 - Ki m tra tiên mao trùng b ng ph n ng ngưng k t tr c M u 38.000 ti p 6.3 Xét nghi m ký sinh trùng ngoài da M u 6.000 6.4 Xét nghi m n m da M u - Vi n m ngoài da (xem tr c ti p) xác đ nh gi ng 10.000 - Vi n m ngoài da, n i t ng (nuôi c y) xác đ nh loài gây 10.000 b nh 6.5 Phát hi n nÊm m c M u 100.000 6.6 Phát hi n thu c di t chu t M u 50.000 6.7 Phát hi n kim lo i n ng M u 100.000 6.8 Phát hi n thu c b o v th c v t M u 100.000 7 Xét nghi m nư c ti u, d ch xoang Ch tiêu 1.500 8 Xét nghi m sinh lý máu M u 20.000 9 Xét nghi m sinh hoá máu M u 10.000 l0 Ch n đoán siêu âm: L n - T ng quát. L n 20.000 - Chuyên bi t. L n 30.000 11 Ch n đoán X quang (Trư ng h p ch p có c n quang tính L n thêm ti n thu c c n quang): - Phim l n L n 60.000 - Phim nh L n 30.000 - Phim nh ph c t p L n 30.000 III KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T; KI M SOÁT GI T M , KI M TRA V SINH THÚ Y 1 Ki m tra lâm sàng đ ng v t 1.1 Trâu, bò, ng a, l a Con 4.000 1.2 Dê Con 2.000 1.3 L n Con - L n (trên 15 kg) Con 1.000 - L n s a (b ng ho c dư i 15kg). Con 500 1.4 Chó, mèo Con 2.000 1.5 Kh , vư n, cáo, nhím, ch n Con 5.000
 9. 1.6 H , báo, voi, hươu, nai, sư t , bò r ng Con 30.000 1.7 R n, t c kè, th n l n, rùa, kỳ nhông Con 500 1.8 Trăn, cá s u, kỳ đà Con 5.000 1.9 Chim c nh các lo i Con 5.000 1.10 Chim làm th c ph m Con 30 1.11 Gia c m các lo i Con 50 1.12 Th Con 500 1.13 Đà đi u: - Mét ngày tu i Con 1.000 - Trư ng thành Con 5.000 1.14 Ong nuôi Đàn 500 1.15 Tr ng gia c m Qu 2 1.16 Tr ng đà đióu Qu 10 1.17 Tr ng chim cút Kg 50 1.18 Tr ng t m H p 30.000 1.19 Tinh d ch Li u 100 2 Ki m d ch s n ph m đ ng v t, th c ăn chăn nuôi và các s n ph m khác có ngu n g c đ ng v t 2.1 Th t đ ng v t đông l nh: - V n chuy n v i s lư ng l n b ng Container, xe l nh (t Lô hàng 450.000 9 t n tr lên) - V n chuy n v i s lư ng ít (dư i 9 t n) Kg 50 2.2 Ru t khô, bì, gân, da ph ng. Kg 100 2.3 Ph t ng, ph ph m, huy t gia súc, lòng đ và lòng tr ng Kg 10 tr ng làm th c ph m. 2.4 Đ h p các lo i (th t, gan...) T n 25.000 2.5 Ki m tra các ch tiêu v sinh thú y đ i v i s a và các s n T n 20.000 ph m s a làm th c ph m (M c thu t i đa 10 tri u đ ng/lô hàng) 2.6 Y n Kg 1.250 2.7 M t ong T n 7.500 2.8 S a ong chúa Kg 3.000 2.9 Sáp ong T n 30.000 2.10 Kén t m T n 15.000
 10. 2.11 Lông vũ, lông mao, xương, móng, s ng. T n 10.000 2.12 Da: - Trăn, r n Mét 100 - Cá s u T m 5.000 - Da tươi, da mu i. T m 1.000 - Da tươi, da mu i (ch a trong container b ng ho c trên 12 Lô hàng 250.000 t n) - Các lo i khác. T n 5.000 2.13 B t huy t, b t xương, b t ph ph m, b t th t, b t lông vũ, T n 7.500 b t cá, b t váng s a và các lo i khác làm th c ăn chăn nuôi 2.14 Th c ăn chăn nuôi có ngu n g c đ ng v t T n 2.000 2.15 S ng m ngh . Cái 500 2.16 Ph li u tơ t m. T n 15.000 3 Ki m soát gi t m 3.1 Trâu, bò, ng a, l a: - Công su t dư i 50 con/ngày Con 12.000 - Công su t b ng ho c trên 50 con/ngày Con 10.000 3.2 Dê, c u. Con 3.000 3.3 L n s a (dư i 15kg): - Công su t dư i 200 con/ngày Con 700 - Công su t b ng ho c trên 200 con/ngày Con 500 3.4 L n th t: Con - Công su t dư i 50 con/ngày Con 7.000 - Công su t t 50 đ n dư i 100 con/ngày Con 6.000 - Công su t t 100 đ n 200 con/ngày Con 4.000 - Công su t trên 200 con/ngày Con 3.500 3.5 Chó, mèo, th Con 2.000 3.6 Gia c m Con 70 3.7 Chim Con 50 4 Ki m tra v sinh thú y 4.1 Ki m tra các ch tiêu v sinh thú y đ i v i th t và s n ph m đ ng v t: - PH (PH meter) M u 10.000 - Borate, formol (th đ nh tính) M u 10.000
 11. - NH3 (TCVN 3699/1990) M u 20.000 - H2S (TCVN 4834/1998) M u 10.000 - VKHK (TCVN 5667/1992) M u 50.000 - Coliform (TCVN 4830/1990) M u 40.000 - E.coli (TCVN 5155/1990) M u 70.000 - Salmonella (TCVN 5135/1990) M u 50.000 - S. aureus (TCVN 5156/1990) M u 60.000 - C. perfingens (TCVN 4991/1989) M u 50.000 - Bacillus cereus (ISO 1732/1993) M u 50.000 - L. monocystogens (ISO/Dis 11290/1994) M u 70.000 - Campylobacter (ISO/Dis 10272/1994) M u 100.000 4.2 Ki m tra các ch tiêu v sinh thú y đ i v i s a tươi: - PH (PH meter) M u 10.000 - T tr ng (t tr ng k ) M u 5.000 - Hàm lư ng bơ M u 30.000 - Hàm lư ng protein (Kieldahl) M u 50.000 - V t ch t khô (tr ng lư ng) M u 30.000 - E.coli (ISO/CD 6785/1995) M u 70.000 - Salmonella (International IDF Standard 93 B: 1995) M u 50.000 - S. aureus (FDA, 8/1997) M u 60.000 - C. perfingens (ISO 1732/1993) M u 50.000 - Bacillus cereus (ISO 1732/1993) M u 50.000 - L. monocystogens (ISO/Dis 11290/1994) M u 70.000 - Các lo i vi sinh v t gây b nh khác M u 50.000 4.3 Ki m tra các ch t t n dư có trong s n ph m đ ng v t: - Dư lư ng thu c b o v th c v t (t ch tiêu th hai tr đi Ch tiêu 400.000 b ng 50% ch tiêu đ u) đ u - Dư lư ng thu ngân Ch tiêu 300.000 - Dư lư ng kim lo i n ng Cd, As, Pb Ch tiêu 400.000 - Dư lư ng ch t kháng sinh Ch tiêu 300.000 - Dư lư ng Aflatoxin Ch tiêu 300.000 - Dư lư ng Hooc-mon Ch tiêu 300.000 4.4 Ki m tra đ c t n m m c trong s n ph m đ ng v t L n 50.000 4.5 Ki m tra v sinh thú y th c ăn chăn nuôi:
 12. - Pb (AOAC 968.08) M u 100.000 - Aflatoxin (s c khí ga) M u 300.000 - Furazolidon (LC/MS-Jpurnal of Chromatography M u 400.000 A939/2001 49-58) - Các lo i kháng sinh khác M u 300.000 - E.coli (TCVN 6848/2001) M u 70.000 - Salmonella (TCVN 4829/2001) M u 50.000 - Các lo i n m m c (TCVN 4993/1989) Ch tiêu 50.000 - Vi sinh v t khác Ch tiêu 50.000 - Các lo i Hooc-mon Ch tiêu 300.000 4.6 Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s chăn nuôi, cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thú y, cơ s gi t m đ ng v t, sơ ch , b o qu n s n ph m đ ng v t, bãi chăn th đ ng v t; cơ s s n xu t, kinh doanh th c ăn chăn nuôi: * Môi trư ng không khí: - Đ b i không khí Ch tiêu 20.000 - ánh sáng Ch tiêu 10.000 - Ti ng n Ch tiêu 20.000 -Đ m không khí Ch tiêu 10.000 - Nhi t đ không khí Ch tiêu 10.000 - Đ chuy n đ ng không khí Ch tiêu 10.000 - Đ nhi m khu n không khí Ch tiêu 10.000 - N ng đ CO2 Ch tiêu 50.000 - N ng đ khí H2S Ch tiêu 50.000 - N ng đ khí NH3 Ch tiêu 50.000 * Xét nghi m nư c: - Đ PH Ch tiêu 15.000 - Nhi t đ Ch tiêu 3.000 - Đ d n đi n Ch tiêu 15.000 - Đ c ng t ng s (tính theo CaCO3) Ch tiêu 20.000 - Clorua Ch tiêu 20.000 - Clo dư Ch tiêu 20.000 - Sunfat Ch tiêu 20.000 - Photphat Ch tiêu 20.000 - Đ ng Ch tiêu 30.000
 13. - S t t ng s Ch tiêu 30.000 - Natri Ch tiêu 40.000 - Mangan Ch tiêu 40.000 - Nitrat (tính theo N) Ch tiêu 30.000 - Nitrit (tính theo N) Ch tiêu 20.000 - Hoá ch t b o v th c v t trong nư c (s c ký khí) Ch tiêu 250.000 - T ng s vi khu n hi u khí Ch tiêu 20.000 - Coliforms Ch tiêu 20.000 - Feacal coliform Ch tiêu 20.000 - E.coli Ch tiêu 20.000 - Cl. Perfringeips Ch tiêu 20.000 - Các vi khu n gây b nh khác Ch tiêu 40.000 - Xét nghi m vi sinh v t nư c theo phương pháp màng l c Ch tiêu 100.000 - BOD520C (Biochemical Oxygen Demand) Ch tiêu 50.000 - COD (Chemical Oxygen Demand) Ch tiêu 50.000 - Sunphua (H2S) Ch tiêu 30.000 - Amoniac (NH3) Ch tiêu 20.000 4.8 Ki m tra v sinh thú y đ i v i nơi tri n lãm, h i ch , ch L n 100.000 mua bán đ ng v t và s n ph m đ ng v t 5 V sinh tiêu đ c trong công tác ki m d ch 5.1 Xe ô tô L n/cái 30.000 5.2 Máy bay L n/cái 500.000 5.3 Toa tàu ho Toa 50.000 2 5.4 Các lo i xe khác (đo theo di n tích b m t) m 10.000 2 5.5 Sân, b n bãi, khu cách ly ki m d ch, cơ s chăn nuôi, cơ m 300 s s n xu t con gi ng, cơ s gi t m đ ng v t, ch bi n s n ph m đ ng v t IV KI M NGHI M THU C THÚ Y DÙNG CHO Đ NG V T 1 Ki m nghi m vacxin và ch ph m sinh h c 1.1 Vacxin T huy t trùng trâu, bò. Lô hàng 1.350.000 1.2 Vacxin T huy t trùng l n Lô hàng 1.250.000 1.3 Vacxin D ch t l n Lô hàng 1.250.000 1.4 Vacxin Đóng d u l n VR2 Lô hàng 1.350.000 1.5 Vacxin Nhi t thán nha bào vô đ c ch ng ch ng 34F2 Lô hàng 1.050.000 1.6 Vacxin Nhi t thán nha bào vô đ c ch ng Trung Qu c Lô hàng 1.150.000
 14. 1.7 Vacxin D ch t trâu, bò th hoá Lô hàng 350.000 1.8 Vacxin Phó thương hàn l n Lô hàng 1.100.000 1.9 Vacxin T d u 3-2 Lô hàng 1.850.000 1.10 Vacxin Leptospirosis Lô hàng 1.000.000 1.11 Vacxin Ung khí thán Lô hàng 1.050.000 1.12 Vacxin Newcastle h I Lô hàng 600.000 1.13 Vacxin Newcastle ch ng Lasota Lô hàng 600.000 1.14 Vacxin Newcastle ch ng F Lô hàng 600.000 1.15 Vacxin Newcastle ch ng ch u nhi t Lô hàng 600.000 1.16 Vacxin Đ u gà Lô hàng 700.000 1.17 Vacxin T huy t trùng gia c m Lô hàng 600.000 1.18 Vacxin Gumboro Lô hàng 800.000 1.19 Vacxin D ch t v t như c đ c Lô hàng 850.000 1.20 Vacxin D i c đ nh Lô hàng 1.050.000 1.21 Vacxin D i vô ho t nư c ngoài Lô hàng 1.500.000 1.22 Ki m tra gi ng vi sinh v t dùng trong thú y: - Vi khu n Ch ng 1.500.000 - Vi rus Ch ng 1.000.000 1.23 Ki m nghi m huy t thanh: - M t giá (mét thành ph n) Lô hàng 1.000.000 - Hai giá (hai thành ph n) Lô hàng 1.600.000 - Ba giá. (ba thành ph n) Lô hàng 1.900.000 2 Ki m nghi m dư c ph m thú y 2.1 Nh n xét bên ngoài b ng c m quang. L n 5.000 2.2 Th v t lý thu c tiêm, thu c nư c: - Th tích. L n 10.000 - Soi m u thu c tiêm. L n 10.000 - Soi m u nư c, đ trong. L n 10.000 2.3 Th thu c viên, thu c b t: - Chênh l ch kh i nư c. L n 10.000 - Đ tan rã trong nư c. L n 30.000 - Đ ch c c a viên. L n 30.000 2.4 Th đ tan trong nư c c a nguyên li u. L n 30.000
 15. 2.5 Đ nh tính: - Đơn gi n (m i ph n ng). L n 20.000 - Ph c t p (m i ch t). L n 75.000 - Ghi ph t ngo i toàn b L n 100.000 - Ghi ph h ng ngo i (dùng ch t chu n) L n 100.000 - S c ký l ng cao áp (dùng ch t chu n) L n 100.000 2.6 Th đ m: -S y L n 100.000 - S y chân không L n 130.000 - Đo đ m b ng tia h ng ngo i L n 80.000 - Đo đ m b ng phương pháp chu n đ (Karl fieher) L n 150.000 2.7 Đo t tr ng k L n 10.000 2.8 Đo đ pH L n 40.000 2.9 Đo đ c n L n 40.000 2.10 Th khác trên sinh v t và vi sinh v t: - Đ c tính b t thư ng L n 220.000 - Th chí nhi t tè thu c tiêm L n 300.000 - Đ nh lư ng b ng Oxytoxin L n 350.000 - Th đ vô khu n thu c tiêm L n 150.000 - Làm kháng sinh đ L n 30.000 2.11 Đ nh lư ng b ng phương pháp th tích: - Acid ki m L n 120.000 - Complexon L n 150.000 - Nitrit L n 200.000 - Penicilin L n 200.000 - Môi trư ng khan L n 180.000 -Đ b c L n 150.000 - Chu n đ đi n th L n 200.000 2.12 Đ nh lư ng b ng phương pháp cân. L n 180.000 2.13 Đ nh lư ng b ng phương pháp v t lý: - Quang ph t ngo i (kh ki n) dùng ch t chu n L n 150.000 - Đ nh lư ng long não L n 100.000 2.14 Đ nh lư ng nh ng đ i tư ng đ c bi t:
 16. - Nitơ toàn ph n L n 180.000 - Đ nh lư ng long não L n 250.000 2.15 Đ nh lư ng kích d c t trên chu t: - PMSG (huy t thanh ng a ch a) L n 300.000 - HCG L n 200.000 2.16 Đ nh lư ng b ng phương pháp đo Iode L n 200.000 2.17 Đ nh lư ng b ng s c ký l ng cao áp: - Ch t h n h p L n/ch t 300.000 - Đơn ch t L n/ch t 500.000 2.18 Ki m tra an toàn: - Trên ti u đ ng v t L n 300.000 - Trên l n L n 1.000.000 V TH M Đ NH KINH DOANH THƯ NG M I CÓ ĐI U KI N THU C LĨNH V C NÔNG 门 NGHI P 1 Ki m tra và c p gi y ch ng nh n cho cơ s đ đi u ki n L n 200.000 v n chuy n thu c thú y (h n 1 năm) 2 Ki m tra và c p gi y ch ng nh n cho cơ s đ đi u ki n L n s n xu t thu c thú y (h n 1 năm) 2.1 Cơ s m i thành l p: - Có 1 dây chuy n (ho c 1 phân xư ng) L n 300.000 - Có 2 dây chuy n (ho c 2 phân xư ng) L n 500.000 2.2 Cơ s đang ho t đ ng: - Có 1 dây chuy n (ho c 1 phân xư ng) L n 200.000 - Có 2 dây chuy n (ho c 2 phân xư ng) L n 400.000 3 Ki m tra và c p gi y ch ng nh n cho cơ s “th c hành t t L n 3.000.000 s n xu t thu c” đ t tiêu chu n GMP 4 Ki m tra và c p gi y phép lưu hành s n ph m cho m t lo i thu c, m t nguyên li u làm thu c thú y: - Đăng ký m i (h n 2 năm) L n 700.000 - Tái đăng ký (h n 5 năm) L n 350.000 5 Ki m tra và c p gi y ch ng nh n đơn hàng nh p kh u 1 đơn 0,1% thu c, nguyên li u làm thu c thú y (thu theo giá tr đơn hàng (t i thi u hàng) 100.000 đ ng, t i đa không quá 10 tri u đ ng) 6 Ki m tra và c p gi y ch ng nh n đơn hàng nh p kh u 1 đơn 100.000
 17. d ng c , thi t b s n xu t thu c thú y hàng 7 Ki m tra đi u ki n cơ s đ c p ch ng ch hành ngh thú y L n 250.000 Ghi chú: a) L phí qu n lý thu c thú y quy đ nh t i A.I - M c 7, 8 chưa tính chi phí cho vi c th nghi m, kh o nghi m thu c thú y th c hi n theo h p đ ng gi a bên có thu c th nghi m, kh o nghi m v i bên nh n th nghi m, kh o nghi m. b) Phí phòng ch ng d ch b nh cho đ ng v t quy đ nh t i B.I - M c 3 chưa tính ti n vacxin; - Các m c 4,5 chưa tính ti n hoá ch t. c) Phí ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y quy đ nh t i B.III.5 - M c 5: chưa tính ti n hoá ch t d) Phí ki m nghi m thu c thú y dùng cho đ ng v t quy đ nh t i B.IV - Không bao g m chi phí mua đ ng v t thí nghi m và th c ăn chăn nuôi; - Phí ki m nghi m đ i v i nh ng lo i vacxin chưa có trong danh m c t i m c 1 thì m c thu áp d ng tương t như vacxin cùng ch ng lo i. e) Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c nông nghi p quy đ nh t i B.V - M c 3: Chưa tính chi phí khác cho công tác Ki m tra cơ s s n xu t bao g m: ti n vé máy bay, tàu, xe; ph c p công tác phí; ti n thuê phòng ng cho cán b tham gia đoàn Ki m tra th m đ nh theo quy t đ nh c th v đoàn công tác Ki m tra. - M c 4: Ki m tra h sơ đăng ký s n ph m thu c thú y b ng ti ng Anh, m c thu thêm đ i v i các công vi c d ch t ti ng Anh sang ti ng Vi t (trư ng h p cơ quan Thú y ph i thuê d ch); biên t p và hi u đính tài li u, như sau: + D ch t ti ng Anh sang ti ng Vi t: 30.000đ/1 trang (1 trang không dư i 300 ch ), + Biên t p và hi u đính tài li u: 300.000 đ/h sơ/1s n ph m.
Đồng bộ tài khoản