Quyết định số 08/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định số 08/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành: Máy lái thủy lực - Phương pháp thử hoạt động tại xưởng chế tạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH: MÁY LÁI TH Y L C - PHƯƠNG PHÁP TH HO T Đ NG T I XƯ NG CH T O B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph quy đ nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n Ngành: MÁY TH Y L C - PHƯƠNG PHÁP TH HO T Đ NG T I XƯ NG CH T O S đăng ký: 22 TCN 344 - 06 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i, Giám đ c các S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đào Đình Bình
  2. B GIAO THÔNG V N T I TIÊU CHU N NGÀNH 22 TCN 344 - 06 MÁY LÁI TH Y L C T U TH Y - PHƯƠNG PHÁP TH HO T Đ NG T I XƯ NG CH T O HÀ N I - 2006
  3. L I NÓI Đ U Tiêu chu n Ngành Máy lái th y l c t u th y - Phương pháp th ho t đ ng t i xư ng ch t o (22 TCN 344 - 06) đư c biên so n trên cơ s Tiêu chu n JIS F 6720-95, JIS F 6721-95 c a T ch c Tiêu chu n Nh t B n ( n ph m năm 2002 và k t qu nghiên c u th c t s n xu t, s d ng Vi t Nam. Tiêu chu n này đư c ban hành nh m đáp ng các yêu c u th c t s n xu t c a ngành công nghi p đóng t u và t o thu n l i cho công tác ki m tra ch ng nh n, qu n lý máy lái th y l c t u th y. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA MÁY LÁI TH Y L C T U TH Y - 22 TCN 344 - 06 VI T NAM PHƯƠNG PHÁP TH HO T Đ NG T I XƯ NG CH T O B GIAO THÔNG V N T I Có hi u l c t : (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 08/2006/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1.1. Tiêu chu n này quy đ nh vi c ki m tra, th ho t đ ng máy lái th y l c sau khi ch t o t i xư ng. 1.2. Tiêu chu n này áp d ng đ i v i cơ quan, t ch c và cá nhân th c hi n vi c ki m tra, th ho t đ ng máy lái th y l c sau khi ch t o t i xư ng. 2. Ki m tra trư c khi th ho t đ ng 2.1. Ki m tra h sơ thi t k , quy trình th , các biên b n nghi m thu chi ti t ch t o, biên b n th n i b . 2.2. Ki m tra s phù h p c a các thi t b th y l c, đi n đã l p trên máy lái v i các ch ng ch hi n có. 2.3. Ki m tra s phù h p v k t c u c a máy lái v i thi t k đã duy t. 2.4. Ki m tra s l p đ t máy lái trên băng th và đi u ki n s n sàng th c a nhà ch t o. 2.5. Ki m tra th th y l c đư ng ng và thi t b v i áp su t th l y b ng 1,5 áp su t làm vi c l n nh t. 3. Th ho t đ ng 3.1. Th ho t đ ng c a h th ng đi n ch báo Th đèn báo, đ ng h V, A, v.v. 3.2. Th ho t đ ng c a h th ng đi n đi u khi n - Th tác d ng khóa đi u khi n c a đài lái t i b ng đi n h m lái; - Th kh i đ ng t ng bơm t i đài lái, h m lái.Ki m tra khóa liên đ ng (n u có); - Th đi u khi n van đi n t t i đài lái, h m lái. Ki m tra tác d ng khóa liên đ ng c a chúng; - Th kh năng t kh i đ ng l i khi ngu n năng lư ng đư c ph c h i sau khi m t. 3.3. Th ho t đ ng c a h th ng ch báo góc lái - Ki m tra đ chính xác c a đ ng h ch báo góc lái; - Ki m tra kh năng ch ng rung, ch ng t l ng cơ c u c a b phát góc lái. 3.4. Th ho t đ ng c a m ch báo đ ng - Th c n d u trong két; - Th quá t i; - Th m t pha; - Th m t ngu n đi u khi n; - Th tr ng thái s n sàng ho t đ ng c a các chuông còi đèn báo. 3.5. Th máy lái ho t đ ng không t i - Th thao tác chuy n đ i ho t đ ng gi a các máy lái;
  4. - Ki m tra s ho t đ ng n đ nh c a t ng máy khi thao tác quay lái liên t c; 0 - Ki m tra đ nh y c a h th ng đi u khi n khi th c hi n di chuy n nh (đ n 1 ), đ o chi u liên t c; - Ki m tra đ n c a b truy n đ ng lai bơm, c a k t c u giá đ và đ ng cơ; 0 0 - Đo th i gian quay lái c a t ng máy lái theo quy đ nh v i máy lái chính (t/65 ) và máy lái ph (t/30 ) - Th kh năng quay lái c a máy lái tay s c (n u có); - Các s li u th đư c th hi n trong Biên b n th t i xư ng đ i v i máy lái th y l c quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Tiêu chu n này. 4. Th t i v i bơm th y l c và đ ng cơ đi n Bơm th y l c và đ ng cơ đi n ph i th theo các d ng m c sau: 1. Th ho t đ ng; 2. Th quá t i; 3. Th kh năng làm vi c n đ nh. 4.1. Các phương pháp và b trí th 4.1.1. B trí th Th bơm thu l c và đ ng cơ đi n c a máy lái có th s d ng ngay b đ ng l c c a nó đ ti n hành th . Các thi t b đo ki m tra đư c l p n i vào b đ ng l c theo sơ đ Hình 1. 4.1.2. Th ho t đ ng Th ho t đ ng v i bơm th y l c thay đ i s n lư ng ph i đư c th c hi n 100% s n lư ng thi t k . 1) Cho bơm th y l c làm vi c không t i trong th i gian 15 phút, xác đ nh các thông s c a bơm th y l c và đ ng cơ đi n. 2) Đi u ch nh van t o t i, nâng áp su t đ y c a bơm th y l c lên t ng m c 50%, 70%, 100% áp su t làm vi c l n nh t c a máy lái (Pmax). T i 100% Pmax th i gian th không nh hơn 30 giây. Xác đ nh các thông s c a bơm th y l c và đ ng cơ đi n. Hình 1: Sơ đ th bơm (1) Đ ng h lưu lư ng (5) Bơm th y l c (2) Van t o t i (6) Đ ng cơ đi n (3) Đ ng h áp su t (7) Nhi t k (4) Van đ nh áp (8) Két d u 4.1.3. Th quá t i Nâng áp su t đ y c a bơm th y l c lên giá tr 115% Pmax trong th i gian 10 ÷ 13 giây. Xác đ nh các thông s c a bơm th y l c và đ ng cơ đi n.
  5. 4.1.4. Th kh năng làm vi c n đ nh Sau các cu c th trên, bơm th y l c ph i th s c b n kéo dài trong th i gian 30 phút. Áp su t đ y c a bơm th y l c c n duy trì m c phù h p v i công su t làm vi c lâu dài (100% N) c a đ ng cơ đi n (kho ng t 70% đ n 100% Pmax, tùy theo vi c ch n đ ng cơ đi n cho t ng máy lái c th ). 4.2. Các thông s c n xác đ nh trong cu c th 1. T c đ vòng quay; 2. S n lư ng c a bơm th y l c; 3. Áp su t đ y; 4. Cư ng đ dòng đi n, đi n áp c a đ ng cơ đi n; 5. Nhi t đ d u. 4.3. Ki m tra tr ng thái m Trong quá trình th , n u có b t kỳ s b t thư ng nào như ti ng n quá lơn, nhi t đ d u tăng cao, v.v. c n ph i ki m tra bơm th y l c tr ng thái m đ tìm nguyên nhân. N u bơm th y l c có khuy t t t ch t o thì ph i lo i b . 4.4. L p biên b n th K t qu ki m tra và th bơm th y l c, đ ng cơ đi n dùng cho máy lái đư c th hi n trong Biên b n th t i xư ng đ i v i bơm th y l c và đ ng cơ đi n quy đ nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Tiêu chu n này. PH L C 1 BIÊN B N TH T I XƯ NG Đ I V I MÁY LÁI TH Y L C Tên máy lái: - Mô men làm vi c l n nh t: kNm Ngày th : - Áp su t làm vi c l n nh t: MPa Đ a đi m th : - Bán kính séc tơ: mm - Đư ng kính xi lanh/hành trình pít tông: mm K T QU TH : 1. Th ho t đ ng không t i: Th i Đ ng cơ đi n gian Áp Ghi Máy lái Góc quay lái quay su t Đi n Cư ng đ Công chú T cđ lái áp dòng su t (Đ ) (s) MPa r/min V A KW 0 0 0 ÷ P35 0 0 Máy lái chính P35 ÷ T30 s 1 0 0 T35 ÷ P30 0 0 P35 ÷ 0 0 0 Máy lái chính 0 ÷ P35 s 2 0 0 P35 ÷ T30
  6. 0 0 T35 ÷ P30 0 0 P35 ÷ 0 0 0 Ghi chú: N u máy lái chính s 2 là máy lái ph thì góc th là (T15 ÷ P15 ) 2. Th h th ng đi u khi n: 3. Th h th ng ch báo góc lái: 4. Th h th ng báo hi u, báo đ ng: K T LU N: Đ I DI N NHÀ S N XU T ĐĂNG KI M VIÊN (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên) PH L C 2 BIÊN B N TH T I XƯ NG Đ I V I BƠM TH Y L C VÀ Đ NG CƠ ĐI N Tên máy lái: Tên b đ ng l c: - Mô men lái l n nh t: kNm Ngày th : - Áp su t làm vi c l n nh t: MPa Đ a đi m th : - Đi n tr cách đi n: MΩ B đ ng l c B đ ng l c Đ c đi m chính ph Đ ng cơ đi n - Ki u mác - Ngu n đi n (V, Hz) - Công su t vòng quay (kW, r/min) - Nư c s n xu t Bơm th y l c - Ki u mác 3 - S n lư ng đơn v (cm /r) - Áp su t thi t k (MPa) - Hãng, nư c s n xu t K T QU TH Ký Không 50% 75% 100% 115% 100% Tên Đơn v hi u t i Pmax Pmax Pmax Pmax N Th i gian th t min Đi n áp ngu n U V Dòng đi n làm vi c I A Công su t đ ng cơ N kW
  7. Áp su t đ y P MPa T c đ quay n r/min S n lư ng lý thuy t Ql l/min S n lư ng th c t Qt l/min Hi u su t bơm ηH % 0 Nhi t đ d u Td C 0 Nhi t đ môi trư ng Tm C K T LU N: Đ I DI N NHÀ S N XU T ĐĂNG KI M VIÊN (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản