Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về ban hành quy định về trình tự, thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất; cấp giấy phép, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BÌNH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ********** S : 08/2007/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2007 QUY T Đ NH V BAN HÀNH QUY Đ NH V TRÌNH T , TH T C ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯ C DƯ I Đ T; C P GI Y PHÉP, GIA H N, ĐI U CH NH N I DUNG GI Y PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯ C DƯ I Đ T VÀ M C THU PHÍ TH M Đ NH H SƠ VÀ L PHÍ C P GI Y PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, S D NG TÀI NGUYÊN NƯ C TRÊN Đ A BÀN QU N TÂN BÌNH Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh đ nh s 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh vi c c p phép thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c; Căn c Thông tư s 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 149/2004/NĐ-CP; Căn c Quy t đ nh s 17/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy đ nh qu n lý tài nguyên nư c trên đ a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t đ nh s 96/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành m c thu phí th m đ nh h sơ và l phí c p gi y phép thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c và hành ngh khoan nư c dư i đ t; Xét đ ngh c a Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 21/TTr-TNMT(MT) ngày 13 tháng 8 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v trình t , th t c đăng ký khai thác nư c dư i đ t; C p gi y phép, gia h n, đi u ch nh n i dung gi y phép thăm dò, khai thác nư c dư i đ t và m c thu phí th m đ nh h sơ và l phí c p gi y phép thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c t i đ a bàn qu n Tân Bình. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng và cơ quan th c hi n thu phí và l phí 2.1. Quy đ nh này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài (g i chung là t ch c, cá nhân) có liên quan đ n ho t đ ng tài nguyên nư c trên đ a bàn qu n Tân Bình. 2.2. Cơ quan th c hi n thu phí và l phí là y ban nhân dân qu n Tân Bình. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 07 (b y) ngày k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân qu n Tân Bình, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Chi c c trư ng Chi c c Thu , Ch t ch y ban nhân dân 15 phư ng, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Thái Th Dư QUY Đ NH V TRÌNH T , TH T C ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯ C DƯ I Đ T; C P GI Y PHÉP, GIA H N, ĐI U CH NH N I DUNG GI Y PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯ C DƯ I Đ T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 08/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 c a y ban nhân dân qu n Tân Bình) Căn c Ngh đ nh s 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh vi c c p phép thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c;
  2. Căn c Thông tư s 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 149/2004/NĐ-CP; Căn c Quy t đ nh s 17/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy đ nh qu n lý tài nguyên nư c trên đ a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t đ nh s 96/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành m c thu phí th m đ nh h sơ và l phí c p gi y phép thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c và hành ngh khoan nư c dư i đ t; y ban nhân dân qu n Tân Bình ban hành quy trình, th t c đăng ký khai thác nư c dư i đ t; C p phép và gia h n, đi u ch nh n i dung gi y phép thăm dò, khai thác nư c dư i đ t trên đ a bàn qu n Tân Bình như sau: A. ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯ C DƯ I Đ T: (Căn c Đi u 6 c a Ngh đ nh s 149/2004/NĐ-CP; M c 4 Ph n I c a Thông tư s 02/2005/TT-BTNMT; Kho n 1 Đi u 8, kho n 2, 3 Đi u 9 c a Quy đ nh đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 17/2006/QĐ-UBND) I. Các trư ng h p th c hi n đăng ký t i y ban nhân dân phư ng nơi có gi ng khai thác: - Đ i tư ng áp d ng: T ch c, cá nhân khai thác, s d ng nư c dư i đ t trong ph m vi gia đình v i lưu lư ng 3 không vư t quá 10m /ngày đêm ph c v sinh ho t, s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, s n xu t ti u th công nghi p (tr các công trình khai thác đ s n xu t các lo i nư c u ng) và cho các m c đích khác mà không n m trong vùng c m khai thác, vùng h n ch khai thác. - T ch c, cá nhân đi n vào phi u đăng ký khai thác nư c dư i đ t theo m u (02 b n) và n p cho y ban nhân dân phư ng trong th i gian năm (5) ngày làm vi c đư c tính t ngày nh n phi u đăng ký ( y ban nhân dân phư ng vào s theo dõi, lưu tr t i phư ng 01 phi u đăng ký; 01 phi u đăng ký g i cho t ch c, cá nhân). II. Các trư ng h p th c hi n đăng ký t i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng: - Đ i tư ng áp d ng: + T ch c, cá nhân khai thác, s d ng nư c dư i đ t không nh m m c đích kinh doanh ph c v các ho t đ ng nghiên c u khoa h c, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, h i s n, th thao, y t , an dư ng, mà không n m trong vùng c m khai thác, vùng h n ch khai thác. + T ch c, cá nhân khai thác, s d ng nư c dư i đ t t các công trình khai thác m i thay th công trình đã b hư h ng ho c gi m công su t khai thác, có lưu lư ng khai thác không l n hơn và m c nư c h th p nh hơn gi i h n cho phép đã đư c xác đ nh trong gi y phép n m trong khu v c khai thác đã đư c y ban nhân dân qu n Tân Bình c p phép khai thác nư c dư i đ t. - T ch c, cá nhân đi n vào phi u đăng ký khai thác nư c dư i đ t theo m u (03 b n) và n p cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng trong th i gian năm (5) ngày làm vi c đư c tính t ngày nh n phi u đăng ký (Phòng Tài nguyên và Môi trư ng vào s theo dõi, lưu tr 01 phi u đăng ký; 01 phi u đăng ký g i cho t ch c, cá nhân). B. C P PHÉP KHAI THÁC, THĂM DÒ NƯ C DƯ I Đ T: (Căn c Đi u 19, 20 c a Ngh đ nh s 149/2004/NĐ-CP; Đi m 2.1, 2.2 M c 2, M c 3 Ph n II c a Thông tư s 02/2005/TT-BTNMT; Đi u 7, kho n 2 Đi u 9, Đi u 11 c a Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 17/2006/QĐ-UBND) I. C p phép khai thác nư c dư i đ t: - Đ i tư ng áp d ng: T ch c, cá nhân không thu c đ i tư ng áp d ng đư c quy đ nh t i M c A, khai thác, s 3 d ng nư c dư i đ t có lưu lư ng khai thác không vư t quá 20m /ngày đêm. - Quy đ nh v vi c đ ng tên c a t ch c, cá nhân t i h sơ đ ngh c p gi y phép khai thác, s d ng nư c dư i đ t (M c 1 Ph n II c a Thông tư s 02/2005/TT-BTNMT): + Trư ng h p chưa có công trình khai thác, s d ng nư c dư i đ t thì ch đ u tư đ ng tên h sơ đ ngh c p gi y phép. + Trư ng h p công trình đang khai thác, s d ng nư c dư i đ t thu c s h u Nhà nư c nhưng chưa có gi y phép thì t ch c, cá nhân qu n lý, v n hành công trình đ ng tên h sơ đ ngh c p gi y phép. + Trư ng h p công trình đang khai thác, s d ng nư c dư i đ t không thu c s h u Nhà nư c và chưa có gi y phép, thì ch s h u công trình đ ng tên h sơ đ ngh c p gi y phép. + Trư ng h p công trình khai thác, s d ng nư c dư i đ t thu c s h u Nhà nư c đã có gi y phép c p cho ch đ u tư, nhưng ch đ u tư không tr c ti p qu n lý v n hành công trình thì ch đ u tư ph i có văn b n bàn giao công trình cho t ch c, cá nhân qu n lý, v n hành công trình th c hi n quy n và nghĩa v c a ch gi y phép.
  3. 1. Trư ng h p đã có gi ng khai thác, không n m trong vùng c m, vùng h n ch khai thác: 1.1. Th t c c p gi y phép: a) H sơ g m có (02 b ): - Đơn đ ngh c p phép khai thác nư c dư i đ t (theo m u); - Thuy t minh m c đích khai thác; - B n đ v trí công trình (có t a đ theo B n đ Đ a chính 2005); - B n sao quy n s d ng đ t nơi đ t công trình khai thác ho c văn b n th a thu n cho phép s d ng đ t có xác nh n c a cơ quan có th m quy n; - K t qu phân tích ch t lư ng ngu n nư c do cơ quan có th m quy n đư c cho phép đánh giá theo quy đ nh c a Nhà nư c t i th i đi m đ ngh c p phép. b) Th i gian th c hi n: Mư i lăm (15) ngày làm vi c, đư c tính t ngày nh n đ h sơ h p l . 1.2. Trình t c p phép: - Sau khi nh n h sơ, nhân viên nh n h sơ c p biên nh n cho cá nhân/t ch c, thu l phí th m đ nh h sơ, vào s nh n h sơ và chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. - Đóng phí th m đ nh khi n p h sơ (200.000 đ) CÁ NHÂN - Đóng l phí c p phép trư c khi nh n gi y T CH C phép (100.000 đ) T TI P NH N H SƠ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI VP.UBND QU N TRƯ NG (01 ngày) (10 ngày) - Xem xét, ki m tra tính đ y đ và h p - Nh n h sơ lý c a h sơ - Giao gi y phép - Th m đ nh h sơ - Ki m tra th c t (n u c n thi t) - Trình h sơ (d th o gi y phép ho c văn b n tr l i) - G i văn b n tr l i cho t ch c, cá nhân VĂN THƯ Y BAN UBND QU N (02 ngày) (02 ngày) - Đóng d u, vào s - Ki m tra, phê duy t 2. Trư ng h p chưa có gi ng khai thác, v trí khai thác không n m trong vùng c m khai thác, vùng h n ch khai thác: 2.1. Th t c đ ngh cho phép thi công gi ng khai thác (bư c 1): a) H sơ g m có (02 b ): - Đơn đ ngh c p gi y phép khai thác nư c dư i đ t (theo m u); - Thuy t minh m c đích khai thác nư c dư i đ t; - B n đ v trí công trình (có t a đ theo B n đ Đ a chính 2005); - B n sao quy n s d ng đ t nơi đ t công trình khai thác ho c văn b n th a thu n cho phép s d ng đ t có xác nh n c a cơ quan có th m quy n;
  4. - Gi y phép hành ngh khoan nư c dư i đ t c a đơn v thi công; - H p đ ng thi công gi a đơn v hành ngh khoan nư c dư i đ t và t ch c, cá nhân đ ngh c p phép; b) Th i gian th c hi n: Mư i (10) ngày làm vi c, đư c tính t ngày nh n đ h sơ h p l 2.2. Th t c c p phép (bư c 2): a) H sơ g m có (02 b ): - C u trúc gi ng; - K t qu phân tích ch t lư ng ngu n nư c t i gi ng sau khi khoan do cơ quan có th m quy n đư c cho phép đánh giá theo quy đ nh c a Nhà nư c; - Văn b n cho phép thi công công trình khai thác c a y ban nhân dân qu n Tân Bình. b) Th i gian th c hi n: Mư i lăm (15) ngày làm vi c, đư c tính t ngày nh n đ h sơ h p l . 2.3. Trình t ra văn b n cho phép thi công công trình khai thác, c p phép: CÁ NHÂN - Đóng phí th m đ nh khi n p h sơ (200.000 đ) T CH C - Đóng l phí c p phép trư c khi nh n gi y phép (100.000 đ) T TI P NH N H SƠ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ VP.UBND QU N MÔI TRƯ NG (01 ngày) (10 ngày) - Xem xét, ki m tra tính đ y đ và - Nh n h sơ h p lý c a h sơ - Giao gi y phép - Th m đ nh h sơ - Ki m tra th c t (n u c n thi t) - Trình h sơ (d th o gi y phép ho c văn b n tr l i) - G i văn b n tr l i cho t ch c, cá nhân VĂN THƯ Y BAN UBND QU N (02 ngày) (02 ngày) - Đóng d u, vào s - Ki m tra, phê duy t II. Gi y phép thăm dò nư c dư i đ t: 3 Đ i tư ng áp d ng: T ch c, cá nhân thăm dò nư c dư i đ t đ i v i công trình có lưu lư ng dư i 20m /ngày đêm (tr các công trình khai thác đ s n xu t các lo i nư c u ng). 1. Th t c c p phép: a) H sơ g m có (02 b ): - Đơn đ ngh c p phép (theo m u); - Thi t k gi ng thăm dò; - B n sao gi y ch ng nh n ho c gi y t h p l v quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai t i nơi thăm dò, ho c văn b n c a cơ quan có th m quy n cho phép s d ng đ t đ thăm dò. b) Th i gian th c hi n: Mư i lăm (15) ngày làm vi c, đư c tính t ngày nh n đ h sơ h p l .
  5. 2. Trình t c p gi y phép: CÁ NHÂN - Đóng phí th m đ nh khi n p h sơ (200.000 đ) T CH C - Đóng l phí c p phép trư c khi nh n gi y phép (100.000 đ) PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI T TI P NH N H SƠ TRƯ NG VP.UBND QU N (10 ngày) (01 ngày) - Xem xét, ki m tra tính đ y đ và h p lý - Nh n h sơ c a h sơ - Giao gi y phép - Th m đ nh h sơ - Ki m tra th c t (n u c n thi t) - Trình h sơ (d th o gi y phép ho c văn b n tr l i) - G i văn b n tr l i cho t ch c, cá nhân VĂN THƯ Y BAN UBND QU N (02 ngày) (02 ngày) - Đóng d u, vào s - Ki m tra, phê duy t C. GIA H N, THAY Đ I TH I H N, ĐI U CH NH N I DUNG GI Y PHÉP THĂM DÒ NƯ C DƯ I Đ T, GI Y PHÉP KHAI THÁC NƯ C DƯ I Đ T (Căn c kho n 5 Đi u 7, Đi u 8, Đi u 23 c a Ngh đ nh s 149/2004/NĐ-CP; đi m 7.1 M c 7 Ph n I, đi m 2.5 M c 2, M c 4 Ph n II c a Thông tư s 02/2005/TT-BTNMT; Kho n 2 Đi u 9, Đi u 10, Đi u 11 c a Quy t đ nh s 17/2006/QĐ-UBND) I. Đ i tư ng áp d ng: 1. Gia h n gi y phép thăm dò, khai thác nư c dư i đ t: Trư ng h p gi ng đã có gi y phép khai thác, n u mu n đư c ti p t c khai thác, trư c khi h t h n gi y phép không ít hơn ba (3) tháng, t ch c/cá nhân đ ng tên gi y phép ph i n p h sơ xin gia h n. 2. Thay đ i th i h n, đi u ch nh n i dung gi y phép thăm dò nư c dư i đ t, do: - Đi u ki n m t b ng không cho phép thi công m t s h ng m c trong thi t k đã đư c duy t; - Có s khác bi t gi a c u trúc đ a ch t th y văn th c t và c u trúc đ a ch t th y văn d ki n trong thi t k thăm dò đã đư c duy t; - Kh i lư ng các h ng m c thi t k thay đ i vư t quá 10% so v i kh i lư ng tương ng đã đư c duy t. 3. Thay đ i th i h n, đi u ch nh n i dung c p phép khai thác s d ng nư c dư i đ t, do: - Ngu n nư c không đ m b o vi c cung c p nư c bình thư ng; - Nhu c u khai thác, s d ng tăng mà chưa có bi n pháp x lý, b sung ngu n nư c; - X y ra các tình hu ng đ c bi t c n ph i h n ch vi c khai thác, s d ng nư c;
  6. - Khai thác nư c gây s t lún m t đ t, bi n d ng công trình, xâm nh p m n, c n ki t, ô nhi m nghiêm tr ng ngu n nư c dư i đ t. 4. Trư ng h p cơ quan c p phép (UBND qu n Tân Bình) thay đ i th i h n, đi u ch nh n i dung gi y phép thì cơ quan c p phép ph i thông báo cho ch gi y phép bi t trư c ba mươi (30) ngày (đi m 8.3 M c 8 Ph n I c a Thông tư s 02/2005/TT-BTNMT). II. Các n i dung trong gi y phép không đư c thay đ i, đi u ch nh: (Căn c đi m 8.4 M c 8 Ph n I c a Thông tư s 02/2005/TT-BTNMT) - Tên ch gi y phép; - Ngu n nư c khai thác, s d ng; - Lư ng nư c khai thác, s d ng vư t quá 25% quy đ nh trong gi y phép đã đư c c p; * Trư ng h p thay đ i các n i dung trên, ch gi y phép ph i làm th t c đ ngh c p gi y phép m i theo quy đ nh t i đi m 1 M c I, M c II Ph n B c a trình t , th t c này. III. Th t c gia h n, thay đ i th i h n, đi u ch nh n i dung gi y phép: 1. H sơ g m có (02 b ): - Đơn đ ngh gia h n ho c thay đ i th i h n, đi u ch nh n i dung gi y phép theo m u (nêu rõ lý do); - Gi y phép đã đư c c p; - K t qu phân tích ch t lư ng ngu n nư c theo quy đ nh c a Nhà nư c t i th i đi m đ ngh gia h n, thay đ i th i h n, đi u ch nh n i dung gi y phép; - Báo cáo vi c th c hi n các quy đ nh trong gi y phép; - Đ án thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c trong trư ng h p đ ngh đi u ch nh n i dung gi y phép; - B n sao quy n s d ng đ t ho c gi y th a thu n cho phép s d ng đ t trong trư ng h p có s thay đ i t ch c, cá nhân đang có quy n s d ng đ t; - C u trúc gi ng khoan trong trư ng h p thay đ i c u trúc gi ng. 2. Th i gian th c hi n: Hai mươi (20) ngày làm vi c, đư c tính t ngày nh n đ h sơ h p. 3. Trình t c p phép: CÁ NHÂN - Đóng phí th m đ nh khi n p h sơ (200.000đ) T CH C - Đóng l phí c p phép trư c khi nh n gi y phép (100.000đ) T TI P NH N H SƠ PHÒNG TÀI NGUYÊN VP. UBND QU N VÀ MÔI TRƯ NG (01 ngày) (15 ngày) - Nh n h sơ - Xem xét, ki m tra tính đ y đ và h p l - Giao gi y phép c a h sơ - Th m đ nh h sơ - Ki m tra th c t (n u c n thi t) - Trình h sơ (d th o gi y phép ho c văn b n tr l i) - G i văn b n tr l i cho t ch c, cá nhân VĂN THƯ Y BAN UBND QU N (02 ngày) (02 ngày) - Đóng d u, vào s - Ki m tra, phê duy t
  7. D. CÁC QUY Đ NH CHUNG: - N u h sơ không h p l , trong th i gian năm (5) ngày, tính t ngày nh n h sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng s có văn b n đ ngh t ch c, cá nhân b túc h sơ theo quy đ nh. Th i gian c p gi y phép s đư c tính l i k t ngày nh n đ h sơ h p l . - Sau th i gian yêu c u b túc h sơ, n u không nh n đ h sơ h p l ho c đã nh n đ h sơ nhưng không đ đi u ki n đ c p phép, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng s có văn b n tr l i và thông báo lý do không c p phép. - Th m quy n ký gi y phép, văn b n: + Phó Ch t ch ph trách lĩnh v c nhà đ t thay m t y ban nhân dân qu n Tân Bình (cơ quan có th m quy n c p gi y phép) ký thay Ch t ch y ban nhân dân qu n gi y phép, văn b n cho phép thi công gi ng khai thác. + Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n Tân Bình (cơ quan th m đ nh h sơ) ký th a y quy n các lo i văn b n còn l i. Quy đ nh v trình t , th t c đăng ký khai thác nư c dư i đ t; C p gi y phép và gia h n, đi u ch nh n i dung gi y phép thăm dò, khai thác nư c dư i đ t theo Ngh đ nh s 149/2004/NĐ-CP có hi u l c thi hành sau 07 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Thái Th Dư
  8. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ********* ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP KHAI THÁC NƯ C DƯ I Đ T Kính g i: y ban nhân dân qu n Tân Bình 1. T ch c/cá nhân đ ngh c p phép 1.1. Tên t ch c/cá nhân đ ngh c p phép:....................................................................................................... 1.2. Đ a ch : ....................................................................................................................................................... 1.3. Đi n tho i:.................. Fax: .................. Email: ........................................................................................... 2. Lý do đ ngh c p phép: .......................................................................................................................................................................... 3. N i dung đ ngh c p phép: 3.1. M c đích khai thác, s d ng: ..................................................................................................................... 3.2. T ng ch a nư c khai thác: ........................................................................................................................ 3.3. V trí công trình khai thác: ... phư ng/xã ... qu n/huy n ... thành ph ... 3.4. S gi ng khai thác: ..................................................................................................................................... 3 3.5. T ng lư ng nư c khai thác:.................................................................................................. (m /ngày đêm) 3.6. Ch đ khai thác: ................................................................................................................. (gi /ngày đêm) S hi u, v trí và thông s c th c a t ng gi ng khai thác như b ng kèm theo: S Ch đ khai Chi u sâu đ t Chi u sâu Chi u sâu m c T ađ Lưu lư ng hi u 3 thác ng l c (m) m c nư c nư c đ ng cho (m /ngày) gi ng X Y (gi /ngày) T Đ n tĩnh (m) phép (m) 4. Gi y t tài li u n p theo đơn này g m có: (Tên gi y t liên quan): ..................................................................................................................................... (T ch c/cá nhân đ ngh c p phép) đã sao g i 01 b h sơ t i y ban nhân dân qu n Tân Bình. Đ ngh y ban nhân dân qu n Tân Bình xem xét, phê duy t đ án và c p gi y phép thăm dò nư c dư i đ t cho (tên t ch c/cá nhân đ ngh c p phép). (T ch c/cá nhân đ ngh c p phép) cam k t ch p hành đúng n i dung trong gi y phép và quy đ nh c a pháp lu t có liên quan./. Tân Bình, ngày ... tháng ... năm ... Xác nh n c a UBND phư ng, xã T ch c, cá nhân đ ngh c p phép (đ i v i t ch c/cá nhân không có tư cách pháp Ký, ghi rõ h tên, đóng d u (n u có) nhân và con d u)
  9. M U BÁO CÁO KHAI THÁC NƯ C DƯ I Đ T (Dùng cho công trình đang khai thác mà chưa có gi y phép) M đ u: V trí công trình, t ng ch a nư c khai thác, s lư ng gi ng, lưu lư ng t ng gi ng, t ng lưu lư ng c a công trình, m c đích s d ng, đ i tư ng c p nư c, năm xây d ng v n hành, c p có th m quy n cho phép xây d ng, đơn v thi công l p đ t gi ng… I. Sơ lư c đ c đi m t nhiên, dân sinh - kinh t khu v c khai thác 1. V trí đ a lý 2. Đ c đi m đ a hình đ a m o 3. Đ c đi m khí tư ng, th y văn 4. Đ c đi m phân b dân cư - phát tri n kinh t trong khu v c. II. Sơ lư c v đ c đi m đ a ch t th y văn khu v c khai thác Nêu các nét khái quát v s phân b các t ng ch a nư c, cách nư c; đ c đi m t ng ch a nư c khai thác như: thành ph n th ch h c, chi u sâu m c nư c, m c đ ch a nư c (đánh giá đ ch a nư c qua tài li u bơm hút nư c thí nghi m, ho c tài li u khai thác). III. Hi n tr ng công trình khai thác 1. V trí t a đ , cao đ các gi ng. 2. C u trúc các gi ng khai thác. - Chi u sâu, đư ng kính gi ng; - Chi u sâu và đư ng kính các đo n ng l c, ng ch ng; lo i v t li u ng ch ng, ng l c; - Chi u sâu phân b l p s i l c, kích thư c s i l c; - Chi u sâu đo n trám cách ly, lo i v t li u trám; - Lo i máy bơm s d ng: mã hi u, công su t, chi u sâu đ t máy ho c chi u sâu ng hút. Trư ng h p không đ s li u v c u trúc gi ng thì ít nh t ph i có s li u v đư ng kính gi ng, t ng ch a nư c khai thác, ch đ khai thác, m c nư c tĩnh, m c nư c đ ng, mùa khô, mùa mưa. 3. Lưu lư ng khai thác c a t ng gi ng và ch đ khai thác. 4. Công trình x lý nư c: - Hi n tr ng ch t lư ng nư c (thành ph n hóa h c, vi trùng, nhi m b n). - Bi n pháp, quy trình x lý nư c; ch t lư ng nư c sau khi x lý… 5. H th ng quan tr c và đ i phòng h v sinh: - Ch đ quan tr c m c nư c, lưu lư ng, ch t lư ng nư c t i các gi ng khai thác. - Ph m vi các đ i b o h v sinh công trình khai thác nư c. IV. Tình hình khai thác nư c 1. Năm b t đ u khai thác. 2. Bi n đ i lưu lư ng khai thác qua các th i kỳ… (các bi u đ khai thác nư c). 3. Hi n tr ng khai thác nư c hi n t i: lưu lư ng các gi ng, t ng lư ng nư c khai thác t ng tháng, lưu lư ng trung bình ngày, lưu lư ng ngày l n, nh nh t. 4. Đ i tư ng c p nư c hi n t i. 5. Di n bi n m c nư c: chi u sâu m c nư c tĩnh, m c nư c đ ng qua các th i kỳ, m c nư c tĩnh, m c nư c đ ng hi n t i t i các gi ng khai thác và các gi ng quan tr c (n u có). V. Đánh giá ch t lư ng nư c và bi n đ i môi trư ng 1. K t qu phân tích ch t lư ng nư c qua các th i kỳ và hi n t i. 2. Đánh giá m c đ n đ nh và thay đ i v ch t lư ng nư c. 3. Đánh giá ch t lư ng nư c cho m c đích s d ng.
  10. 4. Đánh giá bi n đ i môi trư ng: Các bi n đ i môi trư ng do khai thác nư c gây ra như s t lún m t đ t, gây r n n t các công trình xây d ng, m c nư c h th p quá m c…; đánh giá tác đ ng c a các ho t đ ng kinh t nh hư ng t i s lư ng và ch t lư ng ngu n nư c khai thác. K t lu n và ki n ngh K t lu n v hi n tr ng ho t đ ng c a công trình, kh năng ngu n nư c, ch t lư ng nư c và nh hư ng c a vi c khai thác nư c đ n môi trư ng... Ki n ngh n i dung c p phép. Các ph l c kèm theo: 1. K t qu quan tr c m c nư c, lưu lư ng trong quá trình khai thác. 2. K t qu phân tích ch t lư ng nư c. 3. Sơ đ v trí gi ng t l 1:5.000 - 1:10.000. 4. B n v c u trúc các gi ng khai thác.
Đồng bộ tài khoản