Quyết định số 08/2008/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBDT về việc ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban Dân tộc từ năm 2008 đến năm 2012 do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2008/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 08/2008/Q -UBDT Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T C A U BAN DÂN T C T NĂM 2008 N NĂM 2012 B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 9/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Dân t c; Căn c Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 c a Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32-CT/TW ngày 09/12/2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (Khoá IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân; Căn c Quy t nh 37/2008/Q -TTg ngày 12/3/2008 c a Th tư ng Chính ph Phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c t năm 2008 n năm 2012 i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , V trư ng, Th trư ng các ơn v thu c U ban, Trư ng Ban Dân t c các a phương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph CHƯƠNG TRÌNH
  2. PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T C A U BAN DÂN T C T NĂM 2008 N NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2008/Q -UBDT ngày 18/12/2008 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) I. M C TIÊU 1. M c tiêu chung Quán tri t y , sâu s c v ý nghĩa, m c ích và t m quan tr ng c a công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong lĩnh v c công tác dân t c, t o ư c s chuy n bi n m nh m v ý th c tôn tr ng và ch p hành pháp lu t c a cán b , công ch c trong h th ng cơ quan làm công tác dân t c và các i tư ng có trách nhi m th c hi n nh m b o m hi u l c th c thi c a các văn b n quy ph m pháp lu t, góp ph n nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c b ng pháp lu t trong lĩnh v c công tác dân t c. 2. M c tiêu c th a) Ph bi n k p th i, y các văn b n quy ph m pháp lu t c n thi t t i cán b , công ch c, viên ch c trong h th ng cơ quan làm công tác dân t c, b o m t 95% cán b , công ch c, viên ch c trong ngành tr lên ư c c p nh t các ki n th c pháp lu t phù h p áp d ng, tri n khai t t công vi c chuyên môn theo quy nh. b) Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t n v i ng bào dân t c thi u s vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i t t 80-90%, chú tr ng t i các i tư ng có trách nhi m th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c công tác dân t c b o m tính th c thi c a pháp lu t, qua ó góp ph n h n ch và ngăn ng a các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c công tác dân t c. c) Có k ho ch n i dung c th , lâu dài, nâng cao ch t lư ng i ngũ làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v công tác dân t c Trung ương và a phương. d) Xây d ng k ho ch, cơ ch ph i h p ho t ng gi a các V , ơn v c a U ban Dân t c, gi a U ban Dân t c v i các B , cơ quan có liên quan và gi a Ban Dân t c v i các ban, ngành có liên quan c a a phương trong ch o, t ch c th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t i v i cán b , công ch c trong h th ng cơ quan công tác dân t c. ) Xây d ng, b sung tài li u, T sách pháp lu t, thi t b ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ngành. e) a d ng hoá và nâng cao hi u qu các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t trong và ngoài cơ quan U ban Dân t c. II. YÊU C U 1. K th a k t qu , b o m tính liên t c và pháp tri n trong vi c th c hi n các n i dung, hình th c, bi n pháp tuyên truy n cho các i tư ng ã ư c ra trong
  3. chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t trong lĩnh v c dân t c t năm 2003 n năm 2007 c a U ban Dân t c. 2. a d ng hoá v n i dung, hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t, b o o s k t h p hài hoà gi a các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t truy n th ng và nh ng hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t ang ư c áp d ng có hi u qu trong th c ti n; l a ch n n i dung pháp lu t phù h p v i cho t ng i tư ng, t ng a bàn. 3. Ph bi n, giáo d c pháp lu t ph i m b o tính ng b , toàn di n, phù h p, hi u qu . Chương trình không ch cung c p thông tin, ph bi n, giáo d c pháp lu t mà còn bao g m c v n ng cán b , nhân dân ch p hành pháp lu t nh m m c ích nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t trong cán b , nhân dân, h n ch vi ph m pháp lu t. 4. G n ph bi n, giáo d c pháp lu t v i giáo d c o c, giáo d c văn hoá truy n th ng và b i dư ng, rèn luy n ý th c t nguy n, t giác tìm hi u pháp lu t, ch p hành pháp lu t trong cán b , công ch c, nhân dân. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ph i ư c ti n hành ng b v i vi c t ch c th c hi n pháp lu t và cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” trong toàn ng, toàn dân, toàn quân. 5. B trí kinh phí t ch c th c hi n có hi u qu c bi t là nh ng a bàn x y ra nhi u vi ph m pháp lu t như vùng ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i. Huy ng các ngu n l c c a c ng ng và s h tr c a các t ch c nư c ngoài tham gia vào công tác tuyên truy n ph bi n, giáo d c pháp lu t, v n ng nhân dân ch p hành và th c thi pháp lu t. III. I TƯ NG VÀ N I DUNG 1. Ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , công ch c, viên ch c trong h th ng cơ quan làm công tác dân t c - Ph bi n, quán tri t, tri n khai các Lu t, Pháp l nh, Ngh nh, Ngh quy t c a Chính ph , Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v dân t c, công tác dân t c; Các văn b n quy ph m pháp lu t do U ban Dân t c ban hành theo thNm quy n ho c ph i h p v i các B , cơ quan ngang B ban hành theo thNm quy n và k ho ch tri n khai th c hi n các văn b n này. - Ph bi n, quán tri t, h c t p các quy nh pháp lu t v cán b , công ch c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, phòng ch ng t i ph m, h i nh p kinh t qu c t ; bình ng gi i; phòng, ch ng các t n n xã h i; an toàn giao thông; v sinh an toàn th c phNm; th c hi n quy ch dân ch cơ s ; phát huy truy n th ng, gi gìn b n s c văn hoá dân t c; quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan, ơn v … - i v i cán b làm công tác dân t c a phương: ph bi n, quán tri t g n v i vi c tri n khai k ho ch th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v dân t c, công tác dân t c t i a phương. 2. Ph bi n pháp lu t iv i ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i:
  4. Ph bi n sâu r ng v ư ng l i ch trương, chính sách dân t c c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, Ch th , Ngh quy t, các ch trương c a a phương v phát tri n kinh t - xã h i, an ninh biên gi i; các quy nh pháp lu t g n tr c ti p v i cu c s ng c a ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i như quy nh pháp lu t v t ai, b o v phát tri n r ng, khi u n i, t cáo, phòng ch ng ma tuý, hôn nhân và gia ình; ph bi n giáo d c ki n th c và chính sách, pháp lu t v bình ng gi i cho ng bào dân t c thi u s . V n ng ng bào dân t c thi u s phát huy các phong t c t p quán và truy n th ng t t p c a dân t c mình phù h p v i m c tiêu bình ng gi i; an toàn giao thông, b o v môi trư ng; v sinh an toàn th c phNm, chính sách ch mà ngư i dân ư c hư ng, các quy nh v th c hi n quy ch dân ch phù h p v i các c thù a bàn nông thôn mi n núi. Ph bi n và hư ng d n ng bào dân t c th c hi n các quy n, nghĩa v c th theo trình t , th t c do pháp lu t quy nh; g n v i vi c v n ng ng bào các dân t c nh canh nh cư, xoá ói gi m nghèo … IV. CÁC HÌNH TH C VÀ BI N PHÁP a d ng hoá các hình th c và n i dung ph bi n giáo d c pháp lu t trong ó chú tr ng t p trung vào m t s hình th c chính sau ây: 1. Tăng cư ng n i dung gi i thi u các quy nh pháp lu t thông qua hình th c tuyên truy n mi ng; 2. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t trên các phương ti n thông tin i chúng; 3. a d ng hoá các tài li u tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, bao g m: B n tin, sách, t g p, băng, ĩa hình, ĩa ti ng, l ch, pa nô, áp phích … chú tr ng tài li u song ng dành cho ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i; 4. Nâng cao hi u qu qu n lý, khai thác, s d ng tài li u t t sách pháp lu t c a cơ quan. Ti n t i k t h p mô hình t sách pháp lu t truy n th ng v i t sách pháp lu t i nt ; 5. i m i các hình th c thi tìm hi u pháp lu t, sinh ho t văn hoá, văn ngh , l h i truy n th ng c a các dân t c có l ng ghép v n i dung pháp lu t; 6. Ny m nh vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua ho t ng ki m tra, thanh tra trong lĩnh v c công tác dân t c; 7. T ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua vi c xây d ng quy ch c a cơ quan, i u l c a các t ch c oàn th xã h i; th c hi n l ng ghép v i các chương trình kinh t - xã h i khác ang ư c tri n khai t i a phương; phát ng các t cao i m, tháng cao i m trong vi c th c hi n, ch p hành pháp lu t. V. GI I PHÁP TH C HI N 1. Quán tri t các văn b n ch o, các quy nh v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t.
  5. Quán tri t và ti p t c tuyên truy n, ph bi n Ch th 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t cu cán b , nhân dân; Thông báo k t lu n s 74-TB/TW ngày 11 tháng 5 năm 2007 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khoá X) v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32-CT/TW; Ch th s 17-CT/TW ngày 15 tháng 10 năm 2007 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khoá X) v vi c ti p t c i m i và nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác tuyên truy n mi ng trong tình hình m i, nh t là nh ng n i dung có liên quan n ho t ng c a báo cáo viên, tuyên truy n viên c a cácc b , ngành, oàn th Trung ương và các a phương; Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Ch th 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khoá IX) và Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012. 2. Thành l p H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c. 3. Xây d ng i ngũ cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t trung ương n a phương là các cán b pháp ch , cán b , công ch c kiêm nhi m làm công tác pháp ch . 4. Phát tri n m nh m các lo i hình tư v n pháp lu t, tr giúp pháp lý, cung c p văn b n pháp lu t, s d ng tri t công ngh thông tin trong ph bi n, giáo d c pháp lu t, th nghi m hình th c gi i áp pháp lu t tr c tuy n trên m ng Internet. Tăng cư ng k t h p ph bi n, giáo d c pháp lu t v i tr giúp pháp lý lưu ng cho các xã c bi t khó khăn mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c áp ng nhu c u ư c gi i áp pháp lu t c a ng bào dân t c thi u s . Th nghi m hình th c gi i áp pháp lu t qua thư i n t , g i ý ki n gi i áp qua ư ng bưu i n và th c hi n các bu i giao lưu tr c tuy n trên m ng Internet. Xây d ng trang thông tin i n t (Website) cung c p các văn b n pháp lu t mi n phí. VI. KINH PHÍ U ban Dân t c, Ban Dân t c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m b trí ngân sách b o m cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t theo ch c năng nhi m v ư c giao. Vi c l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác ph bi n giáo d c pháp lu t ư c th c hi n theo Thông tư s 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ph bi n giáo d c pháp lu t và các văn b n khác có liên quan. Khi xây d ng các d án, án c a U ban Dân t c, các ơn v c n b sung các ho t ng và b trí kinh phí riêng cho vi c xây d ng th ch và tri n khai công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t cho các i tư ng th hư ng và có liên quan. VII. T CH C TH C HI N
  6. 1. Trách nhi m c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c. Trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c có trách nhi m t ch c tri n khai Chương trình này. 2. Trách nhi m c a các V , ơn v c a U ban a) V Pháp ch có trách nhi m là Trư ng tr c c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a U ban; u m i ph i h p v i các V , ơn v tri n khai th c hi n k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t trong h th ng cơ quan làm công tác dân t c. - Xây d ng k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t h ng năm và dài h n c a U ban Dân t c trình B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c phê duy t; hư ng d n h th ng cơ quan làm công tác dân t c a phương xây d ng k ho ch h ng năm v ph bi n, giáo d c pháp lu t vùng ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i và ưa công tác này vào n n p; ch trì, ôn c các ơn v thu c U ban Dân t c và Ban Dân t c các t nh th c hi n K ho ch này. - Ch trì, ph i h p v i các V , ơn v thu c B , ngành có liên quan t ch c ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , công ch c c a U ban Dân t c; biên so n tài li u, xây d ng cương, hư ng d n n i dung ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác dân t c cho cán b , công ch c và ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i. - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Tư pháp, H i Nông dân Vi t Nam và Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam xây d ng và t ch c th c hi n án “Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i dân nông thôn và ng bào dân t c thi u s ” theo Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng chính ph . - nh kỳ t ch c sơ k t, t ng k t công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v dân t c; xu t khen thư ng các t p th , cá nhân có thành tích trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v công tác dân t c theo quy nh và ngh B Tư pháp trình cơ quan có thNm quy n khen thư ng i v i cơ quan, ơn v , cá nhân có thành tích c bi t xu t s c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t cho ng bào dân t c thi u s vùng sâu, vùng xa, ng bào vùng biên gi i. b) Các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c ph i h p v i V Pháp ch trong vi c ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c công tác dân t c: - Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban có trách nhi m tri n khai th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , công ch c, viên ch c trong ơn v mình theo chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v dân t c t năm 2008-2012 và k ho ch h ng năm c a U ban Dân t c.
  7. - Văn b n quy ph m pháp lu t do ơn v nào ư c B trư ng, Ch nhi m phân công ch trì so n th o thì ơn v ó ch ng ph i h p v i V Pháp ch th c hi n vi c ph bi n văn b n sau khi ã ư c c p có thNm quy n ban hành. c) V K ho ch – Tài chính Trên cơ s k ho ch Ph bi n, giáo d c pháp lu t ã ư c phê duy t, V k ho ch – Tài chính có trách nhi m cân i kinh phí trong d toán h ng năm c a U ban Dân t c b trí ngân sách b o m cho ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c; hư ng d n các ơn v th c hi n vi c qu n lý và s d ng kinh phí ph bi n, giáo d c pháp lu t theo úng quy nh. 3. Cơ quan làm công tác dân t c a phương: - Căn c vào chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c công tác dân t c giai o n 2008-2012 và k ho ch h ng năm do U ban Dân t c ban hành và Thông tư s 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a B Tài chính xây d ng k ho ch, d toán chi h ng năm c a Ban Dân t c báo cáo U ban nhân dân t nh, S Tài chính b o m kinh phí t ngu n ngân sách h ng năm c a a phương th c hi n có hi u qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t theo ch tài chính hi n hành, trong ó có ch h tr cho i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t, hoà gi i viên và nh ng ngư i làm công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. - Ph i h p v i S Tư pháp, ài truy n hình, ài phát thanh và các ban, ngành có liên quan c a t nh th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t cho nhân dân và các i tư ng có liên quan hi u ư c quy nh c a pháp lu t, ch , chính sách v lĩnh v c công tác dân t c mà h ph i th c hi n ho c ư c th hư ng. - nh kỳ h ng năm ti n hành sơ k t, t ng k t ho t ng và có báo cáo U ban Dân t c qua V Pháp ch trư c ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 11 h ng năm v k t qu th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trên a bàn. - Quán tri t và t ch c tri n khai Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph t năm 2008-2012 (Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008) và Chương trình Ph bi n giáo d c c a U ban Dân t c t năm 2008 n năm 2012 do B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c ban hành. VIII. KI M TRA, SƠ K T, T NG K T 1. H i ng Ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c và Ban Dân t c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thư ng xuyên t ch c ki m tra n m tình hình tri n khai chương trình, k ho ch, k p th i phát hi n nh ng v n b t c p, n y sinh i u ch nh cho phù h p. 2. Ti n hành sơ k t chương trình ph bi n giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c vào năm 2010 và t ng k t vào năm 2012 ng th i có xu t phương án khen thư ng, k lu t h ng năm phù h p theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản