Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc quản lý cư trú đối với nhân khẩu tạm trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TI N GIANG c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 08/2009/Q -UBND M Tho, ngày 15 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH V VI C QU N LÝ CƯ TRÚ I V I NHÂN KH U T M TRÚ TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c vào Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn c vào Lu t Cư trú ngày 29/11/2006; Căn c Ngh nh s 107/2007/N -CP ngày 25/6/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Cư trú; Căn c Thông tư s 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 c a B Công an hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Cư trú và Ngh nh s 107/2007/N -CP ngày 25/6/2007 c a Chính ph ; Theo ngh c a Giám c Công an t nh Ti n Giang, QUY T NNH: i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy t nh này quy nh trách nhi m c a cơ quan, t ch c xã h i, doanh nghi p, công ty, cơ s s n xu t, h gia ình và ngư i t m trú trong công tác qu n lý cư trú i v i nhân khNu t m trú. Qu n lý cư trú i v i nhân khNu t m trú là qu n lý i v i ngư i ang sinh s ng, làm vi c, lao ng, h c t p t i m t a i m thu c xã, phư ng, th tr n nhưng không thu c trư ng h p ư c ăng ký thư ng trú t i a phương ó. 2. Quy t nh này áp d ng i v i công dân Vi t Nam (k c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài), ngư i nư c ngoài t m trú trên a bàn Ti n Giang nh m m c ích sinh s ng, làm vi c, lao ng, h c t p, du l ch, thăm thân nhân. i u 2. Trách nhi m c a ch cơ s cho thuê tr ho c ch h 1. Ph i ghi vào s ăng ký lưu trú và báo cho Công an xã, phư ng, th tr n theo quy nh Lu t Cư trú. 2. Tr c ti p qu n lý cư trú, sinh ho t c a ngư i t m trú trong khuôn viên nhà tr ho c cơ s t m trú. 3. N i quy nhà tr ph i quy nh rõ nh ng vi c ngư i t m trú ph i ch p hành và nh ng vi c không ư c làm; th i gian ra vào nhà tr và ch u trách nhi m v các v vi c vi ph m pháp lu t, t n n xã h i x y ra trong nhà tr c a mình. 4. T o i u ki n ngư i t m trú an tâm trong quá trình cư trú, sinh s ng, làm vi c, lao ng, h c t p. 5. Khi có s thay i v cư trú c a ngư i t m trú, ch cơ s cho thuê tr ho c ch h ph i có trách nhi m báo cáo ngay cho Công an xã, phư ng, th tr n và nhà trư ng (n u là sinh viên), doanh nghi p (n u là công nhân) ho c cơ quan, t ch c k p th i ăng ký i u ch nh.
  2. 6. N m ch c tình hình cư trú, vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t, n i qui nhà tr và các bi u hi n nghi v n vi ph m pháp lu t c a ngư i t m trú. Báo cáo ngay nh ng trư ng h p vi ph m và bi u hi n nghi v n vi ph m pháp lu t cho Công an, xã, phư ng, th tr n và Ban Giám hi u nhà trư ng (n u là sinh viên) ho c Ban Giám c doanh nghi p (n u là công nhân) ho c các cơ quan t ch c ph i h p gi i quy t k p th i, không x y ra ph c t p. i u 3. Trách nhi m c a Ban Giám hi u nhà trư ng và Ban Giám c doanh nghi p 1. Xây d ng n i qui ký túc xá, nhà t p th công nhân phù h p v i c i m và hi n tr ng c a ơn v , cơ quan, t ch c, doanh nghi p mình. 2. m b o qu n lý ch t ch và t o i u ki n thu n l i cho sinh viên, công nhân và cán b , công ch c, viên ch c trong quá trình cư trú, ăn , sinh ho t trong ký túc xá, nhà t p th c a công nhân và cán b công nhân viên. 3. Xây d ng qui ch phân công trách nhi m c th cho t ng b ph n như: Ban Qu n lý ký túc xá, nhà t p th , oàn Thanh niên, công oàn trong vi c qu n lý cư trú, sinh ho t c a sinh viên, công nhân và cán b công nhân viên. 4. T ch c xây d ng ký túc xá, nhà t p th công nhân s ch p, không ma túy, t n n xã h i xâm nh p vào ký túc xá và nhà t p th công nhân ng th i phát ng phong trào sinh viên, công nhân phòng ng a u tranh ch ng các lo i t i ph m, bài tr ma túy và t n n xã h i. 5. i v i các cơ quan, t ch c doanh nghi p có ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài t m trú thì cơ quan, t ch c, doanh nghi p ó có trách nhi m thông báo lưu trú, khai báo t m trú cho h t i Công an xã, phư ng, th tr n nơi cơ quan, t ch c, doanh nghi p t tr s . i u 4. Trách nhi m c a Ban Qu n lý ký túc xá, Ban Qu n lý nhà t p th c a công nhân 1. L p s sách, hư ng d n th t c ăng ký t m trú theo quy nh Lu t Cư trú, Ngh nh 107/2007/N - CP c a Chính ph và Thông tư 06/2007/TT-BCA c a B Công an g i Công an xã, phư ng, th tr n nơi t tr s . 2. Tr c ti p qu n lý vi c t m trú, i l i, sinh ho t c a sinh viên, công nhân n i trú, b trí cán b thư ng tr c 24/24 qu n lý vi c ra, vào c a sinh viên, công nhân trong ký túc xá, nhà t p th c a công nhân. 3. Khi có s thay i v cư trú c a sinh viên, công nhân và cán b công nhân viên ph i có trách nhi m l p danh sách và báo cáo cho Công an xã, phư ng, th tr n nơi t tr s . 4. K p th i n m tình hình ch p hành các quy nh c a Lu t Cư trú và ch p hành n i quy nhà trư ng, nhà t p th c a công nhân k p th i cung c p danh sách sinh viên, công nhân cá bi t (phNm ch t, o c, l i s ng, quan h , sinh ho t, i l i có bi u hi n nghi v n ho t ng vi ph m pháp lu t) cho Công an xã, phư ng, th tr n và Ban Giám hi u nhà trư ng, Ban Giám c các doanh nghi p và th trư ng cơ quan, t ch c ph i h p x lý, không n y sinh ph c t p. Riêng i v i sinh viên, cán b công nhân viên xem vi c ch p hành các qui nh v cư trú là m t trong nh ng tiêu chí xét h nh ki m trong tiêu chuNn rèn luy n sinh viên và xét phân lo i cán b . 5. T ch c thành l p t an ninh (t qu n) sinh viên, an ninh công nhân và cán b công nhân viên trong các ký túc xá, nhà t p th công nhân và cơ quan, t ch c. i u 5. Trách nhi m c a Công an, xã, phư ng, th tr n 1. Hư ng d n th t c ăng ký t m trú theo quy nh Lu t Cư trú, Ngh nh 107/2007/N -CP ngày 25/6/2007 c a Chính ph và Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007 c a B Công an hư ng d n th c hi n m t s i u c a Lu t Cư trú và các quy nh v ăng ký t m trú, lưu trú và ch u trách nhi m hư ng d n th t c ăng ký t m trú cho t ng ngư i ho c hư ng d n cho Ban Qu n lý ký túc xá,
  3. nhà t p th , ch cơ s cho thuê tr ăng ký t m trú, thông báo lưu trú và ghi vào s ăng ký t m trú (m u HK12), s ti p nh n thông báo lưu trú (m u HK13). 2. N m s lư ng, a ch các i m có ngư i t m trú, thư ng xuyên ki m tra vi c ch p hành các quy nh ăng ký t m trú cho ngư i t m trú. Th c hi n t t công tác phòng ng a, u tranh ch ng các lo i t i ph m và t n n xã h i, kiên quy t bài tr , tri t phá các t i m ph c t p v an ninh tr t t trong a bàn qu n lý. 3. Xây d ng, phát ng phong trào ngư i t m trú t qu n t i các nhà tr và phong trào phòng ng a, t giác t i ph m nh m nâng cao ý th c phòng ch ng t i ph m c a nh ng ngư i t m trú. 4. Ph i h p ch nhà tr , Ban Qu n lý các ký túc xá, nhà t p th t ch c tuyên truy n, giáo d c pháp lu t, thông tin các v vi c có liên quan; cung c p s i n tho i c a công an cơ s cho ngư i t m trú và gi i quy t k p th i các v vi c v an ninh tr t t trong nhà tr , ký túc xá, nhà t p th . 5. Ch ng xây d ng quy ch trao i thông tin gi a các ngành có liên quan và các cơ s cho thuê tr , k p th i cung c p thông tin v tình hình an ninh tr t t , các v vi c có liên quan n ngư i t m trú, ch cơ s cho thuê tr , nhà trư ng và doanh nghi p, cơ quan, t ch c. 6. Tham mưu c p y, chính quy n ch o oàn Thanh niên, H i Liên hi p Ph n và các ban ngành có liên quan thư ng xuyên t ch c các ho t ng giao lưu k t nghĩa, tăng cư ng m i quan h oàn k t gi a ngư i t m trú v i thanh niên a phương. Làm t t công tác phòng ng a và h n ch n m c th p nh t vi c n y sinh tranh ch p gi a thanh niên a phương v i thanh niên t m trú. 7. nh kỳ hàng quí, Công an xã, phư ng, th tr n t ng h p tình hình báo cáo Công an c p trên vi c ch p hành các quy nh pháp lu t c a ngư i t m trú a bàn, t ch c h p v i các ch cơ s cho thuê tr , i di n các doanh nghi p, nhà trư ng... k p th i gi i quy t các v n khó khăn, vư ng m c. i u 6. T ch c th c hi n 1. Công an t nh có trách nhi m ki m tra, hư ng d n Công an các c p t ch c th c hi n quy t nh này, m b o quy n t do cư trú c a công dân và m b o tr t t an toàn xã h i trên a bàn t nh. nh kỳ 06 tháng, Công an t nh ki m tra tình hình qu n lý cư trú i v i ngư i t m trú; vi c ch p hành các qui nh c a Nhà nư c v an ninh tr t t ngư i t m trú giúp y ban nhân dân t nh trong công tác qu n lý cư trú. 2. Th trư ng các s , ngành t nh, các cơ quan trung ương óng trên a bàn t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph , th xã t ch c tri n khai th c hi n quy t nh này. i u 7. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c Công an t nh, th trư ng các s , ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Thanh Trung
Đồng bộ tài khoản