Quyết định số 0858/2002/QĐ-BTM về việc sửa đổi danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 0858/2002/QĐ-BTM về việc sửa đổi danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0858/2002/QĐ-BTM về việc sửa đổi danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0858/2002/QĐ-BTM về việc sửa đổi danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0858/2002/QĐ-BTM Hà N i, ngày 19 tháng 7 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 858/2002/QĐ-BTM NGÀY 19 THÁNG 07 NĂM 2002 V VI C S A Đ I DANH M C HÀNG TIÊU DÙNG Đ PH C V VI C XÁC Đ NH TH I H N N P THU NH P KH U B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c đi m đ, kho n 3, Đi u 4, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 s a đ i, b sung m t s đi u Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u; QUY T Đ NH Đi u 1: B sung m t hàng "Mu i natri c a axit glutamic" mã s 2922.42.20 và "mu i khác c a axít glutamic" mã s 2922.42.90 vào danh m c hàng tiêu dùng đ ph c v vi c xác đ nh th i h n n p thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1655/QĐ-BTM ngày 25/12/1998 c a B Thương m i. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản