Quyết định số 09/2003/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 09/2003/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành điều lệ giải bóng đá hội khỏe phù đổng học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc – cúp Milo do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2003/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S : 09/2003/QĐ-BGDĐT Hà N i, ngày 14 tháng 3 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH ĐI U L GI I BÓNG ĐÁ H I KH E PHÙ Đ NG H C SINH TI U H C VÀ TRUNG H C CƠ S TOÀN QU C – CÚP MILO B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph v quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và Đào t o; Theo đ ngh c a V trư ng V Giáo d c Th ch t, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đi u l Gi i bóng đá H i kh e Phù Đ ng h c sinh ti u h c và trung h c cơ s toàn qu c – Cúp MILO. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c Th ch t, V Trung h c ph thông, V Ti u h c, V Công tác chính tr , Ban ch đ o H i kh e các c p, Giám đ c các S Giáo d c và Đào t o và các thành viên tham gia H i kh e Phù Đ ng các c p ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TH TRƯ NG Nguy n Văn V ng ĐI U L GI I BÓNG ĐÁ H I KH E PHÙ Đ NG H C SINH TI U H C VÀ TRUNG H C CƠ S TOÀN QU C – CÚP MILO (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 09/2003/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2003 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o) Đi u 1. M c đích, yêu c u, tên gi i 1. M c đích: Gi i đư c t ch c truy n th ng hàng năm nh m: Duy trì và đ y m nh phong trào rèn luy n thân th , thư ng xuyên t p luy n, thi đ u bóng đá nói riêng và các môn th thao nói chung trong h c sinh ph thông toàn qu c đ nâng cao th l c, giáo d c nhân cách và góp ph n giáo d c toàn di n cho h c sinh. Đánh giá công tác giáo d c th ch t trong nhà trư ng ph thông các c p. Phát hi n nh ng tài năng bóng đá trong h c sinh ph thông nh m b i dư ng đào t o nh ng tài năng bóng đá cho các đ a phương và qu c gia. 2. Yêu c u:
  2. Các S Giáo d c và Đào t o tuy n ch n ho c t ch c Gi i bóng đá H i kh e Phù Đ ng t cơ s trư ng, qu n huy n, t nh, thành ph truy n th ng hàng năm; Tuy n ch n và c h c sinh d thi đúng đ i tư ng, có ch t lư ng chuyên môn t t. Kiên quy t lo i tr nh ng bi u hi n không lành m nh trong th thao. Các c p qu n lý giáo d c c n ch đ o, ki m tra vi c đăng ký c u th đúng đ tu i theo kho n 2, Đi u 3 c a b n đi u l này đ có tác d ng giáo d c tính trung th c, ý th c k lu t, tinh th n đoàn k t, cao thư ng, giúp đ và h c t p l n nhau; Ch p hành nghiêm ch nh Lu t, Đi u l gi i và các quy đ nh c a Ban t ch c; 3. Tên gi i: “Gi i bóng đá H i kh e Phù Đ ng h c sinh ti u h c và trung h c cơ s toàn qu c – Cúp MILO”. Gi i đư c t ch c truy n th ng hàng năm và đư c c ng đi m và huy chương vào b ng t ng s p đi m, huy chương c a kỳ H i kh e Phù Đ ng toàn qu c k ti p. Đi u 2. Ban t ch c gi i B Giáo d c và Đào t o y nhi m cho đơn v đăng cai t ch c gi i t i khu v c ra quy t đ nh thành l p Ban t ch c gi i và đi u đ ng tr ng tài đi u hành các tr n đ u. Ban t ch c vòng chung k t do B Giáo d c và Đào t o ra quy t đ nh thành l p sau khi đã th ng nh t v nhân s v i đơn v đư c y nhi m t ch c vòng chung k t. Đi u 3. Đơn v và đ i tư ng tham gia 1. Đơn v d thi: M i S Giáo d c và Đào t o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p đoàn v n đ ng viên (VĐV) bóng đá g m: 01 Đ i bóng đá h c sinh ti u h c và 01 đ i bóng đá h c sinh trung h c cơ s đ tham d gi i. 2. Đ i tư ng d thi: Hàng năm s có hư ng d n chi ti t v đ i tư ng d thi. Năm h c 2002 – 2003 đ i tư ng d thi như sau: a) H c sinh trong năm h c 2002 – 2003 đang h c t i các trư ng ti u h c, trung h c cơ s (bao g m các trư ng công l p, bán công, dân l p) đư c x p lo i h c l c trung bình tr lên, h nh ki m khá tr lên và có đ s c kh e đ u đư c tham d gi i. H c sinh các lo i hình trư ng h c khác không đư c d thi (trư ng ph thông năng khi u TDTT, trư ng văn hóa TDTT, trư ng nghi p v TDTT, các trung tâm TDTT, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, VĐV thu c chương trình m c tiêu qu c gia v TDTT). b) Tu i t i đa c a h c sinh t ng b c h c quy đ nh như sau: Ti u h c: 11 tu i (sinh t 01/01/1992 tr l i đây). Trung h c cơ s : 15 tu i (sinh t 01/01/1988 tr l i đây). c) S lư ng v n đ ng viên: M i S Giáo d c và Đào t o đư c đăng ký: Ti u h c: 01 đ i bóng đá mini g m 15 h c sinh (12 chính th c, 3 d b ) Trung h c cơ s : 01 đ i bóng đá mini g m 17 h c sinh (14 chính th c, 3 d b ). d) Các c u th d b ch đư c phép tham gia vòng chung k t đ thay th c u th chính th c trong trư ng h p c u th chính th c b ch n thương vòng lo i không tham gia đư c vòng chung k t. 3. Đ c cách: Đơn v đăng cai t ch c vòng chung k t gi i bóng đá HKPĐ h c sinh b c/c p h c nào thì đư c đ c cách d th ng vòng chung k t bóng đá h c sinh c a b c/c p h c đó. Đi u 4. Đăng ký thi đ u 1. B n đăng ký chính th c do lãnh đ o S Giáo d c và Đào t o ký, đóng d u g m: a) Danh sách đoàn dùng đ làm th c a các cán b lãnh đ o Đoàn, hu n luy n viên, săn sóc viên làm riêng thành 1 b g m các c t m c: h và tên, tu i, nam hay n , ch c v đang công tác t i đ a phương, ch c v ph trách đ i bóng.
  3. b) Danh sách v n đ ng viên: ghi rõ h , tên, ngày, tháng, năm sinh, đ a ch thư ng trú theo h kh u, l p, trư ng, qu n, huy n, xã, phư ng. c) Khi g i b n đăng ký chính th c ph i kèm theo: 02 nh c 4 x 6 c a t ng thành viên tham gia gi i và 02 nh 9 x 12 ch p toàn đ i đ Ban t ch c làm trư c th đ u th và in cu n k y u gi i ( nh cá nhân ph i ghi rõ h , tên m t sau). B n đăng ký chính th c và nh ph i g i v V Giáo d c Th ch t trư c ngày b t đ u khai m c gi i t i khu v c t i thi u là 10 ngày. 2. H sơ d thi (mang theo v nơi t ch c thi đ u khu v c và chung k t): a) Gi y khai sinh. (n u là b n sao Gi y khai sinh bu c ph i có công ch ng Nhà nư c). Không ch p nh n s d ng gi y khai sinh m i khai. b) H kh u (n u là b n sao h kh u, b t bu c ph i có công ch ng Nhà nư c). c) H c b b n chính: đ i v i vòng chung k t; đ i v i vòng lo i khu v c: h c b b n chính kèm theo phi u đi m và nh n xét c a h c kỳ I có ký tên, đóng d u xác nh n c a Hi u trư ng nhà trư ng. H c b ph i đúng quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o (có nh, có đ d u giáp lai nh và các trang h c b ). d) B n cam k t c a lãnh đ o S Giáo d c và Đào t o đ m b o các VĐV d thi đúng đ i tư ng, đúng v i h sơ d thi. N u có sai ph m ph i ch u k lu t trư c B Giáo d c và Đào t o. e) Xác nh n c a cơ quan y t có th m quy n xác nh n có đ y đ s c kh e tham d thi đ u bóng đá (có th xác nh n m t l n vào danh sách chung c a c đ i). Ngoài ra Ban t ch c gi i có th s áp d ng m t s bi n pháp v nghi p v y h c đ phát hi n nh ng vi ph m trong đăng ký v n đ ng viên và h tr vi c xác đ nh đ tu i. f) Phi u thi đ u c a t ng h c sinh (theo m u): PHI U D THI BÓNG ĐÁ H I KH E PHÙ Đ NG TOÀN QU C H C SINH: (TI U H C VÀ TRUNG H C CƠ S ) TRANH CÚP MILO L N TH I – 2003 - H và tên h c sinh: Nam và N : nh c 4x6 có d u giáp - Ngày tháng năm sinh: lai c a - Đ a ch theo h kh u thư ng trú: trư ng - L p: Trư ng: - Qu n, (huy n): - T nh, thành ph : - X p lo i h c l c: - H nh ki m: Ch ký c a h c sinh GVCN ký BGH trư ng Phòng GD và ĐT S GD và ĐT (Ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, Ghi (Ký, đóng d u. Ghi rõ h tên) rõ h , tên) g) Hàng năm s có hư ng d n chi ti t v đăng ký thi đ u và h sơ d thi. Đi u 5. Ki m tra nhân s 1. Các khu v c s thành l p ti u ban ki m tra h sơ v n đ ng viên bao g m trư ng đoàn các đ i bóng tham d khu v c, đ i di n B Giáo d c và Đào t o, đ i di n Thanh tra Giáo d c, phòng Ti u h c và phòng Trung h c ph thông c a S Giáo d c và Đào t o nơi đăng cai t
  4. ch c thi đ u. Ban t ch c t i khu v c ho c chung k t c Trư ng ti u ban ki m tra nhân s đ xác nh n h c sinh d thi h p l . 2. Th v n đ ng viên: Ban t ch c s làm th VĐV cho các VĐV đ tiêu chu n d thi. Th VĐV đã làm t i khu v c đư c s d ng ti p t i vòng chung k t; VĐV làm m t th s không c p l i và s không đư c tham gia thi đ u. 3. Ban t ch c khu v c s g i h sơ các đ i đư c vào chung k t v Ban t ch c vòng chung k t (có xác nh n c a Ti u ban ki m tra nhân s ) ngay sau khi k t thúc thi đ u t i khu v c. Các đ i đư c d vòng chung k t ph i gi nguyên danh sách VĐV đã đăng ký thi đ u khu v c (không b sung VĐV m i ngoài danh sách đã đăng ký). 4. Các đ i bóng đư c vào chung k t (k c đ i đư c đ c cách d vòng chung k t) ph i n p v Ban t ch c gi i: a) Danh sách cán b ph trách (theo Đi u 4) và các VĐV d vòng chung k t (có th thay th t i đa 3 VĐV nhưng ph i là nh ng VĐV d b đã có tên trong danh sách đăng ký ban đ u). Danh sách VĐV ghi rõ ngày, tháng, năm sinh, chi u cao, cân n ng, dân t c, s áo s thi đ u. b) Mang th VĐV đã thi đ u khu v c đ đ i chi u (m t th không đư c c p l i và không đư c d thi). c) Trư ng đoàn và hu n luy n viên đ i bóng ch u trách nhi m v m i m t đ i v i đ i bóng c a mình và là đ i di n chính th c c a đ i bóng làm vi c v i Ban t ch c trong quá trình di n ra gi i. Đi u 6. Th i gian, đ a đi m, th th c thi đ u Hàng năm B Giáo d c và Đào t o s có hư ng d n chi ti t v th i gian, đ a đi m, th th c thi đ u cho phù h p. Năm 2003 th i gian, đ a đi m và th th c thi đ u như sau: 1. Thi đ u Khu v c: Th i gian t 25/3 đ n 10/5/2003 (chung cho c 2 b c h c THCS và Ti u h c). Các đơn v đăng cai t ch c thi đ u t i khu v c quy đ nh th i gian thi đ u cho thích h p và thông báo cho các đơn v thu c khu v c mình và ph i báo cáo B Giáo d c và Đào t o bi t đ ch đ o và giám sát. a) Khu v c I: T i t nh Thái Nguyên. G m 12 đơn v sau: Thái Nguyên, Phú Th , Vĩnh Phúc, Cao B ng, B c C n, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai và Hòa Bình. b) Khu v c II: T i thành ph Hà N i. G m 12 đơn v : Hà N i, H i Phòng, H i Dương, Hưng Yên, L ng Sơn, B c Giang, B c Ninh, Qu ng Ninh, Hà Tây, Hà Nam, Nam Đ nh và Thái Bình. c) Khu v c III: T i t nh Th a Thiên – Hu : G m 12 đơn v sau: Th a Thiên – Hu , Đà N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Qu ng Tr , Qu ng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh An, Bình Đ nh, Phú Yên. d) Khu v c IV: T i t nh Khánh Hòa: G m 12 đơn v sau: Tây Ninh, Bà R a – Vũng Tàu, Đ ng Nai, Bình Dương, Bình Phư c, Ninh Thu n, Bình Thu n, Lâm Đ ng, Gia Lai, Công Tum, Đ c L c và Khánh Hòa. đ) Khu v c V: T i t nh Đ ng Tháp: G m 13 đơn v sau: Đ ng Tháp, thành ph H Chí Minh, Long An, Ti n Giang, An Giang, Kiên Giang, B n Tre, B c Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và C n Thơ. 2. Vòng chung k t: a) H c sinh ti u h c: T 15/6 đ n 25/6/2003 t i thành ph H Chí Minh. b) H c sinh trung h c Cơ s : T 27/6 đ n 06/7/2003 t i Đà N ng. 3. Th th c thi đ u: a) Khu v c: Thi đ u đ tuy n ch n đ i nh t, nhì, ba c a gi i h c sinh ti u h c và c a h c sinh trung h c cơ s đi d vòng chung k t. Th th c thi đ u do Ban t ch c khu v c quy đ nh cho phù h p v i đi u ki n th c t c a t ng khu v c và đư c Ban t ch c gi i đ ng ý.
  5. b) S lư ng đ i d vòng chung k t: m i b c h c có 16 đ i g m: 5 đ i nh t, 5 đ i nhì, 5 đ i ba c a 5 b ng và 01 đ i bóng đá c a đơn v đăng cai vòng chung k t bóng đá h c sinh (ti u h c ho c trung h c cơ s ). c) Th th c thi đ u vòng chung k t (chung cho c hai b c h c): Giai đo n I: 16 đ i b c thăm chia ra 4 b ng: A, B, C, D (m i nhóm 4 đ i). Thi đ u vòng tròn m t lư t b ng, tính đi m, ch n 2 đ i nh t, nhì m i B ng vào giai đo n II). Giai đo n II: 8 đ i thi đ u t k t (4 tr n) Quy đ nh như sau: Tr n 1: Nh t b ng A g p nhì b ng B. Tr n 2: Nh t b ng B g p nhì b ng A. Tr n 3: Nh t b ng C g p nhì b ng D. Tr n 4: Nh t b ng D g p nhì b ng C. Bán k t: 4 đ i th ng tr n t k t g p nhau: Th ng tr n t k t 1 g p th ng tr n t k t 3. Th ng tr n t k t 2 g p th ng tr n t k t 4. Chung k t: 2 đ i th ng tr n bán k t g p nhau đ x p h ng nh t – nhì, 2 đ i thua bán k t cùng đư c x p h ng 3. d) Các đơn v đăng cai t ch c Gi i bóng đá HKPĐ h c sinh ti u h c và trung h c cơ s khu v c và chung k t đư c ưu tiên khi b c thăm và chia đ u cho các b ng. Đi u 7. Tính đi m, x p h ng 1. Tính đi m đ x p h ng các đ i đư c vào giai đo n 2: a) Giai đo n I: thi đ u vòng tròn các b ng: th ng 3 đi m; hòa 1 đi m; thua: 0 đi m. b) X p h ng giai đo n I: Căn c vào t ng s đi m c a các đ i đ t đư c. N u có 2 hay nhi u đ i b ng đi m thì trư c h t xét ch s ph c a các tr n đ u gi a các đ i đó v i nhau theo th t : K t qu tr n g p nhau. Hi u s c a t ng bàn th ng và t ng bàn thua. T ng s bàn th ng. N u v n b ng nhau thì xét ch s ph chung c a các đ i trong b ng theo th t : Hi u s c a t ng bàn th ng và t ng bàn thua. T ng s bàn th ng. N u v n b ng nhau thì b c thăm. c) Các tr n t k t, bán k t và chung k t: N u hòa sau 2 hi p chính s thi đá ph t luân lưu đ xác đ nh đ i th ng (không thi đ u hi p ph ). 2. Tính đi m vào k t qu H i kh e Phù Đ ng toàn qu c: Tính đi m vào k t qu thi đ u c a H i kh e Phù Đ ng toàn qu c t năm 2005 tr đi hàng năm s có hư ng d n sau. K t qu thi đ u t i khu v c và chung k t gi i bóng đá HKPĐ h c sinh ti u h c và trung h c cơ s - Cúp MILO l n th nh t – năm 2003, đư c tính đi m (h s 2) và c ng vào thành tích HKPĐ toàn qu c l n th VI – 2004: T i khu v c: Đi m kh i đ u cho các đơn v tham gia thi đ u 01 đ i đư c thư ng 5 đi m/ m t đơn v ; tham gia thi đ u đ 2 đ i c a 2 b c h c đư c 10 đi m cho đơn v đó. Đơn v đăng cai t ch c vòng chung k t (h c sinh ti u h c ho c h c sinh trung h c cơ s ) không ph i thi đ u khu v c v n đư c c ng 5 đi m thư ng cho m t đ i như các đơn v khác. Các đ i đư c c ng thêm: đ i nh t 11 đi m, nhì 9 đi m, đ i th ba 8 đi m, đ i th tư 7 đi m.
  6. Các đ i th ba c a vòng đ u b ng đư c 5 đi m, các đ i th tư c a vòng đ u b ng đư c 4 đi m (n u khu v c do ít đ i mà ch có 01 b ng đ u vòng tròn 1 lư t thì ngoài 05 đi m kh i đ u: đ i x p th nh t đư c c ng thêm 11 đi m, đ i th nhì đư c 9 đi m, đ i th ba đư c 8 đi m, đ i th tư đư c 7 đi m, các đ i ti p theo lùi d n 1 đi m). T i vòng chung k t: Đ i nh t vòng chung k t đư c 11 đi m, nhì đư c 10 đi m, hai đ i th 3 đư c 9 đi m. Các đ i thua t k t cùng đư c 7 đi m. Các đ i x p th ba vòng b ng đư c 5 đi m, đ i th tư vòng b ng đư c 3 đi m. Đơn v đăng cai t ch c vòng chung k t Bóng đá h c sinh THCS toàn qu c và vòng chung k t h c sinh ti u h c toàn qu c đư c mi n thi đ u khu v c và đư c đi m tương đương v i đ i nh t (11 đi m) đ c ng vào k t qu đi m vòng đ u chung k t. Đi u 8. Tr ng tài Tr ng tài do Ban t ch c gi i khu v c, Ban t ch c gi i vòng chung k t đi u đ ng và ra quy t đ nh thành l p ban tr ng tài. Đi u 9. Nh ng quy đ nh v thi đ u 1. Gi i bóng đá HKPĐ h c sinh ti u h c thi đ u theo Lu t thi đ u bóng đá 5 ngư i c a FIFA do Liên đoàn Bóng đá Vi t Nam ban hành năm 2001. Sân thi đ u có th trong nhà ho c ngoài tr i, chi u dài t 25m đ n 42m, chi u ngang t 15m đ n 25m. C u môn: Cao 2m, r ng 3m. M i tr n đ u có 2 hi p x 20 phút = 40 phút, k c th i gian bóng ngoài cu c. 2. Gi i bóng đá HKPĐ h c sinh trung h c cơ s thi đ u trên sân c ngoài tr i theo Lu t thi đ u bóng đá 7 ngư i do Liên đoàn Bóng đá Vi t Nam ban hành năm 2001. Sân thi đ u có kích thư c b ng m t n a sân bóng đá 11 ngư i (chi u dài t 50m đ n 70m, chi u ngang t 40m đ n 55m). C u môn: Cao 2m10, r ng 6m. M i tr n đ u g m 2 hi p x 25 phút = 50 phút, k c th i gian bóng ngoài cu c. 3. Bóng thi đ u cho c 2 gi i bóng đá h c sinh ti u h c và h c sinh trung h c cơ s : Bóng s 4 mang nhãn hi u GERU STAR do Công ty S n xu t và Kinh doanh d ng c Th d c Th thao GERU – SPORTS s n xu t. (Đ a ch : 1/1 Tân Kỳ - Tân Quý, phư ng 16 – Qu n Tân Bình- thành ph H Chí Minh). 4. Giày thi đ u: do các đ i bóng t túc. Sân trong nhà dùng dày ba-ta đ cao su thư ng. Sân c ngoài tr i dùng giày đ m m có đinh núm ch ng trơn. Nh t thi t ph i có b c ng quy n theo quy đ nh c a lu t (cho c 2 b c h c). Đi u 10. Kinh phí 1. Ban t ch c h tr cho m i khu v c m t ph n kinh phí cho công tác t ch c khu v c. 2. Các đ i tham d vòng chung k t t túc chi phí ăn, trong th i gian di n ra Vòng Chung k t, và phương ti n đi v . Ban t ch c h tr m t ph n kinh phí ăn, , đi l i cho các đ i. 3. Ban t ch c gi i s cung c p bóng t p luy n cho các đ i tham d và cung c p bóng thi đ u cho các khu v c và vòng chung k t. 4. Qu n áo thi đ u: khi vào sân trình di n, kh i đ ng và thi đ u, t t c các đ i đ u ph i m c trang ph c do Ban t ch c cung c p (k c vòng lo i và vòng chung k t). N u cá nhân c u th vi ph m, c u th đó s không đư c vào sân thi đ u. N u đ i bóng vi ph m, s không đư c thi đ u và b x ph t theo Đi u 13 (K lu t). Đi u 11. Gi i thư ng 1. Gi i t p th : (b c ti u h c và trung h c cơ s ): Đ i nh t: cúp, c , huy chương vàng và quà t ng.
  7. Đ i nhì: c , huy chương b c và quà t ng. Đ i ba (2 đ i): c , huy chương đ ng và quà t ng. Đ i có phong cách thi đ u t t nh t: cúp, c và quà t ng. Đ i có tinh th n thi đ u tích c c: c và quà t ng. 2. Gi i thư ng cá nhân: (b c ti u h c và trung h c cơ s ): C u th ghi nhi u bàn th ng nh t vòng chung k t (n u nhi u c u th có s bàn th ng nhi u nh t b ng nhau thì đ u đư c nh n thư ng như nhau). Th môn xu t s c nh t. Các c u th tiêu bi u đư c ch n (10 c u th b c ti u h c và 14 c u th b c trung h c cơ s ). Giá tr quà t ng (tính b ng đ ng VN) s đư c công b vào d p khai m c vòng chung k t. 3. Gi i thư ng các khu v c: Các đ i đư c x p h ng nh t, nhì, ba và đ i đo t gi i phong cách thi đ u đư c t ng c và quà t ng. Riêng đ i nh t b ng đư c t ng Cúp lưu ni m. Tùy đi u ki n có th có m t s quà t ng khác do Ban t ch c gi i khu v c quy đ nh. Đi u 12. Khi u n i, t cáo 1. M i khi u n i đ u ph i b ng văn b n do trư ng đoàn ký tên. 2. Các khi u n i v chuyên môn do tr ng tài x lý và k t lu n t i ch . Các s c x y ra trên sân ( u đ , cãi và hành hung tr ng tài…) do tr ng tài x lý, trư ng h p c n thi t Ban t ch c s ph i h p v i tr ng tài và giám sát gi i quy t và đưa ra các gi i pháp x lý ho c phán quy t k lu t. 3. Các khi u n i v nhân s do ban ki m tra nhân s gi i quy t t i ch . Trư ng h p chưa đ ch ng c k t lu n thì t m th i cho ti p t c thi đ u, đ ng th i ban t ch c (khu v c ho c chung k t) s ph i h p v i thanh tra giáo d c đ đi u tra và có k t lu n đ x lý theo các quy đ nh c a đi u l . 4. Các thành viên tham d gi i đ u có quy n và nghĩa v t cáo hành vi vi ph m đi u l , gian l n h sơ h c b , tu i, khai sinh… Các t cáo ph i b ng văn b n và có các ch ng c t i thi u c n thi t đ ban t ch c xem xét và đi u tra các vi ph m v lu t, đi u l … 5. T cáo sai s th t s b x lý theo đi u 13, Đi u l này. Đi u 13. K lu t Ban t ch c gi i kiên quy t lo i b nh ng c u th quá tu i đư c phát hi n trư c khi vào thi đ u. Đ i v i nh ng đ i vi ph m gian l n v tu i, h sơ (gi y khai sinh, h c b …) và vi ph m các quy đ nh khác c a Đi u l mà ban t ch c gi i t i khu v c và vòng chung k t phát hi n đư c trong và sau khi gi i đã ti n hành s b tru t quy n thi đ u, h y b k t qu thi đ u 1 tr n ho c toàn b . Đ c bi t đ i v i vi c gian l n tu i, ban t ch c gi i s ki n ngh B Giáo d c và Đào t o không cho đ i đó thi đ u gi i m t năm ti p theo; không x p lo i thi đua theo tiêu chí đánh giá công tác thi đua c a B Giáo d c và Đào t o; chuy n Thanh tra B x lý theo m c đ vi ph m và ki n ngh y ban nhân dân t nh, thành ph x lý k lu t thích đáng đ i v i các cán b ph trách đ i có vi ph m theo tinh th n c a Ch th s 15/2002/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph ký ngày 26/7/2002 v ch ng tiêu c c trong các ho t đ ng th d c th thao. T cao sai s th t s b c nh cáo và đơn v có đơn t cáo sai s th t s b tr 10 đi m môn bóng đá đ c ng vào thành tích chung c a H i kh e Phù Đ ng. Đi u 14. Đi u kho n thi hành M i b sung, đi u ch nh, s a đ i Đi u l do B Giáo d c và Đào t o quy t đ nh và có thông báo b ng văn b n. Hàng năm B Giáo d c và Đào t o s có văn b n hư ng d n chi ti t v vi c th c hi n Đi u l gi i./.
Đồng bộ tài khoản