Quyết định số 09/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 09/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2003/QĐ-UB về việc ban hành đơn giá công tác phát quang và bảo trì cỏ kỹ thuật do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH HÀ N I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2003/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 1 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH ƠN GIÁ CÔNG TÁC PHÁT QUANG VÀ B O TRÌ C K THU T TRÊN Ê THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngỳa 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph Căn c Thông tư s 09/2000/TT-BXD, ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư; Căn c Quy t nh s 169/2002/Q -UB ngày 09/12/2002 c a UBND Thành ph v vi c ban hành nh m c d toán công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê Thành ph Hà N i; Căn c văn b n s 30/BXD-VKT, ngày 08/01/2003 c a B Xây d ng v vi c th ng nh t ơn giá công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê Thành ph Hà N i. Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và PTNT t i văn b n s 126/TTr-SNN-XD, ngày 16/12/2002, QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t nh này ơn giá công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê, là cơ s qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n, xác nh giá tr d toán, ph c v vi c l p k ho ch và xác nh giá xét th u công tác phát quang và b o trì c k thu t trên các tuy n ê Thành ph Hà N i. ơn giá công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê Thành ph Hà N i có hi u l c áp d ng t ngày 01/6/2002. i u 2 : Căn c qui nh t i i u 1 Quy t nh này, Giám c S Nông nghi p và PTNT ch u trách nhi m hư ng d n áp d ng, qu n lý th c hi n và ph i h p v i các s , ngành liên quan nghiên c u, gi i quy t các bi n ng v giá, gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n, trình UBND Thành ph và B Xây d ng gi i quy t nh ng n i dung vư t quá thNm quy n. i u 3 : Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các s , Th trư ng các ban, ngành thu c Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn ƠN GIÁ CÔNG TÁC PHÁT QUANG VÀ B O TRÌ C K THU T TRÊN Ê THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 09/2003/Q -UB, ngày 15 tháng 1 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i). A. QUI NNH CHUNG VÀ HƯ NG D N ÁP D NG. 1. ơn giá công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê qui nh trong t p ơn giá này bao g m chi phí tr c ti p c n thi t v v t li u, nhân công và máy thi công hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công vi c phát quang, b o trì c k thu t trên các tuy n ê Thành ph Hà N i. 2. Căn c l p ơn giá công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê. - nh m c d toán công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê Thành ph Hà N i ban hành kèm theo Quy t nh s 169/2002/Q -UB ngày 09/12/2002 c a UBND Thành ph Hà N i. - Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 qui nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p; Ngh nh s 28/CP, ngày 28/3/1997 c a Chính ph v im i qu n lý ti n lương, thu nh p trong các doanh nghi p Nhà nư c; Ngh nh s 77/2000/N -CP, ngày 15/12/2000 c a Chính ph v vi c i u ch nh m c lương t i thi u, m c tr c p và sinh ho t phí i v i các i tư ng hư ng lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí. - Thông tư s 32/2000/TTCT-BL TBXH-BTC, ngày 29/12/2000 c a Liên B : Lao ng, Thương binh và Xã h i - Tài chính v vi c hư ng d n i u ch nh ti n lương t i thi u và ph c p trong các doanh nghi p. - B ng giá d toán ca máy và thi t b xây d ng ban hành theo Quy t nh s 1260/1998/Q -BXD, ngày 28/11/1998 c a B trư ng B Xây d ng.
  3. - Giá nư c s ch t i th i i m quí IV năm 2002 c a Công ty Kinh doanh nư c s ch Hà N i. 3. N i dung ơn giá công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê. C u thành ơn giá công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê (c t ơn giá) là giá y bao g m các thành ph n chi phí sau : a. Chi phí v t li u : Là chi phí v nư c ph c v b o trì c k thu t trên ê ư c xác nh trên cơ s giá nư c s ch t i th i i m quí IV năm 2002 c a Công ty Kinh doanh nư c s ch Hà N i là 4.500 ng/m3, chưa bao g m thu giá tr gia tăng. b. Chi phí nhân công : Là toàn b chi phí nhân công tr c ti p th c hi n công vi c phát quang và b o trì c k thu t trên ê bao g m lương cơ b n, các kho n ph c p có tính ch t lương và các chi phí có th khoán tr c ti p cho ngư i lao ng. Chi phí nhân công ư c tính trên cơ s ti n lương ngày công tương ng v i c p b c công vi c, c th là : + Ti n lương cơ b n : ư c xác nh v i m c lương t i thi u là 210.000 ng/tháng, c p b c ti n lương theo b ng lương A6 kèm theo Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph . + Các kho n ph c p : - Ph c p lưu ng : 20% - Ph c p không n nh : 10% - Lương ph (l , t t...) : 12% - Lương khoán : 4% c. Chi phí máy thi công : là chi phí v xe b n ph c v b o trì c k thu t trên ê ư c xác nh trên cơ s giá ca máy t i mã hi u ơn giá 120 c a B ng giá d toán ca máy và thi t b xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 1260/Q -BXD, ngày 28/11/1998 c a B trư ng B Xây d ng là 343.052 ng/ca. 3. K t c u t p ơn giá công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê bao g m : - ơn giá phát quang ê. - ơn giá b o trì c k thu t trên ê. 4. Qui nh áp d ng. - ơn giá công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê là cơ s qu n lý v n u tư XDCB, làm căn c xác nh giá tr d toán, ph c v công tác l p k ho ch và xác nh giá xét th u công tác phát quang và b o trì c k thu t trên các tuy n ê Thành ph Hà N i.
  4. - D toán chi phí ư c l p trên cơ s ơn giá công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê và các qui nh hi n hành c a Nhà nư c, ư c c p có thNm quy n phê duy t là cơ s cho ch u tư ch n th u xây l p, ký k t h p ng theo giá trúng th u. Giá theo h p ng ký k t cùng các i u ki n ghi trong h p ng kinh t là căn c thanh quy t toán kh i lư ng công tác phát quang ê và b o trì c k thu t trên ê gi a ch u tư và bên nh n th u xây l p. - Trư ng h p công tác phát quang và b o trì c k thu t trên ê mà yêu c u k thu t và i u ki n th c hi n công vi c khác v i qui nh trong ơn giá này thì ơn v cơ s căn c vào phương pháp xây d ng nh m c d toán do B Xây d ng hư ng d n xây d ng nh m c làm căn c l p giá t m tính ng th i báo cáo v i c p có thNm quy n phê duy t t ng d toán xem xét và th a thu n v i B Xây d ng trư c khi áp d ng chính th c. B. ƠN GIÁ I - PHÁT QUANG Ê 1. Thành ph n công vi c : - ChuNn b , v n chuy n d ng c n nơi làm vi c. - Ch t, nh g c cây c d i m c trên mái ê, thân ê. - ào b g c cây thân g . - Gom c d i, thân cây d i n v trí qui nh (c ly gom bình quân 50m). - San l p l i mái ê như cũ, tr ng d m c mái ê. 2. i u ki n áp d ng : - Th c hi n các công vi c theo úng qui trình k thu t. -M t cây c d i dày c, chi m 70% di n tích, cao > 1m, th nh tho ng xen l n cây con có ư ng kính < 5cm. 3. ơn giá : ơn v tính : ng/100m2/l n Mã hi u Danh m c ơn giá V t li u Nhân công Máy ơn giá PQ.0001 Phát quang ê 0,0 34.238,0 0,0 34.238,0 II - B O TRÌ C K THU T TRÊN Ê. 1. Thành ph n công vi c : - ChuNn b , v n chuy n v t tư, d ng c n nơi làm vi c.
  5. - ào ch t cây d i, c d i trong khu v c tr ng c k thu t. - C t xén c tr ng trên mái ê. - Tr ng d m nh ng ô c b ch t. - Nư c tư i u, ư t m cây c . - Gom c d i, thân cây d i n nơi qui nh (c ly gom bình quân 50m). 2. i u ki n áp d ng : - Th c hi n các công vi c theo úng qui trình k thu t. 3. ơn giá : ơn v tính : ng/100m2/l n Mã hi u Danh m c ơn giá V t li u Nhân công Máy ơn giá BT.0001 B o trì c k thu t 2.700,0 29.200,4 12.349,9 44.250,3
Đồng bộ tài khoản