Quyết định số 09/2004/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/2004/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2004/QĐ-BTNMT về việc đổi tên công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn dịch vụ đo đạc bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2004/QĐ-BTNMT

  1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 09/2004/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn dịch vụ đo đạc bản đồ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đổi tên Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn dịch vụ đo đạc bản đồ thành Công ty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường. Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt Điều lệ Tổ chức vụ hoạt động của Công ty. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Công ty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Mai Ái Trực
Đồng bộ tài khoản