Quyết định số 09/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
77
lượt xem
27
download

Quyết định số 09/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2004/QĐ-BXD về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 305: 2004 "Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2004/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2004/Q -BXD Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXD VN 305: 2004 "BÊ TÔNG KH I L N - QUY PH M THI CÔNG VÀ NGHI M THU" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/ 2003/N -CP ngày 04/04/2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c biên b n s 131/ BXD -KHCN ngày 03/11/2003 c a H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu tài khoa h c '' Biên so n Quy ph m xây d ng Vi t Nam : Thi công bê tông kh i l n'' Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng t i công văn s 909/CKH- KHKT ng y 26 / 11 / 2003 và V trư ng V Khoa h c Công ngh QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn Xây d ng Vi t Nam TCXD VN 305: 2004'' Bê tông kh i l n - Quy ph m thi công và nghi m thu''. i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo . i u 3 : Các Ông: Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : B TRƯ NG B XÂY D NG - Như i u 3 -VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - BXD - Lưu VP&V KHCN Nguy n H ng Quân TCXDVN TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 305: 2004 BÊ TÔNG KH I L N - QUI PH M THI CÔNG VÀ NGHI M THU MASS CONCRETE - CODE OF PRACTICE OF CONSTRUCTION AND ACCEPTANCE HÀ N I - 2004 L i nói u
 2. TCXDVN 305: 2004 do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng biên so n, V Khoa h c Công ngh trình duy t, B trư ng B Xây d ng ban hành theo Quy t nh s :09.. ngày..10.. tháng..5... năm..2004.. TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 305: 2004 BÊ TÔNG KH I L N – QUI PH M THI CÔNG VÀ NGHI M THU MASS CONCRETE - CODE OF PRACTICE OF CONSTRUCTION AND ACCEPTANCE 1.PH M VI ÁP D NG Quy ph m này áp d ng cho vi c thi công và nghi m thu các k t c u bê tông và bê tông c t thép kh i l n b ng bê tông n ng thông thư ng thu c các công trình công nghi p, dân d ng và thu l i, nh m kh c ph c tình tr ng n t k t c u do hi u ng nhi t th y hóa c a xi măng. Tiêu chu n này thay th m c 6.8 c a Tiêu chu n TCVN 4453-1995. 2 Thu t ng - nh nghĩa Kh i - Th tích k t c u ư c thi công liên t c trong m t t bê tông. Ph n kh i - M t ph n th tích c a k t c u ư c chia nh bê tông trong m t t . Chi u cao l p - Chi u dày l p bê tông ư c quy nh có th m m t l n b ng thi t b m hi n có. Chi u cao t - Kích thư c theo chi u cao c a k t c u ư c quy nh bê tông liên t c trong m t t . chênh nhi t - M c chênh nhi t gi a các i m trong kh i bê tông. ơn v tính là 0 C. Mô dun chênh nhi t - M c chênh nhi t gi a hai i m trong kh i bê tông cách nhau 1m. ơn v thính là 0C/m. 3Tiêu chu n vi n d n TCVN 4453 : 1995 - K t c u bê tông và Bê tông c t thép toàn kh i. Quy ph m thi công và nghi m thu; TCVN 1770 : 1986 - Cát xây d ng. Yêu c u k thu t; TCVN 1771 : 1987 - á dăm, s i và s i dăm dùng trong xây d ng. Yêu c u k thu t; TCVN 5592 : 1991 - Bê tông n ng. Yêu c u b o dư ng Nm t nhiên; TCVN 4506 : 1987- Nư c cho bê tông và v a. Yêu c u k thu t. 4 Yêu c u gi i pháp ch ng n t cho bê tông kh i l n K t c u bê tông ho c bê tông c t thép ư c coi là kh i l n khi có kích thư c gây ra ng su t kéo, phát sinh do hi u ng nhi t thu hoá c a xi măng, vư t quá gi i h n kéo c a bê tông, làm n t bê tông, và do ó c n ph i có bi n pháp phòng ng a v t n t. Trong i u ki n khí h u nóng m Vi t Nam k t c u có c nh nh nh t (a) và chi u cao (h) l n hơn 2m có th ư c xem là kh i l n.
 3. i v i các k t c u có d ng ngàm ho c k t c u có hình kh i ph c t p thì kích thư c kh i l n s do ngư i thi t k xem xét quy t nh. Khi k t c u có kích thư c vư t quá gi i h n trên thì c n ph i có gi i pháp phòng ng a n t bê tông ngay t trong khâu thi t k và chuNn b thi công. C th là: - Khi a và h n 1m: Không c n c u t o c t thép ch ng n t bê tông. - Khi a và h n 2m: Nên có c u t o c t thép ch ng n t bê tông. - Khi a và h trên 2m: C n có thi t k c t thép ch ng n t và bi n pháp phòng ng a v t n t trong thi c ng 5 YÊU C U I V I THI CÔNG BÊ TÔNG KH I L N 5.1Thi công k t c u bê tông kh i l n ph i m b o t ư c bê tông có cư ng , c ch c, ch ng th m theo yêu c u thi t k và không b n t do hi u ng nhi t th y hóa c a xi măng trong bê tông sau khi thi công. 5. 2 ơn v thi công c n có bi n pháp c th th c thi gi i pháp phòng ch ng n t do thi t k ra bao g m: chuNn b v t tư, thi t k thành ph n bê tông, tr n, v n chuy n, m, và b o dư ng bê tông, nh m m b o k t c u s không b n t do hi u ng nhi t th y hóa c a xi măng trong quá trình óng r n c a bê tông. 6THI CÔNG BÊ TÔNG KH I L N 6.1 NGUYÊN T C CHUNG 6.1.1Thi công bê tông kh i l n c n ư c th c hi n theo ch d n c a TCVN 4453:1995 và c a Quy ph m này 6.1.2Nhà th u c n c bi t quan tâm t i bi n pháp phòng ch ng n t kh i bê tông do hi u ng nhi t th y hóa c a xi măng trong quá trình óng r n c a bê tông. 6.2 S d ng v t li u 6.2.1Xi măng: Xi măng dùng cho bê tông kh i l n nên ch n các lo i sau ây: Xi măng poóc lăng thông thư ng, có lư ng nhi t th y hóa sau 7 ngày không quá 70cal/g. Xi măng ít t a nhi t, có lư ng nhi t th y hóa sau 7 ngày không quá 60 Cal/g. Xi măng ít t a nhi t thư ng ph i dùng cho các công trình có yêu c u c bi t v an toàn và ch ng th m. Xi măng Pooclăng - puzzơlan (có hàm lư ng puzzơlan t 15% n 40% kh i lư ng), ho c xi măng poolăng - x (có hàm lư ng x lò cao 20% ÷ 70% kh i lư ng). Các xi măng này nên s d ng cho các công trình xây d ng vùng ven bi n có ti p xúc v i nư c chua phèn. Chú thích - Có th dùng b t puzzơlan ho c b t x lò cao ã nghi n m n tr n v i xi măng poolăng thư ng theo m t t l nh t nh có xi măng poclăng-puzzơlan, ho c xi măng pooclăng-x . Nhưng c n làm thí nghi m xác nh tính năng yêu c u c a h n h p xi măng trong quá trình thi t k thành ph n bê tông. 6.2.2 C t li u Cát: Cát dùng cho bê tông kh i l n là cát sông ho c cát p t á, có mô un l n không dư i 2,2. Ngoài ra cát c n có ch t lư ng th a mãn các yêu c u ghi trong TCVN 1770 : 1986 ho c trong các tiêu chuNn hi n hành khác v ch t lư ng cát cho bê tông. á dăm, s i: á dăm ho c s i, dùng cho bê tông kh i l n có Dmax không dư i 10 và không quá 150. Kích thư c Dmax c a á dăm, s i ph i m b o không vư t quá 1/3 kho ng cách
 4. nh nh t gi a các c t thép, và không l n hơn kho ng cách t c t thép biên t i thành c p pha. Khi h n h p bê tông ư c v n chuy n trong ng bơm thì Dmax cu c t li u l n ph i không vư t quá 1/3 ư ng kính ng bơm. Ngoài các yêu c u trên, ã dăm, s i dùng cho k t c u bê tông kh i l n ph i th a mãn các yêu c u k thu t ghi trong TCVN 1771 : 1987 ho c trong các tiêu chuNn hi n hành khác v ch t lư ng c t li u l n dùng cho bê tông. 6.2.3 Nư c Nư c dùng tr n bê tông, b o dư ng bê tông và làm l nh kh i bê tông c n th a mãn các yêu c u k thu t quy nh trong TCVN 4506 : 1987, ho c các tiêu chuNn hi n hành khác v ch t lư ng nư c cho bê tông và v a. 6.2.4 Ph gia Các ph gia sau ây thư ng dùng trong bê tông kh i l n: Ph gia cu n khí; Ph gia gi m nư c (ph gia d o hóa, d o hóa cao, hay siêu d o); Ph gia ch m ninh k t. Ph gia s d ng c n có ch ng ch ch t lư ng c a nhà s n xu t, và ph i có th nghi m tính năng c a ph gia trong quá trình thi t k thành ph n bê tông. b/Ph gia dùng cho bê tông kh i l n c n t hi u qu sau ây i v i h n h p bê tông: Tăng công tác ho c gi m lư ng nư c tr n; Kéo dài th i gian ninh k t bê tông; i u khi n ư c tách nư c; Gi m phân t ng; Gi m m c t n th t s t theo th i gian. c/Ph gia dùng cho bê tông kh i l n c n t hi u qu sau ây i v i bê tông tr ng thái óng r n: Gi m t c phát nhi t th y hóa c a xi măng khi óng r n; Gi m hàm lư ng xi măng trong bê tông; Tăng cư ng bê tông; Tăng ch ng th m nư c c a bê tông; Tăng ch ng mài mòn c a bê tông. 6.3 Thi t k thành ph n bê tông Thành ph n bê tông kh i l n ư c thi t k như i v i bê tông n ng thông thư ng. Ngoài ra, c n m b o nh ng yêu c u sau ây trong quá trình thi t k thành ph n bê tông kh i l n: 6.3.1Thành ph n bê tông ph i m b o nh n ư c bê tông có cư ng và ch ng th m t yêu c u thi t k . Bê tông ph i s d ng ư c các v t li u s n có t i a phương, t ư c yêu c u v công tác d thi công, và có hàm lư ng xi măng ít nh t. Khuy n khích ch n kích thư c c t li u l n n m c l n nh t có th , gi m lư ng xi măng s d ng. Kích thư c c t li u l n c n ư c ch n cho t ng b ph n k t c u mb os d ng thích h p và kinh t .
 5. 6.3.2 gi m lư ng dùng xi măng trong bê tông, i v i các công trình có nhu c u ch u t i mu n hơn 28 ngày tu i, có th thi t k mác bê tông tu i 60, 90 ngày n 1 năm (thí d i v i p th y l i). V i trang thi t b thi công hi n có, c n thi t k thành ph n bê tông v i s t th p nh t n m c có th . 6.3.3 i v i nh ng công trình có i u ki n thì nên s d ng k thu t m lăn thi công bê tông. Khi ó vi c thi t k thành ph n bê tông m lăn s cho phép gi m áng k lư ng dùng xi măng. 6.4 Quy trình thi công bê tông kh i l n 6.4.1 nh lư ng và tr n bê tông Vi c nh lư ng v t li u b ng cân ong và tr n bê tông ư c ti n hành t i các tr m tr n b ng các thi t b chuyên dùng. chính xác cân ong, th i gian tr n, chu kỳ tr n ư c quy nh theo kinh nghi m c a tr m tr n. 6.4.2 V n chuy n bê tông Bê tông ư c v n chuy n n công trình b ng xe tr n, ng bơm, băng chuy n. Khi v n chuy n b ng ng bơm ho c băng chuy n thì c n có bi n pháp che ch n bê tông không b nung nóng b i b c x m t tr i. Th i gian ch bê tông không nên quá 1,5h. ư c phép t i a n 4h. C sau 0,5 gi ph i tr n l i 1 l n và trư c khi ph i tr n l i bê tông. N u v n chuy n b ng bơm thì trong th i gian ch bê tông, c 0,5 gi l i ph i Ny bê tông trong ng bơm d ch i kho ng 20cm. Bê tông ư c chuy n n ch b ng xe tr n tr c ti p, ng bơm, băng chuy n, c n cNu. 6.4.3 và m bê tông Bê tông kh i l n ư c và m theo phương pháp dùng cho bê tông n ng thông thư ng (TCVN 4453 : 1995). Ngoài ra c n m b o nh ng yêu c u sau ây: Chi u cao m i t : M t t liên t c có chi u cao không quá 1,5m. Th i gian ch ti p t phía trên không ít hơn 4 ngày êm tính t lúc xong t dư i. Chi u cao l p : Chi u cao m i l p ư c quy nh tùy theo c i m c a k t c u và thi t b thi công nhưng không nên vư t quá 50cm. Các l p c n ư c và m liên t c quay vòng cho t i khi t chi u cao c a m t t . Th i gian quay m t vòng l p không nên quá 1h vào mùa hè và 2h vào mùa ông, tùy theo th i ti t. Thi công ban êm: Vào mùa hè, bê tông ban êm có tác d ng h n ch t c phát nhi t thu hóa c a xi măng. i v i các k t c u dùng bê tông m lăn thì quy trình thi công, chi u cao l p ư c ngư i thi công xác nh tùy theo c tính c a thi t b m lăn. X lý b m t bê tông t trư c: B m t bê tông c a m i t c n ph i ư c gi gìn tránh nh ng tác ng cơ h c (như i l i, kéo thi t b i qua, va p v.v...), và tránh làm bNn b m t bê tông (như rơi vãi v t li u, rác, d u m v.v...). Trư c khi ti p t sau, b m t t trư c c n ư c làm nhám, r a s ch, tư i nư c + xi măng. Xong tr i m t l p v a xi măng cát dày 1 ÷ 1,5 cm có thành ph n gi ng như v a xi măng cát trong bê tông. bê tông n âu, tr i v a xi măng + cát n y. Khi dùng ch t tr dính x lý b m t bê tông thì th c hi n theo ch d n c a nhà s n xu t ch t tr dính. Chú thích - i v i các công trình có yêu c u ch ng th m cao (thí d các p th y l i), t i nơi ti p giáp các t có th ph i khoan phun ép h xi măng sau khi d c p pha.
 6. 6.4.4 B o dư ng bê tông B o dư ng b ng tư i nư c ư c th c hi n theo yêu c u c a TCVN 5592 : 1991. Vi c tư i nư c ph i áp ng yêu c u thoát nhi t nhanh kh i kh i bê tông. Vì v y chu kỳ tư i nư c c n m b o sao cho b m t bê tông luôn ư t. Nhi t nư c tư i và nhi t b m t bê tông 0 không nên chênh nhau quá 15 C. B o dư ng b ng b c v t li u cách nhi t ư c th c hi n theo ch d n i u 6.8..2 Vào mùa hè, h n ch vi c thúc Ny quá trình th y hóa xi măng làm tăng nhi t bê tông, kh i bê tông xong c n ư c che ch n n ng chi u tr c ti p trong th i gian kho ng 2 tu n l u tiên. 6.5Công tác c p pha 6.5.1C p pha cho bê tông kh i l n, ngoài vi c m b o v chính xác hình h c, v trí, kín khít ch ng m t nư c xi măng, c ng và n nh dư i t i tr ng thi công theo yêu c u c a TCVN 4453:1995, còn c n m b o nh ng yêu c u sau ây: i v i k t c u bê tông ư c b o dư ng b ng tư i nư c, thoát nhi t nhanh thì nên dùng c p pha thép ho c c p pha h p kim. C p pha g , thép và h p kim có th dùng cho k t c u có yêu c u gi nhi t thu hóa trong quá trình b o dư ng (theo ch d n i u 6.8..2). 6.5.2C p pha thành k t c u bê tông kh i l n ch ư c tháo khi bê tông ã có tu i không ít hơn 5 ngày êm. 6.6 Bi n pháp phòng ch ng n t trong thi công bê tông kh i l n 6.6.1Y u t gây n t bê tông kh i l n Bê tông kh i l n b n t do hi u ng nhi t thu hóa xi măng khi có 2 yêú t sau ây: 1) chênh nhi t ∆T gi a các i m ho c các vùng trong kh i bê tông vư t quá 200C: ∆T > 200C. Mô un chênh nhi t MT gi a các i m trong kh i bê tông t không dư i 500C/m.( Xem nh nghĩa Mô un chênh nhi t m c 2): MT ≥ 500C/m. giám sát 2 thông s này trong thi công, c n t h th ng các i m o trong kh i bê tông kh o sát di n bi n nhi t bê tông trong quá trình óng r n. Trong ó c n ph i có các i m o t i tâm kh i , t i sát c nh ngoài và t i i m cách m t ngoài bê tông kho ng 40- 50cm. 6.6.2 m b o cho kh i bê tông không b n t thì c n ph i có bi n pháp k thu t lo i tr m t trong hai y u t trên. Bi n pháp k thu t ây là: H n ch t c phát nhi t th y hóa c a xi măng trong bê tông. H n ch chênh l ch nhi t ∆T. 6.7 Bi n pháp h n ch t c phát nhi t th y hóa c a xi măng trong bê tông 6.7.1Các bi n pháp sau ây cho phép h n ch t c phát nhi t th y hóa c a xi măng trong bê tông H n ch lư ng dùng xi măng h n ch lư ng dùng xi măng trong bê tông, có th th c hi n các gi i pháp sau ây: Thi t k thành ph n bê tông có s t nh nh t t i m c có th , s d ng ph gia gi m nư c tr n bê tông, dùng bê tông m lăn. Dùng xi măng ít t a nhi t: (Xem i u 6.2.1)
 7. H nhi t h n h p bê tông. Nhi t h n h p bê tông trư c khi nên kh ng ch m c không cao hơn 250C, t t nh t nên m c không quá 200C. t ư c nhi t này, nh t là vào mùa hè n ng nóng, c n ph i có bi n pháp h th p nhi t các v t li u thành ph n c a bê tông và nư c, và che y b o v h n h p bê tông trư c khi . Dư i ây là các bi n pháp c th : 6.7.2 Bi n pháp h nhi t c t li u Có th s d ng các bi n pháp k thu t dư i ây h nhi t v t li u u vào nh m h nhi t h n h p bê tông trư c lúc . Che ch n n ng kho ch a c t li u: Các kho ch a cát, á dăm, s i c n ư c che ch n kh i tác ng tr c ti p c a b c x m t tr i làm nóng v t li u ch a trong kho. Phun nư c lên á dăm, s i: á dăm, s i trong kho ch a ư c phun nư c theo chu kỳ gi ư t b m t t o cơ ch nư c bay hơi làm h nhi t v t li u Làm l nh cát b ng nư c l nh: Dòng nư c l nh t máy làm l nh ư c ch y qua h c ch a cát h th p nhi t cát trư c khi tr n, phương pháp này cho phép h th p nhi t h nh p 0 bê tông kho ng 4 C. Nư c ã qua cát s tr v máy làm l nh làm l nh tr l i. Nhúng á dăm s i vào nư c l nh: á dăm, s i trong thùng ch a có áy và thành h ư c nhúng vào nư c ã ư c làm l nh h th p nhi t v t li u. Sau ó lên băng t i rung lo i b t nư c th a trư c khi ưa vào máy tr n. Phương pháp này cho phép h nhi t h n h p bê tông kho ng 120C. Phun nư c l nh lên c t li u: Nư c làm l nh n kho ng 40C ư c phun lên cát ho c á dăm, s i ch y trên băng chuy n trư c khi vào máy tr n, phương pháp này cho phép h nhi t h n h p bê tông kho ng 70C. Làm l nh chân không: Cát ho c á s i trong xi lô hay thùng ch a dung tích 100 ÷ 300 t n ư c t o chân không (6mm th y ngân) t o cơ ch h th p nhi t sôi và tăng kh năng h p th nhi t hóa hơi c a nư c. Do ó nư c d dàng bay hơi kh i c t li u làm h th p nhi t c t li u. Th i gian nhúng ư c xác nh sao cho l nh th m vào h t h t c t li u l n. Phương pháp này cho phép h th p nhi t h n h p bê tông kho ng 180C. Chú thích - Tuỳ theo i u ki n và yêu c u thi công c th có th áp d ng m t ho c m t s gi i pháp h nhi t c t li u nêu trên. Khi thi t k thành ph n bê tông c n ph i tính n lư ng nư c h p th c a c t li u khi ã qua x lý làm l nh nêu trên. 6.7.3 Bi n pháp h th p nhi t nư c tr n bê tông S d ng nư c á: Nư c á d ng c c ư c p nh ho c d ng viên nư c á nh ch s n ư c dùng thay nư c tr n bê tông. Tùy theo yêu c u thi công, có th thay th nư c á m t ph n hay toàn b nư c tr n. S d ng nư c á cho phép h th p nhi t h n h p bê tông kho ng 120C. Làm l nh nư c b ng nitrogen l ng: Nitrongen l ng ( nhi t -1960C) ư c d n trong h th ng ng i qua thùng ch a nư c trư c khi s d ng tr n bê tông.Phương pháp này cho 0 phép h th p nhi t nư c tr n có th xu ng t i 1 C. 6.7.4 Che y h n h p bê tông: H n h p bê tông ch y trong ng bơm hay trên băng chuy n ho c n m trong thùng v n chuy n b ng cNu vào mùa hè c n ư c che y tránh tác ng tr c ti p c a b c x m t tr i, làm nóng h n h p bê tông trư c khi .
 8. 6.8 Bi n pháp h n ch chênh nhi t kh i bê tông chênh nhi t l n gi a các ph n c a kh i bê tông là nguyên nhân ch y u gây hi u ng nhi t làm n t bê tông. Các bi n pháp k thu t sau ây có th làm gi m chênh nhi t ∆T c a kh i bê tông trong nh ng ngày u óng r n: ưa nhi t trong kh i bê tông ra ngoài; B c v t li u cách nhi t gi nhi t kh i ; Chia nh kh i thi công; Ch ng xung nhi t khi tháo d c p pha; Ch ng m t nhi t nhanh các g c nh và góc k t c u. Dư i ây là n i dung chi ti t c a các bi n pháp này: 6.8.1 ưa nhi t trong kh i bê tông ra ngoài Do nhi t tâm kh i thư ng l n hơn nhi u so v i nhi t vùng xung quanh, nên vi c ưa nhi t t vùng tâm kh i thoát ra ngoài s làm gi m chênh nhi t ∆T gi a l p bê tông trong và ngoài kh i . Có th th c hi n vi c này b ng cách t m t dàn ng thoát nhi t b ng kim lo i trong lòng kh i . Sau ó bơm nư c l nh ch y qua dàn ng ưa nhi t trong kh i ra ngoài (hình 1). Vi c t dàn ng này c n ph i do các nhà chuyên môn tính toán v ph m vi không gian thoát nhi t và kh năng trao i nhi t c a dàn ng. Nh ng thông s sau ây c a dàn ng có th ư c tham kh o tính toán: Dùng ng thép có ư ng kính (25 ÷ 30)mm, thành ng dày 1,5 mm, kích thư c dàn ng ư c xác nh trên cơ s kích thư c kh i bê tông c n thoát nhi t. Dùng nư c l nh t nhiên t m ng c p nư c thành ph ho c nư c sông, h , ho c nư c ã ư c làm l nh trư c c p cho dàn ng. T c bơm nư c qua dàn c n t (15 ÷ 17)l/phút. 1 Nư c l nh Nư c nóng 1. Bê tông kh i l n đi vào đi ra 2. Dàn ng thoát nhi t Hình 1- Sơ t dàn ng thoát nhi t cho kh i l n bê tông Thông thư ng nhi t nư c c p có th nhi t không khí t nhiên. i v i nh ng công trình c n dùng nư c ã ư c làm l nh trư c thì nhi t nư c c p vào dàn ng có th kho ng trên 30C. Khi c n nư c l nh hơn thì có th dùng 70% nư c và 30% propylene glycol (ch t ch ng óng băng), khi ó nhi t nư c c p có th th p m c 10C. Dàn ng thoát nhi t ư c duy trì ho t ng liên t c trong th i gian 7-10 ngày, tùy theo m c yêu c u thoát nhi t và hi u qu thoát nhi t c a dàn ng. C n có bi n pháp theo dõi di n bi n nhi t c a kh i bê tông trong th i gian dàn ng ho t ng.
 9. X lý dàn ng thoát nhi t sau khi ng ng ho t ng: Sau khi k t thúc quá trình thoát nhi t kh i bê tông, dàn ng thoát nhi t ư c bơm r a s ch trong lòng ng, u i h t nư c ra kh i dàn ng và bơm ép v a xi măng cát l p y t t c các ng c a dàn. V a xi măng cát có cư ng không th p hơn cư ng v a trong bê tông. Khi v a ã óng r n thì c t b các ph n ng th a ra ngoài kh i bê tông. Chú thích - K t c u c a dàn ng thoát nhi t ph i ư c thi t k sao cho m b o vi c bơm v a sau này ư c th c hi n d dàng, không gây ách t c trong quá trình bơm. 6.8.2 B c v t li u cách nhi t gi nhi t kh i Nguyên t c chung: Bi n pháp b c v t li u cách nhi t cho phép gi cho nhi t th y hóa c a xi măng không thoát ra ngoài, mà tích t trong kh i bê tông và cân b ng nhi t gi a vùng tâm v i vùng xung quanh kh i . Bi n pháp này ch ư c áp d ng i v i các k t c u bê tông có kh i tích cho phép liên t c và k t thúc trong th i gian không quá 2 ngày êm. V t li u cách nhi t s d ng: Có th dùng các v t li u cách nhi t sau ây b c xung quanh kh i : 1) V t li u t m: T m x p polystyrene ho c polyurethane dày (4÷5)cm, có kh i lư ng th tích không dư i 20kg/m3. (Dùng b c b m t và thành bê tông). T m bông khoáng có chi u dày (7÷10)cm (dùng b c b m t và thành bê tông). 2) V t li u r i: H t polystyrene x p v i chi u dày không dư i 10 cm (dùng ph b m t bê tông). Tr u thóc v i chi u dày không dư i 15 cm (dùng ph m t bê tông). Chú thích - Các v t li u cách nhi t trên c n ph i g i tr ng thái khô, Nm không quá 12%. Quy trình b c v t li u cách nhi t (1) B c thành xung quanh kh i : V t li u t m cách nhi t ư c b c áp sát m t ngoài c p pha thành trư c lúc bê tông. C n có bi n pháp che ch n m t ngoài ch ng mưa làm ư t v t li u cách nhi t. (2) Ph m t bê tông: Sau khi hoàn thi n b m t bê tông c n nhanh chóng th c hi n vi c ph v t li u cách nhi t lên b m t bê tông. u tiên c n tr i m t l p nilon polyethylene ngăn nư c trong bê tông ti p xúc v i v t li u cách nhi t. Sau ó x p ken các t m v t li u cách nhi t, ho c tr i các v t li u r i cho chi u cao yêu c u và ph kín b m t bê tông. iv i v t li u r i thì nh t thi t ph i có l p che y phía trên (như v i b t, nilon v.v...) gi n nh l p v t li u này và ch ng mưa làm ư t chúng. i v i v t li u t m thì có th tùy tình hình th i ti t có mưa hay không gi i quy t vi c có c n che y phía trên hay không. i v i các kh i có di n tích b m t l n thì hoàn thi n b m t bê tông n âu, ti n hành ph v t li u cách nhi t ngay n y. Sơ b c v t li u cách nhi t cho kh i xem hình 2. (3) D v t li u cách nhi t và c p pha thành: V t li u cách nhi t ư c d khi bê tông ã có không ít hơn 5 ngày tu i. D làm 2 bư c: u tiên d bung các t m v t li u cách nhi t ra nhưng chưa chuy n i. i v i v t li u r i thì tháo d l p nilon phía trên và xáo tr n l p v t li u r i. Ngày hôm sau m i tháo d v t li u cách nhi t chuy n ra kh i kh i bê tông (cho c thành và m t bê tông).
 10. Ti p ó c p pha thành ư c tháo bung ra và cũng qua m t ngày m i chuy n ra kh i m t thành bê tông. Không d v t li u cách nhi t và côp pha vào lúc tr i mưa. Chú thích: C n có bi n pháp theo dõi di n bi n nhi t trong kh i bê tông trong su t th i gian không ít hơn 7 ngày tu i c a bê tông. 3 1 2 3 1. Nilon ph tránh mưa 4 2. L p bông khoáng 1 5 dày (7 ÷ 10)cm 4 6 3. Nilon y m t bê 6 tông 1 4. T m x p polystyrene dày (4 ÷ 5)cm 5. Bê tông kh i l n 6. C p pha thành Hình 2 - Sơ b c v t li u cách nhi t gi nhi t kh i 6.8.3 Chia nh kh i thi công Nguyên t c chung: i v i các kh i bê tông có th tích l n, không th thi công xong trong th i gian ng n, thì có th chia kh i thành các ph n nh thi công. Các ph n c a kh i ư c chia v i kích thư c sao cho có m t c nh ho c chi u cao nh hơn 2m. Kích thư c này có th l n hơn n u k t c u ã ư c tính c t thép phòng ch ng n t cho kh i l n. Khi ó ngư i thi t k s quy nh c th kích thư c chia nh kh i . Tuỳ theo c i m c a k t c u, ngư i thi t k s quy t nh v trí chia kh i sao cho m b o tính toàn v n và s làm vi c bình thư ng c a kh i bê tông sau này. b/ Phương pháp chia nh kh i u tiên c n xem xét kh năng ch chia kh i theo chi u cao, sao cho m t t không quá 1,5m và có th h t cao c a t trong th i gian không quá 2 ngày êm. Trư ng h p di n tích b m t kh i quá l n, không th áp ng ư c yêu c u v th i gian nêu trên n u ch chia kh i bê tông theo chi u cao, thì c n ph i chia kh i c theo m t b ng. Sơ chia kh i theo m t b ng xem hình 3. c/ Thi công các ph n c a kh i : Vi c thi công các ph n c a kh i ư c th c hi n theo tr t t sao cho m i ph n u có th thoát nhi t th y hóa xi măng nhanh nh t mà ti t ki m ư c th i gian thi công (Hình 3 làm thí d ). Khi ph n sau có m t ho c nhi u c nh áp sát v i ph n trư c thì ph n sau ch b t u khi bê tông ph n trư c ã tu i không dư i 4 ngày êm. Khi chi u cao c a các ph n kh i l n hơn 1,5m thì c n chia chi u cao thành các t , m i t không cao quá 1,5m. t sau b t u khi bê tông t trư c ã có tu i không dư i 4 ngày êm. Chú thích: C n có bi n pháp theo dõi quá trình di n bi n nhi t c a các ph n kh i trong quá trình bê t ng.
 11. 1 2 1 2 3 1 2 3 4 4 1 3 1 4 1 2 3 8 3 4 6 7 6 5 2 2 5 Hình 3 - Sơ m t b ng chia kh i thành các ph n nh . 6.8.4 Ch ng xung nhi t khi tháo d c p pha tránh tác ng xung nhi t cho l p bê tông xung quanh phía ngoài kh i , vi c tháo d c p pha c n m b o nh ng yêu c u sau ây: Ch tháo c p pha thành khi bê tông ã có tu i không ít hơn 5 ngày êm ( i u 6.5.2). Tháo c p pha làm 2 bư c: u tiên tháo bung thành c p pha nhưng v n c p pha t i ch . Sau m t ngày êm m i chuy n c p pha i. i v i các k t c u có dùng bi n pháp b c v t li u cách nhi t thì vi c tháo d v t li u cách nhi t và c p pha thành ư c th c hi n theo i u 6.8.2c. 6.8.5 Ch ng m t nhi t nhanh các g c nh và góc k t c u Các g c nh và góc k t c u bê tông kh i l n thư ng b m t nhi t nhanh, t o ra chênh l ch l n gi a nhi t c a g c nh ho c góc v i nhi t kh i bê tông, ch ng m c nào ó có th gây n t bê tông các v trí này. Vì v y c n có bi n pháp b o v tránh m t nhi t nhanh cho các g c nh và góc k t c u. 6.9 Công tác ki m tra Ngoài nh ng công tác ki m tra th c hi n theo ch d n c a TCVN 4453 : 1995, i v i bê tông kh i l n c n chú ý ki m tra nh ng v n dư i ây: 6.9.1 Ki m tra trư c khi bê tông Trư c khi bê tông c n ki m tra nh ng v n sau ây: Tình tr ng v t li u xi măng, cát á s i (có phù h p v i bê tông kh i l n hay không); Hàm lư ng xi măng trong bê tông (v i tinh th n là càng ít càng t t); Bi n pháp b o v h n h p bê tông (che ch n n ng); Nhi t h n h p bê tông trư c lúc (kh ng ch theo i u 6.7.1c); Tình tr ng v t li u cách nhi t s s d ng; Bi n pháp thi công ch ng n t, chi u cao l p và t ;
 12. Tình tr ng thi t b thi công ( m b o thi công liên t c các l p và t theo m c th i gian quy nh); Tình tr ng c p pha (theo yêu c u c a i u 6.5); Tình tr ng l p t h dàn ng thoát nhi t (n u có) và v n hành th chúng; Ch b o dư ng Nm b ng tư i nư c (sao cho thoát nhi t nhanh); Bi n pháp x lý dàn ng thoát ra nhi t khi k t thúc thi công; Bi n pháp thi công b c v t li u cách nhi t. 6.9.2 Ki m tra sau khi bê tông Ti n hành ki m tra nh ng v n sau ây: Ch t lư ng thi công b c v t li u cách nhi t gi nhi t kh i . c bi t các g c nh và góc; Tình tr ng b o dư ng b ng tư i nư c ( m b o thoát nhi t nhanh); Tình tr ng d c p pha và v t li u cách nhi t (không gây xung nhi t); Có xu t hi n v t n t hay không sau khi tháo c p pha và sau m t vài ngày ti p theo; Ch t lư ng bê tông theo thi t k ; Ch v n hành h dàn ng thoát nhi t (n u có); Di n bi n nhi t , bê tông kh i ; Ch t lư ng li n kh i c a kh i (khi có chia nh kh i ). 6.9.3 T ch c ki m tra ơn v thi công t ki m tra thư ng ngày nh ng vi c nêu trong i u (6.9.1 và 6.9.2). ơn v thi t k và ch u tư ti n hành ki m tra song song. Ngư i ki m tra c n có trình chuyên môn v bê tông và công ngh bê tông. 7 Công tác nghi m thu 7.1 Ngoài nh ng quy nh v nghi m thu ghi trong TCVN 4453 : 1995, i v i thi công bê tông kh i l n c n ư c chú tr ng nghi m thu nh ng v n sau ây: Ch t lư ng v t li u u vào phù h p v i bê tông kh i l n; Ch t lư ng h n h p bê tông ( s t, hàm lư ng xi măng nhi t trư c khi ); Ch t lư ng thi công ( bê tông liên t c các l p và t theo m c th i gian quy nh); Ch t lư ng b c v t li u cách nhi t gi nhi t kh i ; Ch t lư ng l p t h th ng dàn ng thoát nhi t (n u có) và tình tr ng v n hành; Tình tr ng n t kh i bê tông sau thi công; Ch t lư ng li n kh i các ph n c a kh i bê tông ã thi công; Ch t lư ng x lý h dàn ng thoát nhi t; Di n bi n nhi t bê tông sau khi .
 13. 7.2 Trư ng h p có xu t hi n v t n t kh i bê tông thì vi c x lý v t n t s do ngư i thi t k xem xét c th quy t nh. 7.3 Nh ng v n c n nghi m thu ư c vi t thành biên b n có ch ký c a i di n các bên ch u tư và nhà th u trư c ho c sau m i công o n thi công. Cu i cùng c n có m t biên b n nghi m thu ánh giá t ng th toàn kh i bê tông ã . 8 Ghi chép và lưu gi h sơ 8.1 Toàn b di n bi n c a quá trình thi công và nghi m thu công trình c n ư c ghi chép y dư i d ng biên b n xác nh n các bên ho c s nh t ký công trình. 8.2 Các tài li u bao g m: B n v thi t k , b n v hoàn công, phi u ki m tra ch t lư ng, biên b n nghi m thu gi a các bên, nh t ký công trình c n ư c ch u tư lưu gi cNn th n s d ng lâu dài.
Đồng bộ tài khoản