Quyết định số 09/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Quy định vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định và vận tải khách bằng ôtô theo hợp đồng” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 09/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH "QUY Đ NH V N T I KHÁCH B NG ÔTÔ THEO TUY N C Đ NH VÀ V N T I KHÁCH B NG ÔTÔ THEO H P Đ NG" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 92/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v Đi u ki n kinh doanh v n t i b ng ôtô; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a các ông V trư ng V V n t i và C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v v n t i khách b ng ôtô theo tuy n c đ nh và v n t i khách b ng ôtô theo h p đ ng". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh 4127/2001/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u b bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng B , các V trư ng, C c trư ng, Chánh Thanh tra B , Giám đ c S Giao thông v n t i, Giám đ c S Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan và các h kinh doanh v n t i khách b ng ôtô ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Đào Đình Bình QUY Đ NH V V N T I KHÁCH B NG ÔTÔ THEO TUY N C Đ NH VÀ V N T I KHÁCH B NG ÔTÔ THEO H P Đ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 09 /2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Văn b n này quy đ nh v v n t i khách b ng ôtô theo tuy n c đ nh và v n t i khách b ng ôtô theo h p đ ng trên lãnh th nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam.
 2. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này áp d ng đ i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c; các doanh nghi p có đăng ký kinh doanh v n t i khách b ng ôtô theo tuy n c đ nh và doanh nghi p, h kinh doanh cá th đăng ký kinh doanh v n t i khách b ng ôtô theo h p đ ng. 2. Trư ng h p Đi u ư c qu c t v v n t i khách b ng ôtô mà nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy đ nh khác v i Quy đ nh này thì áp d ng theo quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong quy đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Tuy n v n t i khách là tuy n đư c xác đ nh đ xe ô tô v n chuy n khách t m t b n xe thu c đ a danh này đ n m t b n xe thu c đ a danh khác. 2. Hành trình ch y xe là tuy n v n t i khách đư c xác đ nh c th , có quy đ nh đi m đi, đi m đ n và các đi m d ng, đ đ xe ô tô v n t i khách th c hi n trong m i chuy n xe. 3. L ch trình ch y xe c a m t chuy n xe v n chuy n khách là th i gian đư c xác đ nh cho m t hành trình ch y xe t khi xu t phát đ n khi k t thúc chuy n xe. 4. Bi u đ ch y xe trên m t tuy n v n t i khách là t ng h p các l ch trình ch y xe c a các chuy n xe v n t i khách tham gia khai thác trên tuy n trong m t th i gian nh t đ nh. 5. Kinh doanh v n t i khách b ng ôtô là vi c s d ng xe ôtô khách đ v n chuy n khách có thu ti n. 6. Doanh nghi p v n t i khách là các t ch c kinh doanh v n t i khách đư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t H p tác xã, Lu t Doanh nghi p, Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 7. V n t i khách theo tuy n c đ nh là v n t i khách theo tuy n có b n đi, b n đ n là b n xe khách và xe ch y theo hành trình, l ch trình quy đ nh. 8. V n t i khách theo h p đ ng là v n t i khách không theo tuy n c đ nh, đư c th c hi n theo h p đ ng v n t i đã đư c ký k t gi a ngư i thuê v n t i và ngư i v n t i. 9. S nh t trình ch y xe là s c p cho xe v n chuy n khách theo tuy n c đ nh đ b n xe nơi đi, nơi đ n xác nh n s lư ng khách đi, đ n b n và gi xe ra, vào b n c a t ng chuy n xe. 10. Vé xe khách là b ng ch ng c a vi c giao k t h p đ ng v n t i gi a doanh nghi p v n t i khách và khách đi xe, đ ng th i là hoá đơn bán s n ph m v n t i c a doanh nghi p v n t i khách. Đi u 4. Phân lo i tuy n v n t i khách 1. Theo ph m vi ho t đ ng: a. V n t i khách tuy n n i t nh. b. V n t i khách tuy n liên t nh. c. V n t i khách tuy n liên v n qu c t . 2. Theo lo i hình ho t đ ng: a. V n t i khách theo tuy n c đ nh. b. V n t i khách theo h p đ ng. Chương 2: QU N LÝ, KHAI THÁC V N T I KHÁCH B NG ÔTÔ THEO TUY N C Đ NH Đi u 5. Căn c xác đ nh tuy n v n t i khách c đ nh b ng ôtô
 3. 1. Có h th ng đư ng b b o đ m an toàn, thông su t cho xe v n chuy n khách th c hi n hành trình và l ch trình v n t i. 2. Có nhu c u đi l i c a khách n đ nh theo t ng chu kỳ th i gian. 3. Có b n xe nơi đi, b n xe nơi đ n đ tiêu chu n, tr m ngh và các đi m d ng, đ xe khách theo quy đ nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. Đi u 6. Công b tuy n v n t i khách c đ nh m i 1. Căn c quy đ nh t i Đi u 5, cơ quan qu n lý tuy n có trách nhi m th m đ nh và công b tuy n v n t i khách c đ nh m i. 2. H sơ đăng ký m tuy n m i g m: "Gi y đăng ký m tuy n" c a doanh nghi p v n t i khách kèm theo "Phương án ho t đ ng v n t i khách liên t nh b ng ôtô" theo m u quy đ nh. 3. Cơ quan qu n lý tuy n khi nh n đư c h sơ đăng ký m tuy n ph i th m đ nh và ban hành văn b n "Ch p thu n khai thác th " theo m u quy đ nh. Trư ng h p không ch p thu n ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do. 4. Th m quy n công b tuy n v n t i khách c đ nh m i: a. C c Đư ng b Vi t Nam công b m tuy n v n t i khách c đ nh liên t nh theo đăng ký m tuy n c a doanh nghi p v n t i sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính hai đ u tuy n. Vi c m tuy n v n t i khách c đ nh liên t nh ch áp d ng đ i v i các tuy n có b n xe nơi đi và nơi đ n t lo i 1 đ n lo i 5 theo quy đ nh c a B trư ng B Giao thông v n t i v b n xe ôtô khách. b. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính t nh, thành ph công b tuy n v n t i khách c đ nh n i t nh, tuy n v n t i khách c đ nh li n k v i t nh có chung ranh gi i đư ng b g i chung là tuy n v n t i khách c đ nh li n k . Đ i v i tuy n v n t i khách c đ nh li n k , văn b n công b là văn b n liên S gi a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính hai đ u tuy n. 5. N i dung công b tuy n v n t i khách c đ nh m i bao g m: a. Hành trình ch y xe; b. C ly v n chuy n; c. B n xe nơi đi, b n xe nơi đ n. 6. Sau khi cơ quan qu n lý tuy n công b m tuy n v n t i khách c đ nh m i, các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính hai đ u tuy n có trách nhi m thông báo r ng rãi, k p th i đ n các doanh nghi p v n t i khách có tr s , ho c tr s chi nhánh đóng t i đ a phương đ đăng ký khai thác. 7. Các doanh nghi p kinh doanh v n t i khách đư c đăng ký đ t ch c ch y th trên tuy n v n t i khách c đ nh m i m ; th i h n ti p nh n đăng ký trong 30 ngày k t ngày công b ch y th . 8. Th i h n ch y th t i đa là 06 tháng k t ngày cơ quan qu n lý tuy n công b m tuy n v n t i khách c đ nh m i. H t th i h n ch y th , doanh nghi p có nhu c u ti p t c khai thác ph i có "Gi y đ ngh công b tuy n" theo m u quy đ nh, g i v cơ quan qu n lý tuy n (n u là tuy n do C c Đư ng b Vi t Nam qu n lý, văn b n ph i có xác nh n c a b n xe hai đ u tuy n). Sau 30 ngày k t ngày h t th i h n ch y th , n u không có doanh nghi p ch y th nào có văn b n đ ngh công b tuy n chính th c, tuy n đó m c nhiên đư c bãi b . 9. Các doanh nghi p tham gia khai thác th s đư c đ c quy n khai thác trong 03 năm trên các tuy n v n t i khách c đ nh (liên t nh ho c liên t nh li n k ) m i m n u có m t ho c c 2 đ u b n n m trong đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn theo quy đ nh c a Chính ph .
 4. Đi u 7. Công b ng ng t m th i ho c vĩnh vi n, đi u ch nh tuy n v n t i khách c đ nh đang khai thác 1. Tuy n v n t i khách c đ nh b ng xe ô tô s đư c công b ng ng khai thác t m th i ho c vĩnh vi n khi: a. Tuy n đó không còn tho mãn m t trong s các căn c nêu t i Đi u 5 Quy đ nh này. b. Tuy n đư ng giao thông c n s a ch a, nâng c p đ t xu t không b o đ m an toàn cho v n t i, các b n xe thay đ i v trí, tình hình tr t t an ninh không b o đ m ho c có nh ng s c b t thư ng khác. 2. Khi ng ng ho t đ ng, cơ quan qu n lý tuy n ph i thông báo r ng rãi lý do ng ng ho t đ ng trư c 30 ngày, trư ng h p ng ng t m th i ph i thông báo th i gian t m ng ng. 3. Cơ quan công b tuy n có trách nhi m công b ng ng t m th i ho c vĩnh vi n tuy n v n t i khách c đ nh đang khai thác, văn b n công b ng ng khai thác tuy n theo m u quy đ nh. 4. Trư c khi công b tuy n ng ng ho t đ ng, cơ quan qu n lý tuy n có trách nhi m xem xét vi c t ch c v n t i đ không nh hư ng đ n đi l i c a nhân dân và thông báo đi u ch nh ban hành đ ng th i v i thông báo ng ng ho t đ ng c a tuy n. Đi u 8. Ti p nh n, th m đ nh và ch p thu n khai thác tuy n v n t i khách c đ nh 1. Phân công ti p nh n, th m đ nh và ban hành văn b n ch p thu n khai thác tuy n: a. C c Đư ng b Vi t Nam ti p nh n, th m đ nh và ban hành văn b n ch p thu n khai thác các tuy n có c ly trên 1000 km và các tuy n qu c t . b. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ti p nh n, th m đ nh và ban hành văn b n ch p thu n khai thác các tuy n có c ly t 1000 km tr xu ng. 2. Cơ quan qu n lý tuy n có trách nhi m th m đ nh nh ng n i dung doanh nghi p đã đăng ký và ch m nh t 07 ngày làm vi c tính t khi ti p nh n đ y đ h sơ h p l ph i thông báo b ng văn b n theo Ph l c 2 đ doanh nghi p đư c ch p thu n chu n b tham gia H i ngh hi p thương khai thác tuy n. 3. Xe đăng ký tham gia khai thác tuy n ph i có m t trong các đi u ki n sau: a. Xe đăng ký t i đ a phương ti p nh n h sơ đăng ký khai thác tuy n, mang tên ch xe là doanh nghi p, doanh nghi p liên doanh liên k t có ch c năng kinh doanh v n t i khách và ph i có h p đ ng liên doanh liên k t v i doanh nghi p. Chi nhánh doanh nghi p đăng ký khai thác t i đ a phương bao g m xe đăng ký t i đ a phương đ t chi nhánh và xe đăng ký t i đ a phương nơi doanh nghi p đ t tr s chính. b. Xe mang tên doanh nghi p có ch c năng thuê mua tài chính t i đ a phương đ t tr s c a doanh nghi p có ch c năng thuê mua tài chính; c. Xe mang tên ch h kinh doanh cá th có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh v n t i khách khi liên doanh liên k t v i doanh nghi p ph i có tho thu n liên doanh liên k t và ch u s qu n lý, đi u hành c a doanh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t. Xe đăng ký t i đ a phương nào ch đư c phép liên doanh liên k t v i doanh nghi p kinh doanh v n t i khách t i đ a phương đó. 4. Đ i v i chuy n xe v n chuy n ch t lư ng cao: a. C c Đư ng b Vi t Nam công b tiêu chu n v n chuy n khách liên t nh ch t lư ng cao. Cơ quan qu n lý tuy n t ch c và qu n lý ho t đ ng c a các chuy n xe ch t lư ng cao theo tiêu chu n đã ban hành. b. Xe tham gia chuy n xe v n chuy n ch t lư ng cao khi ho t đ ng trên tuy n ph i có phù hi u "Chuy n xe ch t lư ng cao" theo m u t i Ph l c 4 cài đ t phía bên trong kính ch n gió, phía bên ph i ngư i lái xe.
 5. 5. Các doanh nghi p đư c thông báo khai thác tuy n v n t i khách c đ nh, trong quá trình khai thác không vi ph m Quy đ nh này, n i quy ho t đ ng trên tuy n ho c các quy đ nh khác c a pháp lu t thì đư c khai thác trong 07 năm, h t th i h n trên doanh nghi p ph i đăng ký l i theo quy đ nh. Đi u 9. Đăng ký khai thác tuy n v n t i khách c đ nh 1. Các doanh nghi p có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và có đ đi u ki n kinh doanh v n t i khách theo quy đ nh c a pháp lu t đ u đư c đăng ký khai thác v n t i khách trên các tuy n c đ nh đã đư c công b và trên các tuy n c đ nh m i m . 2. Đ i v i các tuy n c đ nh đang khai thác và tuy n h t th i h n ch y th đư c công b chính th c, doanh nghi p đăng ký l n đ u, đăng ký b sung xe ho c đăng ký thay xe khai thác tuy n ph i làm h sơ đăng ký g i cơ quan qu n lý tuy n theo quy đ nh sau đây: a. H sơ đăng ký l n đ u: - "Gi y đăng ký khai thác v n t i khách b ng ôtô theo tuy n c đ nh" theo m u quy đ nh t i Ph l c 1; - Phương án ch y xe theo m u quy đ nh; - "Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh" c a doanh nghi p trong đó có ngành ngh kinh doanh phù h p (B n phô tô có công ch ng ho c b n phô tô kèm theo b n chính đ đ i chi u); - B n phô tô Đăng ký xe ôtô c a nh ng xe trong danh sách đăng ký; - B n phô tô "S ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng" c a nh ng xe trong danh sách đăng ký; - "Gi y đăng ký khai thác v n t i khách b ng ôtô theo tuy n c đ nh" g i cơ quan qu n lý tuy n ph i có xác nh n c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính nơi doanh nghi p đ t tr s ho c tr s chi nhánh. - Th i h n đăng ký vào tháng 10 hàng năm. Ngoài th i h n đăng ký nói trên doanh nghi p có nhu c u đăng ký khai thác tuy n l p h sơ g i cơ quan qu n lý tuy n. Cơ quan qu n lý tuy n căn c tình hình ho t đ ng trên tuy n c a các doanh nghi p đ xem xét vi c ch p thu n trên nguyên t c không làm nh hư ng đ n ho t đ ng c a các doanh nghi p đang khai thác trên tuy n. b. H sơ đăng ký b sung xe vào tuy n: - Gi y "Đăng ký b sung xe vào tuy n" theo m u quy đ nh. - B n phô tô văn b n "Ch p thu n tham gia khai thác tuy n v n t i khách liên t nh c đ nh b ng ôtô" c a cơ quan qu n lý tuy n; - B n phô tô Đăng ký xe ôtô c a nh ng xe trong danh sách đăng ký; - B n phô tô "S ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng" c a nh ng xe trong danh sách đăng ký. c. H sơ đăng ký thay xe khai thác tuy n: - Gi y "Đ ngh thay xe" theo m u quy đ nh g i cơ quan qu n lý tuy n. - B n phô tô văn b n "Ch p thu n tham gia khai thác tuy n v n t i khách liên t nh c đ nh b ng ôtô" ho c văn b n "Ch p thu n b sung xe" vào tuy n có ghi bi n s đăng ký xe c n thay th ; - B n phô tô Đăng ký xe ôtô nh ng xe đưa vào thay th ; - B n phô tô "S ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng" c a nh ng xe đăng ký vào thay th ; d. Trư ng h p c n thay xe đ t xu t trong th i h n không quá 30 ngày thì ch doanh nghi p quy t đ nh và có trách nhi m xác nh n vào "S nh t trình ch y xe" c a xe đư c thay th .
 6. 3. Ph i ghi tên và s đi n tho i c a doanh nghi p ph n đ u m t ngoài hai bên thân xe ho c m t ngoài hai bên cánh c a xe; 4. Ph n trên kính phía trư c xe có niêm y t tên b n xe và đ a danh nơi đi, nơi đ n. 5. Gh ng i trong xe ph i đư c đánh s ch ng i theo th t t phía đ u xe xu ng cu i xe, t bên trái (phía sau ngư i lái) sang bên ph i. 6. M i xe đư c đăng ký khai thác t i đa hai tuy n v n t i khách c đ nh. Khi n p h sơ đăng ký, doanh nghi p v n t i khách có trách nhi m cung c p, xu t trình các gi y t liên quan và ch ng minh cho cơ quan qu n lý tuy n v kh năng ho c th c t đã tham gia đ y đ trên hai tuy n. 7. Các tuy n do hai S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính đ ng qu n lý thì doanh nghi p đăng ký v i S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính nơi doanh nghi p đ t tr s chính ho c tr s chi nhánh. S nh n đăng ký c a doanh nghi p có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho S kia nh ng thông tin v các doanh nghi p đã đăng ký khai thác trên tuy n. 8. Các tuy n do C c Đư ng b Vi t Nam qu n lý thì C c có trách nhi m thông báo cho S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính đ u tuy n và cu i tuy n nh ng thông tin liên quan v tình hình đăng ký khai thác tuy n khi công b ch p thu n. 9. Xe đư c ch p thu n khai thác tuy n c đ nh khi ho t đ ng trên tuy n ph i g n phù hi u "Xe ch y tuy n c đ nh" lên kính xe phía trư c góc trên phía tay ph i c a ngư i lái (tr chuy n xe ch t lư ng cao), phù hi u "Xe ch y tuy n c đ nh" theo m u Ph l c 4. 9. Phù hi u "Xe ch y tuy n c đ nh" ho c phù hi u "Chuy n xe ch t lư ng cao" có giá tr không quá 12 tháng. Đi u 10. Hi p thương tuy n v n t i khách c đ nh 1. Căn c xây d ng bi u đ ch y xe: a. Lưu lư ng khách đi l i trên tuy n; b. L ch trình ch y xe; c. Danh sách xe d ki n b trí; d. Kh năng đáp ng c a b n xe 2 đ u tuy n; đ. Các tr m ngh và đi m d ng đ xe đón, tr khách trên tuy n. 2. Xây d ng và phân công bi u đ ch y xe: a. Cơ quan qu n lý tuy n tr c ti p ho c u quy n cho S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính m t trong hai đ u tuy n tri u t p và ch đ o H i ngh hi p thương đ xây d ng và phân công bi u đ ch y xe. Trư ng h p tuy n có hai cơ quan qu n lý thì hai cơ quan qu n lý tuy n ph i th ng nh t trư c khi u quy n. b. Cơ quan qu n lý tuy n đư c quy t đ nh theo th m quy n đ i v i nh ng n i dung các doanh nghi p không th ng nh t đư c H i ngh hi p thương. c. C c Đư ng b Vi t Nam chuy n giao Hi p h i v n t i ôtô Vi t Nam ch trì Hi p thương các tuy n t Hà N i đi thành ph H Chí Minh và ngư c l i. Trong trư ng h p này, C c Đư ng b Vi t Nam v n ph i th c hi n đ y đ các ch c năng c a cơ quan qu n lý tuy n như đã quy đ nh. 3. N i dung H i ngh hi p thương: a. Xây d ng, phân công th c hi n bi u đ ch y xe trên tuy n cho t ng doanh nghi p; b. Th ng nh t các khung ho c m c giá vé theo ch t lư ng xe và các d ch v ph c v khách đi xe; c. Xây d ng n i quy khai thác trên tuy n gi a các đơn v cùng tham gia theo m u quy đ nh và hình th c x lý vi ph m n i quy đó.
 7. 4. H i ngh hi p thương s căn c lo i xe, tu i xe và d ch v ph c v khách c a các doanh nghi p đ quy t đ nh vi c t ch c chuy n xe v n chuy n ch t lư ng cao trên tuy n (n u có). 5. Biên b n H i ngh hi p thương l p theo m u quy đ nh ph i đư c g i v cơ quan qu n lý tuy n đ theo dõi và ki m tra th c hi n. Nh ng tuy n do C c Đư ng b Vi t Nam qu n lý thì ngoài vi c g i Biên b n H i ngh hi p thương v C c còn ph i g i v S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có b n đi, b n đ n đ theo dõi và ki m tra th c hi n. 6. Ch ti n hành hi p thương khi có s thay đ i m t trong s các n i dung t i Kho n 3 Đi u này, c th là: c n thay đ i bi u đ ch y xe trong các trư ng h p có thêm doanh nghi p đăng ký khai thác ho c các doanh nghi p đang khai thác đăng ký tăng ho c gi m xe làm nh hư ng đ n bi u đ ch y xe trên tuy n; đa s doanh nghi p đ ngh thay đ i v n i dung trong n i quy khai thác tuy n; c n thay đ i khung ho c m c giá vé do H i ngh hi p thương l n trư c xây d ng. Đi u 11. Ng ng khai thác trên tuy n v n t i khách c đ nh 1. Doanh nghi p đang khai thác trên tuy n v n t i khách c đ nh trư c khi ng ng khai thác tuy n ph i có gi y đ ngh nêu rõ lý do theo m u quy đ nh g i cơ quan qu n lý tuy n. 2. Ch m nh t 07 ngày làm vi c k t ngày nh n gi y đ ngh theo d u bưu đi n đ n, cơ quan qu n lý tuy n có trách nhi m xem xét, thông báo cho doanh nghi p đã đ ngh và b n xe hai đ u tuy n bi t vi c ch p thu n ng ng khai thác tuy n. Văn b n thông báo ng ng khai thác theo m u quy đ nh. 3. Doanh nghi p s b x lý theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t n u t đ ng ng ng khai thác tuy n khi chưa nh n đư c thông báo ch p thu n c a cơ quan qu n lý tuy n. Chương 3: QU N LÝ, KHAI THÁC V N T I KHÁCH B NG ÔTÔ THEO H P Đ NG Đi u 12. Đăng ký khai thác v n t i khách theo h p đ ng 1. Doanh nghi p và H kinh doanh cá th có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh v n t i khách b ng ôtô và b o đ m đi u ki n kinh doanh v n t i b ng ôtô theo quy đ nh c a pháp lu t đ u đư c kinh doanh khai thác v n t i khách b ng ôtô theo h p đ ng. 2. Xe ô tô đăng ký nư c ngoài không đư c khai thác v n t i khách theo hình th c h p đ ng trên lãnh th Vi t Nam . 3. H sơ đăng ký g m: a. "Gi y đăng ký khai thác v n t i khách b ng ôtô theo h p đ ng" theo m u t i Ph l c 3; b. Đăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, h kinh doanh cá th do cơ quan có th m quy n c p trong đó có ngành ngh đăng ký kinh doanh v n t i khách b ng ôtô theo h p đ ng (B n phô tô có công ch ng ho c b n phô tô có b n chính đ đ i chi u); c. B n phô tô Gi y ch ng nh n đăng ký s h u phương ti n c a nh ng xe trong danh sách; d. B n phô tô "S ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng" c a nh ng xe trong danh sách đăng ký; đ. Danh sách xe đăng ký tham gia khai thác theo h p đ ng. 4. Ph i ghi tên và s đi n tho i c a doanh nghi p ho c h kinh doanh cá th ph n đ u m t ngoài hai bên thân ho c hai bên cánh c a xe. Đi u 13. Ch p thu n, c p phù hi u cho xe v n chuy n khách theo h p đ ng 1. Doanh nghi p, h kinh doanh cá th đăng ký kinh doanh v n t i khách theo h p đ ng ph i g i "Gi y đăng ký khai thác v n t i khách b ng ôtô theo h p đ ng" đ n S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính nơi đăng ký kinh doanh. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có trách nhi m th m đ nh và c p phù hi u "Xe h p đ ng".
 8. Th i h n th m đ nh và c p phù hi u không quá 05 ngày làm vi c t khi nh n đ y đ h sơ h p l . 2. Phù hi u "Xe h p đ ng" ph i có hai màu khác nhau nh m phân bi t nh ng xe đưa đón cán b , công nhân viên, h c sinh trong n i thành, n i th v i nh ng xe ch y theo h p đ ng trên các tuy n xa. Phù hi u "Xe h p đ ng" có giá tr s d ng không quá 06 tháng. 3. Xe ô tô v n chuy n khách theo h p đ ng ph i có phù hi u "Xe h p đ ng" theo m u Ph l c 4 cài đ t phía bên trong kính ch n gió phía bên ph i c a ngư i lái. Đi u 14: H p đ ng v n chuy n khách 1. Xe v n chuy n khách theo h p đ ng ph i có h p đ ng v n t i b ng văn b n theo m u h p đ ng do pháp lu t quy đ nh. a. Trong h p đ ng v n t i ph i ghi rõ th i gian th c hi n h p đ ng, đ a ch c th nơi đi, nơi đ n, s lư ng khách và hành trình ch y xe. b. Nh ng xe đã đăng ký khai thác tuy n c đ nh, n u có nhu c u v n chuy n khách theo h p đ ng thì doanh nghi p g i "Gi y đăng ký khai thác v n t i khách b ng ôtô theo h p đ ng" đ n cơ quan qu n lý tuy n c đ nh và ch ng minh kh năng b o đ m th c hi n l ch trình trên tuy n c đ nh đ đư c ch p thu n và c p phù hi u "Xe h p đ ng" theo th i h n h p đ ng đã ký. 2. Khi th c hi n v n chuy n khách theo h p đ ng, lái xe ph i mang theo h p đ ng (liên 2). N i dung h p đ ng ph i phù h p v i b n h p đ ng lưu t i doanh nghi p, h kinh doanh cá th khi phát hành h p đ ng (liên 1). Đ i v i xe c a các doanh nghi p kinh doanh du l ch, h p đ ng v n chuy n đư c thay b ng h p đ ng d ch v , chương trình, l ch trình theo quy đ nh c a ngành du l ch. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ TUY N V N T I KHÁCH, DOANH NGHI P V N T I, B N XE VÀ KHÁCH ĐI XE Đi u 15. Cơ quan qu n lý tuy n v n t i khách 1. C c Đư ng b Vi t Nam là cơ quan đư c u quy n th ng nh t qu n lý ho t đ ng v n t i khách nói chung và tr c ti p qu n lý ho t đ ng v n t i khách tuy n c đ nh liên t nh có c ly trên 1000 km, v n t i khách tuy n liên v n qu c t . 2. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính qu n lý ho t đ ng v n t i khách tuy n n i t nh và v n t i khách tuy n c đ nh liên t nh t 1000 km tr xu ng. Đi u 16. Trách nhi m và th m quy n c a C c Đư ng b Vi t Nam trong qu n lý tuy n v n t i khách 1. Công b các tuy n v n t i khách liên t nh vư t qua t nh li n k . 2. Ti p nh n Gi y đăng ký m tuy n m i c a doanh nghi p v n t i khách; th m đ nh và ban hành văn b n ch p thu n. 3. Ti p nh n "Gi y đăng ký khai thác v n t i khách b ng ôtô theo tuy n c đ nh", Gi y đăng ký b sung xe, Gi y đ ngh thay xe; th m đ nh và ban hành văn b n ch p thu n đ i v i các tuy n v n t i khách c đ nh liên t nh có c ly trên 1000 km. 4. Thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m trong quá trình khai thác tuy n v n t i khách theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. Th ng nh t in n, phát hành, qu n lý "S nh t trình", phù hi u "Xe ch y tuy n c đ nh", phù hi u "Chuy n xe ch t lư ng cao" và phù hi u "Xe h p đ ng". Đi u 17. Trách nhi m và th m quy n c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính trong qu n lý tuy n v n t i khách
 9. 1. Công b các tuy n v n t i khách c đ nh n i t nh, tuy n v n t i khách c đ nh li n k . Ti p nh n Gi y đăng ký và ban hành văn b n ch p thu n khai thác tuy n v n t i khách c đ nh li n k . 2. Th c hi n các n i dung quy đ nh t i Đi u 6 đ đ ngh C c Đư ng b Vi t Nam công b m m i tuy n v n t i khách c đ nh liên t nh. 3. Ti p nh n Gi y đăng ký và ban hành văn b n ch p thu n khai thác tuy n v n t i khách c đ nh đ i v i các tuy n có c ly t 1000 km tr xu ng. 4. Xác nh n "Gi y đăng ký khai thác tuy n" l n đ u c a doanh nghi p đ i v i các tuy n v n t i khách c đ nh có c ly v n chuy n trên 1000 km theo m u quy đ nh. 5. Phát hành, qu n lý và c p "H p đ ng v n chuy n khách b ng ôtô" theo m u c a các cơ quan ch c năng quy đ nh. 6. Qu n lý và c p các phù hi u: "Xe h p đ ng", "Chuy n xe ch t lư ng cao", "Xe ch y tuy n c đ nh", "S nh t trình ch y xe". Khi c p phù hi u ho c "S nh t trình ch y xe" m i ph i thu l i phù hi u ho c "S nh t trình ch y xe" cũ. 7. Đư c thu m t kho n ti n không vư t quá m c chi phí in n và qu n lý n ch khi c p "S nh t trình ch y xe" ho c các lo i phù hi u: "Xe h p đ ng", "Xe ch y tuy n c đ nh", "Chuy n xe ch t lư ng cao" và "H p đ ng v n chuy n khách". Nghiêm c m vi c phát hành các lo i gi y t khác và thu ti n không đúng quy đ nh. 8. Thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m v khai thác v n t i khách đ i v i các tuy n đư c phân công và đư c u quy n qu n lý. Đi u 18: Quy n h n và trách nhi m c a doanh nghi p kinh doanh khai thác tuy n v n t i khách c đ nh 1. Quy n h n: a. Đưa xe đã đăng ký khai thác trên tuy n vào th c hi n bi u đ ch y đã đư c cơ quan qu n lý tuy n ch p thu n; b. C đ i di n có th m quy n d và bi u quy t t i các H i ngh hi p thương có liên quan đ n qu n lý, khai thác tuy n v n t i khách c đ nh mà doanh nghi p tham gia khai thác. Tuỳ đi u ki n c th , tham d và đóng góp ý ki n trong các h i ngh liên quan đ n qu n lý, khai thác tuy n v n t i khách c đ nh; c. Đư c đăng ký m u sơn riêng, tên ho c bi u tư ng doanh nghi p, tuy n khai thác lên thân xe theo quy đ nh c a pháp lu t; d. Đư c khi u n i, t cáo các cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m n i dung c a Quy đ nh này, ho c c n tr kinh doanh đúng pháp lu t. 2. Trách nhi m: a. B trí xe b o đ m s lư ng, ch t lư ng đã đăng ký trên tuy n và th c hi n đúng bi u đ ch y xe đã đư c cơ quan qu n lý tuy n ch p thu n; b. T ch c ch y xe đúng hành trình, l ch trình đã quy đ nh; c. Chu n b đ vé bán cho khách, b o đ m m i khách đi xe đ u có vé, vé bán cho khách ph i ghi s gh và b trí khách ng i đúng s gh đã ghi trên vé, trên vé ph i có tên, đ a ch và s đi n tho i c a doanh nghi p; d. Giao cho lái xe ho c nhân viên ph c v trên xe "S nh t trình ch y xe" và các lo i gi y t c n thi t, hư ng d n lái xe ghi đ y đ các n i dung trong các gi y t mang theo; đ. B trí lái xe đúng quy đ nh c a pháp lu t và phù h p v i c ly t ng tuy n v n chuy n;
 10. e. B trí nhân viên ph c v đã ký h p đ ng lao đ ng v i doanh nghi p trên nh ng xe trên 16 gh khi v n t i khách tuy n c đ nh; 3. Nghiêm c m lái xe, ph xe và nhân viên ph c v trên xe c a doanh nghi p khai thác tuy n v n t i khách c đ nh vi ph m các hành vi sau đây: a. B chuy n; b. Ch y sai hành trình, l ch trình quy đ nh, đón ho c tr khách không đúng nơi quy đ nh; c. T ý đưa thêm xe vào tuy n quá s lư ng đăng ký; d. Chuy n như ng khách d c đư ng không có lý do chính đáng; đ. Thu ti n c a khách không đúng giá vé đăng ký. Đi u 19. Quy n h n và trách nhi m c a doanh nghi p kinh doanh, khai thác b n xe khách 1. Quy n h n: a. Đư c t ch i x p khách lên xe không đáp ng các tiêu chu n quy đ nh; b. Yêu c u lái xe, ph xe và nhân viên ph c v trên xe th c hi n các quy đ nh v v n t i khách; c. Yêu c u ch phương ti n b trí xe thay th nh ng xe h ng đ t xu t ho c không đáp ng các tiêu chu n v an toàn k thu t đ b o đ m bi u đ ch y xe và an toàn giao thông; d. Đư c thu ti n d ch v b n xe đ i v i xe v n chuy n khách theo tuy n c đ nh ho t đ ng t i b n xe theo tho thu n trong h p đ ng. 2. Trách nhi m: a. Ký k t h p đ ng v i các doanh nghi p v n t i khách đư c phân công khai thác các tuy n v n t i khách c đ nh theo k t qu H i ngh hi p thương đã đư c cơ quan qu n lý tuy n ch p thu n; b. Bán vé theo s u thác c a các doanh nghi p v n t i ho c cho doanh nghi p v n t i thuê qu y bán vé; c. B o đ m tr t t an toàn và v sinh môi trư ng t i b n; d. Ki m tra vi c ch p hành các quy đ nh và làm th t c cho xe xu t b n. Đi u 20. Quy n h n và trách nhi m c a khách đi xe trên tuy n v n t i khách c đ nh 1. Quy n h n: a. Đư c mang theo và mi n cư c 10kg hành lý xách tay nh g n. b. Đư c yêu c u b i thư ng nh ng thi t h i v ngư i, hành lý mang theo do lái, ph xe, nhân viên ph c v trên xe gây ra. c. Đư c góp ý tr c ti p ho c gián ti p v i lái, ph xe, nhân viên ph c v trên xe và doanh nghi p v n t i, doanh nghi p kinh doanh khai thác b n xe. 2. Trách nhi m: a. Đi xe ph i có vé; lên, xu ng xe t i b n xe ho c các tr m ngh , đi m d ng xe khách đã đư c quy đ nh. b. Ch p hành s hư ng d n c a lái, ph xe, nhân viên ph c v trên xe. c. Không mang theo nh ng hàng c m, hàng d cháy n , hàng có mùi hôi th i, súc v t. Đi u 21. Quy n h n và trách nhi m c a doanh nghi p ho c h kinh doanh cá th kinh doanh khai thác v n t i khách b ng ôtô theo h p đ ng 1. Quy n h n: a. Đưa nh ng xe đã đăng ký vào khai thác h p đ ng v n t i khách;
 11. b. Đư c thu ti n v n chuy n theo tho thu n ghi trong h p đ ng. 2. Trách nhi m: a. Ch đư c v n chuy n khách sau khi đã ký h p đ ng v n chuy n; b. Th c hi n đ y đ nh ng cam k t v i ngư i thuê v n t i đã ký trong h p đ ng; c. B trí nhân viên ph c v trên nh ng xe t 30 ch ng i tr lên; ch b trí lái xe, ph xe và nhân viên ph c v trên xe đã ký h p đ ng lao đ ng và phù h p v i th i gian làm vi c trên tuy n. 3. Ngư i đ i di n các bên trong h p đ ng v n t i có trách nhi m và quy n h n tương ng như Bên v n t i và Bên thuê v n t i. Đi u 22. Quy n h n và trách nhi m c a bên thuê v n t i theo h p đ ng Bên thuê v n t i đư c yêu c u bên v n t i th c hi n đ y đ nh ng n i dung đã cam k t trong h p đ ng v n t i và ph i ch u trách nhi m th c hi n đ y đ nh ng đi u đã ký k t v i bên v n t i. Chương 5: T CH C TH C HI N Đi u 23. Đi u kho n th c hi n 1. Các lo i phù hi u và "S nh t trình ch y xe" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4127/2001/QĐ- BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i có giá tr s d ng đ n h t ngày 30 tháng 6 năm 2005. 2. Các doanh nghi p đang khai thác tuy n v n t i khách c đ nh trư c ngày Quy đ nh này có hi u l c thi hành đư c ti p t c khai thác trên tuy n theo th i h n đã đư c cơ quan qu n lý tuy n ch p thu n. Đi u 24. Trách nhi m th c hi n 1. C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam có trách nhi m ban hành các m u th ng nh t nêu trong Quy đ nh này d a trên nguyên t c: đơn gi n, đ y đ thông tin, thu n l i cho công tác qu n lý và phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t. 2. C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i khách, doanh nghi p khai thác b n xe và khách đi xe có trách nhi m th c hi n quy đ nh này. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Đào Đình Bình Ph l c 1 TÊN DOANH NGHI P(1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do H nh phúc S : ………../…………. ----------- ………., ngày …. tháng …. năm ………… GI Y ĐĂNG KÝ KHAI THÁC V N T I KHÁCH B NG ÔTÔ THEO TUY N C Đ NH
 12. Tuy n: B n đi: ……………....…… B n đ n: ………………...…. và ngư c l i Kính g i: ……………………………………………………….(2) 1. Tên doanh nghi p v n t i: ..................................................................................... 2. Tên giao d ch qu c t (n u có): .............................................................................. 3. Tr s doanh nghi p: ............................................................................................ 4. S đi n tho i (Fax): ............................................................................................... 5. Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s ………. do .............................................. .................................................... c p ngày ……………….tháng ….. năm …………… 6. Doanh nghi p đăng ký khai thác v n t i khách trên các tuy n sau: Hành trình ch y xe S S Các đi m Các d ch Tên C ly chuy n th d ng, đ Giá vé v ph c tuy n tuy n B n đi B nđ n khai t xe d c v thác đư ng 1. 2. … 7. S xe đăng ký khai thác tuy n: 7.1. Tên tuy n ………………….. S th Bi n s xe Lo i xe S gh Năm SX Ghi chú t 1 2 … 7.2. Tên tuy n ………………….. S th Bi n s xe Lo i xe S gh Năm SX Ghi chú t 1 2 … Doanh nghi p cam k t nh ng n i dung đã đăng ký đúng v i th c t t i doanh nghi p. Xác nh n c a S GTVT (GTCC) S t i Ch doanh nghi p (N u là tuy n trên 1.000 km) (Ký tên đóng d u) (1) Ghi tên doanh nghi p đăng ký khai thác tuy n (2) Ghi tên cơ quan qu n lý tuy n
 13. Ph l c 2 CƠ QUAN QU N LÝ TUY N (2) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do H nh phúc S : ………../…………. ------------ ………., ngày …. tháng …. năm ………… CH P THU N THAM GIA KHAI THÁC TUY N V N T I KHÁCH LIÊN T NH C Đ NH B NG ÔTÔ Tuy n: B n đi: ……....…………… B n đ n: ……………….....…. và ngư c l i Kính g i: ……………………………………………………….(1) Theo đ ngh t i gi y đăng ký khai thác tuy n s ……/……. ngày … tháng … năm …. c a …………………. (2). Căn c các quy đ nh v v n t i hành khách b ng ô tô theo tuy n c đ nh ……………………………………………. (2) thông báo: ……………………………………………………(1) đã đ các đi u ki n theo quy đ nh tham gia khai thác tuy n v n t i khách liên t nh sau: Tên tuy n: ................................................... đi .....................................và ngư c l i: B n đi: B n xe ............................................. (thu c t nh (TP) ................................... ) B n đ n: B n xe .......................................... (thu c t nh (TP) ................................... ) C ly v n chuy n: ....................................... km Th i h n khai thác trong 07 năm k t ngày ……./……../…………… S lư ng xe tham gia khai thác tuy n: ……. xe (Danh sách kèm theo). TH TRƯ NG CƠ QUAN QU N LÝ TUY N Nơi nh n: (Ký tên, đóng d u) - Như trên - S GTVT, S GTCC 2 đ u tuy n, - B n xe hai đ u tuy n - Lưu cơ quan qu n lý tuy n (1) Ghi tên doanh nghi p đăng ký thay xe (2) Ghi tên cơ quan qu n lý tuy n
 14. Ph l c 3 TÊN DOANH NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do H nh phúc S : ………../…………. ------------ ………., ngày …. tháng …. năm ………… GI Y ĐĂNG KÝ KHAI THÁC V N T I KHÁCH B NG ÔTÔ THEO H P Đ NG Kính g i: S GTVT, S GTCC ………………………. 1. Tên doanh nghi p ho c cá nhân: 2. Tên giao d ch qu c tê (n u có): 3. Tr s doanh nghi p: 4. S đi n tho i (Fax): 5. Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s ………. do ……..c p ngày ……tháng ….. năm……. 6. Ph m vi khai thác: 7. S xe đăng ký khai thác ……..xe (Danh sách kèm theo). S Bi n s xe Lo i xe S gh Năm SX Ph m vi Ghi chú th t ho t đ ng Doanh nghi p cam k t nh ng n i dung đã đăng ký đúng v i th c t t i doanh nghi p . Ch doanh nghi p (Ký tên đóng d u) Ph l c 4 QUY Đ NH PHÙ HI U “XE H P Đ NG”, “CHUY N XE CH T LƯ NG CAO” VÀ “XE V N CHUY N KHÁCH TUY N C Đ NH (S d ng cho xe VCK theo h p đ ng, xe VCK chuy n ch t lư ng cao ho c xe VCK tuy n c đ nh). 1. Ki u (phông) ch và c ch : N i dung Ki u ch C ch 1. Dòng th 1, th 2 và dòng cu i cùng t t c các m u phù hi u: “S : ……../……………” VnTimeH, 16 ÷ 20 đ m “CÓ GIÁ TR Đ N: ……../..../…..”: “BI N S XE: ”
 15. 2. Đ i v i phù hi u “Xe h p đ ng” VnTimeH, 100 ÷ 150 đ m Ch : “XE H P Đ NG” 3. Đ i v i phù hi u: “chuy n xe ch t lư ng cao” và phù hi u xe v n chuy n khách tuy n c đ nh: Ch “XE CH Y TUY N C Đ NH” VnTimeH, 16 ÷ 20 đ m Ch tên tuy n: (VÍ D : HÀ N I – TP. H CHÍ MINH) VnTimeH, 16 ÷ 20 đ m Ch TÊN B N ĐI – TÊN B N Đ N, (VÍ D : GIÁP BÁT – VnAvanH, 100 ÷120 MI N ĐÔNG) đ m Đ i v i chuy n xe ch t lư ng cao: góc ph i phía trên phù VnTimeH, 80 ÷ 100 hi u in vòng tròn trong có 3 ch cái “CLC” (như m u) đ m 2. Kích thư c phù hi u: Chi u dài (D): 450 mm ± 1000 mm Chi u cao (C): 120 mm ± 30 mm 3. Màu s c c a t ng lo i phù hi u: - Phù hi u c p cho xe ho t đ ng tuy n t 300 km tr xu ng: N n tr ng, ch xanh th m - Phù hi u c p cho xe ho t đ ng tuy n trên 300 km: N n tr ng, ch đ . 4. M u phù hi u minh h a (thu nh ): a) M u “Xe h p đ ng” b) M u “chuy n xe ch t lư ng cao” và “xe v n chuy n khách tuy n c đ nh”
 16. S NH T TRÌNH I. Hư ng d n cách ghi s 1. S nh t trình ch y xe có kích thư c 130 mm x 190 mm, g m hai lo i: 50 trang và 100 trang dùng cho xe VCK theo tuy n c đ nh. 2. Th i h n s d ng theo quy đ nh c a doanh nghi p. 3. Trang bìa: (Cơ quan c p s ghi) · S s : Ghi theo s th t s c a cơ quan phát hành s . · Tuy n v n chuy n: Ghi đúng tên tuy n t i văn b n ch p thu n. · Mã s tuy n: Ghi đúng mã s tuy n đư c công b t i danh m c tuy n qu c gia. · B n đi, B n đ n: Ghi đúng tên b n đi, b n đ n t i văn b n ch p thu n. · Bi n ki m soát xe ô tô, lo i xe: Ghi đúng s xe t i văn b n ch p thu n · Tên ch doanh nghi p: Ghi theo đăng ký kinh doanh. · Đ a ch : Ghi đ a ch tr s c a doanh nghi p ho c chi nhánh. · S đi n tho i: Ghi s đi n tho i tr s doanh nghi p ho c chi nhánh (n u có). 4. T trang 3: (Ban qu n lý b n xe 2 đ u tuy n ghi theo t ng chuy n xe ra, vào b n): · S khách đi xe t i b n: Ghi đúng s lư ng khách lên xe t i b n. · Gi xu t bi n: Ghi đúng gi xe xu t b n. · S khách đ n b n: Ghi đúng s lư ng khách đ n · Gi đ n b n: Ghi đúng gi đ n b n c a xe. · Ban qu n lý b n xe: Ghi tên Ban qu n lý b n xe xác nh n và đóng d u. II. N i dung và trình bày trang bìa trư c: (m u) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ------------ D uc a S GTVT S s : (GTCC) S NH T TRÌNH CH Y XE (Dùng cho xe v n chuy n khách) Tuy n v n chuy n: ………… đi ……………. và ngư c l i Mã s tuy n: …………….. C ly VC …………………… km B n đi: ........................................................... B n đ n: ........................................................ Bi n s đăng ký xe: ........................................ Lo i xe: ..........................................................
 17. S gh : .......................................................... Ch doanh nghi p: ......................................... Đ a ch : ........................................................... Đi n tho i: ........................................................ III. N i dung và trình bày các trang trong s : (trang m u) B n đi xác nh n B n đ n xác nh n 1. S khách đi xe t i b n ………….. ngư i 1. S khách đ n b n …………….... ngư i 2. Gi xu t b n: ……………………………. 2. Gi đ n b n: ……………………………. Ngày … tháng … năm …. Ngày … tháng … năm …. Ban qu n lý b n xe Ban qu n lý b n xe ………………… ………………… (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, đóng d u) B n đi xác nh n B n đ n xác nh n 1. S khách đi xe t i b n ………….. ngư i 1. S khách đ n b n …………….... ngư i 2. Gi xu t b n: ……………………………. 2. Gi đ n b n: ……………………………. Ngày … tháng … năm …. Ngày … tháng … năm …. Ban qu n lý b n xe Ban qu n lý b n xe ………………… ………………… (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, đóng d u)
Đồng bộ tài khoản