Quyết định số 09/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 09/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2007/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 09/2007/Q -BGTVT Hà N i , ngày 23 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C NA PH N THÀNH PH À N NG, T NH QU NG NAM VÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I À N NG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Căn c ý ki n c a y ban nhân dân thành ph à N ng t i Công văn s 6167/UBND-QL Th ngày 18 tháng 10 năm 2006; Căn c ý ki n c a y ban nhân dân t nh Qu ng Nam t i Công văn s 3003/UBND- KTN ngày 11 tháng 10 năm 2006; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng và t nh Qu ng Nam, bao g m: a) Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng c a các c ng bi n sau ây: - C ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng: Sông Hàn, Tiên Sa, Liên Chi u, b n c ng chuyên dùng c a Công ty PETEC, b n c ng chuyên dùng c a Nhà máy xi măng H i Vân, khu B c a Xí nghi p s a ch a tàu H i Sơn, Nguy n Văn Tr i, b n c ng N i Hiên và b n phao M Khê. - C ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Nam: Kỳ Hà, c u c ng s 2 Kỳ Hà và c u c ng Gas c a Công ty liên doanh Khí t à N ng. b) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, lu ng nhánh c ng bi n, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão thu c các c ng bi n quy nh t i i m a kho n này. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão khác ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng và t nh
  2. Qu ng Nam tính theo m c nư c thu tri u l n nh t, ư c quy nh c th như sau: 1. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng: a) Khu v c v nh à N ng: - Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i o n th ng n i hai i m N1, N2, có t a sau ây: + N1: 16o12'28"N, 108o12'12"E (mép b phía Nam hòn Sơn Trà); + N2: 16o09'16"N, 108o14'42"E (mép b phía Tây B c bán o Sơn Trà). - Ranh gi i v phía t li n: toàn b vùng nư c c a v nh à N ng, ư c gi i h n c th t i m N2 ch y d c theo ư ng b bi n c a V nh à N ng v phía Tây bán o Sơn Trà, qua c a sông Hàn, ti p t c ch y theo ư ng b bi n v phía Tây v nh à N ng qua mũi Nam Ô và mũi Isabelle lên phía B c v nh à N ng n i m N3 có t a 16o12'28"N, 108o11'26"E (mép b bi n phía ông èo H i Vân, giáp t nh Th a Thiên - Hu ); t i m N3 n i th ng v i i m N4 có t a 16o12'38"N, 108o11'42"E (mép b phía Tây Nam hòn Sơn Trà) và ch y d c theo ven b phía Tây Nam hòn Sơn Trà k t thúc t i i m N1. b) Khu v c sông Hàn: Ranh gi i ư c xác nh t hai i m mút c a c a sông Hàn (giáp v i vùng nư c v nh à N ng) ch y theo hai b sông v phía thư ng lưu, d c theo bên trái p B c - Nam n ư ng biên hành lang an toàn h lưu c u Nguy n Văn Tr i. c) Khu v c b n phao M Khê: - Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m MK1, MK2 và MK3 có t a sau ây: + MK1: 16o03'00"N; 108o14'40"E; + MK2: 16o03'00"N; 108o18'00"E; + MK3: 16o05'45"N; 108o18'00"E. - Ranh gi i v phía t li n: t i m MK3 ch y d c theo mép b bi n phía ông Nam bán o Sơn Trà t i i m MK1. 2. Ph m vi vùng nư c c ng bi n Kỳ Hà thu c a ph n t nh Qu ng Nam: - Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m KH1, KH2, KH3 và KH4 có t a sau ây: + KH1: 15o31'00"N, 108o40'00"E; + KH2: 15o31'00"N, 108o42'18"E; + KH3: 15o28'54"N, 108o42'18"E; + KH4: 15o28'54"N, 108o41'12"E.
  3. - Ranh gi i v phía t li n: t i m KH4 ch y d c theo mép b bi n v phía Tây B c, qua c a sông Trư ng Giang (c a Lô), ti p t c ch y theo ư ng b bi n qua mũi An Hòa v phía Tây t i i m KH1. - Ranh gi i trên sông Trư ng Giang: t hai i m mút c a c a sông Trư ng Giang (c a Lô), ch y d c theo hai b sông v phía thư ng lưu, qua c a l ch u Doi (Sâm Riêng) t i o n th ng c t ngang sông n i hai i m TG1 và TG2 có to sau ây: + TG1: 15o29'24"N, 108o38'42"E; + TG2: 15o28'30"N, 108o38'42"E. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão cho tàu thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng và t nh Qu ng Nam ư c quy nh như sau: 1. Khu v c v nh à N ng: a) Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : 16o10'00"N, 108o11'00"E. b) Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão cho tàu thuy n trong vùng nư c ư c quy nh t i i m a kho n 1 i u 2 c a Quy t nh này. 2. Khu v c b n phao M Khê: a) Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,5 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : o o 16 04'00"N, 108 17'00"E. b) Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão cho tàu thuy n trong vùng nư c ư c quy nh t i i m b kho n 1 i u 2 c a Quy t nh này. 3. Khu v c c ng bi n Kỳ Hà: a) Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,5 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : o o 15 29'30"N, 108 41'42"E. b) Khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão cho tàu thuy n trong vùng nư c c ng Kỳ Hà ư c quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Quy t nh này. i u 4. C ng v hàng h i à N ng có trách nhi m: 1. Th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan i v i ho t ng hàng h i t i vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng và t nh Qu ng Nam;
  4. 2. Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c quy nh t i i u 2, i u 3 c a Quy t nh này, C ng v hàng h i à N ng còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n thành ph à N ng và t nh Qu ng Nam. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 1330/2003/Q -BGTVT ngày 12 tháng 05 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng, t nh Qu ng Nam và khu v c trách nhi m c a C ng v hàng h i à N ng. i u 7. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông công chính thành ph à N ng, Giám c S Giao thông v n t i t nh Qu ng Nam, Giám c C ng v hàng h i à N ng, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này B TRƯ NG H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản