Quyết định số 09/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
3
download

Quyết định số 09/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Bản bổ sung Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ nhất do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 09/2007/QĐ-BYT Hà N i,ngày 24 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B N B SUNG DƯ C THƯ QU C GIA VI T NAM L N XU T B N TH NH T B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c ngày 14 tháng 06 năm 2005 ; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét đ ngh c a Ch t ch H i đ ng Dư c đi n Vi t Nam, kiêm trư ng ban ch đ o biên so n Dư c thư qu c gia Vi t Nam và C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này B n b sung Dư c thư qu c gia Vi t Nam l n xu t b n th nh t. Đi u 2. Các cơ s khám b nh, ch a b nh, cơ s c p phát thu c, cơ s s n xu t, kinh doanh thu c phòng b nh và ch a b nh cho ngư i, các vi n nghiên c u y dư c, các trư ng đ i h c, trung h c y dư c, các th y thu c c n nghiên c u, n m v ng n i dung c a B n b sung Dư c thư qu c gia Vi t Nam l n xu t b n th nh t đ áp d ng trong công tác chăm sóc, b o v và nâng cao s c kho nhân dân. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra - B Y t , Ch t ch H i đ ng Dư c đi n Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Lãnh đ o các V , C c thu c B Y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , T ng Giám đ c T ng Công ty dư c Vi t Nam, Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám đ c S Y t tr c thu c các B , Ngành, C c Y t - B Công an, C c Quân y – B Qu c phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Duoc thu dinh kem
Đồng bộ tài khoản