Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 3 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 09/2007/Q -UBND Qu n 3, ngày 14 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C Y QUY N CHO TRƯ NG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG QU N 3 Ư C KÝ TÊN, ÓNG D U UBND QU N TRÊN M T S VĂN B N HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N C A UBND QU N Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 4461/Q -UB-NC ngày 22 tháng 08 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Quy ch t ch c và làm vi c c a y ban nhân dân qu n - huy n thu c thành ph H Chí Minh theo cơ ch “m t c a, m t d u”; Căn c Quy t nh s 341/2004/Q -UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 05/Q -UB ngày 19 tháng 01 năm 1999 c a y ban nhân dân qu n 3 v vi c ban hành Quy ch y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 i v i Th trư ng các Phòng, ban tr c thu c qu n theo cơ ch làm vi c “m t c a, m t d u”; Căn c Quy t nh s 43/2006/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 3 v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 3; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 3 (t i Công văn s 557/TNMT ngày 28 tháng 12 năm 2006); Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v và Báo cáo th m nh s 09/BC-TP ngày 08 tháng 01 năm 2007 c a Phòng Tư pháp qu n 3, QUY T NNH: i u 1. Nay y quy n cho Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 3 ư c ký tên và óng d u UBND qu n trên m t s văn b n hành chính thu c thNm quy n c a y ban nhân dân qu n 3 như sau: 1. Ký gi y xác nh n ăng ký b n cam k t b o v môi trư ng. 2. Ký vi c th c hi n chương trình liên t ch v b o v môi trư ng. 3. Ký ăng ký giao d ch b o m v t ai ( ăng ký, xóa ăng ký th ch p v quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t, cung c p thông tin...).
  2. 4. Ký b n hi n tr ng v trí t. 5. Ký các văn b n hành chính thông thư ng thu c lĩnh v c qu n lý Nhà nư c do Phòng ph trách (báo cáo; k ho ch; t trình; thư m i; công văn hư ng d n, tr l i, ngh ; công văn xin ý ki n hư ng d n các S - ngành thành ph v chuyên môn nghi p v ). 6. Ký gi y gi i thi u cho cán b , công ch c c a Phòng liên h các cơ quan ơn v trao i, gi i quy t công vi c liên quan n lĩnh v c do Phòng ph trách. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Trư ng Phòng N i v qu n 3 và Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 3 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr nh Văn Thình
Đồng bộ tài khoản