Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc thành lập phòng y tế quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TH NH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 09/2007/Q -UBND Bình Th nh, ngày 11 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P PHÒNG Y T QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c quy t nh s 341/2004/Q -UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v vi c t ch c các cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n, huy n; Căn c văn b n s 38/SNV ngày 19 tháng 01 năm 2005 c a S N i v thành ph v hư ng d n s p x p l i t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n; Căn c Ngh quy t s 40/2006/NQ-H ND ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a H i ng nhân dân thành ph ; Căn c quy t nh s 120/2006/Q -UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Phòng Y t tr c thu c UBND qu n, huy n; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Th nh, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Phòng Y t tr c thu c UBND qu n Bình Th nh. i u 2. Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a Phòng Y t qu n Bình Th nh (Theo Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v ). 1. Ch c năng: a) Phòng Y t là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trên a bàn qu n bao g m: y t d phòng, khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, y dư c h c c truy n, thu c phòng ch a b nh cho ngư i, m phNm nh hư ng n s c kh e con ngư i, an toàn v sinh th c phNm, trang thi t b y t ; th c hi n m t s nhi m
  2. v , quy n h n theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và y quy n c a S Y t thành ph . b) Phòng Y t ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n ng th i ch u s ch o, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Yt . 2. Nhi m v và quy n h n: a) Phòng Y t th c hi n các nhi m v , quy n h n qu n lý Nhà nư c v y t trên a bàn qu n theo hư ng d n c a y ban nhân dân thành ph ; tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân qu n ch o và t ch c th c hi n công tác v sinh phòng b nh, v sinh môi trư ng và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác theo s y quy n c a S Y t . b) T ch c ho c ph i h p th c hi n công tác ôn c, giám sát, ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v lĩnh v c y t trên a bàn qu n i v i các hành vi vi ph m, l p biên b n và xu t các bi n pháp x lý theo quy nh v phân c p qu n lý. c) Ki m tra các ho t ng v y t trên a bàn qu n Bình Th nh; xu t các bi n pháp x lý vi ph m hành chính, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh. d) T ch c, qu n lý, ào t o b i dư ng cán b công ch c, xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a ơn v và th c hi n quy ch theo s phân công, phân c p. i u 3. Cơ c u t ch c, b máy c a Phòng Y t qu n Bình Th nh 1. Phòng Y t qu n Bình Th nh có Trư ng phòng ph trách chung và m t Phó Trư ng phòng giúp vi c. Trư ng phòng ư c ký tên và óng d u (con d u Qu c huy c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh) trên các văn b n hành chính thông thư ng theo quy nh c a cơ ch “m t c a - m t d u”. 2. Trư ng phòng và Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n b nhi m, mi n nhi m và cách ch c. 3. Biên ch c a Phòng Y t ư c giao căn c vào nhi m v ư c phân công theo ch tiêu biên ch chung c a qu n và th c hi n theo cơ ch khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính c a qu n. 4. Tr s Phòng Y t ư c b trí trong khu hành chính t p trung c a qu n (khuôn viên y ban nhân dân qu n Bình Th nh) s 6 ư ng Phan ăng Lưu, phư ng 14, qu n Bình Th nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Y t , Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Th trư ng các phòng, ban tr c thu c y ban nhân dân qu n, Trung tâm Y t D phòng qu n,
  3. B nh vi n qu n và Th trư ng ơn v có liên quan, Ch t ch UBND các phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Hùng
Đồng bộ tài khoản