Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN T NH BÌNH c l p - T do - H nh phúc NNH ------- ----- S : 09/2008/Q - Quy Nhơn, ngày 24 tháng 01 năm 2008 UBND QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP NH M GI M THI U TAI N N GIAO THÔNG VÀ CH NG ÙN T C GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN T NH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND; Căn c Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c Ngh quy t s 34/2007/NQ-H ND ngày 19/12/2007 c a H i ng nhân dân t nh khoá X, kỳ h p th 11; Xét ngh c a Chánh Văn phòng UBND t nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành quy nh v tăng cư ng các bi n pháp nh m gi m thi u tai n n giao thông và ch ng ùn t c giao thông trên a bàn t nh (có Quy nh kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và i u ch nh, b sung Quy t nh s 29/2007/Q -UBND ngày 04/9/2007 c a UBND t nh, m t s n i dung c a Quy t nh s 29/2007/Q -UBND trái v i Quy t nh này u ư c bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh; Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th , trư ng h c, doanh nghi p trên a bàn t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH
  2. Vũ Hoàng Hà QUY NNH V VI C TĂNG CƯ NG BI N PHÁP GI M THI U TAI N N GIAO THÔNG VÀ CH NG ÙN T C GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN T NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2008/Q -UBND ngày 24/01/2008 c a UBND t nh) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c tiêu Nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông cho ngư i tham gia giao thông trên a bàn toàn t nh nh m góp ph n ki m ch tai n n giao thông và gi m thi t h i do tai n n giao thông trên a bàn t nh Bình nh; góp ph n phát tri n kinh t - xã h i. Ph n u năm 2008 gi m 10% tai n n giao thông trên c 03 m t: s v , s ngư i ch t và s ngư i b thương; các năm ti p theo tai n n giao thông luôn gi m hơn năm trư c. i u 2. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. i tư ng áp d ng: Quy nh này áp d ng i v i các t ch c th c hi n ch c năng m b o tr t t an toàn giao thông và các trư ng h p vi ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông trên a bàn t nh Bình nh. 2. Ph m vi: Quy nh này i u ch nh các bi n pháp gi m thi u tai n n giao thông nh m ki m ch tai n n giao thông và gi m thi t h i do tai n n giao thông trên a bàn t nh Bình nh, bao g m: i mũ b o hi m khi i môtô, xe g n máy; x lý h c sinh, sinh viên vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông; tuyên truy n; qu n lý k t c u h t ng; qu n lý b n ò, ò ch khách; khen thư ng, k lu t. 3. T t c nh ng vi ph m v tr t t an toàn giao thông trên a bàn t nh Bình nh u b x lý kiên quy t và nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH CHI TI T i u 3. Quy nh i mũ b o hi m khi i môtô, xe g n máy 1. T ngày 15/12/2007 th c hi n b t bu c i mũ b o hi m i v i t t c m i ngư i khi i môtô, xe g n máy trên t t c các tuy n ư ng trong toàn t nh.
  3. 2. L c lư ng Công an x lý nghiêm t t c các trư ng h p không i mũ b o hi m khi i môtô, xe g n máy theo Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 c a Chính ph ; ch gi i quy t giao tr phương ti n b t m gi khi ngư i vi ph m khai báo y thông tin c n thi t thông báo v cơ quan, trư ng h c, phư ng, xã, t dân ph , c m dân cư nh ng cán b , công ch c, viên ch c, h c sinh, sinh viên và ngư i vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông ki m i m, giáo d c. i u 4. V x lý h c sinh, sinh viên vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông 1. S Giáo d c - ào t o và các Trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p, Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên và các ơn v tr c thu c trên a bàn t nh t p trung ch o qu n lý ch t ch h c sinh, sinh viên ch p hành lu t giao thông; thư ng xuyên nh c nh , ưa thông tin liên quan n tr t t an toàn giao thông vào sinh ho t u tu n, l chào c , sinh ho t oàn, h i, i và l p; quy nh vi c ánh giá o c i v i h c sinh, sinh viên vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông; x lý nghiêm nh ng h c sinh, sinh viên vi ph m các quy nh v tr t t an toàn giao thông. Th c hi n nghiêm nh ng quy nh c a B Giáo d c và ào t o v trách nhi m c a Hi u trư ng các trư ng trong lãnh o, ch o th c hi n nh ng ch trương có liên quan n trách nhi m c a Trư ng có nhi u h c sinh vi ph m tr t t an toàn giao thông. 2. L c lư ng Công an x lý nghiêm các trư ng h p h c sinh, sinh viên chưa tu i ho c không có gi y phép lái xe i u khi n môtô, xe g n máy; ch gi i quy t giao tr phương ti n b t m gi khi n h n và ch s h u n p b n cam k t không tái ph m, có xác nh n c a chính quy n a phương nơi cư trú. i u 5. Quy nh v tuyên truy n 1. UBND các c p và Công an t nh t ch c th c hi n thông báo v cơ quan, trư ng h c, phư ng, xã, t dân ph , c m dân cư nh ng cán b , công ch c, viên ch c, h c sinh, sinh viên và ngư i vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông ki m i m, giáo d c, x lý theo quy nh. 2. Báo Bình nh; ài Phát thanh truy n hình Bình nh và ài truy n thanh các huy n, thành ph tăng th i lư ng phát sóng, tin, bài v tr t t an toàn giao thông, v x lý các v vi c vi ph m tr t t an toàn giao thông; hàng tháng thông báo r ng rãi danh sách nh ng ngư i vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông là cán b , công ch c, viên ch c, h c sinh, sinh viên và nh ng cá nhân, t ch c c tình vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông, gây tai n n giao thông trên a bàn t nh phê phán, theo dõi ki m i m, giáo d c nh m nâng cao hi u bi t và ý th c t giác ch p hành pháp lu t cho m i ngư i. 3. Th trư ng các cơ quan nhà nư c, các t ch c, oàn th chính tr – xã h i, các doanh nghi p có trách nhi m giáo d c cho cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và các thành viên trong t ch c mình gương m u ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông; thư ng xuyên ph bi n các quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông cho m i thành viên c a cơ quan, t ch c, ơn v ; ch u trách nhi m trư c cơ quan nhà nư c c p trên v tình hình th c hi n công tác b o m an toàn giao thông t i cơ quan, ơn v mình.
  4. i u 6. Quy nh v công tác tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m Các l c lư ng C nh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cư ng l c lư ng, phương ti n, trang b và thư ng xuyên t ch c tu n tra, ki m soát v tr t t an toàn giao thông trên các tuy n ư ng, nh t là nh ng nơi thư ng x y ra tai n n giao thông. T p trung x lý úng pháp lu t nh ng ngư i tham gia giao thông vi ph m các quy nh v b o m tr t t an toàn giao thông, không phân bi t ngư i i b , i xe p, i môtô, lái ôtô. L c lư ng tu n tra, ki m soát và x lý vi ph m ph i x lý công khai và úng pháp lu t, cho phép ngư i có thNm quy n x ph t ư c x ph t theo m c cao nh t c a khung ph t ti n áp d ng cho hành vi vi ph m nghiêm tr ng; ngư i có thNm quy n x lý vi ph m mà c tình không x lý ho c x lý không nghiêm s b x lý k lu t theo quy nh. i u 7. Quy nh v qu n lý k t c u h t ng 1. UBND t nh ưu tiên b trí ngân sách m t cách h p lý b sung u tư h th ng an toàn giao thông ư ng b , ư ng th y n i a, ư ng ngang qua ư ng s t c a a phương; rà soát, ch o và có các gi i pháp x lý k t c u k thu t h t ng giao thông b t h p lý, xóa b các “ i m en” v tai n n giao thông trên các tuy n qu c l , t nh l , huy n l và tăng cư ng trang- thi t b , phương ti n ph c v cho công tác b o m an toàn giao thông trên a bàn t nh. 2. UBND các huy n, thành ph ch trì, ph i h p v i các ngành ch c năng th c hi n m t s nhi m v sau: - T ch c gi i to d t i m các trư ng h p l n chi m t hành lang an toàn giao thông ư ng b các tuy n qu c l trên a bàn. - T ch c gi i to d t i m các trư ng h p l n chi m t hành lang an toàn giao thông ư ng b các tuy n ư ng t nh l ( T) trên a bàn. - UBND các huy n Hoài Nhơn, Phù M , Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phư c, Vân Canh và thành ph Quy Nhơn ph i h p v i Thanh tra S Giao thông V n t i, Thanh tra Giao thông ư ng s t c a Trung ương óng trên a bàn, cơ quan qu n lý ư ng s t, th c hi n m t s nhi m v sau: + T ch c gi i to d t i m các công trình vi ph m hành lang an toàn giao thông ư ng s t. + Nghiêm c m vi c m ư ng ngang trái phép vư t qua ư ng s t, có k ho ch xóa b 50% s ư ng ngang trái phép trong năm 2009. X lý k lu t khi n trách ho c c nh cáo i v i Ch t ch UBND huy n, thành ph , xã, phư ng, th tr n n u tái l n chi m hành lang an toàn giao thông; nh ng trư ng h p thi u trách nhi m gây h u qu nghiêm tr ng ph i truy c u trách nhi m hình s . 3. S Giao thông V n t i ch o các ơn v tr c thu c ph i h p ch t ch v i các s , ngành và chính quy n a phương x lý kiên quy t i v i nh ng trư ng h p vi ph m
  5. tr t t hành lang an toàn giao thông; nh ng v n b t h p lý v t ch c giao thông; có phương án t ch c phân làn riêng cho các lo i xe lưu thông trên nh ng tuy n ư ng i u ki n; ngăn ch n vi c m và ch n nh ng ư ng ngang trái phép vư t qua ư ng s t và xây d ng rào ch n ho c l p thi t b báo ng các i m giao c t gi a ư ng b v i ư ng s t; tăng cư ng ch o công tác ki m nh an toàn k thu t i v i các phương ti n tham gia giao thông; s m có phương án tăng thêm tuy n xe buýt trong n i thành Quy Nhơn và n các huy n trong t nh. i u 8. Quy nh v qu n lý b n ò, ò ch khách 1. S Giao thông V n t i có k h ach ph bi n, hư ng d n qu n lý b n ò và ò ch khách; ch trì, ph i h p v i Công an t nh, UBND các huy n, thành ph ti n hành ki m tra t t c các b n ò và ò khách trong t nh ch n ch nh, yêu c u ch b n ò và ch ò ch khách ph i m b o các i u ki n an toàn giao thông nh t là trong mùa mưa lũ. 2. X lý k lu t khi n trách ho c c nh cáo Ch t ch UBND các huy n, thành ph , Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n x y ra tai n n giao thông do b n ò ho c ò không i u ki n an toàn; n u tai n n giao thông gây h u qu nghiêm tr ng s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Khen thư ng, k lu t 1. Th trư ng các cơ quan nhà nư c, các t ch c, oàn th chính tr - xã h i, các doanh nghi p ban hành quy ch khen thư ng, bi u dương gương ngư i t t vi c t t trong lĩnh v c b o m tr t t an toàn giao thông; không xét danh hi u thi ua và khen thư ng v i m i hình th c i v i nh ng ngư i vi ph m pháp lu t v an toàn giao thông ho c có ngư i thân (cha, m , ch ng, v , con) nhi u l n vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t v an toàn giao thông; ki m i m, k lu t các trư ng h p c tình vi ph m ho c gây tai n n giao thông nghiêm tr ng. 2. Các cơ quan, ơn v , doanh nghi p, trư ng h c trên a bàn t nh có cán b , công ch c, ngư i lao ng, chi n s , h c sinh, sinh viên vi ph m nghiêm tr ng v tr t t an toàn giao thông thì Th trư ng cơ quan, ơn v ó ph i ch u trách nhi m ki m i m trư c c p trên; ng th i cơ quan, ơn v ó coi như b vi ph m m t trong nh ng tiêu chuNn xét các danh hi u thi ua hàng năm. Các huy n, thành ph nào không th c hi n ư c m c tiêu gi m thi t h i v ngư i do tai n n giao thông trên a bàn thì Ch t ch UBND huy n, thành ph ó ph i ch u trách nhi m ki m i m trư c H ND cùng c p và c p trên; ng th i a phương ó coi như b vi ph m m t trong nh ng tiêu chuNn xét các danh hi u thi ua hàng năm. 3. Khi b t, b nhi m cán b vào ch c v lãnh o ph i xem xét n trách nhi m c a các cán b ó trong vi c tri n khai, th c hi n nghiêm túc, thư ng xuyên, có hi u qu Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 c a Chính ph và Quy nh này. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH
  6. i u 10. Trư ng Ban An toàn giao thông t nh; Giám c Công an t nh; Giám c S Giao thông V n t i; Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th , trư ng h c, doanh nghi p trên a bàn t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph có k ho ch tri n khai t ch c th c hi n Quy nh này./.
Đồng bộ tài khoản