Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Y tế quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N TÂN BÌNH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 09/2008/Q -UBND Tân Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V THÀNH L P PHÒNG Y T QU N TÂN BÌNH Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Tân Bình, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Phòng Y t tr c thu c y ban nhân dân qu n Tân Bình, trong ó chuy n b ph n làm công tác dân s - k ho ch hóa gia ình t y ban Dân s - Gia ình và Tr em qu n vào Phòng Y t . i u 2. Nguyên t c t ch c; v trí và ch c năng; nhi m v , quy n h n; ch làm vi c và trách nhi m c a Th trư ng cơ quan th c hi n theo úng quy nh t i Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph . Phòng Y t có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Trư ng Phòng và Phó Trư ng Phòng Y t do Ch t ch y ban nhân dân qu n b nhi m, mi n nhi m theo quy nh pháp lu t. i u 3. Giao Trư ng Phòng Y t xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Y t trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 07/Q -UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Tân Bình v vi c thành l p Phòng Y t qu n Tân Bình. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Y t , Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 15 phư ng có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Thái Th Dư
Đồng bộ tài khoản