Quyết định số 0971/2002/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
6
download

Quyết định số 0971/2002/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0971/2002/QĐ-BTM về việc ủy quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0971/2002/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0971/2002/QĐ-BTM Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0971/2002/QĐ-BTM NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2002 V VI C U QUY N BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGHI P T NH BÌNH THU N QU N LÝ HO T Đ NG XU T NH P KH U VÀ HO T Đ NG THƯƠNG M I C A CÁC DOANH NGHI P KHU CÔNG NGHI P B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh s 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Thương m i; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu Công ngh cao ban hành kèm theo Ngh đ nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Quy t đ nh s 164/1999/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Bình Thu n; Theo đ ngh c a U ban nhân dân t nh Bình Thu n t i Công văn s 1981/UBBT- PPLT ngày 09 tháng 7 năm 2002; QUY T Đ NH Đi u 1. U quy n cho Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Bình Thu n (sau đây g i t t là Ban qu n lý) qu n lý ho t đ ng xu t nh p kh u và ho t đ ng thương m i c a các doanh nghi p trong các khu công nghi p t nh Bình Thu n. Đi u 2. Ban qu n lý xét duy t k ho ch nh p kh u và qu n lý ho t đ ng thương m i c a các doanh nghi p theo n i dung sau: 1. V ho t đ ng xu t nh p kh u a. Đ i v i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài: 1.1. Ban qu n lý xét duy t k ho ch nh p kh u c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trên cơ s h p đ ng h p tác kinh doanh đóng trong các khu công nghi p t nh Bình Thu n, b o đ m th c hi n đúng Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996, Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 19/6/2000, Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan phù h p v i Gi y phép đ u tư, Gi y phép kinh doanh, Gi i trình Kinh t k thu t, thi t k k thu t và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan đ n qu n lý đi u hành xu t nh p kh u. Bao g m các ho t đ ng sau đây:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.1.1. Duy t k ho ch nh p kh u máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư đ t o tài s n c đ nh, k ho ch nh p kh u nguyên li u s n xu t và xác nh n mi n thu nh p kh u đ i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, ph tùng thay th đ l p đ t đ u tư t o tài s n c đ nh, bao g m c vi c nh p kh u đ t o tài s n b ng phương th c thuê mua tài chính c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đóng t i các khu công nghi p t nh Bình Thu n. 1.1.2. Duy t k ho ch t m nh p máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thuê c a nư c ngoài chưa có trong dây chuy n công ngh đ ho t đ ng c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. 1.1.3. Duy t k ho ch nh p kh u v t tư, nguyên li u cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài theo Gi y phép đ u tư phù h p v i Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 2001-2005, Thông tư s 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001. 1.2. Vi c xu t nh p kh u c a doanh nghi p ch xu t đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 38 và 39 c a Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh đ nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph , Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph . 1.3. Vi c mua bán hàng hoá gi a doanh nghi p ch xu t v i th trư ng n i đ a: th c hi n theo Thông tư c a B Thương m i s 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999 v hư ng d n Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg v vi c mua bán hàng hoá v i doanh nghi p ch xu t và Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 và Thông tư s 26/2001/TT-BTM ngày 04/12/2001 c a B Thương m i. b. Đ i v i doanh nghi p Vi t Nam: 1.4. Ho t đ ng xu t nh p kh u c a doanh nghi p Vi t Nam trong Khu công nghi p th c hi n theo Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 28/7/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và đ i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài, Ngh đ nh s 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 c a Chính ph quy đ nh v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP, Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý XNK hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005, Thông tư s 18/1998/TT- BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP, Thông tư s 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 44/2001/NĐ-CP. 1.5. Vi c nh p kh u máy móc, thi t b , v t tư xây d ng c a các doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t ho t đ ng trong các khu công nghi p th c hi n theo Ngh đ nh c a Chính ph s 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 v vi c ban hành Quy ch đ u th u, Ngh đ nh s a đ i b sung s 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000; Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 ban hành quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng, Ngh đ nh s a đ i b sung s 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. B Thương m i
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. xem xét và cho phép th c hi n nh p kh u máy móc thi t b b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph s 91/TTg ngày 13/12/1992; 2. V gia công hàng xu t kh u: 2.1. Vi c gia công hàng hoá gi a doanh nghi p khu công nghi p v i nư c ngoài th c hi n theo Ngh đ nh c a Chính ph s 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 Quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và đ i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài và Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh đ nh 57/1998/NĐ-CP c a Chính ph , Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 và Thông tư s 26/2001/TT-BTM ngày 04/12/2001 c a B Thương m i, Thông tư s 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 44/2001/NĐ-CP. Doanh nghi p tr c ti p làm th t c t i cơ quan h i quan đ th c hi n h p đ ng gia công v i nư c ngoài. Ban qu n lý không duy t h p đ ng gia công v i nư c ngoài c a các doanh nghi p. 2.2. Vi c gia công hàng hoá gi a doanh nghi p khu công nghi p và doanh nghi p ch xu t đư c coi là gia công v i thương nhân nư c ngoài và th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 26/1999/TT-BTM ngày 19/8/1999 c a B Thương m i. 2.3. Doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ch đư c ký h p đ ng gia công hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m xu t kh u, c m nh p kh u ho c t m ng ng xu t kh u, nh p kh u sau khi có văn b n ch p thu n c a B Thương m i theo Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph . 3. V c p gi y ch ng nh n xu t x : Ban qu n lý c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá FORM D v i các nư c ASEAN cho các doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài trong Khu công nghi p theo hư ng d n c a B Thương m i. Đi u 3. Hàng quý ban qu n lý g i v B Thương m i báo cáo th c hi n xu t kh u, nh p kh u c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài theo hư ng d n c a B Thương m i t i Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 c a B thương m i. Đi u 4. B Thương m i đ nh kỳ t ch c ki m tra vi c th c hi n nh ng quy đ nh trong Quy t đ nh u quy n này theo quy đ nh c a Pháp lu t. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản