Quyết định số 1/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 1/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1/2005/QĐ-UB về thành lập Sở Bưu chính Viễn thông do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để bổ sung Quyết định số 247/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Bưu chính Viễn thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 01/2005/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V B SUNG QUY T NNH S 247/2004/Q -UB NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THÀNH L P S BƯU CHÍNH VI N THÔNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 247/2004/Q -UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p S Bưu chính Vi n thông thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Bưu chính Vi n thông t i Công văn s 28/SBCVT-CNTT ngày 07 tháng 12 năm 2004 và Giám c S N i v t i T trình s 399/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Nay b sung thêm n i dung cho i u 1 trong Quy t nh s 247/2004/Q - UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p S Bưu chính Vi n thông thành ph như sau : - S Bưu chính Vi n thông thành ph có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c hư ng kinh phí t ngân sách Nhà nư c và ư c m tài kho n t i Ngân hàng, Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh. - Tr s c a S Bưu chính Vi n thông : t t i s 59 - 61, ư ng Lý T Tr ng qu n 1, thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Bưu chính Vi n thông thành ph và Giám c các s - ngành thành ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - B BC-VT, B N i v - TT. Thành y, TT H ND/TP - TTUB : CT, PCT/TT, VX, TM - S N i v (2b), Công an TP (PC.13)
  2. - Ngân hàng NN/TP, Kho B c NN/TP - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH Nguy n Thi n Nhân - Lưu (CNN-HH) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản