Quyết định số 10/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 10/2001/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành tạm thời Dạnh mục các loại phế liệu đã được xử lý thành nguyên liệu được phép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2001/QĐ-BKHCNMT Hà N i, ngày 11 tháng 5 năm 2001 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 10/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH T M TH I DANH M C CÁC LO I PH LI U ĐÃ ĐƯ C X LÝ THÀNH NGUYÊN LI U ĐƯ C PHÉP NH P KH U B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh đ nh s 22/CP c a Chính ph , ngày 22/5/1993, v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 175/CP c a Chính ph , ngày 18/10/1994, v hư ng d n thi hành Lu t B o v Môi trư ng; Căn c Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , ngày 04/4/2001 v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001-2005; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Môi trư ng, V Pháp ch , Chánh Văn phòng B ; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành t m th i kèm theo Quy t đ nh này "Danh m c các lo i ph li u đã đư c x lý thành nguyên li u đư c phép nh p kh u". Đi u 2: Ph li u quy đ nh trong Danh m c ban hành kèm theo quy t đ nh này ch đư c phép nh p kh u khi đã làm s ch hoàn toàn hoá ch t đ c, ch t phóng x , các ch t d cháy, d n , các h p ch t h u cơ có ngu n g c đ ng, th c v t có nguy cơ gây d ch b nh, ch t th i y t . Ph li u quy đ nh trong Danh m c ban hành kèm theo quy t đ nh này cũng ph i đư c x lý lo i b các t p ch t như: d u, m , cao su, ch t d o, nh a đư ng và các t p ch t khác. Đi u 3: Các t ch c, cá nhân ch đư c nh p kh u các lo i ph li u đã đư c x lý thành nguyên li u đ ph c v cho m c đích s n xu t, phù h p v i các nhu c u c th v s lư ng, ch ng lo i và đ a ch s d ng. Ph li u ph i có ngu n g c xu t x rõ ràng. Nghiêm c m vi c nh p kh u các lo i ph li u đã đư c x lý thành nguyên li u đ s d ng vào các m c đích khác.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 4: T ch c, cá nhân nh p kh u các lo i ph li u đã đư c x lý thành nguyên li u thu c Danh m c ban hành kèm theo quy t đ nh này ph i làm th t c nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. Đi u 5: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 6: C c trư ng C c Môi trư ng, V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng B , các t ch c, cá nhân và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Trong quá trình th c hi n quy t đ nh này, n u có gì vư ng m c đ ngh ph n ánh k p th i v B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Chu Tu n Nh (Đã ký) DANH M C CÁC LO I PH LI U ĐÃ ĐƯ C X LÝ THÀNH NGUYÊN LI U ĐƯ C PHÉP NH P KH U (Kèm theo Quy t đ nh s 10/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/5/2001 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng) 1. Các d ng đ u m u, m nh v n b ng kim lo i ho c h p kim còn l i sau khi gia công. 2. Thép đư ng ray, thép tà v t, thép t m, thép tròn, thép hình, thép ng, dây và lư i thép các lo i đã qua s d ng. 3. Gang, thép thu h i t vi c c t phá, tháo d các công trình xây d ng đã qua s d ng như c u, tháp, nhà, xư ng. 4. Gang, thép thu h i t vi c c t phá, tháo d các phương ti n v n t i, máy móc, và các đ v t b ng gang, thép khác đã qua s d ng. 5. Đ ng, h p kim đ ng d ng t m, m nh, thanh, ng đã qua s d ng 6. Nhôm, h p kim nhôm d ng t m, m nh, thanh, ng đã qua s d ng 7. K m, h p kim k m d ng t m, m nh, thanh, ng đã qua s d ng 8. Niken, h p kim niken d ng t m, m nh, thanh, ng đã qua s d ng 9. Dây đi n, cáp đi n b ng đ ng ho c b ng nhôm đã qua s d ng, đã lo i b v b c cách đi n b ng nh a, cao su ho c b ng các lo i v t li u cách đi n khác. 10. Gi y các lo i, không ch a các n i dung văn hoá ph m đ i tru , ph n đ ng.
Đồng bộ tài khoản