Quyết định số 10/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 10/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung,vốn bán nhà sở hữu Nhà nước,vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 10/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2003 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG, V N BÁN NHÀ S H U NHÀ NƯ C, V N KH U HAO CƠ B N VÀ PH THU TI N I N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 5426/KH T-TH ngày 30 tháng 12 năm 2002 và T trình s 237/KH T-TH ngày 17 tháng 01 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n - huy n ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 thu c ngu n v n ngân sách t p trung, v n bán nhà s h u Nhà nư c, v n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm); trong ó : 1.1- V n ngân sách t p trung : 2.400 t (hai ngàn b n trăm t ) ng; Trong ó : Thanh toán kh i lư ng ng: 29 t (hai mươi chín t ) ng; 1.2- V n bán nhà s h u Nhà nư c : 1.100,0 t (m t ngàn m t trăm t ) ng; 1.3- V n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n : 396,0 t (ba trăm chín mươi sáu t ) ng. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung, v n bán nhà s h u Nhà nư c, v n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n, các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n - huy n ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP - T DA, T, VX, CNN, TM, TH (10b) - Lưu (TH-Tg) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản