Quyết định số 10/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 10/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế công tác Không báo hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 10/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH BAN HÀNH “QUY CH CÔNG TÁC KHÔNG BÁO HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 04 năm 1995; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 267/2003/Q -TTg ngày 19 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Hàng không Vi t Nam; Xét ngh c a C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch công tác Không báo hàng không dân d ng Vi t Nam". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG ào ình Bình
 2. QUY CH CÔNG TÁC KHÔNG BÁO HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10 /2004/Q -BGTVT ngày 25 tháng 6 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Quy ch này quy nh vi c thu th p, cung c p, phát hành các tin t c hàng không liên quan n công tác m b o an toàn cho các ho t ng bay trên lãnh th Vi t Nam và vùng thông báo bay do Vi t Nam qu n lý, i u hành. 2. Quy ch này áp d ng cho nhân viên không báo, b n hàng không, không lưu, ngư i lái, nhân viên khai thác i u hành bay, l p k ho ch bay, thông tin, khí tư ng hàng không, tìm ki m - c u n n và các t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài có liên quan n công tác không báo. i u 2. Trong Quy ch này, các ch vi t t t dư i ây ư c hi u như sau: 1. AGA (Aerodromes and ground aids): sân bay và ph tr m t t; 2. AFS (Aeronautical fixed service): d ch v c nh hàng không; 3. AFTN (Aeronautical fixed telecommunication network): m ng vi n thông c nh hàng không; 4. AIC (Aeronautical information circular): thông tri hàng không; 5. AIP (Aeronautical information publication): t p thông báo hàng không; 6. AIRAC (Aeronautical information regulation and control): ki m soát và i u ch nh tin t c hàng không; 7. AIS (Aeronautical information service): công tác không báo; 8. ATS (Air traffic service): công tác không lưu; 9. APP (Approach control office): cơ quan ki m soát ti p c n; 10. ACC (Area control centre): Trung tâm ki m soát ư ng dài; 11. FIR (Flight information region): vùng thông báo bay; 12. ICAO (International Civil Aviation Organization): t ch c hàng không dân d ng qu c t ;
 3. 13. NIL (Non or I have nothing to send to you): không ho c tôi không có gì thông báo cho anh; 14. NOTAM (Notice to Airmen): thông báo cho ngư i lái; 15. NOTAMN (new NOTAM): NOTAM ch a ng các thông tin m i; 16. NOTAMR (replacement NOTAM): NOTAM thông báo thay th m t NOTAM ã ư c phát hành trư c ó; 17. NOTAMC (NOTAM issued to cancel or supersede a previous NOTAM): NOTAM thông báo h y b m t NOTAM ã ư c phát hành trư c ó; 18. ASHTAM (special format of NOTAM providing information on the status activities of volcano): NOTAM c bi t có m u phát hành riêng bi t thông báo v s thay i ho t ng c a núi l a, s phun c a núi l a, mây tro b i núi l a có nh hư ng n ho t ng bay; 19. SNOWTAM (special format of NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water on the movement area): NOTAM c bi t thông báo s xu t hi n ho c lo i b các i u ki n nguy hi m do tuy t, băng, tuy t tan ho c nư c trên khu di chuy n c a sân bay; 20. NOF (International NOTAM Office): Phòng NOTAM qu c t ; 21. PIB (Pre-flight information bulletin): b n thông báo tin t c trư c khi bay; 22. TWR (Aerodrome control tower): ài ki m soát t i sân; 23. UTC (Universal time coordination): gi qu c t . i u 3. Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Công tác không báo (Aeronautical information service) là ho t ng thu th p và cung c p các tin t c c n thi t trong nư c và qu c t m b o an toàn cho các ho t ng bay n, bay i, bay trong và bay qua các vùng FIRs c a Vi t Nam; 2. Cơ quan không báo hàng không dân d ng (AIS unit) là cơ quan ch u trách nhi m thu th p và cung c p y các tin t c c n thi t ph c v ho t ng hàng không dân d ng trong nư c và qu c t m b o an toàn; 3. Cơ quan không báo t i c ng hàng không qu c t (Aerodrome AIS unit at international airport) là cơ quan không báo hàng không dân d ng t t i m t c ng hàng không qu c t c th , có trách nhi m th c hi n công tác không báo c ng hàng không qu c t ó và ph i h p th c hi n công tác không báo C m c ng hàng không khu v c liên quan; 4. Cơ quan không báo t i c ng hàng không a phương (Aerodrome AIS unit at domestic airport) là cơ quan không báo hàng không dân d ng t t i c ng hàng không a phương ch u trách nhi m th c hi n công tác không báo t i c ng hàng không ó;
 4. 5. Nhân viên không báo (AIS officer) là nh ng ngư i th c hi n công tác không báo hàng không dân d ng; 6. Ki m soát và i u ch nh tin t c hàng không (Aeronautical information regulation and control) là m t h th ng thông báo trư c v nh ng thay i quan tr ng nh hư ng tr c ti p n các ho t ng bay d a vào nh ng ngày có hi u l c ư c T ch c hàng không dân d ng qu c t quy nh; 7. M ng vi n thông c nh hàng không (Aeronautical fixed telecommunication network) là h th ng các m ng hàng không c nh toàn c u có nhi m v cung c p m t ph n c a d ch v c nh hàng không bao g m vi c trao i các i n văn, các d li u gi a các tr m hàng không c nh v i nhau; 8. Nhà khai thác t u bay (Operator) là t ch c, cá nhân ti n hành khai thác t u bay; 9. Thông báo cho ngư i lái (NOTAM) là m t thông báo b ng phương ti n vi n thông ch a ng thông tin liên quan n vi c l p t, tình tr ng ho c s thay i c a phương ti n d n ư ng, các d ch v , phương th c khai thác hay s nguy hi m nào ó mà ngư i lái và nh ng ngư i có liên quan n ho t ng bay c n ph i nh n bi t k p th i x lý; 10. Thông báo nh c l i, sau ây g i là NOTAM nh c l i (Trigger NOTAM) là NOTAM nh c nh ngư i s d ng v m t t p tu ch nh ho c m t t p b sung ư c phát hành theo chu kỳ AIRAC; 11. Phòng NOTAM qu c t (International NOTAM office) là cơ quan do m t qu c gia ch nh trao i NOTAM gi a các qu c gia v hàng không dân d ng; 12. Phòng th t c bay (Air traffic services reporting office) là m t cơ quan ư c thành l p t i C ng hàng không nh n các báo cáo có liên quan n công tác không lưu và k ho ch bay trư c khi t u bay kh i hành; 13. Sân bay d b (Alternate aerodrome) là sân bay mà t u bay có th n khi không th h cánh t i sân bay d nh h cánh. 14. T p thông báo hàng không (Aeronautical information publication) là tài li u không báo cơ b n c a m t qu c gia g m nh ng tin t c n nh lâu dài, c n thi t cho ho t ng bay; 15. T p tu ch nh (AIP Amendment) là tài li u không báo bao g m nh ng thay i mang tính ch t lâu dài i v i nh ng tin t c trong t p thông báo hàng không; 16. T p b sung (AIP Supplement) là tài li u không báo bao g m nh ng thay i mang tính ch t t m th i i v i nh ng tin t c trong t p thông báo hàng không; 17. B n thông báo tin t c trư c khi bay (Pre-flight information bulletin) là m t b n thông báo g m các NOTAM còn hi u l c có tính ch t khai thác quan tr ng nh hư ng n ho t ng bay, ư c chuNn b cung c p cho t lái trư c chuy n bay;
 5. 18. B n t ng k t danh m c NOTAM hàng tháng (Checklist of NOTAM in force) là danh sách t t c các NOTAM còn hi u l c ư c phát hành hàng tháng thông qua m ng vi n thông c nh hàng không; 19. B n tóm t t n i dung NOTAM còn hi u l c hàng tháng (Monthly printed plain- language summary of NOTAM in force) là b n tóm t t n i dung c a t t c các NOTAM còn hi u l c ư c phát hành hàng tháng b ng minh ng ; 20. B n , sơ hàng không (Aeronautical maps and charts) là các b n , sơ do cơ quan có thNm quy n n hành, trong ó ch a ng các tin t c hàng không c n thi t hư ng d n cho ngư i lái, các t ch c, cá nhân tham gia qu n lý i u hành bay s d ng; 21. Thông tri hàng không (Aeronautical information circular) là b n thông báo g m nh ng tin t c liên quan n các v n v an toàn bay, d n ư ng, k thu t, hành chính, các văn b n pháp lu t v hàng không c a Vi t Nam mà nh ng tin t c ó không phù h p ph bi n b ng NOTAM hay b ng T p thông báo hàng không; 22. T m ph không báo (AIS coverage) là nh ng tin t c cung c p cho ch ng u tiên c a l trình ư ng bay t c là t lúc c t cánh n i m h cánh u tiên trong l trình bay; 23. T p tin không báo tr n gói (Intergrated aeronautical information package) là t p h p các danh m c tài li u sau: a) T p AIP, t p tu ch nh, t p b sung; b) NOTAM và B n thông báo tin t c trư c khi bay; c) Thông tri hàng không; d) B n danh m c và tóm t t n i dung các NOTAM còn hi u l c hàng tháng. 24. Vùng thông báo bay (Flight information region) là vùng tr i có gi i h n ư c xác nh trong ó có cung c p d ch v thông báo bay và báo ng; 25. Vùng c m (Prohibited area) là vùng tr i có gi i h n ư c xác nh trên lãnh th c a m t qu c gia, mà trong ó c m ho t ng bay; 26. Vùng h n ch (Restricted area) là vùng tr i có gi i h n ư c xác nh trên lãnh th c a m t qu c gia mà trong ó h n ch các chuy n bay theo m t s i u ki n nh t nh; 27. Vùng nguy hi m (Danger area) là vùng tr i có gi i h n ư c xác nh mà trong ó có th x y ra nh ng ho t ng nguy hi m cho các chuy n bay vào nh ng kho ng th i gian xác nh. i u 4. 1. Các n phNm không báo, bao g m:
 6. a) Thông báo NOTAM; b) B n thông báo tin t c trư c khi bay; c) T p AIP, t p tu ch nh và t p b sung; d) Thông tri hàng không; ) B n danh m c và tóm t t n i dung các NOTAM còn hi u l c hàng tháng. e) Các tài li u hư ng d n, các sơ và các b n hàng không liên quan n ho t ng bay. 2. Vi c cung c p và trao i các n phNm không báo v i các t ch c, cá nhân trong nư c và qu c t có liên quan n ho t ng bay th c hi n theo các tiêu chuNn qu c t và khuy n cáo th c hành c a ICAO. i u 5. Các tin t c hàng không ư c thu th p t các ngu n sau: 1. Các cơ quan không báo c a các qu c gia có th a thu n trao i s n phNm không báo v i Vi t Nam; 2. Báo cáo sau khi bay c a các t bay thu c các hãng hàng không trong nư c và qu c t ; 3. Các cơ quan trong nư c: a) Các c ng hàng không qu c t và a phương; b) Các b ph n k thu t m b o d ch v thông tin, d n ư ng, giám sát; c) Các cơ quan không lưu; d) Các cơ quan thông tin hàng không; ) Các cơ quan khí tư ng; e) Các cơ quan tìm ki m-c u n n; g) Các cơ quan quân s nh n và công b tin t c liên quan n các c nh báo v d n ư ng ho c t kỳ thi t b hay phương th c nào có th nh hư ng n các ho t ng hàng không dân d ng khi c n thi t; h) Các cơ quan Nhà nư c khác có liên quan. i u 6. Các lo i tin t c hàng không bao g m: 1. Tin t c có tính ch t t m th i: là nh ng tin t c có hi u l c trong m t th i gian ng n (03 tháng), ư c ph bi n b ng NOTAM ho c t p b sung, bao g m:
 7. a) Nh ng tin t c v vi c ưa vào khai thác, d ng khai thác ư ng c t h cánh, ư ng lăn, sân ; b) Nh ng tin t c v vi c ưa vào khai thác, ng ng ho t ng hay d ng ho t ng b o dư ng các ph tr d n ư ng, các phương ti n ph c v i u hành bay; c) Nh ng tin t c v các thay i quan tr ng có nh hư ng n vi c khai thác bay; d) Nh ng tin t c v ho t ng t i các vùng c m, vùng h n ch , vùng nguy hi m; ) Nh ng tin t c v các ho t ng khác có nh hư ng n an toàn bay. 2. Tin t c có tính ch t lâu dài là tin t c có hi u l c trong m t th i gian dài và n nh, ư c công b trong t p thông báo hàng không, bao g m: a) Nh ng tin t c v s li u ư ng c t h cánh c a các sân bay; b) Nh ng tin t c v phương ti n ph c v trên sân bay; c) Nh ng tin t c v ki u lo i, t n s và v trí c a các thi t b ph tr d n ư ng trên ư ng bay; d) Nh ng tin t c v công tác không lưu, thông tin, khí tư ng và tìm ki m - c u n n; ) Nh ng tin t c v các phương th c không lưu. 3. Các tin t c hành chính thích h p ph bi n b ng thông tri hàng không là các tin t c liên quan n vi c trao i tin t c c a các nhà ch c trách hàng không và các hãng hàng không c n ư c thông báo trư c m t th i gian dài, bao g m các tin t c không phù h p ưa vào phát hành AIP, b sung, tu ch nh ho c NOTAM. i u 7. Tính chính xác và th i gian c n thi t c a tin t c ư c quy nh c th như sau: 1. T t c các tin t c có nh hư ng n an toàn bay ph i ư c cung c p y và chính xác vào th i gian thích h p; 2. Khi có d ki n thay i v cơ s h t ng, trang thi t b k thu t, phương th c khai thác, các cơ quan ơn v liên quan ph i tính n kho ng th i gian c n thi t các cơ quan không báo chuNn b và phát hành các tin t c ó dư i hình th c các n phNm không báo phù h p. Chương II. TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN TRONG LĨNH V C KHÔNG BÁO i u 8. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m:
 8. 1. Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác không báo B trư ng B Giao thông v n t i trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n và t ch c th c hi n; 2. Xây d ng và ch o th c hi n k ho ch phát tri n lĩnh v c không báo ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; 3. Phê duy t các tài li u hư ng d n khai thác c a các cơ quan không báo; 4. C p, gia h n, h y b , ình ch gi y phép hành ngh c a nhân viên không báo theo quy nh; 5. Nghiên c u, xu t áp d ng và t ch c th c hi n các quy nh, phương th c và tiêu chuNn không báo phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p; 6. Phát hành các n phNm không báo, bao g m: t p AIP, t p tu ch nh, t p b sung, AIC, các sơ , b n hàng không theo quy nh; 7. Ch o vi c cung c p và trao i các n phNm không báo v i cơ quan không báo c a các qu c gia có các ư ng bay i, bay n, bay trong và bay qua lãnh th ho c lãnh h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 8. Qu n lý h sơ chư ng ng i v t nh n ư c t các cơ quan, ơn v trong và ngoài ngành. Hư ng d n các bi n pháp c nh báo các chư ng ng i v t hàng không; 9. Phê duy t n i dung chương trình b i dư ng chuyên môn nghi p v cho các cán b , nhân viên không báo; 10. Tham gia l p k ho ch th c hi n và thNm nh các d án u tư trang thi t b không báo; 11. C p gi y phép khai thác các trang thi t b , h th ng không báo; 12. T ch c ki m tra vi c ch p hành các quy nh v công tác không báo c a các ơn v , cá nhân trong toàn ngành; x lý các vi ph m v vi c cung c p các tin t c không báo theo quy nh c a pháp lu t; 13. H p tác qu c t trong lĩnh v c không báo. i u 9. Trung tâm Không báo hàng không có trách nhi m: 1. Thu th p các thông tin liên quan n vi c m b o an toàn cho các ho t ng bay so n th o các n phNm không báo trình C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam phê duy t; 2. Thu th p các tin t c c n phát hành NOTAM, các d th o NOTAM t các cơ quan không báo t i các c ng hàng không qu c t , a phương và các cơ quan ơn v liên quan; ki m tra, x lý và phát hành NOTAM c a Vi t Nam;
 9. 3. Ti p nh n các tin t c v ho t ng quân s có th nh hư ng n ho t ng bay dân d ng t các cơ quan quân s và báo cáo c p có thNm quy n x lý tin t c k p th i, chính xác; 4. Ph i h p v i B Tham mưu Quân ch ng Phòng không - Không quân trong vi c biên so n các n i dung có liên quan n ho t ng bay quân s trong các n phNm không báo; 5. Nh n các NOTAM t các cơ quan không báo nư c ngoài; ch n các NOTAM có liên quan n các ho t ng bay i, n, bay qua vùng FIR c a Vi t Nam ph bi n n các các C m c ng hàng không, cơ quan qu n lý bay, các Hãng hàng không; 6. Th c hi n vi c cung c p, trao i và mua bán các n phNm không báo c a các nư c liên quan; x lý n i dung và ph bi n t i các b ph n không báo và các cơ quan, ơn v có liên quan n ho t ng bay; 7. ChuNn b các tin t c hàng không liên quan, t hàng các cơ quan có thNm quy n in n các lo i b n hàng không; 8. Thi t l p các lo i sơ bay ph c v cho ho t ng bay theo tiêu chuNn qu c t và các sơ ph i h p qu n lý bay gi a hàng không và quân s ; 9. T ch c qu n lý, khai thác, b o dư ng, ki m tra các trang thi t b không báo chuyên d ng; xây d ng k ho ch u tư, nâng c p và b o m cơ s h t ng k thu t cho công tác không báo; 10. Th c hi n các chương trình, k ho ch ào t o hu n luy n cán b , nhân viên không báo thu c Trung tâm; 11. Tham gia th c hi n công tác ki m tra c p gi y phép hành ngh , ki m tra nâng b c cho nhân viên 12. Tham gia so n th o các quy trình, quy ph m, tài li u chuyên môn nghi p v không báo; 13. Lưu tr các tài li u có liên quan. i u 10. Cơ quan không báo t i các c ng hàng không qu c t có trách nhi m: 1. Thu th p, x lý các i n văn NOTAM do Trung tâm Không báo hàng không cung c p; 2. Thu th p tin t c t các cơ quan, ơn v t i các C ng hàng không qu c t liên quan và t i các C ng hàng không a phương tr c thu c, các Trung tâm qu n lý bay khu v c, các hãng hàng không và m i tin t c khác có th nh hư ng n an toàn bay trong ph m vi trách nhi m c a mình, sau ó x lý và chuy n cho Trung tâm Không báo hàng không so n th o các n phNm không báo phù h p. 3. m b o công tác thông báo trư c khi bay, bao g m: so n b n tin thông báo trư c khi bay cho t lái, cung c p các tài li u tham kh o khác cho các chuy n bay kh i hành
 10. t các sân bay thu c ph m vi trách nhi m cung c p d ch v , cung c p và gi i thích thông tin tr c ti p b ng l i cho t lái theo yêu c u khi h vào l p k ho ch bay; 4. m b o công tác thông báo sau khi bay, bao g m thu th p và k p th i x lý các tin t c nh hư ng n ho t ng bay t các t lái; 5. Ti p nh n các tin t c v các ho t ng quân s trong khu v c trách nhi m có th nh hư ng n ho t ng bay dân d ng t các cơ quan quân s và báo cáo c p có thNm quy n x lý tin t c k p th i, chính xác; 6. Lưu gi , c p nh t các sơ ,b n , tài li u nghi p v v công tác không báo; 7. Ch o chuyên môn, ki m tra giám sát các ho t ng không báo c a các b ph n không báo t i các C ng hàng không a phương tr c thu c C m c ng hàng không liên quan; 8. Cung c p các NOTAM nư c ngoài có liên quan cho các C ng hàng không a phương tr c thu c có các chuy n bay qu c t khai thác t xu t khi ư c yêu c u; 9. Th c hi n các chương trình, k ho ch ào t o hu n luy n cán b , nhân viên không báo thu c C m c ng; 10. Tham gia th c hi n công tác ki m tra gi y phép hành ngh , ki m tra nâng b c cho nhân viên không báo tr c thu c. i u 11. Cơ quan không báo t i c ng hàng không a phương có trách nhi m: 1. Thu th p các tin t c liên quan n công tác không báo trong ph m vi C ng hàng không a phương và m i ho t ng có th nh hư ng n an toàn bay trong ph m vi trách nhi m c a mình, chuy n k p th i n cơ quan không báo t i C ng hàng không qu c t liên quan; 2. Nh n y các NOTAM trong nư c m b o công tác thông báo trư c khi bay, cung c p các tin t c và các tài li u tham kh o c n thi t cho t lái làm k ho ch bay. i v i các chuy n bay qu c t t xu t thì liên h v i cơ quan không báo t i C ng hàng không qu c t liên quan nh n các NOTAM nư c ngoài có liên quan n chuy n bay cung c p cho t lái; 3. m b o công tác thông báo sau khi bay, bao g m thu th p và k p th i x lý các tin t c nh hư ng n ho t ng bay t các t lái; 4. m b o công tác không báo trong th i gian có ho t ng bay trong khu v c sân bay, trư c 02 gi khi tàu bay bay vào khu v c sân bay và sau 02 gi khi tàu bay r i kh i khu v c sân bay; 5. Cung c p các thông tin liên quan c n thi t theo yêu c u c a Giám c C ng hàng không và cơ quan không lưu; 6. Lưu gi , c p nh t các sơ ,b n , tài li u nghi p v v công tác không báo.
 11. i u 12. T ch c, cá nhân s d ng d ch v không báo có trách nhi m: 1. i v i nhà khai thác trong nư c và nư c ngoài: a) xu t v i C c Hàng không Vi t Nam nhu c u ti p nh n tin t c không báo trong nư c và qu c t m b o an toàn cho các ho t ng bay c a hãng; b) Thu th p tin t c có th nh hư ng n ho t ng bay và cung c p k p th i cho các cơ quan không lưu, không báo. 2. i v i t lái: a) Nh n y PIB và các tin t c liên quan n chuy n bay l p k ho ch bay trư c chuy n bay; b) Cung c p các tin t c sau khi bay. 3. i v i cơ quan không lưu (TWR, APP, ACC): a) Nh n y các NOTAM trong nư c và nư c ngoài t Trung tâm Không báo hàng không thông qua thi t b u cu i h tr công tác l p k ho ch bay, thông báo bay và c nh báo d n ư ng hàng không; b) Thông báo k p th i cho các t lái có liên quan n u trong quá trình i u hành các cơ quan này nh n ư c b t kỳ tin t c t xu t nào có th nh hư ng n an toàn bay t các cơ quan không báo; c) Thu th p tin t c v các ho t ng có th nh hư ng n ho t ng bay thu c ph m vi ho t ng c a cơ quan, ơn v và cung c p k p th i cho các cơ quan không báo phù h p. i u 13. 1. Cơ quan không báo hàng không có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan thông tin, khí tư ng, m b o k thu t, không lưu, tìm ki m - c u n n, ơn gi n hóa th t c hàng không t i các C ng hàng không qu c t , các C ng hàng không a phương và cơ quan qu n lý bay liên quan thông qua vi c ký k t các th a thu n nh n ư c tin t c không báo liên quan n ho t ng bay trong th i gian s m nh t. 2. Các cơ quan, ơn v có trách nhi m cung c p tin t c liên quan n công tác không báo ph i ch nh ngư i có trách nhi m duy trì m i liên h tr c ti p và thư ng xuyên v i các cơ quan không báo nh m t o i u ki n cho vi c trao i tin t c ư c thu n ti n, nhanh chóng, chính xác. Chương III. CÔNG TÁC NOTAM M c A. Quy nh v phát hành NOTAM
 12. i u 14. Trung tâm Không báo hàng không có trách nhi m phát hành các tin t c hàng không d ng i n văn NOTAM t i các cơ quan không báo nư c ngoài theo th a thu n, các cơ quan không báo t i các C ng hàng không qu c t và các C ng hàng không a phương, các cơ quan không lưu thu c các Trung tâm Qu n lý bay khu v c, b ph n khai thác i u hành bay c a các hãng hàng không Vi t Nam và các cơ quan, ơn v liên quan khác n u có nhu c u. i u 15. i n văn NOTAM ph i ư c phát hành trong nh ng trư ng h p sau ây: 1. Thi t l p, óng c a ho c có nh ng thay i quan tr ng trong vi c khai thác các sân bay ho c các ư ng c t h cánh; 2. Thi t l p, h y b ho c có nh ng thay i quan tr ng v ho t ng c a các d ch v hàng không bao g m sân bay, không báo, không lưu, thông tin, khí tư ng, tìm ki m - c u n n; 3. Thi t l p ho c h y b các thi t b i n t và các thi t b phù tr khác ph c v cho công tác d n ư ng hàng không và sân bay, c th : a) Vi c gián o n hay ph c h i ho t ng tr l i, thay i t n s , thay i th i gian ho t ng, thay i tên g i, hư ng i v i các ph tr có nh hư ng; b) Thay i v trí, tăng ho c gi m công su t 50% ho c cao hơn; c) Thay i v vi c thông báo các l ch trình, n i dung, ho c tính không u n hay thi u tin c y c a b t kỳ phù tr i n t d n ư ng nào và các d ch v thông tin liên l c không - a; 4. Thi t l p, h y b ho c có nh ng thay i quan tr ng v các phù tr tr c quan; 5. Vi c gián o n ho c ph c h i ho t ng tr l i c a các b ph n chính trong h th ng chi u sáng t i sân bay; 6. Thi t l p, h y b ho c có nh ng thay i quan tr ng trong các phương th c c a công tác d n ư ng trên không; 7. S xu t hi n ho c vi c s a ch a các ph n hư h ng trên khu bay; 8. Các thay i ho c h n ch v kh năng cung c p nhiên li u, d u nh n và ôxy; 9. Các thay i quan tr ng v kh năng cung c p phương ti n và d ch v tìm ki m - c u n n; 10. Thi t l p, h y b ho c ph c h i ho t ng tr l i c a các èn hi u ch chư ng ng i v t quan tr ng nh hư ng n ho t ng bay; 11. Vi c xu t hi n các nguy hi m nh hư ng n ho t ng bay bao g m các chư ng ng i v t, t p tr n, bay trình di n, bay th thao, các ho t ng nh y dù ngoài nh ng khu v c công b ;
 13. 12. Xây d ng, di chuy n ho c thay i các chư ng ng i v t chính nh hư ng n ho t ng bay trong khu v c c t cánh, l y cao, ti p c n h t, ti p c n và d i b o hi m ư ng c t h cánh; 13. Thi t l p, ch m d t hi u l c ho c thay i tình tr ng ho t ng c a các vùng c m, nguy hi m ho c h n ch ; 14. Thi t l p, ch m d t hi u l c các vùng ho c ư ng bay ho c m t s ph n ư ng bay có kh năng x y ra bay ch n ho c yêu c u canh nghe trên t n s khNn nguy VHF 121.5 MHz; 15. Ch nh, h y b ho c thay i a danh do ICAO quy nh; 16. Nh ng thay i quan tr ng v c p công tác c u h và c u h a ư c cung c p t i sân bay; 17. S xu t hi n, di chuy n ho c có nh ng thay i quan tr ng v các i u ki n nguy hi m do tuy t, băng, tuy t tan ho c nư c trên khu v c di chuy n c a sân bay; 18. Xu t hi n d ch b nh c n ph i thông báo tiêm ch ng ho c có nh ng bi n pháp cách ly ki m d ch; 19. D báo v b c x m t tr i, n u ư c cung c p; 20. Xu t hi n ho t ng ban u c a núi l a, v trí, ngày, gi núi l a ho t ng và th i gian, m t và t m ho t ng c a mây tro b i bao g m c hư ng di chuy n, m c bay và ư ng bay ho c ph n c a ư ng bay có th b nh hư ng; 21. Thông báo v vi c th i vào b u khí quy n ch t phóng x ho c hoá ch t sau m t s c h t nhân hay hoá h c, v trí, ngày gi x y ra s c , m c bay, ư ng bay ho c các ph n ư ng bay có th b nh hư ng, hư ng di chuy n; 22. Nh ng d ki n thay i v trang thi t b khí tư ng ư c cung c p và nh hư ng c a các hi n tư ng th i ti t n ho t ng bay. i u 16. Khi phát hành t p tu ch nh ho c t p b sung theo phương th c AIRAC, ph i phát hành m t NOTAM nh c l i nêu tóm t t n i dung, ngày có hi u l c và s tu ch nh ho c s b sung theo chu kỳ AIRAC ó. NOTAM này s b t u có hi u l c cùng v i th i gian b t u có hi u l c c a t p b sung ho c t p tu ch nh ó và s có hi u l c cho n khi phát hành b n t ng k t và tóm t t NOTAM còn hi u l c tháng ti p theo. i u 17. NOTAM ph i ư c phát hành theo m u tiêu chuNn c a ICAO ư c nêu t i Chương 5 Ph ư c 15 (Annex 15-ICAO), c th như sau: 1. Hi u l c c a m t NOTAM không vư t quá 03 tháng. N u m t NOTAM có n i dung mang tính thay i t m th i trong m t th i gian dài vư t quá 03 tháng, ph i phát hành m t NOTAM thay th ;
 14. 2. NOTAM ch a ng tin t c mang tính ch t lâu dài ho c t m th i ư c s d ng trong th i gian trên 03 tháng ph i ư c ưa vào t p tu ch nh ho c t p b sung phù h p; 3. NOTAM ư c ph bi n cho vùng thông báo bay Hà N i và H Chí Minh có ba lo i: A, B và C: a) NOTAM lo i A: bao g m tin t c liên quan n các chuy n bay t m trung ho c t m xa và ư c ph bi n cho qu c t s d ng; b) NOTAM lo i B: bao g m tin t c v t t c các sân bay, sân bay tr c thăng, phương ti n và các phương th c s d ng cho hàng không dân d ng qu c t và ch phát hành cho các qu c gia k c n; c) NOTAM lo i C: bao g m tin t c liên quan t i các ho t ng bay qu c n i và ch ph bi n qu c n i s d ng. 4. NOTAM phát hành ph i ghi rõ lo i, th t NOTAM, năm phát hành. Các s th t s ư c b t u b ng s 0001 t 0001 UTC ngày 01 tháng 01 hàng năm. Ví d : (A0001/00) (C0006/01) 5. NOTAM ph i ư c so n th o rõ ràng, y , chính xác ngư i nh n có th hi u ư c mà không c n tham kh o m t tài li u nào khác; 6. M i NOTAM ư c chuy n phát như m t i n văn thông tin vi n thông c l p; 7. M i NOTAM ch c p n m t n i dung và m t i u ki n liên quan n n i dung ó; 8. Khi m t NOTAM ư c ph bi n h y b ho c thay th m t NOTAM trư c thì s , lo i NOTAM b h y b ho c thay th ó ph i ư c nêu rõ; 9. Khi có s sai sót trong m t NOTAM, ph i phát hành m t NOTAM thay th s a ch a sai sót ó; 10. Các ch a danh trong i n văn NOTAM ph i phù h p v i b ng a danh ư c ICAO công b chính th c. Không ư c s d ng d ng rút g n c a ch a danh nói trên trong m i trư ng h p; 11. Khi m t ch a danh chưa ư c ICAO phê chuNn thì tên c a a danh ó ph i ư c phiên âm phù h p v i ngôn ng a phương, khi c n thi t ph i ghi tên y . i u 18. Các cơ quan, ơn v có tin t c phù h p phát hành i n văn NOTAM ph i thông báo cho cơ quan không báo trong th i gian quy nh sau ây: 1. Ít nh t là 03 (ba) ngày trư c ngày b t u có hi u l c i v i các tin t c liên quan n s ho t ng c a các vùng c m, nguy hi m ho c h n ch bay; k ho ch v các công vi c s ư c ti n hành t i khu bay;
 15. 2. Ít nh t là 24 (hai mươi tư) gi trư c gi tin t c b t u có hi u l c trong nh ng trư ng h p c n gi i quy t g p. i u 19. Các cơ quan, ơn v có tin t c phù h p phát hành i n văn NOTAM ph i i n vào M u “ ngh phát hành NOTAM” t i Ph l c 1 c a Quy ch này và g i t i cơ quan không báo phù h p kèm theo văn b n liên quan n n i dung phát hành NOTAM. i u 20. Vi c x lý tin t c thành i n văn NOTAM ư c th c hi n theo trình t sau: 1. Cơ quan không báo t i các C ng hàng không qu c t khi nh n ư c các tin t c quy nh t i i u 15 c a Quy ch này có nhi m v : a) So n d th o NOTAM theo m u tiêu chuNn t i Ph ư c 15 c a ICAO. b) G i d th o NOTAM này t i Trung tâm Không báo hàng không b ng m ng AFTN kèm theo m u ngh phát hành NOTAM. 2. Trung tâm Không báo hàng không khi nh n ư c các d th o NOTAM quy nh t i kho n 1 i u này và các tin t c liên quan khác c n x lý thành NOTAM ph i ki m tra k lư ng sau ó phát NOTAM. Ghi l i s c a NOTAM ư c phát hành vào b ng ăng ký NOTAM Vi t Nam theo m u t i Ph l c 2a c a Quy ch này. Nh ng tin t c không phù h p phát hành NOTAM thì xem xét phát hành các n phNm không báo phù h p. i u 21. Trung tâm Không báo hàng không ph i trình C c Hàng không Vi t Nam ki m tra phê duy t trư c khi phát hành các NOTAM có n i dung sau ây: 1. Ho t ng quân s ngoài các vùng c m, nguy hi m, h n ch ã ư c công b trong t p AIP Vi t Nam; 2. Ho t ng trong khu v c c m, nguy hi m, h n ch không tuân theo các quy nh ã ư c công b trong t p AIP; 3. Nh ng thay i quan tr ng i v i các d ch v d n ư ng và không lưu; 4. Trư ng h p ư c quy nh rõ trong các văn b n liên quan có n i dung c n ph i phát NOTAM. i u 22. Th i h n phát hành NOTAM ư c quy nh như sau: 1. Nh ng c nh báo d n ư ng và k ho ch v các công vi c s ư c ti n hành t i khu bay ph i ư c công b ít nh t là 03 (ba) ngày trư c ngày có hi u l c; 2. Nh ng tin t c khác ph i ư c ph bi n ít nh t là 24 (hai mươi tư) gi trư c gi có hi u l c; 3. NOTAM nh c l i ph i ư c ph bi n vào ngày phát hành c a t p tu ch nh ho c t p b sung ó.
 16. i u 23. i n văn NOTAM ã phát hành ph i ư c lưu gi y và ư c s p x p theo trình t th i gian n kỳ t ng k t NOTAM tháng t i. M c B. Quy nh v vi c nh n NOTAM i u 24. Khi nh n ư c các NOTAM nư c ngoài, Trung tâm Không báo hàng không có trách nhi m: 1. ăng ký NOTAM nh n ư c vào b n ăng ký NOTAM n theo s th t theo m u t i Ph l c 2b c a Quy ch này; 2. Ki m tra n i dung i n văn NOTAM trư c khi lưu. N u th y nghi ng ho c chưa rõ, c n phát ngay m t i n văn s v h i l i cơ quan phát hành i n văn NOTAM ó. NOTAM ư c lưu gi cho n khi ư c thay th , h y b ho c t h t hi u l c; 3. Báo cáo C c Hàng không Vi t Nam các tính ch t c bi t ch a ng trong các NOTAM nh n ư c có n i dung như sau: a) óng c a sân bay qu c t là sân bay n c a các chuy n bay tr c ti p kh i hành t các sân bay qu c t c a Vi t Nam; b) H n ch ho t ng vùng tr i do x y ra ình công c a nhân viên không lưu, nhân viên thông tin, các cu c di n t p hàng không, ho t ng c a núi l a hay b t kỳ hi n tư ng thiên nhiên b t thư ng nào khác có th nh hư ng n an toàn bay; c) Tr c tr c các phương ti n thông tin liên l c, các ph tr d n ư ng ho c ph tr m t t; d) Di n t p hàng không ho c ho t ng c a các phương ti n bay t do có th nh hư ng n an toàn bay; ) Các ho t ng quân s xâm ph m vào các ư ng bay ho c vùng tr i ư c ki m soát; e) Thi t l p các vùng c m, h n ch , nguy hi m g n vùng tr i ư c ki m soát ho c g n ư ng hàng không ; g) Các ho t ng bay quân s ho c dân d ng t i các FIR c a Vi t Nam ư c ph bi n b i m t phòng NOF c a m t nư c khác; h) Xung t vũ trang ho c b t kỳ ho t ng nào có tính ch t tương t . 4. D ch n i dung c a NOTAM nh n ư c sang ti ng Vi t khi có yêu c u; 5. Phát y NOTAM t i cơ quan không báo t i các C ng hàng không qu c t , các c ng hàng không a phương có ho t ng hàng không dân d ng, các cơ quan không lưu, b ph n khai thác i u hành bay c a các hãng hàng không t i Vi t Nam theo yêu c u;
 17. 6. Lưu i n văn NOTAM ó theo v trí a lý ho c t ng phòng NOTAM riêng bi t. Các v trí lưu tr ph i ư c các nhân viên không báo c p nh t hàng ngày. T t c các NOTAM không còn hi u l c ph i ư c l y ra kh i c p và lưu gi n kỳ t ng k t NOTAM tháng t i. i u 25. Khi nh n ư c các NOTAM nư c ngoài, các cơ quan không báo t i c ng hàng không có trách nhi m: 1. ăng ký NOTAM vào b n ăng ký NOTAM n và lưu i n văn NOTAM ó theo v trí a lý ho c t ng phòng NOTAM riêng bi t. Các v trí lưu gi ph i ư c c p nh t hàng ngày. T t c các NOTAM không còn hi u l c ph i ư c l y ra kh i c p và lưu gi n kỳ t ng k t NOTAM tháng t i; 2. Ghi vào s nh t ký hàng ngày c a b ph n và ghi trên b ng lưu ý khi nh n ư c nh ng NOTAM liên quan n: a) Các nguy hi m i v i n n không lưu; b) óng c a ư ng c t h cánh; c) óng c a ư ng lăn, sân . Trư ng h p c n thi t, ph i v hay minh h a n i dung c a NOTAM nh n ư c lên b n treo tư ng, b ng c nh báo d n ư ng t o i u ki n cho t bay và các nhà khai thác hàng không d dàng n m b t tin t c. 3. D ch n i dung c a NOTAM nh n ư c sang ti ng Vi t khi có yêu c u. M c C. Quy nh v b n danh m c NOTAM còn hi u l c i u 26. i v i danh m c NOTAM còn hi u l c trong nư c: 1. Trung tâm Không báo hàng không có trách nhi m phát hành b n danh m c NOTAM còn hi u l c trong nư c g m các NOTAM còn hi u l c c a Vi t Nam ư c phát hành thông qua m ng thông tin vi n thông c nh hàng không. B n t ng k t danh m c này ph i ư c ph bi n vào lúc 0001 UTC c a ngày u tiên trong tháng; 2. Các NOTAM còn hi u l c ph i ư c li t kê trong b n danh m c theo 3 lo i A, B, C và theo t ng năm; 3. Danh m c NOTAM còn hi u l c ph i ư c biên so n theo s th t t th p lên cao d a vào b n ăng ký các NOTAM ã ư c phát hành, danh sách các NOTAM còn hi u l c ư c in ra t máy tính, các b n i n văn NOTAM g c ã ư c lưu vào ngăn t ho c c p file tương ng; 4. B n danh m c ph i bao g m c nh ng tin t c sau ây: a) S t p tu ch nh cu i cùng ư c phát hành; b) S t p b sung cu i cùng ư c phát hành;
 18. c) S thông tri hàng không cu i cùng ư c phát hành; d) Nh ng NOTAM ã ư c ưa vào t p tu ch nh, n u có; ) Nh ng NOTAM ã ư c ưa vào t p b sung, n u có. 5. B n danh m c ư c phát hành như m t i n văn NOTAM thông thư ng và ư c ch rõ n i dung là b n danh m c các NOTAM còn hi u l c. i u 27. i v i b n danh m c NOTAM còn hi u l c nư c ngoài 1. Khi nh n ư c b n danh m c NOTAM còn hi u l c c a nư c ngoài, Trung tâm Không báo hàng không ph i ki m tra nh ng NOTAM còn hi u l c nh n ư c và ã ư c ăng ký trong B n ăng ký các NOTAM nh n ư c trong tháng cũng như các NOTAM còn hi u l c ang ư c lưu t i Trung tâm. N u có b t kỳ nghi ng nào v hi u l c c a NOTAM, c n g i ngay i n h i l i cơ quan không báo nư c ngoài phát hành b n t ng k t ó và ph i g i i n yêu c u phát l i ngay nh ng NOTAM b thi u n u NOTAM ó không ư c li t kê trong b ng tóm t t n i dung NOTAM còn hi u l c hàng tháng b ng minh ng ư c g i qua d ch v bưu i n vào u m i tháng; 2. Các cơ quan không báo t i các C ng hàng không n u có b t kỳ nghi ng nào v b n danh m c NOTAM còn hi u l c nư c ngoài ph i g i i n h i Trung tâm Không báo hàng không. M c D. Quy nh v B n tóm t t n i dung NOTAM còn hi u l c hàng tháng i u 28. i v i b n tóm t t n i dung NOTAM còn hi u l c hàng tháng trong nư c: 1. Trung tâm Không báo hàng không có trách nhi m phát hành b n tóm t t n i dung NOTAM còn hi u l c hàng tháng trong nư c; 2. B n tóm t t n i dung NOTAM còn hi u l c hàng tháng ph i li t kê toàn b các NOTAM còn hi u l c và s p x p chúng theo th t sau ây: a) Vùng FIR Hà N i; b) Vùng FIR H Chí Minh; c) Các C ng hàng không qu c t và a phương c a Vi t Nam có ho t ng hàng không dân d ng theo th t b ng ch cái. 3. Danh sách các NOTAM trong B n tóm t t n i dung các NOTAM còn hi u l c ph i phù h p v i danh sách các NOTAM trong B n t ng k t danh m c các NOTAM còn hi u l c ư c phát qua m ng vi n thông c nh hàng không AFTN. 4. B n tóm t t n i dung các NOTAM còn hi u l c ph i ư c phát hành hàng tháng b ng minh ng , nêu rõ s t p tu ch nh m i nh t, các t p b sung và thông tri hàng không còn hi u l c ã phát hành. B n tóm t t này ph i ư c chuy n b ng bưu i n t i t t c các t ch c, cá nhân nh n t p tin không báo tr n gói.
 19. i u 29. i v i B n tóm t t n i dung các NOTAM nư c ngoài hàng tháng còn hi u l c: khi nh n ư c b ng tóm t t n i dung các NOTAM nư c ngoài hàng tháng còn hi u l c, Trung tâm Không báo hàng không ph i i chi u các NOTAM ư c li t kê v i danh m c các NOTAM nh n ư c qua m ng vi n thông c nh hàng không AFTN và có các bi n pháp x lý thích h p n u c n thi t. i u 30. B n tóm t t n i dung các NOTAM còn hi u l c hàng tháng ph i ư c lưu tr ít nh t là 06 (sáu) tháng. Chương IV. T P THÔNG BÁO HÀNG KHÔNG i u 31. Trung tâm Không báo hàng không có trách nhi m biên so n, cung c p, trao i AIP, các t p tu ch nh và b sung thông thư ng ho c theo chu kỳ AIRAC phù h p v i các th a thu n ư c ký k t v i cơ quan không báo c a các qu c gia liên quan. i u 32. T p AIP Vi t Nam ph i ư c in b ng hai th ti ng Anh - Vi t và ư c chia thành 03 ph n: t ng quát (GEN), ư ng bay (ENR), sân bay (AD). Các tiêu chuNn chung c a t p AIP Vi t Nam ph i ư c áp d ng theo các tiêu chuNn c a ICAO ư c nêu t i Ph ư c 15 v Công tác không báo (Annex 15-ICAO), c th như sau: 1. ư c xu t b n dư i d ng t ng trang r i, m i trang ph i ghi rõ th i gian xu t b n ho c th i gian có hi u l c bao g m ngày, tháng (b ng ch ), năm; 2. Có m t b ng ki m tra danh m c các trang, cung c p th i gian hi n ang còn hi u l c c a t ng trang trong t p AIP; 3. Kh gi y s d ng không ư c vư t quá 210 x 297 mm. i v i kh gi y r ng hơn ph i g p l i cho cùng c gi y; 4. T t c nh ng thay i trong t p AIP ho c nh ng tin t c m i ư c in l i thành trang ph i ư c chú thích b ng hình th c ánh d u d nh n bi t; 5. ư c c p nh t tin t c m i m t cách thư ng xuyên b ng các t p tu ch nh theo nh kỳ. 6. ư c tu ch nh 1 năm 03 (ba) l n, ư c phát hành vào tháng 3 (Ba), tháng 7 (B y) và tháng 11 (Mư i m t) hàng năm. i u 33. i v i t p tu ch nh do C c Hàng không Vi t Nam phát hành: 1. Nh ng tin t c c a t p tu ch nh bao g m nh ng tin t c trong i n văn NOTAM, t p b sung có giá tr lâu dài, thông tri hàng không, các tin t c có tính ch t lâu dài khác có liên quan; 2. Có hai d ng tu ch nh ư c th c hi n như sau:
 20. a) Tu ch nh thư ng xuyên (AIP AMDT) ph i ư c phát hành vào ngày n nh phù h p v i chu kỳ theo k ho ch tu ch nh hàng năm. Nh ng n i dung thay i c nh lâu dài ưa vào tu ch nh ư c xác nh b ng ngày xu t b n; b) Tu ch nh theo chu kỳ AIRAC (AIRAC AIP AMDT) ph i ư c phát hành phù h p v i chu kỳ AIRAC, bao g m nh ng thay i c nh lâu dài có n i dung khai thác quan tr ng ưa vào AIP và ph i ư c n nh vào ngày AIRAC có hi u l c; 3. M i m t t p tu ch nh thư ng xuyên ho c t p tu ch nh theo chu kỳ AIRAC u ph i ư c ánh s th t riêng bi t cho m i lo i k ti p nhau trên cơ s l ch năm. Năm ư c th hi n b ng hai ch s . Ví d AIP AMENDMENT 1/01, AIRAC AMENDMENT 1/01. 4. M i t p tu ch nh ư c phát hành ph i bao g m: a) Trang bìa: ánh s th t c a t p tu ch nh và s d ng niên l ch, tóm t t nh ng n i dung trong t p tu ch nh g m c nh ng s a i b ng tay, n u có. Trên trang bìa ph i ghi rõ ngày ph bi n tin t c; n u phát hành theo chu kỳ AIRAC ph i ghi rõ ngày có hi u l c; ghi rõ s c a các n phNm không báo ư c ưa vào t p tu ch nh và tóm t t n i dung c a các n phNm ó. b) B ng ki m tra danh m c các trang: g m t t c các trang còn hi u l c, nêu rõ s trang, tên sơ và ngày phát hành m i trang ho c ngày có hi u l c, n u theo chu kỳ AIRAC; c) Các trang ư c thay th dư i d ng các trang r i: trên b t kỳ trang nào trong t p tu ch nh ph i ghi rõ ngày ph bi n tin t c; n u ư c phát hành theo chu kỳ AIRAC ph i ghi rõ ngày có hi u l c. 5. Khi m t t p tu ch nh không ư c công b theo chu kỳ quy nh thì ph i phát m t thông báo NIL ghi rõ chu kỳ mà t p tu ch nh không ư c công b . Thông báo này ph i ư c ph bi n trong b ng tóm t t các NOTAM còn hi u l c phát hành hàng tháng b ng minh ng vào tháng phát hành t p tu ch nh ó. i u 34. Các b ph n không báo, các cơ quan, ơn v liên quan khi nh n ư c t p tu ch nh trong nư c ph i th c hi n nh ng vi c sau ây: 1. i chi u s t p tu ch nh. N u phát hi n th y t p tu ch nh nào b th t l c, ph i thông báo ngay cho cán b ph trách b ph n có bi n pháp x lý phù h p; 2. i chi u v i b ng ki m tra danh m c các trang m i nh n ư c m b o có y t t c các trang trong t p AIP; 3. Ki m tra t p AIP 03 (ba) tháng m t l n m b o t t c các trang trong t p còn hi u l c. N u th y thi u trang nào ho c phát hi n có sai sót ph i thông báo ngay cho cán b ph trách b ph n có bi n pháp x lý phù h p; 4. Nh c nh nhân viên lưu ý v nh ng thay i quan tr ng và nh ng thông tin m i ư c c p nh t. Phòng NOTAM qu c t , các cơ quan không báo t i c ng hàng không ph i ghi l i nh ng thông tin nói trên vào cu n s khai thác c a b ph n;
Đồng bộ tài khoản