Quyết định số 10/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
8
download

Quyết định số 10/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2004/QĐ-UB về chế độ phụ cấp đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ và Hội Người cao tuổi phường-xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 10/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2004 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CH PH C P I V I CÁN B H I CH TH P VÀ H I NGƯ I CAO TU I PHƯ NG-XÃ, TH TR N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch chính sách i v i cán b , công ch c xã-phư ng, th tr n ; Xét ngh c a Liên S N i v - S Tài chính t i T trình s 1276/LSNV-TC ngày 18 tháng 12 năm 2003 ; QUY T NH i u 1.- Nay th c hi n ch ph c p i v i Ch t ch H i Ch th p và Ch t ch H i Ngư i cao tu i phư ng-xã, th tr n, như sau : 1.1- M c ph c p c a Ch t ch H i Ch th p , Ch t ch H i Ngư i cao tu i phư ng-xã, th tr n ư c hư ng tương ương v i m c tr c p ho t ng phí hàng tháng i v i các ch c danh Phó các oàn th (423.000 ng/ngư i/tháng), theo Quy t nh s 113/2003/Q -UB ngày 10 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh m c tr c p ho t ng phí hàng tháng i v i Phó Ch t ch y ban M t tr n T qu c, Phó các oàn th phư ng-xã, th tr n ; 1.2- Th i gian th c hi n m c ph c p như trên k t ngày 01 tháng 01 năm 2004. i u 2.- Giao S Tài chính và y ban nhân dân các qu n-huy n l p d toán kho n chi ph c p nêu trên, cân i trong ngân sách thành ph ; S Tài chính c p phát kinh phí qua y ban nhân dân qu n-huy n chi cho các ch c danh trên. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Th trư ng các s - ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 CH T CH - Thư ng tr c Thành y
  2. - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Ban Dân v n Thành y, Ban T ch c Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - Kho b c Nhà nư c thành ph - H i Ch th p thành ph - H i Ngư i cao tu i thành ph - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu (VX/Nh) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản