Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
116
lượt xem
6
download

Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 10/2005/Q -BTNMT Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH NNH M C KINH T - K THU T L P VÀ I U CH NH QUY HO CH, K HO CH S D NG T B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Quy t nh s 04/2005/Q -BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2005 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành Quy trình l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t; Theo ngh c a V trư ng V k ho ch – Tài chính và V trư ng V pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này nh m c kinh t - k thu t l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 657/Q - C ngày 28 tháng 10 năm 1995 c a T ng c c a chính v vi c ban hành t m th i nh m c lao ng và giá i u tra, quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 3. Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG ng Hùng Võ
 2. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG NNH M C KINH T - K THU T L P VÀ I U CH NH QUY HO CH, K HO CH S D NG T Hà N i – 2005
 3. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------ NNH M C KINH T - K THU T L P VÀ I U CH NH QUY HO CH, K HO CH S D NG T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2005/Q -BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Ph n I QUY NNH CHUNG 1. nh m c kinh t - k thu t này là căn c l p d toán kinh phí; thNm nh và xét duy t kinh phí l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c nư c; các vùng; các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh); các qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (g i chung là c p huy n); các xã, phư ng, th tr n (g i chung là c p xã). nh m c này chưa bao g m các công vi c sau: Công tác chuNn b (Bư c 1); th c hi n thNm nh và xét duy t; công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t. 2. nh m c kinh t - k thu t bao g m các nh m c thành ph n sau: 2.1. nh m c lao ng công ngh 2.1.1. nh m c lao ng công ngh (sau ây g i là nh m c lao ng) là th i gian lao ng c n thi t th c hi n n i dung c a bư c công vi c trong quy trình l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a t ng c p. 2.1.2. N i dung c a nh m c lao ng bao g m: - nh biên: ư c xác nh c p b c k thu t th c hi n t ng n i dung công vi c, căn c theo “Tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c – viên ch c ngành a chính” (Quy t nh s 290/Q - C ngày 19 tháng 5 năm 1997 c a T ng C c trư ng T ng c c a chính nay là B Tài nguyên và Môi trư ng). - nh m c: Quy nh th i gian th c hi n t ng n i dung trong bư c công vi c; ơn v tính là công, công nhóm/ ơn v di n tích trung bình; ngày công tính b ng 8 gi làm vi c. 2.2. nh m c v t tư và thi t b 2.2.1. nh m c v t tư và thi t b là tên g i ng n g n c a nh m c s d ng v t li u và nh m c s d ng d ng c (công c , d ng c ), thi t b (máy móc). - nh m c s d ng v t li u là s lư ng v t li u c n thi t th c hi n m t công vi c. - nh m c s d ng d ng c (công c , d ng c ), thi t b (máy móc) là th i gian s d ng d ng c , thi t b c n thi t th c hi n m t công vi c.
 4. 2.2.2. S li u v “th i h n” là căn c tính ơn giá hao mòn d ng c và ơn giá kh u hao máy móc thi t b . - Th i h n c a d ng c lao ng: ơn v tính là tháng. - Th i h n (niên h n) c a thi t b : Theo quy nh c a B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng. 2.2.3. ơn v tính c a các m c d ng c và thi t b là ca (ca s d ng trên ơn v di n tích trung bình). 2.2.4. i n cho các d ng c , thi t b dùng i n ư c tính theo công th c: i n năng = nh m c s d ng d ng c , thi t b (ca quy v gi trên ơn v di n tích trung bình) x Công su t (km/gi ). Ngoài m c i n năng tiêu th tính theo công th c trên, khi tính m c c th ã tính thêm 5% hao phí ư ng dây. 2.2.5. M c s d ng các d ng c nh , ph ư c tính b ng 5% m c s d ng các d ng c chính ã ư c tính nh m c. 2.2.6. M c v t li u ph , v n v t và hao h t ư c tính b ng 8% m c v t li u chính ã ư c tính nh m c. 3. K t c u c a t p nh m c 3.1. T p nh m c g m 2 n i dung chính: - nh m c lao ng công ngh ; - nh m c v t tư và thi t b . 3.2. Danh m c s n phNm tính nh m c c a 2 ph n là th ng nh t, ư c s p x p theo 3 lo i hình: l p quy ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t kỳ u; i u ch nh quy ho ch s d ng t, l p k ho ch s d ng t kỳ cu i; L p k ho ch s d ng t kỳ cu i. 4. nh m c l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a c nư c biên so n theo ơn v di n tích là 1.000.000 ha. 5. nh m c l p quy ho ch s d ng t c a vùng biên so n cho vùng có di n tích trung bình là 4.000.000 ha, v i các ch tiêu v kinh t , m t dân s , di n tích t nhiên và s ơn v hành chính tr c thu c m c trung bình c a c nư c; khi tính m c cho m t vùng c th tính theo công th c sau: Mv = MtbKktKdsKsKhc Trong ó: - Mv là m c (lao ng, d ng c , thi t b và v t li u) l p quy ho ch s d ng t c a vùng; - Mtb là m c (lao ng, d ng c , thi t b và v t li u) l p quy ho ch s d ng t cho m t vùng trung bình; - Kkt: H s áp l c v kinh t - Kds: H s áp l c v dân s - Ks: H s quy mô di n tích - Khc: H s ơn v hành chính Các h s ư c th hi n các b ng 01, 02, 03, 04.
 5. 6. nh m c l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c p t nh biên so n cho ơn v t nh có di n tích trung bình là 500.000 ha v i i u ki n v kinh t , m t dân s và s ơn v hành chính tr c thu c m c trung bình c a c nư c; khi tính m c c th cho t ng t nh tính theo công th c sau: MT = MtbKktKdsKsKhcK t Trong ó: - MT là m c (lao ng, d ng c , thi t b và v t li u) l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t cho m t ơn v c p t nh; - Mtb là m c (lao ng, d ng c , thi t b và v t li u) l p và i u ch nh quy ho ch k ho ch s d ng t cho m t ơn v c p t nh trung bình; - Kkt: H s áp l c v kinh t - Kds: H s áp l c v dân s - Ks: H s quy mô di n tích - Khc: H s ơn v hành chính - Kdt: H s áp l c v ô th Các h s ư c th hi n các b ng 05, 06, 07, 08, 09. 7. nh m c l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c p huy n biên so n cho ơn v huy n có di n tích trung bình là 50.000 ha, v i i u ki n v kinh t , m t dân s và s ơn v hành chính tr c thu c m c trung bình c a c nư c; khi tính m c c th cho t ng huy n tính theo công th c sau: MH = MtbKktKdsKsKhcK Trong ó: - MH là m c (lao ng, d ng c , thi t b và v t li u) l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t cho m t ơn v c p huy n; - Mtb là m c (lao ng, d ng c , thi t b và v t li u) l p và i u ch nh quy ho ch k ho ch s d ng t cho m t ơn v c p huy n trung bình; - Kkt: H s áp l c v kinh t - Kds: H s áp l c v dân s - Ks: H s quy mô di n tích - Khc: H s ơn v hành chính - Kdt: H s áp l c v ô th Các h s ư c th hi n các b ng 10, 11, 12, 13, 14 8. nh m c l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c p xã biên so n cho ơn v xã có di n tích trung bình là 3.000 ha, v i i u ki n v kinh t , m t dân s m c trung bình c a c nư c; khi tính m c c th cho t ng xã tính theo công th c sau: MX = MtbKdsKsKkv Trong ó:
 6. - MX là m c (lao ng, d ng c , thi t b và v t li u) l p và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t cho m t ơn v c p xã; - Mtb là m c (lao ng, d ng c , thi t b và v t li u) l p và i u ch nh quy ho ch k ho ch s d ng t chi ti t cho m t ơn v c p xã trung bình; - Kds: H s áp l c v dân s - Ks: H s quy mô di n tích - Kkv: H s i u ch nh theo khu v c Các h s ư c th hi n các b ng 15, 16, 17. 9. Các b ng h s B ng 01. H s áp l c v kinh t (Kkt) c a vùng GDP bình quân/ T c tăng trư ng kinh t (%) ngư i (USD) < 6,5 6,5 - < 7,0 7,0 - < 7,5 7,5 - < 9,0 ≥ 9,0 < 200 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 200 - < 300 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 300 - < 400 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 400 - < 500 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 500 - < 600 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 600 - < 700 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 700 - < 800 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 800 - < 900 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 ≥ 900 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 B ng 02. H s áp l c v dân s (Kds) c a vùng M t dân s trung bình (ngư i/km2) Kds < 100 0,70 100 - < 200 0,78 – 0,82 200 - < 300 0,98 – 1,02 300 - < 500 1,03 – 1,07 500 - < 700 1,08 – 1,12 700 - < 900 1,13 – 1,17 ≥ 900 1,20 B ng 03. H s quy mô di n tích (Ks) c a vùng Di n tích t nhiên (ha) Ks < 1.500.000 0,70 1.500.000 - < 2.500.000 0,78 – 0,82
 7. 2.500.000 - < 3.500.000 0,88 – 0,92 3.500.000 - < 4.500.000 0,98 – 1,02 4.500.000 - < 5.500.000 1,03 – 1,07 ≥ 5.500.000 1,10 B ng 04. H s ơn v hành chính (Khc) c a vùng S ơn v hành chính Khc
 8. < 100.000 0,65 100.000 - < 200.000 0,63 – 0,67 200.000 - < 300.000 0,76 – 0,77 300.000 - < 450.000 0,83 – 0,87 450.000 - < 550.000 0,98 – 1,02 550.000 - < 700.000 1,03 – 1,07 700.000 - < 900.000 1,08 – 1,12 900.000 - < 1.200.000 1,13 – 1,17 ≥ 1.200.000 1,20 B ng 08. H s ơn v hành chính (Khc) c p t nh S ơn v hành chính Khc
 9. 50 - < 100 0,68 – 0,72 100 - < 200 0,83 – 0,87 200 - < 300 0,98 – 1,02 300 - < 600 1,03 – 1,07 600 - < 900 1,08 – 1,12 900 - < 1.200 1,13 – 1,17 ≥ 1.200 1,20 B ng 12. H s quy mô di n tích (Ks) c p huy n Di n tích t nhiên (ha) Ks < 5.000 0,60 5.000 - < 10.000 0,68 – 0,72 10.000 - < 20.000 0,78 – 0,82 20.000 - < 40.000 0,88 – 0,92 40.000 - < 60.000 0,98 – 1,02 60.000 - < 90.000 1,03 – 1,07 90.000 - < 120.000 1,08 – 1,12 120.000 - < 150.000 1,13 – 1,17 ≥ 150.000 1,20 B ng 13. H s ơn v hành chính (Khc) c p huy n S ơn v hành chính Khc < 10 0,80 10 - < 15 0,88 – 0,92 15 - < 20 0,98 – 1,02 20 - < 25 1,03 – 1,07 25 - < 30 1,08 – 1,12 30 - < 35 1,13 – 1,17 ≥ 35 1,20 B ng 14. H s áp l c v ô th (K t) c p huy n Lo i ô th K t Các qu n thu c ô th c bi t 1,30 Các qu n thu c ô th lo i I 1,25 Các ô th khác 1,20 B ng 15. H s áp l c v dân s (Kds) c p xã
 10. M t dân s trung bình (ngư i/km2) Kds < 50 0,70 50 - < 100 0,78 – 0,82 100 - < 200 0,88 – 0,92 200 - < 300 0,98 - 1,02 300 - < 500 1,03 – 1,07 500 - < 1.000 1,08 – 1,12 1.000 - < 2.000 1,03 – 1,17 2.000 - < 5.000 1,18 – 1,22 5.000 - < 10.000 1,23 – 1,27 10.000 - < 15.000 1,28 – 1,32 15.000 - < 20.000 1,33 – 1,37 20.000 - < 25.000 1,38 – 1,42 25.000 - < 35.000 1,43 – 1,47 ≥ 35.000 1,50 B ng 16. H s quy mô di n tích (Ks) c p xã Di n tích t nhiên (ha) Ks < 100 0,80 100 - < 500 0,83 – 0,87 500 - < 1.500 0,88 – 0,92 1.500 - < 2.500 0,93 – 0,97 2.500 - < 3.500 0,98 – 1,02 3.500 - < 5.000 1,03 – 1,07 5.000 - < 7.000 1,08 – 1,12 7.000 - < 10.000 1,13 – 1,17 ≥ 10.000 1,20 B ng 17. H s i u ch nh theo khu v c (Kkv) c p xã Khu v c Kkv Các xã khu v c mi n núi 0,85 Các xã khu v c ng b ng 1,00 Th tr n và các xã n m trong khu v c phát tri n ô th 1,10 Các phư ng thu c th xã, thành ph thu c t nh 1,20 Các phư ng thu c các qu n c a ô th lo i I 1,35
 11. Các phư ng thu c các qu n c a ô th c bi t 1,50 10. Hư ng d n s d ng các b ng h s - Các ch tiêu dùng tính các h s i u ch nh t i các b ng trên l y theo s li u c a T ng c c Th ng kê và các Chi c c Th ng kê a phương th i i m năm hi n tr ng, các ch tiêu v kinh t l y theo giá so sánh năm 1994. - T i các B ng 02, 03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 16 n u ơn v l p quy ho ch, k ho ch có các ch tiêu v m t dân s , di n tích t nhiên, s ơn v hành chính tr c thu c n m trong kho ng gi a hai quy mô quy nh trong các b ng trên thì các h s ư c tính theo phương pháp n i suy. Ph n II NNH M C KINH T - K THU T L P VÀ I U CH NH QUY HO CH, K HO CH S D NG T Chương I L P VÀ I U CH NH QUY HO CH, K HO CH S D NG TC AC NƯ C A. NNH M C LAO NG A.1. nh biên S nh biên (ngư i) th N i dung công vi c LX7, t KSCC3 KSC5 KS6 KTV8 Nhóm KTV M7 I L p quy ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t kỳ u c a c nư c 1 i u tra, thu th p 1 2 3 2 1 9KS 7,4 thông tin tài li u, s li u, b n (Bư c 2) 2 ánh giá i u ki n 1 2 2 2 2 9KS 7,1 t nhiên, kinh t - xã h i tác ng n vi c s d ng t (Bư c 3) 3 ánh giá tình hình 1 3 3 1 1 9KS 8,2 qu n lý s d ng t, k t qu th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t kỳ trư c và ti m năng t ai (Bư c 4)
 12. 4 Xây d ng và l a 1 2 3 1 2 9KS 7,4 ch n phương án quy ho ch s d ng t (Bư c 5) 5 Xây d ng k ho ch 1 2 3 2 1 9KS 7,4 s d ng t kỳ u (Bư c 6) 6 Xây d ng báo cáo 1 3 3 1 1 9KS 8,2 thuy t minh t ng h p, hoàn ch nh t, k ho ch s d ng t kỳ u (Bư c 7) II i u ch nh quy ho ch s d ng t, l p k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c 1 i u tra, thu th p b 1 2 3 2 1 9KS 7,4 sung thông tin, tài li u, s li u, b n ; ánh giá khái quát v i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i (Bư c 2) 2 ánh giá b sung v 1 2 3 2 1 9KS 7,4 tình hình qu n lý s d ng t, k ho ch s d ng t kỳ trư c c a c nư c (Bư c 3) 3 Xây d ng và l a 1 2 2 2 2 9KS 7,1 ch n phương án i u ch nh quy ho ch s d ng t (Bư c 4) 4 Xây d ng k ho ch 1 2 3 2 1 9KS 7,4 s d ng t kỳ cu i c a c nư c (Bư c 5) 5 Xây d ng báo cáo 1 3 2 2 1 9KS 8,0 thuy t minh t ng h p, hoàn ch nh h sơ i u ch nh quy ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c (Bư c 6) III L p k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c
 13. 1 i u tra, thu th p b 1 2 2 3 1 9KS 7,2 sung thông tin, tài li u, s li u, b n ; ánh giá khái quát v i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i (Bư c 2) 2 ánh giá tình hình 1 2 2 2 2 9KS 7,1 qu n lý, hi n tr ng s d ng t, k t qu th c hi n k ho ch s d ng t kỳ trư c c a c nư c (Bư c 3) 3 Xây d ng k ho ch 1 2 2 2 2 9KS 7,1 s d ng t kỳ cu i c a c nư c (Bư c 4) 4 Xây d ng báo cáo 1 2 2 2 2 9KS 7,1 thuy t minh t ng h p, hoàn ch nh h sơ k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c (Bư c 5) A.2. nh m c S nh m c th N i dung công vi c (công nhóm/1.000.000 ha) t N i nghi p Ngo i nghi p I L p quy ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t kỳ u c a c nư c 1 i u tra, thu th p thông tin tài li u, s li u, b n 15,54 9,03 (Bư c 2) 1.1 Công tác n i nghi p 6,88 1.2 Công tác ngo i nghi p 0,91 8,18 1.3 T ng h p, x lý các lo i tài li u n i nghi p và 3,13 0,56 ngo i nghi p, chuNn xác hóa các thông tin tài li u, s li u, b n 1.4 L p báo cáo ánh giá các thông tin, tài li u, s 1,67 0,29 li u, b n ã thu th p và i u tra kh o sát 1.5 H i th o n i dung bư c 2 2,21 1.6 Ki m tra, nghi m thu bư c 2 0,74
 14. 2 ánh giá i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i tác 36,62 5,35 ng n vi c s d ng t (Bư c 3) 2.1 i u ki n t nhiên, các ngu n tài nguyên, hi n 12,49 2,20 tr ng c nh quan môi trư ng 2.2 ánh giá th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i 17,83 3,15 2.3 H i th o n i dung bư c 3 5,04 2.4 Ki m tra, nghi m thu bư c 3 1,26 3 ánh giá tình hình qu n lý s d ng t, k t qu 35,03 6,06 th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t kỳ trư c và ti m năng t ai (Bư c 4) 3.1 Phân tích, ánh giá tình hình qu n lý Nhà nư c v 5,13 0,90 t ai 3.2 Phân tích, ánh giá hi n tr ng s d ng t và bi n 6,77 1,20 ng s d ng t 3.3 ánh giá k t qu th c hi n quy ho ch s d ng t, 8,17 2,08 k ho ch s d ng t kỳ trư c 3.4 ánh giá ti m năng t ai 10,65 1,88 3.5 H i th o n i dung bư c 4 3,10 3.6 Ki m tra, nghi m thu bư c 4 1,21 4 Xây d ng và l a ch n phương án quy ho ch s 99,60 6,03 d ng t (Bư c 5) 4.1 Xây d ng nh hư ng dài h n v s d ng t 18,08 2,02 4.2 Xây d ng các phương án quy ho ch s d ng t 36,08 4,01 4.3 L a ch n phương án quy ho ch s d ng t 17,94 4.4 Phân kỳ quy ho ch s d ng t 6,87 4.5 Xác nh các bi n pháp b o v , c i t o t và b o 6,43 v môi trư ng 4.6 Xác nh các gi i pháp t ch c th c hi n quy 6,43 ho ch s d ng t 4.7 H i th o n i dung bư c 5 4,44 4.8 Ki m tra, nghi m thu bư c 5 3,33 5 Xây d ng k ho ch s d ng t kỳ u (Bư c 27,79 3,11 6) 5.1 Khái quát phương hư ng, m c tiêu phát tri n kinh 4,94 0,55 t - xã h i 5 năm c a c nư c 5.2 C th hóa các ch tiêu s d ng t theo m c ích 10,50 1,17 s d ng t trong k ho ch s d ng t kỳ u n
 15. t ng năm và n vùng lãnh th 5.3 L p danh m c, di n tích các công trình, d án có 4,47 0,78 s d ng t l n trong kỳ k ho ch 5.4 D ki n các kho n thu, chi liên quan n t ai 3,45 0,61 trong kỳ k ho ch s d ng t 5.5 Xác nh các gi i pháp t ch c th c hi n k ho ch 1,59 s d ng t 5.6 H i th o n i dung bư c 6 1,91 5.7 Ki m tra, nghi m thu bư c 6 0,93 6 Xây d ng báo cáo thuy t minh t ng h p, hoàn 33,96 ch nh tài li u quy ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t kỳ u (Bư c 7) 6.1 Xây d ng báo cáo t ng h p, báo cáo tóm t t quy 12,98 ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t kỳ u c a c nư c 6.2 Hoàn ch nh báo cáo thuy t minh t ng h p, báo cáo 11,19 tóm t t quy ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t kỳ u c a c nư c 6.3 Nghi m thu bư c 7 và bàn giao s n phNm c a D 9,79 án II i u ch nh quy ho ch s d ng t, l p k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c 1 i u tra, thu th p b sung thông tin, tài li u,s 14,05 7,79 li u, b n ; ánh giá khái quát v i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i (Bư c 2) 1.1 i u tra thu th p b sung các thông tin, tài li u, s 0,76 5,79 li u, b n có liên quan n vi c i u ch nh quy ho ch s d ng t, l p k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c 1.2 ánh giá b sung v i u ki n t nhiên, các ngu n 4,45 0,79 tài nguyên, hi n tr ng c nh quan môi trư ng 1.3 ánh giá b sung th c tr ng phát tri n kinh t - xã 6,21 1,21 h i 1.4 H i th o n i dung bư c 2 1,97 1.5 Ki m tra, n i dung bư c 2 0,66 2 ánh giá b sung v tình hình qu n lý s d ng 10,14 1,54 t, k t qu th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t kỳ trư c c a c nư c (Bư c 3) 2.1 Phân tích, ánh giá b sung tình hình qu n lý Nhà 1,37 0,26
 16. nư c v t ai 2.2 Phân tích, ánh giá hi n tr ng và bi n ng s 1,70 0,40 d ng t 2.3 Phân tích ánh giá k t qu th c hi n quy ho ch s 2,53 0,39 d ng t kỳ trư c c a c nư c 2.4 Phân tích ánh giá k t qu th c hi n k ho ch s 3,37 0,49 d ng t kỳ u c a c nư c 2.5 H i th o n i dung bư c 3 0,82 2.6 Ki m tra, nghi m thu bư c 3 0,35 3 Xây d ng và l a ch n phương án i u ch nh 49,67 1,43 quy ho ch s d ng t (Bư c 4) 3.1 Xây d ng các phương án i u ch nh quy ho ch s 23,10 1,43 d ng t 3.2 L a ch n phương án i u ch nh quy ho ch s d ng 12,77 t 3.3 Xác nh các bi n pháp b o v , c i t o t và b o 5,11 v môi trư ng 3.4 Xác nh các gi i pháp t ch c th c hi n phương 4,09 án i u ch nh quy ho ch s d ng t 3.5 H i th o n i dung bư c 4 3,07 3.6 Ki m tra, nghi m thu bư c 4 1,53 4 Xây d ng k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c 26,66 1,33 nư c (Bư c 5) 4.1 Khái quát phương hư ng, m c tiêu phát tri n kinh 5,23 0,37 t - xã h i 5 năm c a c nư c 4.2 Xác nh và phân b các ch tiêu s d ng t trong 11,69 0,62 k ho ch s d ng t kỳ cu i cho nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh 4.3 D ki n các kho n thu, chi liên quan n t ai 2,46 0,34 trong k ho ch s d ng t 4.4 Xác nh các bi n pháp b o v , c i t o t và b o 2,52 v môi trư ng 4.5 Xác nh các gi i pháp t ch c th c hi n k ho ch 1,68 s d ng t kỳ cu i c a c nư c 4.6 H i th o n i dung bư c 6 1,96 4.7 Ki m tra, nghi m thu bư c 6 1,12 5 Xây d ng báo cáo thuy t minh t ng h p, hoàn 25,39 ch nh h sơ i u ch nh quy ho ch s d ng t,
 17. k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c (Bư c 6) 5.1 Xây d ng báo cáo thuy t minh i u ch nh quy 9,87 ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c 5.2 Hoàn ch nh báo cáo thuy t minh i u ch nh quy 7,05 ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c 5.3 Nghi m thu và bàn giao s n phNm c a D án 8,47 III L p k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c 1 i u tra, thu th p b sung thông tin, tài li u, s 7,47 3,76 li u, b n ; ánh giá khái quát v i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i (Bư c 2) 1.1 i u tra, thu th p b sung thông tin, tài li u, s 0,49 2,77 li u, b n liên quan ph c v cho vi c l p k ho ch s d ng t kỳ cu i 1.2 ánh giá khái quát v i u ki n t nhiên, các 1,81 0,32 ngu n tài nguyên, hi n tr ng c nh quan môi trư ng và các h sinh thái 1.3 ánh giá khái quát th c tr ng phát tri n kinh t - 2,38 0,42 xã h i 1.4 Xây d ng báo cáo chuyên ánh giá khái quát v 1,44 0,25 i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i tác ng n vi c s d ng t 1.5 H i th o n i dung bư c 2 1,01 1.6 Ki m tra, nghi m thu bư c 2 0,34 2 ánh giá tình hình qu n lý, hi n tr ng s d ng 7,86 0,43 t, k t qu th c hi n k ho h s d ng t kỳ trư c c a c nư c (Bư c 3) 2.1 Phân tích, ánh giá tình hình qu n lý t ai 1,20 0,21 2.2 ánh giá k t qu th c hi n k ho ch s d ng t 1,27 0,22 kỳ trư c c a c nư c 2.3 L p h th ng b ng bi u phân tích, ánh giá vi c 2,08 th c hi n k ho ch s d ng t 2.4 Xây d ng báo cáo chuyên phân tích, ánh giá 2,48 tình hình qu n lý, hi n tr ng s d ng t, k t qu th c hi n các ch tiêu k ho ch s d ng t kỳ tr ơc c a c nư c 2.5 H i th o n i dung bư c 3 0,58
 18. 2.6 Ki m tra, nghi m thu bư c 3 0,25 3 Xây d ng k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c 24,89 3,20 nư c (Bư c 4) 3.1 Khái quát các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i có 5,73 1,01, liên quan n vi c l p k ho ch s d ng t 3.2 Xây d ng k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c 12,42 2,19 nư c 3.3 Xác nh các bi n pháp b o v , c i t o t và b o 2,25 v 3.4 Xác nh gi i pháp t ch c th c hi n k ho ch s 1,69 d ng t b o m th c hi n ti n k ho ch s d ng t 3.5 H i th o n i dung bư c 4 1,96 3.6 Ki m tra, nghi m thu bư c 4 0,84 4 Xây d ng báo cáo thuy t minh t ng h p, hoàn 17,55 ch nh h sơ k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c (Bư c 5) 4.1 Xây d ng báo cáo thuy t minh k ho ch s d ng 8,77 t kỳ cu i c a c nư c 4.2 Hoàn ch nh báo cáo thuy t minh k ho ch s d ng 6,27 t kỳ cu i c a c nư c 4.3 ánh giá, nghi m thu bư c 5 và bàn giao s n 2,51 phNm D án B. NNH M C V T TƯ VÀ THI T BN B.1. D ng c S Th i nh m c ơn v h n th D ng c (ca/1.000.000 ha) tính t (tháng) N i nghi p Ngo i nghi p I L p quy ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t kỳ u c a c nư c 1 Bàn làm vi c Cái 60 198,83 2 Bàn d p ghim Cái 24 6,21 3 Bàn máy tính Cái 72 8,84 4 Gh văn phòng Cái 60 198,83 5 Gh máy tính Cái 72 8,84 6 Chu t máy tính Cái 4 8,84 7 Giá tài li u Cái 60 49,71
 19. 8 Máy tính casio Cái 36 99,42 4,73 9 n áp dùng chung 10A Cái 60 49,71 10 Lưu i n Cái 60 8,84 11 Máy hút Nm 2 KW Cái 60 15,53 12 Máy hút b i 1,5 KW Cái 60 9,94 13 Qu t thông gió 0,04 KW Cái 36 22,37 14 Qu t tr n 0,1 KW Cái 36 12,43 15 ghi CD-ROM 0,4 KW Cái 36 0,08 16 Thư c eke lo i trung bình Cái 24 19,88 17 B èn neon 0,04 KW B 30 198,83 18 Qu n áo b o h lao ng B 18 1789,49 212,98 19 Gi y b o h ôi 12 212,98 20 T t ôi 6 212,98 21 Mũ c ng Cái 12 212,98 22 Hòm ng tài li u Cái 60 5,92 23 Qu n áo mưa B 6 63,89 24 Bình ng nư c u ng Cái 12 212,98 25 C p tài li u Cái 24 212,98 26 Dao g t bút chì Cái 9 2,49 0,26 27 Kéo Cái 9 2,49 28 Ba lô Cái 36 212,98 29 ng ng b n Cái 12 23,66 30 Thư c cu n v i 50m Cái 12 11,83 31 Thư c nh a 40cm Cái 24 24,85 11,83 32 Thư c nh a 120cm Cái 24 19,88 33 ng h treo tư ng Cái 26 49,71 34 i n năng Kw 471,18 II i u ch nh quy ho ch s d ng t, l p k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c 1 Bàn làm vi c Cái 60 100,73 2 Bàn d p ghim Cái 24 3,15 3 Bàn máy tính Cái 72 4,48 4 Gh văn phòng Cái 60 100,73
 20. 5 Gh máy tính Cái 72 4,48 6 Chu t máy tính Cái 4 4,48 7 Giá tài li u Cái 60 25,18 8 Máy tính casio Cái 36 50,36 2,42 9 n áp dùng chung 10A Cái 60 25,18 10 Lưu i n Cái 60 4,48 11 Máy hút Nm 2 KW Cái 60 7,87 12 Máy hút b i 1,5 KW Cái 60 6,30 13 Qu t thông gió 0,04 KW Cái 36 11,33 14 Qu t tr n 0,1 KW Cái 36 6,30 15 ghi CD-ROM 0,4 KW Cái 36 0,04 16 Thư c eke lo i trung bình Cái 24 10,07 17 B èn neon 0,04 KW B 30 100,73 18 Qu n áo b o h lao ng B 18 906,55 87,05 19 Gi y b o h ôi 12 87,05 20 T t ôi 6 87,05 21 Mũ c ng Cái 12 87,05 22 Hòm ng tài li u Cái 60 2,42 23 Qu n áo mưa B 6 26,12 24 Bình ng nư c u ng Cái 12 87,05 25 C p tài li u Cái 24 87,05 26 Dao g t bút chì Cái 9 1,26 0,11 27 Kéo Cái 9 1,26 28 Ba lô Cái 36 87,05 28 ng ng b n Cái 12 9,67 30 Thư c cu n v i 50m Cái 12 4,84 31 Thư c nh a 40cm Cái 24 12,59 4,84 32 Thư c nh a 120cm Cái 24 10,07 33 ng h treo tư ng Cái 36 25,18 34 i n năng Kw 254,67 III L p k ho ch s d ng t kỳ cu i c a c nư c 1 Bàn làm vi c Cái 60 46,22 2 Bàn d p ghim Cái 24 1,44
Đồng bộ tài khoản