Quyết định số 10/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định số 10/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH “QUY TRÌNH THÍ NGHI M XÁC Đ NH CH S CBR C A Đ T, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHI M” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Giao thông v n t i; Xét đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa khoc công ngh giao thông v n t i, V trư ng V Khoa h c - Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n Ngành “Quy trình thí nghi m xác đ nh ch s CBR c a đ t, đá dăm trong phòng thí nghi m”. S đăng ký: 22 TCN 332 - 06 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V Khoa h c - Công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c và công ngh giao thông v n t i, Giám đ c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Ti n TIÊU CHU N NGÀNH “QUY TRÌNH THÍ NGHI M XÁC Đ NH CH S CBR C A Đ T, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHI M” 22 TCN 332 - 06 C NG HÒA XÃ H I CH QUY TRÌNH THÍ NGHI M NGHĨA VI T NAM 22 TCN 332 - 06 XÁC Đ NH CH S CBR C A Đ T, Đ c l p - T do - H nh phúc ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ
 2. B GIAO THÔNG NGHI M Có hi u l c t V NT I ngày…/…/2006 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 10/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. Quy đ nh chung 1.1. Quy trình này quy đ nh trình t thí nghi m đ xác đ nh ch s CBR (California Bearing Ratio) c a v t li u s d ng làm n n, móng đư ng (đ t, đ t gia c , c p ph i đá dăm, c p ph i t nhiên…) trong phòng thí nghi m trên m u v t li u đã đư c ch b . 1.2. Giá tr CBR đư c xác đ nh theo Quy trình này là cơ s đánh giá ch t lư ng v t li u s d ng làm n n, móng đư ng; ngoài ra còn đư c s d ng đ đánh giá cư ng đ c a k t c u đư ng ôtô và đư ng sân bay trong m t s phương pháp thi t k có s d ng thông s cư ng đ theo CBR. 1.3. CBR là t s (tính b ng ph n trăm) gi a áp l c nén (do đ u nén gây ra) trên m u thí nghi m và áp l c nén trên m u tiêu chu n ng v i cùng m t chi u sâu ép lún quy đ nh. 1.4. Vi c thí nghi m xác đ nh CBR c a v t li u đư c ti n hành trên t m u (3 m u) đã đư c đ m nén đ m t t nh t tương ng v i phương pháp đ m nén quy đ nh. Ch s CBR c a v t li u thí nghi m đư c xác đ nh tương ng v i đ ch t đ m nén K quy đ nh. Ghi chú 1: 1. N u ch d n k thu t quy đ nh vi c đ m nén xác đ nh đ m t t nh t và kh i lư ng th tích khô l n nh t theo phương pháp đ m nén nào (phương pháp đ m nén tiêu chu n - phương pháp I ho c phương pháp đ m nén c i ti n - phương pháp II theo Quy trình thí nghi m đ m nén đ t đá dăm trong phòng 22 TCN 333 - 06), thì khi đ m t o m u CBR cũng ph i s d ng lo i chày đ m và s l p v t li u đ m theo quy đ nh c a phương pháp đ m nén đó. 2. Trư ng h p c n xác đ nh nh hư ng c a đ m đ m nén đ n CBR, ho c ph c v m c đích nghiên c u, vi c thí nghi m xác đ nh CBR c a v t li u s đư c ti n hành trên các t m u (3 t m u) đã đư c đ m nén trong c i CBR các đ m tương ng (5 đ m) khác nhau n m trong kho ng đ m đ m nén quy đ nh. Quy đ nh thí nghi m xác đ nh ch s CBR c a v t li u trong kho ng đ m đ m nén đư c quy đ nh t i Ph l c A. 2. N i dung phương pháp thí nghi m Ch s CBR c a v t li u trong Quy trình này đư c hi u là giá tr CBR xác đ nh qua thí nghi m trong phòng, trên m u v t li u đã đư c đ m nén trong c i v i đ m đ m nén t t nh t, đư c ngâm m u trong nư c trong th i gian quy đ nh, tương ng v i đ ch t K quy đ nh. Vi c thí nghi m xác đ nh ch s CBR c a v t li u đư c ti n hành theo trình t sau: 2.1. Thí nghi m theo Quy trình thí nghi m đ m nén đ t, đá dăm trong phòng 22 TCN 333 - 06 nh m xác đ nh đ m t t nh t đ đ m t o m u CBR và kh i lư ng th tích khô l n nh t đ xác đ nh đ ch t K c a m u CBR. 2.2. Đ m nén t o các m u trong c i CBR v i đ m t t nh t (3 c i CBR), v i công đ m nén khác nhau (qua s ch y đ m khác nhau trên 1 l p, xem kho n 6.2.). 2.3. Tính đ ch t K tương ng c a các m u CBR trên cơ s đã bi t kh i lư ng th tích khô c a m u và kh i lư ng th tích khô c a m u và kh i lư ng th tích khô l n nh t. 2.4. Sau khi ngâm m u v i th i gian quy đ nh, ti n hành xác đ nh giá tr CBR c a các m u. 2.5. Thi t l p đư ng cong quan h gi a CBR c a các m u và đ ch t K tương ng. Căn c đư ng cong quan h này, t giá tr đ ch t K quy đ nh đã bi t (là giá tr K nh nh t cho phép quy đ nh trong Ch d n k thu t) s xác đ nh đư c ch s CBR tương ng. Đó là ch s CBR c a v t li u (đư c đ m nén đ m t t nh t, tương ng v i đ ch t K quy đ nh). 3. Yêu c u v thi t b , d ng c thí nghi m 3.1 Thi t b gia t i là m t máy nén có kh năng t o ra l c nén t i 44,5 kN v i t c đ d ch chuy n đ u c a đ nâng là 1,27 mm/phút, có tác d ng đ đ u nén xuyên vào trong m u. Đ u nén đư c
 3. làm b ng thép hình tr , chi u dài không nh hơn 102mm, đư ng kính m t c t ngang là 49,63 ± 0,13mm. 3.2. Đ ng h đo bi n d ng (thiên phân k ) dùng đ đo chuy n v khi đ u nén xuyên vào m u. Hành trình t i đa c a đ ng h không đư c nh hơn 25mm (1 in) và giá tr m t v ch đo là 0,01mm (0,0005 in). 3.3. C i (khuôn) CBR bao g m các b ph n sau (xem Hình 1): a) Thân c i b ng thép hình tr r ng, đư ng kính trong 152,40 ± 0,66 mm; chi u cao 177,80 ± 0,46 mm; b) Đai c i b ng thép hình tr r ng, đư ng kính trong 152,40 ± 0,66 mm; caso kho ng 50mm. Đai c i đư c thi t k đ có th l p v a vào c hai đ u c a thân c i; c) Đ c i là m t t m thép đư c khoét sâu v i đư ng kính thích h p (b ng đư ng kính ngoài c a thân c i c ng thêm kho ng dung sai) đ d c đ nh v i thân c i khi l p. T i vùng khoét sâu đư c đ c các l nh đư ng kính 1,6mm đ nư c d th m vào m u khi ngâm m u trong nư c. 3.4. T m đ m là m t kh i thép hình tr , đư ng kính 150,8 ± 0,8mm, dày 61,37 ± 0,25 mm, thích h p v i thân c i cao 177,80 mm đ m u sau khi đ m s có chi u cao là 116, 43 mm (xem Hình 1). Ghi chú 2: Có th s d ng lo i c i CBR v i thân c i có đư ng kính trong 152,40 ± 0,66 mm; chi u cao 152,40 ± 0,66 mm. Chi u cao c a t m đ m trong trư ng h p này ph i là 35,97 ± 0,25 mm đ m u sau khi đ m s có chi u cao là 116,43 mm. 3.5. Chày đ m theo quy đ nh c a Quy trình đ m nén đ t, đá dăm trong phòng thí nghi m 22 TCN 333 - 06. 3.6. D ng c đo đ trương n bao g m các b ph n sau (xem Hình 1): a) T m đo trương n là m t đĩa b ng đ ng hình tròn đư ng kính 149,2 ± 1,6 mm, trên đĩa có đ c các l nh đư ng kính 1.6mm, gi a đĩa có g n m t tr c vuông góc v i đĩa và có vít đi u ch nh đư c chi u cao c a tr c. b) Giá đ thiên phân k là giá kim lo i ki u 3 chân ho c lo i có ch c năng tương t dùng đ g n đ ng h thiên phân k và có th đ t v a lên trên mi ng c i. 3.7. T m gia t i đư c làm b ng thép, có 3 lo i t m gia t i (xem Hình 1): a) T m gia t i hình vành khuyên khép kín, kh i lư ng 2,27 ± 0,04 kg, đư ng kính ngoài 149 ± 1,6 mm và đư ng kính l là 54 mm; b) T m gia t i hình vành khuyên h có cùng đư ng kính ngoài và đư ng kính l như v i lo i t m gia t i hình vành khuyên khép kín. M i t m gia t i có kh i lư ng 2,27 ± 0,04 kg; c) T m gia t i lo i n a hình vành khuyên có cùng đư ng kính ngoài và đư ng kính l như v i lo i t m gia t i hình vành khuêyn khép kín. M i đôi t m gia t i có kh i lư ng 2,27 ± 0,04 kg. 3.8. B ngâm m u là lo i b có dung tích thích h p đ ngâm m u thí nghi m CBR và có th duy trì m c nư c luôn cao hơn b m t m u 25 mm. 3.9. T s y là lo i có b ph n c m bi n nhi t đ có th t đ ng duy trì nhi t đ trong t m c 0 110 ± 5 C dùng đ s y khô m u. 3.10. Cân: có 2 chi c, m t chi c cân có kh năng cân đư c đ n 15 kg v i đ chính xác ± 1 g (đ xác đ nh kh i lư ng th tích m c a m u); m t chi c có kh năng cân đư c đ n 800 g v i đ chính xác ± 0,01 g (đ xác đ nh đ m m u). 3.11. Sàng: có 3 sàng l vuông lo i 50,0 mm, 19,0 mm và 4,75 mm. 3.12. D ng c tháo m u thư ng là kích th y l c ho c d ng c tương đương dùng đ tháo m u đã đ m ra kh i c i.
 4. 3.13. Các d ng c khác: gi y l c, h p đ ng m u m, ch o tr n, muôi xúc, thanh thép c nh th ng đ hoàn thi n b m t m u. B ng 1. Th ng kê thi t b , d ng c ch y u dùng cho thí nghi m TT Thi t b , d ng c S lư ng 1 Máy nén CBR 1 2 C i đ m lo i to (D = 152, 4 mm) 1 3 Chày đ m tiêu chu n 1 4 Chày đ m c i ti n 1 5 C i CBR 3 6 T mđ m 1 7 T m đo trương n 3 8 Đ ng h đo trương n 3 9 Giá đ thiên phân k 3 10 T m gia t i (2,27 kg), t i thi u 6 4. Chu n b m u thí nghi m 4.1. M u v t li u chuy n v phòng thí nghi m đư c làm khô b ng cách tãi r i r i hong gió ho c 0 cho vào t s y nhi t đ không quá 60 C (b v m u, tách các h t v t li u b ng tay ho c v g , tránh làm v các h t). 4.2. Sàng và gia công m u: N u t t c các h t v t li u l t qua sàng 19 mm thì toàn b m u s đư c s d ng đ thí nghi m. N u có h t v t li u n m trên sàng 19 mm thì ph i gia công m u b ng cách thay th lư ng h t trên sàng 19 mm b ng lư ng h t l t qua sàng 19 mm và n m trên sàng 4,75 mm. Lư ng v t li u dùng đ thay th này đư c l y ra t ph n dư c a m u v t li u cùng lo i. 4.3. Kh i lư ng m u thí nghi m: - T i thi u 35 kg đ i v i thí nghi m đ m nén (theo quy đ nh c a Quy trình đ m nén đ t, đá dăm trong phòng 22 TCN 333 - 06). - T i thi u 25 kg đ i v i thí nghi m CBR. 5. Thí nghi m đ m nén m u 5.1. M c đích là đ tìm ra giá tr đ m t t nh t làm cơ s đ m t o m u CBR và giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t làm cơ s xác đ nh giá tr đ ch t đ m nén K c a m u CBR. 5.2. S d ng 35 kg v t li u đã chu n b , ti n hành đ m m u v t li u theo hư ng d n c a Quy trình đ m nén đ t, đá dăm trong phòng thí nghi m 22 TCN 333 - 06, phương pháp I-D ho c phương pháp II-D. 5.3 Xác đ nh giá tr đ m t t nh t và giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t c a v t li u. Ghi chú 3: N u đã bi t giá tr đ m t t nh t và kh i lư ng th tích khô l n nh t c a v t li u (qua k t qu đ m nén đ t, đá dăm trong phòng thí nghi m đã ti n hành trư c) thì có th b qua các thao tác kho n 5. 6. Trình t đ m t o m u thí nghi m CBR 6.1. Chia 25 kg m u đã chu n b thành 3 ph n, m i ph n kho ng 7 kg đ đ m t o m u CBR. Tính lư ng nư c thích h p cho vào 3 m u đ đ t đư c đ m t t nh t.
 5. 6.2. Đ m m u: đư c th c hi n trong c i CBR. Công đ m quy đ nh tương ng v i 3 m u là: m u 1: 65 chày/l p; m u 2: 30 chày/l p; m u 3: 10 chày/l p. 6.2.1. Đ m m u 1 a) Bư c 1: l p ch t khít thân c i và đai c i vào đ c i. Đ t t m đ m vào trong c i. Đ t mi ng gi y th m lên trên t m đi n. b) Bư c 2: tr n m u v t li u v i lư ng nư c tính toán sao cho đ m c a m u đ t đư c giá tr đ m đ m ch t t t nh t. c) Bư c 3: cho m u vào c i đ đ m v i 65 chày/l p. Trình t đ m nén theo quy đ nh c a Quy trình đ m nén đ t, đá dăm trong phòng thí nghi m 22 TCN 333 - 06 v i lo i chày đ m và s l p quy đ nh (3 l p b ng chày đ m tiêu chu n theo phương pháp I, ho c 5 l p b ng chày đ m c i ti n theo phương pháp II). C n chú ý sao cho chi u dày các l p sau khi đ m b ng nhau, chi u cao m u sau khi đ m cao hơn c i kho ng 10mm. d) Bư c 4: sau khi đ m xong, tháo đai c i ra, dùng thanh thép th ng c nh g t b ph n m u dư trên mi ng c i, n u ch nào b lõm xu ng thì l y h t m n đ mi t l i cho ph ng; nh c c i ra kh i đ c i, nh c t m đ m ra ngoài, đ t m t mi ng gi y th m lên m t đ c i; l t ngư c c i (đã có m u đ m) và l p l i vào c i sao cho m t m u v a đư c s a ph ng ti p xúc v i m t gi y th m. đ) Bư c 5: l y m u v t li u r i ( ch o tr n) trư c và sau khi đ m đ xác đ nh đ m. V i v t li u h t m n thì l y 100 gam, v i v t li u h t thô thì l y 500 gam. Đ m m u đư c tính b ng trung bình c ng c a 2 giá tr đ m trư c và sau khi đ m. e) Bư c 6: xác đ nh kh i lư ng th tích khô c a m u đ m: theo hư ng d n c a Quy trình đ m nén đ t, đá dăm trong phòng thí nghi m 22 TCN 333 - 06. 6.2.2. Đ m m u th 2 và m u th 3: vi c đ m m u, xác đ nh đ m, kh i lư ng th tích khô đư c th c hi n theo trình t như các bư c kho n 6.2.1, nhưng ch khác là m u th 2 đư c đ m v i 30 chày/l p, m u th 3 đư c đ m v i 10 chày/l p. 7. Ngâm m u thí nghi m CBR 7.1. Ngâm m u: t t c các m u sau khi đã đ m trong c i CBR đ u đư c ngâm trong nư c trư c khi thí nghi m CBR. Vi c ngâm m u đư c ti n hành theo trình t sau: 7.1.1. L y t m đo trương n đ t lên m t m u và đ t các t m gia t i lên trên. T ng kh i lư ng các t m gia t i quy đ nh là 4,54 kg. 7.1.2. Đ t giá đ thiên phân k có g n đ ng h thiên phân k đ đo trương n lên trên mi ng c i. Đi u ch nh đ chân đ ng h đo trương n ti p xúc n đ nh v i đ nh c a tr c t m đo trương n . Ghi l i s đ c trên đ ng h , ký hi u là s đ c đ u, S1 (mm). 7.1.3. Cho m u vào trong b nư c đ ngâm m u. Duy trì m c nư c trong b luôn cao hơn m t m u 25 mm. Th i gian ngâm m u thư ng quy đ nh là 96 gi (4 ngày đêm). Sau th i gian ngâm m u, ghi l i s đ c trên đ ng h đo trương n , ký hi u là s đ c cu i, S2 (mm). 7.2. Xác đ nh đ trương n : đ trương n , tính theo đơn v %, đư c xác đ nh như sau: S1 − S2 Đ trương n (%) = x 100 (1) H Trong đó: S1: là s đ c trên đ ng h thiên phân k trư ckhi ngâm m u, mm; S2: là s đ c trên đ ng h thiên phân k sau khi ngâm m u, mm; H: là chi u cao m u trư c khi ngâm, 116,43 mm. 7.3. L y m u ra kh i b nư c, nghiêng c i đ tháo nư c trên m t m u và đ nư c thoát trong vòng 15 phút. Sau đó, b các t m gia t i và t m đo trương n ra ngoài. C n thao tác c n th n đ không làm xáo đ ng b m t m u.
 6. Ghi chú 4: 1. Thông thư ng, vi c thí nghi m CBR đư c ti n hành sau khi m u đư c ngâm nư c trong th i gian 96 gi . Tuỳ theo yêu c u riêng c a công trình, theo đ c thù c a lo i v t li u, ho c đ ph c v cho m c đích nghiên c u, cách th c và th i gian ngâm m u CBR có th như sau: - Không ngâm m u, ti n hành nén ngay CBR; - Ngâm m u v i th i gian khác nhau: 24, 48, 72, 96, 120 gi ,… - M u đư c b o dư ng m v i tu i nh t đ nh (7 ngày, 14 ngày, 28 ngày…) sau đó m i ti n hành ngâm m u v i th i gian quy đ nh. 2. Kh i lư ng các t m gia t i 4,54 kg ch t lên m u CBR là kh i lư ng t i thi u b t bu c. Đ ph c v cho m c đích nghiên c u, ho c theo yêu c u c a ch d n k thu t, các t m gia t i có th đư c đ t thêm sao cho t o ra m t l c b ng v i l c c a các l p phía trên gây ra cho l p v t li u thí nghi m. Các t m gia t i đ t thêm s đư c tăng theo t ng c p, m i c p là 2,27 kg. 3. V t li u có đ trương n ≥ 3% không thích h p đ xây d ng đư ng, n u s d ng ph i đư c ch p thu n c a c p có th m quy n. Không đư c s d ng v t li u có đ trương n l n hơn 4%. 8. Thí nghi m CBR 8.1. Đ t các t m gia t i lên m t m u. Đ tránh hi n tư ng l p v t li u m m y u trên m t m u có th chèn vào l c a t m gia t i, đ t t m gia t i hình vành khuyên khép kín lên m t m u, sau đó đ t m u lên bàn nén. B t máy đ cho đ u nén ti p xúc v i m t m u và gia l c lên m u kho ng 44 N. Sau đó ti p t c đ t h t các t m gia t i, b ng v i s t m gia t i s d ng khi ngâm m u. 8.2. Duy trì l c đ u nén tác d ng lên m t m u là 44 N, l p đ ng h đo bi n d ng. Ti n hành đi u ch nh s đ c c a đ ng h đo l c và đ ng h đo bi n d ng v đi m 0. 8.3. Gia t i: b t máy đ cho đ u nén xuyên vào m u v i t c đ quy đ nh 1,27 mm/phút (0,05 in/phút). Trong quá trình máy ch y, ti n hành ghi chép giá tr l c nén t i các th i đi m đ u nén xuyên vào m u: 0,64; 1,27; 1,91; 2,54; 3,75; 5,08 và 7,62 mm (0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,15; 0,2; và 0,3 in). N u c n thi t có th ghi thêm giá tr l c nén t i th i đi m đ u nén xuyên vào m u là: 10,16 mm và 1,27 mm (0,4 và 0,5 in). Sau đó t t máy. 8.4. Tháo m u: sau khi nén xong, chuy n công t c v v trí h m u. B t máy đ h m u v v trí ban đ u. Nh c m u xu ng và tháo m u. Ghi chú 5: N u mu n xác đ nh đ m m u sau khi ngâm, l y m u v t li u kho ng gi a c a m u đá nén CBR v i kh i lư ng: 100 gam v i v t li u h t m n, 500 gam v i v t li u h t khô đ xác đ nh đ m. 9. Tính toán, báo cáo k t qu thí nghi m 9.1. V đ th quan h áp l c nén - chi u sâu ép lún. 9.1.1. Căn c s li u thí nghi m: các giá tr áp l c nén và chi u sâu ép lún tương ng đ v đ th quan h áp l c nén - chi u sâu ép lún. Đ th quan h áp l c nén - chi u sâu ép lún c a m u thí nghi m đư c bi u th như Hình 2a, trong đó tr c hoành bi u th chi u sâu ép lún (mm), tr c 2 2 tung bi u th áp l c nén tương ng (daN/cm ). Áp l c nén (daN/cm ) đư c tính b ng t s gi a 2 l c nén (daN) trên di n tích đ u nén (cm ). 9.1.2. Hi u ch nh đ th trong m t s trư ng h p, quan h gi a m t s giá tr áp l c nén và các chi u sâu ép lún tương ng t i th i đi m ban đ u nén m u không tăng tuy n tính, vì v y đo n đ th quan h áp l c nén - chi u sâu ép lún vùng g n g c t a đ không th ng mà b võng xu ng. Trong trư ng h p này, đ có đư c quan h áp l c nén - chi u sâu ép lún chính xác, c n thi t ti n hành hi u ch nh. Vi c hi u ch nh đư c th c hi n b ng cách d i g c t a đ , đư c ti n hành như sau: kéo dài ph n đư ng th ng c a đ th xu ng phía dư i đ đư ng kéo dài này c t tr c hoành t i 1 đi m - đi m này chính là g c t a đ m i (xem cách hi u ch nh Hình 2b). 9.2. Xác đ nh CBR c a m u thí nghi m 9.2.1. D a trên đ th quan h áp l c nén - chi u sâu ép lún, xác đ nh các giá tr áp l c nén ng v i chi u sâu ép lún 2,54 mm (ký hi u là P1) và 5,08 mm (ký hi u là P2).
 7. 9.2.2. Tính các giá tr CBR theo công th c sau (làm tròn đ n 1 ch s sau d u ph y). P1 CBR1 (%) = x 100 (2) 69 P2 CBR2 (%) = x 100 (3) 103 Trong đó: CBR1: là giá tr CBR tính v i chi u sâu ép lún 2,54 mm (0,1 in), %; CBR2: là giá tr CBR tính v i chi u sâu ép lún 5,08 mm (0,2 in), %; 2 P1: là áp l c nén trên m u thí nghi m ng v i chi u sâu ép lún 2,54 mm (0,1 in), daN/cm ; 2 P2: là áp l c nén trên m u thí nghi m ng v i chi u sâu ép lún 5,08 mm (0,2 in), daN/cm ; 2 69: là áp l c nén tiêu chu n ng v i chi u sâu ép lún 2,54 mm (0,1 in), daN/cm ; 2 103: là áp l c nén tiêu chu n ng v i chi u sâu ép lún 5,08 mm (0,2 in), daN/cm ; 9.2.3. Xác đ nh CBR c a m u thí nghi m: giá tr thí nghi m CBR1 đư c ch n làm CBR c a m u khi CBR1 ≥ CBR2. N u CBR2 > CBR1 thì ph i làm l i thí nghi m; n u k t qu thí nghi m v n tương t thì ch n CBR2 làm CBR c a m u thí nghi m. 9.3. Xác đ nh ch s CBR c a v t li u 9.3.1. V đ th quan h CBR - đ ch t K: căn c k t qu xác đ nh CBR c a 3 m u (kho n 9.2.3) và h s đ m nén K tương ng (trên cơ s kh i lư ng th tích khô c a 3 m u CBR và kh i lư ng th tích khô l n nh t), v đư ng cong quan h CBR - đ ch t K. 9.3.2. T đ th này, căn c giá tr đ ch t đ m nén quy đ nh K đ xác đ nh CBR (xem Hình 3). Đó là giá tr CBR c a v t li u (đư c đ m t i đ m t t nh t ng v i đ ch t đ m nén quy đ nh K). 9.4. Báo cáo k t qu : Phi u k t qu thí nghi m xác đ nh ch s CBR ph i đ y đ các thông tin sau đây (xem m u báo cáo k t qu ): 1- V t li u thí nghi m: ngu n v t li u, lo i v t li u, ph m vi s d ng; 2- Ph n trăm kh i lư ng c a v t li u n m trên sàng 19 mm (n u có); 3- T ng kh i lư ng t m gia t i; 3 4- Kh i lư ng th tích khô l n nh t (g/cm ), đ m đ m nén t t nh t (%); 5- Công đ m (s chày đ m/l p), s l p đ m, đ m đ m nén (%), kh i lư ng th tích m 3 3 (g/cm ), kh i lư ng th tích khô (g/cm ), đ trương n (%) tương ng c a các m u; 6- Đ th quan h áp l c nén - chi u sâu ép lún, giá tr CBR (%) tương ng c a các m u; 7- Đ th quan h CBR - h s đ m nén K; 8- Giá tr ch s CBR c a v t li u (đ m nén t i đ m t t nh t ng v i đ ch t đ m nén quy đ nh K).
 8. M U BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M CBR TÊN ĐƠN V TH C HI N THÍ NGHI M PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD… S :……/2006/ LAS XD-……. BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M CBR 1. Đơn v yêu c u: 2. Công trình: 3. Ngu n g c m u: 4. Ph m vi s d ng: 5. Ngày g i m u: 6. Ngày thí nghi m: 7. Quy trình: 22 TCN 332-06 8. S hi u m u: M1 M2 M3 K t qu thí nghi m Chi u sâu ép S chày / l p lún M1-10 chày M2-30 chày M3-65 chày in mm S Áp l c CBR CBR S Áp l c CBR CBR S Áp l c CBR CBR đ c daN/cm2 (%) h. đ c daN/cm2 (%) h. đ c daN/cm2 (%) h. ch nh ch nh ch nh 0,025 0,64 1,0 0,4 10,0 2,8 20,0 5,4 0,050 1,27 2,0 0,6 28,0 7,5 42,0 11,2 0,075 1,91 4,0 1,2 38,0 10,2 62,0 16,5 0,100 2,54 9,0 2,5 3,6 3,9 50,0 13,4 19,4 19,4 78,0 20,8 30,1 30,1 0,125 3,18 14,0 3,8 58,0 15,5 88,0 23,4 0,150 3,75 17,0 4,6 65,0 17,3 99,0 26,3 0,175 4,45 20,0 5,4 70,0 18,7 108,0 28,7 0,200 5,08 21,0 5,7 5,5 5,7 74,0 19,7 19,1 19,1 115,0 30,6 29,7 29,7 0,300 7,62 22,0 5,9 85,0 22,6 125,0 33,2 KL th tích khô, 1,583 1,653 1,781 g/cm3 Đ m ch b , % 19,1 19,2 19,7 Đ trương n , % 0,32 0,34 0,37
 9. Kh i lư ng th tích khô l n nh t = 1,70 (g/cm3) Đ m t t nh t = 18,8 (%) CBR (%) t i K = 1,00 là 22,0 K = 0,95 là 12,5 CBR (%) t i K = 0,98 là 19,4 Hà N i, ngày… tháng… năm 2006 Đơn v th c hi n thí Phòng LAS-XD… Ngư i thí nghi m: Ngư i ki m tra: nghi m (Ký tên, đóng d u) (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên, đóng d u) M U BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M CBR TÊN ĐƠN V TH C HI N THÍ NGHI M PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD… S :……/2006/ LAS XD-……. BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M CBR (22 TCN 332 - 06) K T QU Đ M NÉN M U CBR VÀ Đ TRƯƠNG N 1. Đơn v yêu c u: 2. Công trình 3. Ngu n g c m u: 4. Ph m vi s d ng: 6. Ngày thí nghi m: 5. Ngày g i m u: 7. S hi u m u: M1 M2 M3 K t qu thí nghi m S hi u m u M1 M2 M3 S l p 5 5 5 S chày/l p 10 30 65 KL m u ư t + khuôn, g 12642 12745 13065 KL khuôn, g 8657 8552 8541 KL m u ư t, g 3985 4193 4524 3 Th tích m u, cm 2113 2127 2122 3 KL th tích ư t, g/cm 1,886 1,971 2,132 Xác đ nh đ m V trí xác đ nh đ m
 10. Trên Dư i TB Trên Dư i TB Trên Dư i TB H p ms 1 2 3 4 5 6 KL m u ư t + h p, g 350,66 345,22 364,52 366,14 365,35 345,51 KL m u khô + h p, g 300,00 295,20 311,23 312,35 310,26 295,00 KL nư c, g 50,66 50,02 53,29 53,79 55,09 50,51 KL h p, g 35,28 33,45 33,11 33,38 36,12 33,92 KL m u khô, g 264,72 261,75 278,12 278,97 274,14 261,08 Đ m, % 19,14 19,11 19,12 19,16 19,28 19,22 20,10 19,38 19,72 3 KL th tích khô, g/cm 1,583 1,653 1,781 KL th tích khô max, 1,700 3 g/cm Đ ch t K, % 93 97 105 S li u đo trương n M u M1 M u M2 M u M3 Kho ng Ngày Th i cách S đ c Trương S đ c Trương S đ c Trương tháng gian th i đ ng h n % đ ng h n % đ ng h n % gian 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 1-6- 10:00 3 15 5 05 2-6- 10:00 1 ngày 25 22 0,19 38 23 0,20 33 28 0,24 05 3-6- 10:00 2 ngày 30 27 0,23 45 30 0,26 42 37 0,32 05 4-6- 10:00 3 ngày 35 32 0,27 55 40 0,34 48 43 0,37 05 5-6- 10:00 4 ngày 40 37 0,32 55 40 0,34 48 43 0,37 05 Hà N i, ngày… tháng… năm 2006 Đơn v th c hi n thí Phòng LAS-XD… Ngư i thí nghi m: Ngư i ki m tra: nghi m (Ký tên, đóng d u) (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên, đóng d u) PH L CA THÍ NGHI M XÁC Đ NH CH S CBR TRONG KHO NG Đ M Đ M NÉN
 11. A.1. M c đích thí nghi m Trư ng h p c n ph i xác đ nh nh hư ng c a đ m đ n nén đ n CBR, ho c ph c v m c đích nghiên c u, vi c thí nghi m xác đ nh CBR s đư c ti n hành trên các t m u đã đư c đ m nén các đ m tương ng khác nhau n m trong kho ng đ m đ n nén quy đ nh. Căn c k t qu thí nghi m (Hình 4-a và 4-b), có th n i suy đ xác đ nh CBR tương ng v i giá tr đ m và kh i lư ng th tích khô b t kỳ trong kho ng đ m thí nghi m. Căn c k t qu thí nghi m (Hình 4-c), có th xác đ nh đư c gi i h n kho ng đ m đ m nén thích h p đ đ t đư c tr s CBR nh nh t yêu c u. A.2. Yêu c u v thi t b , d ng c thí nghi m Các yêu c u v thi t b , d ng c thí nghi m tuân theo quy đ nh t i kho n 3 c a Quy trình. S lư ng thi t b d ng c b ng 1. B ng 1. Th ng kê thi t b , d ng c ch y u ph c v thí nghi m TT Thi t b , d ng c S lư ng 1 Máy nén m u CBR 1 2 Chày đ m tiêu chu n 1 3 Chày đ m c i ti n 1 4 C i CBR 15 5 T mđ m 1 6 T m đo trương n 15 7 Đ ng h đo trương n 15 8 Giá đ thiên phân k 15 9 T m gia t i (2,27 kg), t i thi u 30 A.3. Chu n b m u thí nghi m: M u thí nghi m đư c chu n b theo quy đ nh t i kho n 4 c a Quy trình. A.4. Đ m t o m u thí nghi m cbr A.4.1. Lư ng m u c n thi t đ thí nghi m: kh i lư ng m u t i thi u là 115 kg. Chia đ u lư ng m u thành 3 t m u, m i t 5 m u. T ng c ng đư c chia thành 15 ph n nh , m i ph n kho ng 7 kg đ đ m t o m u CBR. A.4.2. Đ m t o m u thí nghi m CBR: vi c đ m t o m u đư c th c hi n trong c i CBR. Công đ m quy đ nh tương ng v i 3 t m u là: - T m u 1: 56 chày/l p; - T m u 2: 25 chày/l p; - T m u 3: 10 chày/l p. A.4.2.1. Đ m t m u 1: - Tr n 5 m u v t li u v i lư ng nư c tính toán đ đ m c a các m u tăng d n t m u th 1 đ n m u th 5 sao cho kh i lư ng th tích khô c a c i th 3 g n v i kh i lư ng th tích khô l n nh t. - Ti n hành đ m m u: m i m u đư c đ m v i 56 chày/l p. M u s đư c đ m v i s l p và lo i chày đ m theo quy đ nh c a Quy trình đ m nén đ t, đá dăm trong phòng thí nghi m 22 TCN 333 - 06 (3 l p b ng chày đ m tiêu chu n v i phương pháp I ho c 5 l p b ng chày đ m c i ti n theo phương pháp II). Vi c đ m, xác đ nh đ m, kh i lư ng th tích khô c a các m u đư c th c hi n
 12. theo trình t như mô t t i kho n 6.2.1 c a Quy trình, ch khác ch các m u này s đư c đ m v i 56 chày/l p. A.4.2.2. Đ m t m u 2 và t m u 3: vi c t o m cho m u, đ m m u, xác đ nh đ m, kh i lư ng th tích khô đư c th c hi n theo trình t quy đ nh t i kho n A.4.2.1 c a Ph l c này, nhưng ch khác ch các m u c a t m u 2 s đư c đ m v i 25 chày/l p, các m u c a t m u 3 s đư c đ m v i 10 chày/l p. Ghi chú: Vi c đ m t o m u CBR th c ch t là thí nghi m đ m nén theo Quy trình đ m nén đ t, đá trong phòng thí nghi m 22 TCN 333 - 06, ch khác ch v t li u đư c đ m trong c i CBR và t t c các m u sau khi đ m đ u đư c gi l i đ thí nghi m xác đ nh ch s CBR. A.5. Ngâm m u CBR: ngâm m u thí nghi m CBR đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 7 c a Quy trình. A.6. Thí nghi m CBR: thí nghi m CBR đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 8 c a Quy trình. A.7. Tính toán, báo cáo k t qu A.7.1. V đ th quan h gi a ng su t kháng nén - chi u sâu xuyên: đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 9.1 c a Quy trình. A.7.2. Xác đ nh CBR c a m u: đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 9.2 c a Quy trình. A.7.3. Xác đ nh ch s CBR c a v t li u: A.7.3.1. T k t qu đ m t o m u c a 3 t m u CBR, v 3 đư ng cong quan h gi a kh i lư ng th tích khô và đ m đ m nén, m i đư ng cong ng v i 1 t m u, trong đó tr c hoành bi u di n đ m và tr c tung bi u di n kh i lư ng th tích khô (Hình 4-a). A.7.3.2. T k t qu thí nghi m CBR c a 3 t m u, v 3 đư ng cong quan h gi a CBR và đ m đ m nén, m i đư ng cong ng v i 1 t m u, trong đó tr c hoành bi u di n đ m và tr c tung bi u di n giá tr CBR (Hình 4-b). A.7.3.3. T hình 4-a và 4-b, xác đ nh và v đư ng cong quan h gi a CBR và kh i lư ng th tích khô v i các đ m đ m nén khác nhau, trong đó tr c hoành bi u di n kh i lư ng th tích khô và tr c tung bi u di n giá tr CBR (Hình 4-c). M i đư ng cong bi u th quan h gi a CBR và kh i lư ng th tích khô t i m t giá tr đ m. A.7.3.4. T Hình 4-c, xác đ nh mi n gi i h n b i 4 đư ng: đư ng gi i h n trên và đư ng gi i h n dư i c a kh i lư ng th tích khô (ho c đư ng gi i h n trên và gi i h n dư i c a đ ch t đ m nén); đư ng gi i h n trên và đư ng gi i h n dư i c a đ m đ m nén. A.7.3.5. Xác đ nh giá tr CBR nh nh t trong mi n gi i h n b i các đư ng trên. Giá tr này chính là ch s CBR trong kho ng đ m và kho ng kh i lư ng th tích khô quy đ nh (xem Ph l c B và Hình 4-c). A.7.4. Báo cáo k t qu : tuân theo quy đ nh t i kho n 9.4 c a Quy trình, ngoài ra còn b sung các thông tin sau: 1- Đư ng cong quan h gi a kh i lư ng th tích khô và đ m đ m nén c a các t m u (Hình 4- a). 2- Đư ng cong quan h gi a CBR và đ m đ m nén c a các t m u (Hình 4-b). 3- Đư ng cong quan h gi a CBR và kh i lư ng th tích khô v i các đ m đ m nén khác nhau (Hình 4-c). 4- Giá tr ch s CBR c a v t li u trong kho ng đ m quy đ nh. PH L CB HƯ NG D N XÁC Đ NH GIÁ TR CBR TRONG M T KHO NG Đ M Đ M NÉN B ng 1. S li u đ m ch t và nén CBR s d ng đ v Hình 4-a và Hình 4-b. T m u 1: V t li u đư c đ m làm 5 l p, m i l p 56 chày
 13. Đ m đ m m u, % 10,0 12,5 14,0 17,5 20,0 3 KL th tích khô, g/cm 1,762 1,855 1,884 1,825 1,751 CBR, % 7 17 27 4 1,5 T m u 2: V t li u đư c đ m làm 5 l p, m i l p 25 chày Đ m đ m m u, % 10,0 13,5 16,0 18,0 20,5 3 KL th tích khô, g/cm 1,642 1,745 1,771 1,752 1,695 CBR, % 4,0 11,0 19,0 6,0 3,0 T m u 3: V t li u đư c đ m làm 5 l p, m i l p 10 chày Đ m đ m m u, % 9,8 15,7 18,3 20,5 22,2 3 KL th tích khô, g/cm 1,500 1,620 1,670 1,650 1,590 CBR, % 1,0 9,5 11,0 6,0 4,5 B ng 2. S li u đ v quan h kh i lư ng th tích khô - CBR cho Hình 4-c Kh i Kh i Đ m Đ m lư ng lư ng T m u CBR đ m T m u CBR đ mm u th tích th tích m u khô khô 1 1,762 7,0 1 1,861 14,0 10,0 2 1,642 4,0 16,0 2 1,771 19,0 3 1,501 1,2 3 1,640 10,0 1 1,845 15,0 1 1,820 3,0 12,0 2 1,705 8,0 18,0 2 1,752 6,0 3 1,540 4,1 3 1,674 11,0 1 1,884 27,0 1 1,751 1,5 14,0 2 1,751 13,0 20,0 2 1,705 3,5 3 1,580 7,0 3 1,660 7,0 B ng 3. K t qu xác đ nh CBR 3 Kh i lư ng th tích khô l n nh t, g/cm 1.884 Đ m t t nh t, % 14,0 3 Kh i lư ng th tích khô t i K = 95%, g/cm 1.752 Giá tr CBR nh nh t, % 10,0 - Kho ng đ m: t 12% đ n 14% - Kho ng đ ch t: t K = 95% đ n K = 100%
Đồng bộ tài khoản