Quyết định số 10/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 10/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2006/QĐ-BYT về việc giao nhiệm vụ quản lý thuốc và thành lập Phòng Quản lý giá thuốc thuộc Cục Quản lý Dược Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2006 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V QU N LÝ GIÁ THU C VÀ THÀNH L P PHÒNG QU N LÝ GIÁ THU C THU C C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c i u 5 c a Lu t Dư c s 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Y t quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính và C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, B Y t , QUY T NNH: i u 1. Giao cho C c Qu n lý Dư c Vi t Nam giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giá thu c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Thành l p Phòng Qu n lý giá thu c thu c C c Qu n lý Dư c Vi t Nam giúp C c trư ng th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v giá thu c theo quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này. Giao cho C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam quy nh c th nhi m v , quy n h n c a Phòng Qu n lý giá thu c. Biên ch c a Phòng Qu n lý giá thu c n m trong t ng s biên ch c a C c Qu n lý Dư c Vi t Nam ư c B trư ng B Y t giao. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các ông bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Lãnh o các V , C c, Thanh tra - B Y t , Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG
  2. Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản