Quyết định số 10/2007/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 10/2007/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2007/QĐ-BCT về việc bổ sung tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô tại Phụ lục 1 Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0% do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2007/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 10/2007/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN LÁ THUỐC LÁ KHÔ TẠI PHỤ LỤC 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2006/QĐ-BTM NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ CÓ XUẤT XỨ CAMPUCHIA VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0% BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1176/VPCP-QHQT ngày 21 tháng 11 năm 2007 về thoả thuận hàng nông sản Campuchia được nhập khẩu vào Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung 1.000 tấn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2007 đối với mặt hàng lá thuốc lá khô tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%.Việc áp dụng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu bổ sung được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2008. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - UBND các tỉnh , T.P trực thuộc TW, - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Vũ Huy Hoàng - Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW, - Viện KSND tối cao.
  2. - Toà án ND tối cao, - Cơ quan TW của các Đoàn thể, - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản) - Công báo, - Các Sở Thương mại - Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc - Lưu : VT, XNK
Đồng bộ tài khoản