Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư liên phường 7, 8, 11, 12 quận 5 do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 5 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 10/2007/Q -UBND Qu n 5, ngày 13 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V PHÊ DUY T ÁN QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2.000 KHU DÂN CƯ LIÊN PHƯ NG 7, 8, 11, 12 QU N 5 Y BAN NHÂN DÂN QU N 5 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy chu n, tiêu chu n xây d ng Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 c a B trư ng B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02 tháng 08 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Căn c Quy t nh s 6786/Q -UB-QL T ngày 18 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t án i u ch nh Quy ho ch chung qu n 5; Căn c Quy t nh s 3650/Q -UB ngày 01 tháng 09 năm 2004 c a y ban nhân dân qu n 5 v phê duy t nhi m v quy ho ch án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2.000 khu dân cư liên phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5, di n tích 117,1018ha.; Căn c Công văn s 2105/QHKT-QH ngày 24 tháng 06 năm 2004 c a S Quy ho ch - Ki n trúc có ý ki n v nhi m v quy ho ch án quy ho ch chi ti t liên phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5; Căn c K t qu th m nh s 2458/KQT -SQHKT ngày 04 tháng 07 năm 2007 c a S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph cho án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2.000 khu dân cư liên phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5; Xét ngh c a Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n 5 t i T trình s 1644/TTr-QL T ngày 05 tháng 7 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (t l 1/2.000) khu dân cư liên phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5 và ban hành Quy nh v qu n lý xây d ng theo án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2.000 khu dân cư liên phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5, v i các n i dung chính ( ính kèm b n quy ho ch t ng m t b ng s d ng t và b n quy ho ch giao thông, t l 1/2.000), như sau: 1. V trí, gi i h n ph m vi quy ho ch:
 2. - T ng di n tích ph m vi khu v c l p quy ho ch chi ti t là: 117,1018ha. - Ranh gi i: + Phía ông giáp phư ng 2, 3 qu n 5 gi i h n b i ư ng Huỳnh M n t và phư ng 9 gi i h n ư ng Ngô Quy n. + Phía Tây giáp phư ng 14, 15 qu n 5 gi i h n b i ư ng Châu Văn Liêm và ư ng Ng c Th nh. + Phía Nam giáp phư ng 5, 6, 10 qu n 5 gi i h n b i ư ng Tr n Hưng o. + Phía B c giáp phư ng 9, ư ng An Dương Vương và ư ng Nguy n Chí Thanh, qu n 11. 2. Tính ch t - ch c năng quy ho ch: Trên cơ s hi n tr ng, t ch c quy ho ch theo hư ng c i thi n i u ki n , sinh ho t, phát tri n công trình công c ng, tăng cư ng h th ng h t ng k thu t, b o v môi trư ng. Khu quy ho ch bao g m các khu ch c năng chính, như sau: - Trung tâm hành chính c a qu n 5. - Các công trình giáo d c l n c a thành ph và c khu v c phía Nam như Trư ng i h c Y Dư c, Trư ng i h c Sư ph m Th d c Th thao thành ph . - Y t c p thành ph và khu v c phía Nam như B nh vi n Ch R y, Vi n Răng Hàm M t, B nh vi n mi n phí An Bình, B nh vi n Nguy n Tri Phương, B nh vi n Nguy n Trãi, B nh vi n Hùng Vương, B nh vi n Y Dư c,… - Trung tâm thương m i - d ch v . - Khu hi n h u c i t o ch nh trang và xây m i t o m quan ô th . - Khu công viên cây xanh - th d c th thao. 3. Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc và cơ c u s d ng t: a) Ch tiêu quy ho ch ki n trúc: TT N i dung ơn v Ch tiêu 1 T ng di n tích khu v c quy ho ch ha 117,1018 2 Dân s d ki n Ngư i 57.000 3 t dân d ng: - t m2/ngư i 6-8
 3. - t CTCC m2/ngư i 2,5 - 3,4 - t cây xanh m2/ngư i 1,0 - 1,5 - t giao thông n i b m2/ngư i 5,0 - 5,5 4 t ngoài dân d ng ha 2,5460 5 M t xây d ng chung toàn khu % 40 - 50 6 T ng cao trung bình c a khu dân cư m i T ng 3,5 - 4 7 M t dân s Ngư i/ha 487 b) Cơ c u s d ng t: T ng di n tích khu t quy ho ch là: 117,1018ha; ư c b trí cơ c u s d ng t như sau: - t dân d ng : 114,5558ha chi m t l 97,83%. Trong ó, g m: + t khu : 34,9008ha chi m t l 29,81%. + t CTCC: 19,3360ha chi m t l 16,51%. + t CVCX - TDTT : 6,6300ha chi m t l 5,66 %. + t giao thông n i b : 28,8230ha chi m t l 24,61%. + t CTCC c p TP - TW: 24,8660ha chi m t l 21,24%. - t ngoài dân d ng: 2,5460ha chi m t l 2,17%. Trong ó, g m: - t tôn giáo, tín ngư ng: 1,9560ha chi m t l 1,67%. - t công nghi p, TTCN, kho : 0,5000ha chi m t l 0,50%. 4. N i dung b trí các h ng m c công trình trong khu : a) Khu : - T ng di n tích t là 34,9008ha. - Khu quy ho ch t ch c thành 4 ơn v , m i ơn v tương ương v i phư ng. Phư ng 7:
 4. • Di n tích t nhiên: 24,2375ha. • Quy mô dân s d ki n: 16.500 ngư i. • Di n tích t : 10,1225ha, ch tiêu 6,1m2/ngư i. • T ng cao trung bình: 3,2 t ng. •M t xây d ng: 52%. Phư ng 8: • Di n tích t nhiên: 23,6663ha. • Quy mô dân s d ki n: 14.000 ngư i. • Di n tích t : 7,5525ha, ch tiêu 5,39m2/ngư i. • T ng cao trung bình: 3,2 t ng. •M t xây d ng: 52%. Phư ng 11: • Di n tích t nhiên: 31,3754ha. • Quy mô dân s d ki n: 17.500 ngư i. • Di n tích t : 9,7458ha, ch tiêu 5,56m2/ngư i. • T ng cao trung bình: 3,5 t ng. •M t xây d ng: 50%. Phư ng 12: • Di n tích t nhiên: 37,8226ha. • Quy mô dân s d ki n: 9.000 ngư i. • Di n tích t : 7,4800ha, ch tiêu 8,3m2/ngư i. • T ng cao trung bình: 4,0 t ng. •M t xây d ng: 45%. b) Khu công trình công c ng: Các công trình công c ng ư c b trí t i các cơ s hi n h u, nâng c p và phát tri n thêm nh ng v trí phù h p m b o bán kính ph c v .
 5. Di n tích t công trình công c ng: 19,3360ha, trong ó: - Nhà tr , m u giáo: di n tích 0,9596ha, t ng cao £ 2 t ng, m t xây d ng 65%, h s s d ng t £ 1,3. - Trư ng ti u h c, trư ng ph thông, quy mô 6,3700ha, t ng cao £ 3 t ng, m t xây d ng £ 60%, h s s d ng t £ 1,8. - Thương m i - d ch v , quy mô 4,1999ha, t ng cao £ 3 t ng, m t xây d ng £ 60%, h s s d ng t £ 1,8. - Công trình hành chính, y t , văn hóa: 7,8065ha, t ng cao £ 3 t ng, m t xây d ng £ 65%, h s s d ng t £ 1,9. - Di n tích t công trình công c ng c p thành ph , Trung ương: 24,866ha, t ng cao £ 4 t ng, m t xây d ng £ 60%, h s s d ng t £ 2,0, trong ó: - Giáo d c: Trư ng i h c Y Dư c, Trư ng i h c Sư ph m Th d c Th thao thành ph , quy mô 4,85ha. - Y t : B nh vi n Ch R y, Vi n Răng Hàm M t, B nh vi n mi n phí An Bình, B nh vi n Nguy n Tri Phương, B nh vi n Nguy n Trãi, B nh vi n Hùng Vương, B nh vi n Y Dư c,… t ng di n tích 18,766ha. Công trình công c ng khác: 1,25ha. c) Khu công viên cây xanh: T ng di n tích các công viên cây xanh - th d c th thao s d ng công c ng trong khu dân cư là 6,6300ha; ch tiêu di n tích cây xanh là 1,2m2/ngư i. Tăng cư ng m ng cây xanh t i v trí khu Nhà máy Bia Sài Gòn (sau khi di chuy n); m t ph n khu t B nh vi n Ph m Ng c Th ch, góp ph n tăng m t cây xanh cho khu ô th và các khu công viên nh trong các nhóm nhà, khu chung cư. Phát tri n tr ng cây xanh trong các công trình công c ng, d c các tuy n giao thông góp ph n c i t o vi khí h u và c nh quan. d) Các công trình tôn giáo: Các công trình tôn giáo tín ngư ng ư c gi nguyên v trí và tôn t o trùng tu. ) Công nghi p - Ti u th công nghi p: Các công trình công nghi p - ti u th công nghi p gây ô nhi m môi trư ng s di chuy n kh i khu dân cư và di d i n các khu công nghi p t p trung có i u ki n x lý. 5. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: a) H th ng giao thông:
 6. - C i t o nâng c p và m r ng các tuy n ư ng chính hi n h u c p thành ph và qu n, l gi i ư c xác nh theo án i u ch nh quy ho ch chung qu n 5 t i Quy t nh s 6786/Q -UB-QL T ngày 18 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph . - Trên cơ s nh hư ng chung v giao thông c a quy ho ch chung thành ph và quy ho ch chung qu n 5, d ki n m r ng các tuy n ư ng hi n h u theo úng l gi i quy nh. - D phóng tuy n ư ng Bùi H u Nghĩa n i ư ng Nguy n Trãi và ư ng Tr n Phú. - Hai nút giao thông t i ư ng An Dương Vương - Ngô Quy n - Ngô Gia T - Hùng Vương và ư ng Hùng Vương - Thu n Ki u - Châu Văn Liêm. - Các giao l ư c t ch c giao cùng m c, m b o bán kính cong bó v a t i ngã ba, ngã tư R = 10m. - Di n tích t dành cho giao thông là 28,8230ha, t l 24,61%. b) H th ng c p nư c: Các ch tiêu c p nư c: - C p nư c sinh ho t: 250 lít/ngư i/ngày êm. - Nư c d ch v công c ng: 30 lít/ngư i/ngày êm. - Kh i lư ng nư c s d ng: 21.900 - 25.730m3/ngày êm. c) Quy ho ch chi u cao và thoát nư c mưa: Cao n n thi t k : ³ 2,00 (cao chuNn Hòn D u). d c n n thi t k : trung bình 0,4%. Hư ng thoát: v phía Nam ra kênh Tàu H . d) H th ng c p i n: Ngu n i n: Trư c m t ư c c p t tr m 110/15kV Hùng Vương, Ch L n, tr m ng t 15kV Tân Hưng, Nguy n Hoàng. Dài h n tr m Hùng Vương s ư c c i t o nâng c p lên 110/22kV, xây d ng m i tr m 110/22kV Tân Hưng, n m g n tr m ng t Tân Hưng, c i t o tr m ng t Tân Hưng, Nguy n Hoàng lên 22kV (giai o n 2005 - 2010) thu c m ng i n chung c a thành ph H Chí Minh. Ch tiêu c p i n: - i n sinh ho t: 1.800 - 2.000kWh/ngư i/năm. - Lư i i n:
 7. - C i t o 52 tr m, 81 máy bi n áp phân ph i t 15/0,4kV lên 22/0,4kV v i t ng công su t là 53.380kVA và xây m i 26 tr m, 48 máy, dung lư ng 29.550kVA. - C i t o 25km ư ng dây 15kV hi n có thành cáp ng m 22kV và xây d ng 2,4km cáp ng m 22kV. - C i t o kho ng 8km tuy n 15kV hi n có lên 22kV. - C i t o và xây m i ư ng dây h áp b ng cáp ng m h áp. ) Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - S d ng h th ng c ng chung (hi n h u). - Nư c th i sinh ho t ph i qua x lý sơ b t tiêu chuNn k thu t trư c khi x ra h th ng thoát nư c chung khu v c. Rác th i ư c thu gom và ưa th ng n bãi x lý rác chung c a thành ph . 6. M t s lưu ý khi th c hi n quy ho ch: - Vi c chuy n i các cơ s s n xu t gây ô nhi m sang công trình xây d ng, các ch tiêu ki n trúc - quy ho ch s ư c xem xét c th theo t ng d án, theo khuynh hư ng gi m m t xây d ng, tăng t ng cao, dành m t s t l di n tích cho cây xanh t i khu v c. - Lưu ý rà soát quy ho ch m ng lư i ư ng h m (dư i 12m) i u ch nh phù h p và mang tính kh thi cao. i u 2. 1. Giao Phòng Qu n lý ô th qu n 5: a) Ti n hành c m m c các tuy n h t ng k thu t chính, m c ranh các khu cây xanh t p trung, công trình công c ng (c p khu v c và c p thành ph ) trên b n gi i th a hi n hành qu n lý; c th hóa các m c này trên th c a khi tri n khai d án. b) Ph i h p v i các S - ngành thành ph t ch c ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, t ng h p báo cáo và xu t y ban nhân dân qu n 5 các gi i pháp qu n lý, u tư xây d ng theo án quy ho ch chi ti t ư c phê duy t . 2. Giao Ban Qu n lý d án u tư - Xây d ng Công trình qu n 5 ph i h p các phòng ch c năng c a qu n 5 l p k ho ch tri n khai u tư xây d ng các công trình công c ng, công trình h t ng k thu t theo án quy ho ch chi ti t xây d ng ư c phê duy t trên, trình y ban nhân dân qu n 5 thông qua. i u 3. Trên cơ s án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2.000 khu dân cư liên phư ng 7, 8, 11, 12 ư c duy t, Phòng Qu n lý ô th qu n 5 và y ban nhân dân các phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5 ch u trách nhi m công b công khai quy ho ch t i y ban nhân dân phư ng ch m nh t sau 30 ngày, k t ngày ký Quy t nh này, ng
 8. th i thông báo k p th i cho nhân dân và các ơn v kinh t - xã h i có liên quan trên a bàn v n i dung quy ho ch cùng các văn b n liên quan khác th c hi n qu n lý t t vi c s d ng qu t và qu n lý xây d ng theo quy ho ch. Theo Lu t Xây d ng, hi u l c pháp lý c a án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (t l 1/2.000) khu dân cư liên phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5 này có giá tr th c hi n k t ngày công b r ng rãi ra nhân dân. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 5, Trư ng Phòng Qu n lý ô th , Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c Ban Qu n lý d án u tư - Xây d ng Công trình và Ch t ch y ban nhân dân các phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Văn Khoa QUY NNH QU N LÝ XÂY D NG THEO ÁN QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2.000 KHU DÂN CƯ LIÊN PHƯ NG 7, 8, 11, 12 QU N 5 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2007/Q -UBND ngày 13 tháng 07 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 5) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng c i t o, tôn t o, b o v và s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2.000 khu dân cư liên phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5 ã ư c phê duy t. i u 2. Ngoài nh ng quy nh trong Quy nh này, vi c qu n lý xây d ng trong khu dân cư liên phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5 còn ph i tuân theo các quy nh pháp lu t c a Nhà nư c khác có liên quan. i u 3. Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i nh ng quy nh t i Quy nh này ph i do c p có thNm quy n quy t nh trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t.
 9. i u 4. y ban nhân dân qu n 5 th ng nh t qu n lý xây d ng trên toàn a bàn qu n 5. S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài nguyên - Môi trư ng, S Xây d ng, cùng v i y ban nhân dân qu n hư ng d n qu n lý xây d ng t i khu dân cư liên phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5 theo úng v i quy ho ch. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5. Ranh gi i khu t quy ho ch bao g m di n tích 117,1018ha, thu c a bàn phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5 thành ph H Chí Minh. Ranh gi i c th ư c gi i h n như sau: - Phía ông giáp phư ng 2, 3 qu n 5 gi i h n b i ư ng Huỳnh M n t và phư ng 9 gi i h n ư ng Ngô Quy n. - Phía Tây giáp phư ng 14, 15 qu n 5 gi i h n b i ư ng Châu Văn Liêm và ư ng Ng c Th nh. - Phía Nam giáp phư ng 5, 6, 10 qu n 5 gi i h n b i ư ng Tr n Hưng o. - Phía B c giáp phư ng 9, ư ng An Dương Vương và ư ng Nguy n Chí Thanh, qu n 11. i u 6. Khu t thi t k ư c chia thành nh ng khu ch c năng sau: (Xem b n quy ho ch t ng m t b ng s d ng t) - Trung tâm hành chính: y ban nhân dân qu n 5 và các cơ quan hành chính c p qu n n m trên tr c ư ng An Dương Vương, phư ng 8. - Trung tâm giáo d c: Trư ng i h c Y Dư c, Trư ng i h c Sư ph m Th d c Th thao thành ph . - Trung tâm y t : B nh vi n l n như B nh vi n Ch R y, Vi n Răng Hàm M t, B nh vi n mi n phí An Bình, B nh vi n Nguy n Tri Phương, B nh vi n Nguy n Trãi, B nh vi n Hùng Vương, B nh vi n Y Dư c,… - Trung tâm thương m i - d ch v . - Khu hi n h u c i t o ch nh trang g m khu nhà ph và khu chung cư. - Công viên cây xanh - th d c th thao. - Giao thông khu v c và n i b . B NG QUY HO CH S D NG T Di n tích T l Ch tiêu TT Lo i t (ha) (%) (m2/ngư i)
 10. I t dân d ng 114,5558 97,83 20,09 1 t : 34,9008 29,81 6,1 - t hi n h u 30,6388 26,17 - t xây d ng m i 4,2620 3,64 2 t CTCC 19,3360 16,51 3,4 - Giáo d c m m non 0,9596 - Giáo d c ph thông 6,3700 - Thương m i - d ch v 4,1999 - Cơ quan, y t , văn hóa 7,8065 3 t cây xanh - TDTT 6,6300 5,66 1,2 4 t giao thông 28,8230 24,61 5,1 5 CTCC c p TP - TW 24,8660 21,24 4,4 - Giáo d c 4,8500 -Yt 18,7660 - CTCC khác 1,2500 II t ngoài dân d ng 2,5460 2,17 0,4 6 t tôn giáo, tín ngư ng 1,9560 1,67 0,3 7 t công nghi p - TTCN, kho 0,5900 0,50 0,1 C ng 117,1018 100,0 20,5 i u 7. Khu dân cư 1. T ng di n tích t là 34,9008ha. 2. Khu quy ho ch t ch c thành 4 ơn v , m i ơn v tương ương v i phư ng. Phư ng 7: • Di n tích t nhiên: 24,2375ha. • Quy mô dân s d ki n: 16.500 ngư i. • Di n tích t : 10,1225ha, ch tiêu 6,1m2/ngư i. • T ng cao trung bình: 3,2 t ng. •M t xây d ng: 52%. Phư ng 8:
 11. • Di n tích t nhiên: 23,6663ha. • Quy mô dân s d ki n: 14.000 ngư i. • Di n tích t : 7,5525ha, ch tiêu 5,39m2/ngư i. • T ng cao trung bình: 3,2 t ng. •M t xây d ng: 52%. Phư ng 11: • Di n tích t nhiên: 31,3754ha. • Quy mô dân s d ki n: 17.500 ngư i. • Di n tích t : 9,7458ha, ch tiêu 5,56m2/ngư i. • T ng cao trung bình: 3,5 t ng. •M t xây d ng: 50%. Phư ng 12: • Di n tích t nhiên: 37,8226ha. • Quy mô dân s d ki n: 9.000 ngư i. • Di n tích t : 7,4800ha, ch tiêu 8,3m2/ngư i. • T ng cao trung bình:4,0 t ng. •M t xây d ng: 45%. 3. Các yêu c u v không gian ki n trúc - quy ho ch: - i v i các khu hi n h u s c i t o nâng c p thông qua nâng t ng cao, gi m m t xây d ng, tăng cư ng h th ng h t ng k thu t, m b o xây d ng úng l gi i quy ho ch. - Trong nhóm nhà m i xây ph i t ch c cây xanh công c ng (vư n hoa, cây bóng mát, sân chơi,…) t o c nh quan thoáng mát cho khu . - Nhà trong khu v c này ch y u là hi n h u c i t o ch nh trang, vi c qu n lý xây d ng ư c d a vào các y u t sau: +M t xây d ng: DT t (m2) < 50 50 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500
 12. M t XD t i a (%) 100 90 80 70 60 50 + Chi u cao t ng nhà: t ng tr t, k c b trí thêm t ng l ng có chi u cao t i a là 5m. Các t ng l u có chi u cao t i a 4m. + Các b ph n nhà ư c phép nhô ra quá l gi i: Ban công, ô văng, mái ón t cao 3,4m tr lên so v i m t v a hè ư c phép nhô ra trong gi i h n: Chi u r ng l gi i (m) vươn t i a (m) Dư i 6m 0 6m £ l gi i £ 12m 0,9 12m £ l gi i £ 16m 1,2 >16m 1,4 4. Các yêu c u v h t ng k thu t, v sinh môi trư ng: - Trong khu nhà c n t ch c giao thông n i b h p lý, b trí m t s bãi u xe, m b o cho xe c u h a, c u thương có th ch y t i t ng nhà. Các ư ng c t ph i có ch quay xe úng tiêu chuNn. - T t c các lo i hình nhà u ph i xây d ng b t ho i làm s ch sơ b nư c th i trư c khi x vào h th ng thoát nư c chung. i u 8. Các khu công trình công c ng Di n tích t công trình công c ng: 19,3360ha, trong ó: - Nhà tr , m u giáo: di n tích 0,9596ha, t ng cao £ 2 t ng, m t xây d ng 65%, h s s d ng t £ 1,3. - Trư ng ti u h c, trư ng ph thông, quy mô 6,3700ha, t ng cao £ 3 t ng, m t xây d ng £ 60%, h s s d ng t £ 1,8. - Thương m i - d ch v , quy mô 4,1999ha, t ng cao £ 3 t ng, m t xây d ng £ 60%, h s s d ng t £ 1,8. - Công trình hành chính, y t , văn hóa: 7,8065ha, t ng cao £ 3 t ng, m t xây d ng £ 65%, h s s d ng t £ 1,9. - Di n tích t công trình công c ng c p thành ph , Trung ương: 24,866ha, t ng cao £ 4 t ng, m t xây d ng £ 60%, h s s d ng t £ 2,0, trong ó: - Giáo d c: Trư ng i h c Y Dư c, Trư ng i h c Sư ph m Th d c Th thao thành ph , quy mô 4,85ha.
 13. - Y t : B nh vi n Ch R y, Vi n Răng Hàm M t, B nh vi n mi n phí An Bình, B nh vi n Nguy n Tri Phương, B nh vi n Nguy n Trãi, B nh vi n Hùng Vương, B nh vi n Y Dư c,… t ng di n tích 18,766ha. Công trình công c ng khác: 1,25ha. i u 9. Các khu công viên, cây xanh 1. T ng di n tích các công viên cây xanh - th d c th thao s d ng công c ng trong khu dân cư là 6,6300ha; ch tiêu di n tích cây xanh là 1,2m2/ngư i. Tăng cư ng m ng cây xanh t i v trí khu Nhà máy Bia Sài Gòn (sau khi di chuy n); m t ph n khu t B nh vi n Ph m Ng c Th ch, góp ph n tăng m t cây xanh cho khu ô th và các khu công viên nh trong các nhóm nhà, khu chung cư. Phát tri n tr ng cây xanh trong các công trình công c ng, d c các tuy n giao thông góp ph n c i t o vi khí h u và c nh quan. 2. Các yêu c u v không gian ki n trúc - quy ho ch: - Ch gi i xây d ng: cách xa l gi i các ư ng giao thông chính ít nh t 3m tránh ti ng n. - B trí hài hòa h th ng cây xanh trong b c c t ng m t b ng công trình ki n trúc, t ch c các bãi u xe. Ki u dáng ki n trúc nên chú ý n tính hi n i k t h p tính dân t c. - Các công trình c a khu giáo d c ph i cách l gi i t i thi u 3 m, c bi t các l p h c ph i ư c cách ly v i ư ng giao thông b ng 1 d i cây xanh gi m tác ng c a khói, b i, ti ng n. - Kho ng cách t i thi u gi a các công trình: tính cho 2 m t công trình song song b ng chi u cao (h) c a m t công trình cao nh t. 3. Các yêu c u v h t ng k thu t, v sinh môi trư ng: - T t c các công trình ki n trúc ư c nâng c p ho c xây d ng m i u ph i tuân th l gi i quy nh. - m b o yêu c u v phòng cháy, ch a cháy. - m b o yêu c u c p i n, c p nư c, thoát nư c, môi trư ng, h th ng thu gom rác. - M i công trình u ph i có b t ho i làm s ch sơ b nư c th i trư c khi th i vào h th ng thoát nư c chung. 4. Các yêu c u v qu n lý xây d ng: - Xây d ng úng l gi i, tuân th theo úng tiêu chuNn v xây d ng hi n hành.
 14. - Phát tri n tr ng cây xanh trong các công trình công c ng, d c các tuy n giao thông góp ph n c i t o vi khí h u và c nh quan. - T o công viên, vư n hoa nh trong các nhóm nhà , khu chung cư… 5. Các yêu c u v không gian ki n trúc - quy ho ch: -M t xây d ng không quá 10%. - Vi c tr ng cây không gây nguy hi m (không tr ng cây d gãy, ), không làm nh hư ng n v sinh môi trư ng (không tr ng các lo i cây có ti t ra ch t c h i ho c h p d n côn trùng). 6. Các yêu c u v h t ng k thu t: - H th ng giao thông quanh công viên ph i m b o úng l gi i quy nh. - Trong công viên cây xanh c n có các thi t b c p, thoát nư c, chi u sáng cũng như công trình ph c v , ngoài ra còn b trí các sân chơi cho thi u nhi, sân t p luy n th thao cho ngư i dân. i u 10. Công trình tôn giáo tín ngư ng - Yêu c u quy ho ch: ây là công trình có giá tr v m t văn hóa nên ư c gi l i tôn t o, trùng tu. - Các yêu c u v h t ng k thu t: g n v i h t ng k thu t c a khu v c xung quanh. - Các yêu c u v qu n lý theo quy nh chung. i u 11. Công trình công nghi p - ti u th công nghi p - Tính ch t: s n xu t công nghi p không ô nhi m. - Các yêu c u v h t ng k thu t: g n v i h t ng k thu t c a khu v c xung quanh. i u 12. Giao thông - ư ng giao thông: + d c d c: t 0,5% n 1%. + d c ngang: 2%. + Chi u cao bó v a: 0,20m. - Các tr c giao l ư c t ch c giao cùng m c, m b o bán kính cong bó v a t i ngã ba, ngã tư R = 10m. - L gi i:
 15. L M t c t ngang (m) M t TT Tên ư ng Hè ph M t ư ng + dãy Hè ph gi i phân cách + m t c t (m) bên trái ư ng bên ph i 1. Huỳnh M n t 2-2 20 4 12 4 2. Bùi H u Nghĩa 1-1 20 4,5 11 4,5 3. Tr n Tu n Kh i 2-2 20 4 12 4 4. Nguy n Tri Phương 3-3 30 6 18 6 5. Ngô Quy n 12 - 12 14 4 6 4 4-4 16 4 8 4 6. An Bình 4-4 16 4 8 4 7. T n à 1-1 20 4,5 11 4,5 8. Nguy n Kim 1-1 20 4,5 11 4,5 9. Lý Thư ng Ki t 3-3 30 6 18 6 10. Tri u Quang Ph c 5’ - 5’ 12 2,5 7 2,5 11. Lương Nh H c 5’’ - 5’’ 12 2 8 2 12. Châu Văn Liêm 6-6 36 5 (2) - 22 - (2) 5 13. Thu n Ki u 7-7 36 6 24 6 14. Phó Cơ i u 5’’ - 5’’ 12 2 8 2 15. Ng c Th nh 5’’ - 5’’ 12 2 8 2 16. Lão T 5’’ - 5’’ 12 2 8 2 17. M c Thiên Tích 5-5 12 2,5 7 2,5 18. Xóm C i 1-1 20 4,5 11 4,5 19. Phan Văn Tr 4-4 16 4 8 4 20. Tr n Hưng o 3-3 30 6 18 6 Tr n Hưng o 3-3 30 6 18 6 Tr n Hưng o 10 - 10 22 5 12 5
 16. 21. Nguy n Trãi 2-2 20 4 12 4 22. Tr n Phú 3-3 30 6 18 6 23. An Dương Vương 8’ - 8’ 40 8,5 23 8,5 24. Hùng Vương 8-8 40 5 28 (2) 5 25. Tăng B c H 5-5 12 3 6 3 26. Nguy n Chí Thanh 9-9 25 5,5 14 5,5 27. Bà Tri u 4-4 16 4 8 4 28. Tân Thành 4-4 16 4 8 4 29. Ph m H u Chí 5-5 12 3 6 3 Ph m H u Chí 4-4 16 4 8 4 30. Tân Hưng 5-5 12 3 6 3 31. Phù ng Thiên Vương 1-1 20 4,5 11 4,5 32. Kỳ Hòa 5’ - 5’ 12 2,5 7 2,5 33. Phư c Hưng 4’ - 4’ 16 4,5 7 4,5 34. ng Thái Thân 5’ - 5’ 12 2,5 7 2,5 35. Tr n Xuân Hòa 12 - 12 14 4 6 4 36. Nguy n Duy Dương 1-1 20 4,5 11 4,5 Hai nút giao thông t i ư ng An Dương Vương - Ngô Quy n - Ngô Gia T - Hùng Vương và ư ng Hùng Vương - Thu n Ki u - Châu Văn Liêm. i u 13. Các công trình h t ng k thu t 1. H th ng c p i n: - Ngu n i n: Trư c m t ư c c p t tr m 110/15kV Hùng Vương, Ch L n, tr m ng t 15kV Tân Hưng, Nguy n Hoàng. Dài h n tr m Hùng Vương s ư c c i t o nâng c p lên 110/22kV, xây d ng m i tr m 110/22kV Tân Hưng, n m g n tr m ng t Tân Hưng, c i t o tr m ng t Tân Hưng, Nguy n Hoàng lên 22kV (giai o n 2005 - 2010) thu c m ng i n chung c a thành ph H Chí Minh. - H th ng các tr m bi n áp 22/0,4kV và ư ng dây c n ư c quy nh kho ng cách ly theo quy chuNn XDVN. 2. H th ng c p nư c: Ngu n nư c: Nhà máy Nư c Th c và Nhà máy Nư c sông Sài Gòn, t các tuy n c p nư c chính F250 ư ng Lý Thư ng Ki t, F200 ư ng T n à; F1050 ư ng Tr n Hưng o và F300 - F350 - F400 - F500 ư ng Hùng Vương; F600 ư ng Thu n Ki u, F300 ư ng Lương Nh H c; F450 ư ng Thu n Ki u, F300 ư ng
 17. Tri u Quang Ph c và Ngô Quy n; F400 ư ng Hùng Vương, F250, F300 ư ng Nguy n Trãi. 3. H th ng nư c th i: - S d ng h th ng c ng thoát nư c chung thoát nư c mưa và nư c th i bNn. - Hoàn ch nh m ng lư i c ng thu gom, xây d ng các tuy n c ng bao v i các gi ng ngăn tách nư c bNn ưa nư c th i v tr m bơm chuy n ti p nư c th i t t i khu ng Di u thu c phư ng 4, qu n 8 trư c khi v nhà máy x lý t t i xã Bình Hưng, huy n Bình Chánh b ng tuy n c ng chuy n t i d c ư ng Cao L - Chánh Hưng. 4. V sinh môi trư ng: - T t c khu v sinh u ph i có b t ho i ba ngăn xây ng m theo úng quy cách x lý nư c th i, phân, ti u trư c khi thoát vào c ng. - giai o n u, nư c th i u ra c a nhà máy x lý ph i t tiêu chuNn lo i B - TCVN 5945 - 1995, trong ó BOD5 = 50mg/l. giai o n dài h n (sau 2020), ch t lư ng nư c th i u ra c a nhà máy x lý ư c nâng lên lo i A - TCVN 5945 - 1995 trong ó BOD5 = 20mg/l. - Rác ph i ư c phân lo i trong t ng căn h trư c khi cơ quan có ch c năng n thu gom m i ngày và v n chuy n n khu x lý rác thành ph . - Xây d ng nhà v sinh công c ng có bán kính ph c v kho ng 1km các khu v c có công trình công c ng, khu vui chơi gi i trí, công viên cây xanh ph c v khách vãng lai. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng d a trên n i dung án quy ho ch chi ti t s d ng t và Quy nh này có quy nh c th th c hi n. i u 15. M i hành vi vi ph m các i u kho n c a Quy nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b xem xét, x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 16. H sơ án quy ho ch chi ti t khu dân cư liên phư ng 7, 8, 11, 12, qu n 5 ư c n hành và lưu gi t i các nơi dư i ây m i t ch c và công dân bi t th c hi n: + Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 5. + S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph . + S Xây d ng thành ph .
 18. + S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph . + y ban nhân dân các phư ng 7, 8, 11, 12 qu n 5. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Văn Khoa
Đồng bộ tài khoản